Od 1 listopada wzrasta wysokość niektórych świadczeń, należących się osobom w trudnej sytuacji materialnej. Wzrosły też kryteria uprawniające do korzystania z pomocy.

W ośrodkach pomocy społecznej na potrzebujących czekają różne formy wsparcia - m.in zasiłki. Mogą na nie liczyć osoby zmagające się z ubóstwem, bezdomnością, bezrobotne czy niepełnosprawne.

Aby móc się ubiegać o zasiłki, trzeba spełnić kryterium dochodowe, które wzrosło od 1 października. Teraz wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym a dochodem (osoby samotnej lub na osobę w rodzinie). Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 645 zł. Jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku zasiłek jest przyznawany bezterminowo.

Jak się starać o zasiłek stały, okresowy i celowy? Na jakie inne formy pomocy można liczyć? Co przysługuje rodzinom w trudnej sytuacji? Czytaj we wtorek 23 października w "Wyborczej".

Komentarze