§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin;

2. Wydawca - Wyborcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001053885, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, NIP 5214033011, adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: (+48) 22 555 54 55;

3. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

4. Usługa cyfrowa - usługa, świadczona przez Wydawcę na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, pozwalająca na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

5. Serwis/Serwisy – każdy serwis w domenie internetowej wyborcza.pl, w tym serwis w poddomenie domeny wyborcza.pl lub serwis w domenie wyborcza.biz, wysokieobcasy.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Wydawca; Serwisy, w zależności od ich charakteru, mogą zawierać teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent, w tym ogłoszenia i reklamy; zawartość Serwisów, mająca charakter informacyjny (w tym będąca materiałami prasowymi w rozumieniu ustawy z dnia  26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe), ogłoszeniowy lub reklamowy jest uaktualniana periodycznie bądź w sposób ciągły;

6. Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej/Prenumerata - co do zasady płatna, usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie lub Serwisach; w zakresie świadczenia usługi na rzecz Konsumentów usługa ta stanowi usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5a Ustawy o prawach konsumenta;

7. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;

8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

9. Pakiet – zakres usługi Prenumeraty i ewentualnych innych świadczeń nabywanych wraz z Prenumeratą (np. udostępniania internetowego Archiwum Gazety Wyborczej na zasadach określonych w załączniku do Regulaminu), wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej Wydawcy;

10. Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty;

11. Prenumerata Autoodnawialna - forma usługi Prenumeraty świadczona na życzenie Użytkownika przez czas nieoznaczony, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą, w systemie Paypal lub poprzez dopisane płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego;

12. Prenumerata MIX -  Prenumerata składająca się z Prenumeraty na wskazany w ofercie oznaczony Okres Prenumeraty, która po tym okresie zmienia się na Prenumeratę Autoodnawialną (na czas nieoznaczony) - na kolejne okresy wskazane w ofercie;

13. Konto - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w Serwisach;

14. Powiadomienia Web Push - krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desktop i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisu i/lub o statusie usług, świadczonych Użytkownikowi. Powiadomienia Web Push są wyświetlane w przeglądarce Użytkownika, także w czasie, gdy nie przegląda on Serwisów. Wyświetlanie Powiadomień Web Push wymaga zgody Użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać;

15. Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl – część niniejszego regulaminu, dla wygody wyodrębniona jako załącznik, określająca zasady zakładania i korzystania z Konta;

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

18. Treści o Charakterze Terrorystycznym - materiały, których celem rozpowszechniania jest  szerzenie przesłania grup terrorystycznych i ich zwolenników, w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników oraz w celu ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią, m. in. materiały, które podżegają do popełniania Przestępstw Terrorystycznych, ułatwiają, pochwalają lub popierają ich popełnianie (szczegółowe określenie Treści o Charakterze Terrorystycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym);

19. Przestępstwa Terrorystyczne - czyny umyślne, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej (szczegółowe określenie Przestępstw Terrorystycznych jest zawarte w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. FUNKCJE I TREŚCI SERWISÓW

1. Za pomocą Serwisów Wydawca rozpowszechnia treści, w szczególności informacyjne, rozrywkowe bądź reklamowe, świadczy usługę Prenumeraty oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie bądź na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi, w tym na przykład (o ile taka funkcja jest dostępna w Serwisie) może dodatkowo udostępnić Użytkownikowi komentowanie konkretnych treści dostępnych w Serwisie lub dostarczać Treści cyfrowe.

2. Wydawca może proponować Użytkownikom wyświetlanie im Powiadomień Web Push. Powiadomienia Web Push będą wyświetlane Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

II. ZAKAZ SPRZECZNEGO Z PRAWEM KORZYSTANIA Z SERWISÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników.

2. W szczególności, zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych w celu publicznego rozpowszechniania w internecie Treści o Charakterze Terrorystycznym. Treści o Charakterze Terrorystycznym mogą zostać usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. W celu odbioru nakazów usunięcia oraz ich niezwłocznego przekazania, Wydawca ustanowił punkt kontaktowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Adres poczty elektronicznej punktu kontaktowego jest podany w Serwisie.

4. Językiem urzędowym instytucji Unii Europejskiej, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego i w których mają się odbywać dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia, jest język polski.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISÓW I USŁUG

1. Warunki techniczne opisane w tej sekcji dotyczą wszystkich Serwisów i sposobów korzystania z nich (w tym z Prenumeraty, innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych), o ile w zasadach korzystania z danego Serwisu, dostarczania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych wyraźnie nie wskazano inaczej.

2. Korzystanie z Serwisów (kompatybilność) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 3 - 6 poniżej.

3. W przypadku korzystania poprzez przeglądanie stron internetowych:

3.1. Przeglądarka: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa;

3.2. Przeglądarka Użytkownika nie może mieć blokady plików serwisowych cookie Wydawcy.

4. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 13.0.

5. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego  z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 5.0.

6. Konieczne jest połączenie z siecią Internet.

7. Wydawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisów i usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych w danym czasie przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, z zastrzeżeniem, że niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz brak blokady plików serwisowych cookies Wydawcy. Wydawca zaleca instalacje aktualizacji, dostarczanych przez dostawców przeglądarek i aplikacji. Wydawca nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisów, Usług cyfrowych i Treści cyfrowych w przypadku, gdy sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika są inne, niż te zazwyczaj używane do korzystania z danego rodzaju treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym nie spełniają określonych w tej sekcji Regulaminu minimalnych wymagań lub gdy Użytkownik stosuje oprogramowanie ingerujące w wygląd Serwisu, Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowe dostarczane przez Wydawcę. Między innymi stosowanie oprogramowania typu ad blocker może spowodować, że treści dostarczane przez Wydawcę będą mieć odmienny wygląd lub będą częściowo niewidoczne.

8. Minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym paragrafie są aktualne na dzień zawarcia przez Użytkownika umowy (np. zamówienia Prenumeraty). Wydawca może dokonać zmiany tych minimalnych wymagań technicznych:

8.1. jeżeli zmiana jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej z umową, lub

8.2. z zachowaniem warunków, określonych w pkt. 9 poniżej.

9. Warunki zmiany minimalnych wymagań technicznych, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej z umową:

9.1. Wydawca może dokonać zmiany wyłącznie, jeżeli udział Użytkowników, korzystających         z najstarszych wersji oprogramowania lub sprzętu, spełniających aktualne minimalne     wymagania techniczne, jest mniejszy niż 5%;

9.2. Wprowadzenie zmiany nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie          konsumenta;

9.3. Wydawca poinformuje Użytkownika o dokonywanej zmianie i jej terminie;

9.4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, a zmiana istotnie i negatywnie wpływa na jego        dostęp do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, to poinformowanie          następuje pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta i zawiera informację o    prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od       dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie       nastąpiło wcześniej niż ta zmiana; Użytkownik może wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu         pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub może je wysłać listownie.

9.5. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 9.4, nie przysługuje konsumentowi, jeżeli      Wydawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym;

9.6. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w pkt. 9.4, Wydawca zwróci Użytkownikowi otrzymaną na podstawie umowy z tym Użytkownikiem cenę za Treści cyfrowe lub Usługę cyfrową w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony okres korzystania z nich. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący okres korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby bieżący okres korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.

IV. NIEDOSTARCZENIE USŁUG CYFROWYCH LUB TREŚCI CYFROWYCH

1. Jeżeli Wydawca wbrew treści umowy nie dostarczył Użytkownikowi będącemu Konsumentem Prenumeraty lub innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych:

1.1. Użytkownik wzywa Wydawcę do ich dostarczenia, wskazując, że przyczyną wezwania jest niedostarczenie treści Prenumeraty Cyfrowej Wyborczej lub innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy. Wezwanie należy skierować na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl;

1.2. Wydawca jest zobowiązany dostarczyć Prenumeratę, inną Usługę cyfrową lub Treść cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wezwania;

1.3. Jeżeli Wydawca nie dostarczy Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub innej Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania lub w terminie wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Konsument ma prawo odstąpić od umowy. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl  i w jej treści zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu z powodu niedostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej oraz wskazać umowę, od której Konsument odstępuje.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Wydawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Wydawca nie dostarczy Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej

lub

b) Użytkownik i Wydawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Wydawca nie dostarczył ich w tym terminie.

V. REKLAMACJE, ZWROT WPŁAT

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa (z dopiskiem: Wyborcza.pl) lub e- mailem na adres pomoc@wyborcza.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Wydawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Wydawcę nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Ilekroć Wydawca jest zobowiązany do zwrotu całości bądź części kwoty, zapłaconej jej przez Użytkownika, to zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ PRENUMERATY, INNYCH USŁUG CYFROWYCH I TREŚCI CYFROWYCH 

1. Wydawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Usługą cyfrową dostarczaną w sposób ciągły jest w szczególności Prenumerata.

2. Wydawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

3. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Wydawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

4. Domniemania, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli:

 • środowisko cyfrowe Użytkownika nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Wydawca poinformował w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 • Użytkownik nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

5. Wydawca jest zobowiązany informować Użytkownika będącego Konsumentem o aktualizacjach (w tym dotyczących zabezpieczeń), niezbędnych do zachowania zgodności Prenumeraty, innej Usługi Cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową oraz dostarczać je przez czas:

 • dostarczania Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;
 • zasadnie oczekiwany przez Użytkownika będącego Konsumentem (uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy) – w przypadku Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej innej, niż dostarczana w sposób ciągły.

6. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji, dostarczonych zgodnie z ust. 5, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

i

 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Wydawcę.

7. Aktualizacje aplikacji Wydawcy, pobieranych przez Użytkowników ze sklepów platform mobilnych nie należących do Wydawcy (np. Google Play, App Store), są dostarczane na tych stronach, przy czym jeśli ich zainstalowanie przez Użytkowników jest koniecznie w celu poprawnego działania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych, to taka informacja jest prezentowana wraz z aplikacją. Informacje o aktualizacjach i o konieczności ich zainstalowania są podawane także na stronie internetowej https://wyborcza.pl/multimedia/aplikacja/index.html

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY, O KTÓREJ MOWA W SEKCJI VI

1. Jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Wydawca może odmówić doprowadzenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Wydawcy.

3. Wydawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, na swój koszt doprowadza Prenumeratę, inną Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika - uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może, na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu ich niezgodności z umową, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Wydawca nie doprowadził  do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;
 • brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Wydawca próbował doprowadzić Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;
 • z oświadczenia Wydawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

5. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

7. Wydawca niezwłocznie, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Wydawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Prenumeracie, innej Usłudze cyfrowej lub Treści cyfrowej:

 • niezgodnej z umową, lub
 • której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3. PRENUMERATA CYFROWA GAZETY WYBORCZEJ

I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Prenumeraty świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2. W ramach usługi Prenumeraty Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  wymaga odrębnej zgody Wydawcy.

4. Dostępność Prenumeraty jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 • posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta, zostanie ono założone, zgodnie z Regulaminem Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl, w procesie zakupu Pakietu w Serwisie albo w procesie aktywacji dostępu do Pakietu - gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na innych zasadach);
 • zaakceptują Regulamin;
 • zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Wydawcę zasadach;
 • wykorzystują środowisko cyfrowe, które spełnia minimalne wymagania techniczne określone w § 2, sekcja III.

II. PAKIETY KUPOWANE W SERWISIE

1. Aby zakupić Pakiet w Serwisie, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online, płatność poprzez system Blik lub metodę płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego - dostępną i realizowaną w zakresie wskazanym w punkcie 2.1. poniżej.

Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

2.1. Metoda płatności - płatność dopisywana do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego:

2.1.1. Z metody płatności - płatność do rachunku operatora telekomunikacyjnego mogą skorzystać Użytkownicy, którzy są abonentami sieci wskazanych w Serwisie w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności, zawarte w dokumentach operatora danej sieci ("Operator Telekomunikacyjny"), udostępnianych przed zamówieniem Prenumeraty.

2.1.2. Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ma zastosowanie wyłącznie dla Prenumeraty Autoodnawialnej, udostępnianej na miesięczne lub krótsze Okresy Prenumeraty.

2.1.3. Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego jest dostępna tylko, jeżeli przy ofercie danego Pakietu wyraźnie zostanie wskazana możliwość realizacji płatności metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

2.1.4. Umowa Prenumeraty zrealizowanej z metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego wygasa w razie:

 • rozwiązania przez Użytkownika umowy z danym Operatorem Telekomunikacyjnym (w tym na skutek zmiany Operatora Telekomunikacyjnego).
 • po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, za który płatność została dopisana do rachunku Użytkownika, w tym na skutek rezygnacji z autoodnowienia przez Użytkownika.

2.1.5. W razie otrzymania od Operatora Telekomunikacyjnego informacji, że płatność od danego Użytkownika nie zostanie zrealizowana, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem Okresu Prenumeraty, za który płatność została dopisana do rachunku Użytkownika.

2.1.6. W razie zaprzestania przez Wydawcę współpracy z danym Operatorem Telekomunikacyjnym, w zakresie umożliwiającym dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego kwoty należnej za Prenumeratę, umowa Prenumeraty wygasa po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, za który płatność została dopisana do rachunku Użytkownika. Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu współpracy z danym Operatorem Telekomunikacyjnym.

3. Pakiet zakupiony w Serwisie zostanie udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny, z uwzględnieniem postanowień pkt 2.1. i podpunktów do tego punktu. Na żądanie Użytkownika Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni - po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Wydawcy za pośrednictwem Operatora Telekomunikacyjnego płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty), a w przypadku płatności do rachunku Operatora - po otrzymaniu potwierdzenia od Operatora Telekomunikacyjnego. Użytkownik, będący osobą fizyczną, któremu na jego żądanie Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie, nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu.  

4. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wydawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

5. Usługa Prenumeraty w formie Prenumeraty Autoodnawialnej, jest świadczona tylko dla sposobu płatności kartą płatniczą, Paypal lub płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego. W przypadku wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej (płatność cykliczna) Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Wydawcę z karty płatniczej, w systemie Paypal lub poprzez dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

5.1 Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Wydawcę ceny za kolejny Okres Prenumeraty lub dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

5.1.1. Cena za kolejny Okres Prenumeraty w przypadku płatności kartą płatniczą lub w systemie Paypal jest pobierana nie wcześniej niż 48h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty, a w razie gdy płatność się nie powiedzie - korzystanie z Prenumeraty zostanie zawieszone, a Wydawca może dokonać ponownych prób pobrania (maksymalnie dwukrotnie) do pięciu dniu od dnia zakończenia opłaconego Okresu Prenumeraty (użytkownik ma również samodzielnego dokonania zapłaty za kolejny Okres Prenumeraty). Prenumerata zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia płatności. Jeżeli we wskazanym terminie płatność się nie powiedzie, Prenumerata nie zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty.

5.1.2. Zasady dopisania ceny za kolejne Okresy Prenumeraty płatnej poprzez przez dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego:

5.1.2.1. Nie wcześniej, niż na 48 h i nie później, niż na 12 h przed upływem bieżącego Okresu Prenumeraty Wydawca potwierdzi z Operatorem Telekomunikacyjnym spełnienie warunków dopisania ceny do najbliższego rachunku, który zostanie wystawiony przez Operatora Telekomunikacyjnego;

5.1.2.2. po potwierdzeniu przez Operatora Telekomunikacyjnego spełnienia warunków pozwalających na dopisanie ceny do rachunku, Wydawca zleci Operatorowi Telekomunikacyjnemu dopisanie ceny do najbliższego rachunku wystawianego przez Operatora Telekomunikacyjnego i cena ta zostanie dopisana do najbliższego rachunku wystawionego przez Operatora Telekomunikacyjnego.

5.2 Rezygnacja przez Użytkownika z autoodnowienia:

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia:

a) poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

b) wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

5.3. Wypowiedzenie umowy przez Wydawcę:

Wydawca może wypowiedzieć umowę o Prenumeratę Autoodnawialną, jeżeli zaprzestaje dostarczać ogółowi Użytkowników dany Pakiet. Wydawca nie może jednak wypowiedzieć umowy w trakcie pierwszych 8 tygodni korzystania przez Użytkownika z Prenumeraty. Wypowiedzenie zostanie wysłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. W wyniku wypowiedzenia przez Wydawcę Prenumerata kończy się z upływem pełnego, opłaconego przez Użytkownika Okresu Prenumeraty. 

6. Podwyżka ceny:

6.1. Wydawca może wprowadzić podwyżkę obowiązującej Użytkownika ceny za Okres Prenumeraty Autoodnawialnej, wyłącznie w przypadku, gdy przeciętne wynagrodzenie w kwartale poprzedzającym zawiadomienie Użytkownika o podwyżce (ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) jest wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, od którego Użytkownika obowiązuje bieżąca cena (czyli w kwartale, w którym Użytkownik zamówił Prenumeratę, a jeżeli cena dla Użytkownika została potem podwyższona - w kwartale, od którego obowiązuje podwyżka) o co najmniej 5%, przy czym podwyżka nie może być większa od wzrostu tego przeciętnego wynagrodzenia.

6.2. Zmiana ceny ma skutek od drugiego Okresu Prenumeraty następującego po dniu otrzymania pierwszej informacji o zmianie ceny - z uwzględnieniem postanowień pkt 6.5 i 6.6.

Przykład:

Opłacony Okres Prenumeraty trwa od 1 maja do 28 maja. Użytkownik otrzymuje pierwszą informację o zmianie ceny w dniu 15 maja. Cena dotychczasowa będzie zatem obowiązywać jeszcze przez następny Okres Prenumeraty rozpoczynający się 29 maja. Nowa cena zacznie obowiązywać dla Okresu Prenumeraty rozpoczynającego się po zakończeniu tego okresu.

6.3 Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny - co najmniej dwukrotnie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

6.4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę ceny może przed rozpoczęciem pierwszego Okresu Prenumeraty ze zmienioną ceną i z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 5.2 zrezygnować z Prenumeraty poprzez rezygnację z autoodnowienia w ustawieniach Konta lub poprzez rezygnację wysłaną na adres e-mail: pomoc.wyborcza.pl.

6.5. Zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej trzeciego Okresu Prenumeraty, a w przypadku, gdy Okres Prenumeraty jest dłuższy niż 3 miesiące - najwcześniej drugiego Okresu Prenumeraty - z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.6.

6.6. W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej z ceną zmieniającą (rosnącą) się w kolejnych Okresach Prenumeraty, zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej Okresu Prenumeraty następującego po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia.

Przykład (1):

Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł., a za drugi i kolejne 50 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero czwartego Okresu Prenumeraty.

Przykład (2):

Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł, za drugi i trzeci 5 zł, za czwarty i kolejne 6 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero szóstego Okresu Prenumeraty.

7. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty MIX  jest świadczona tylko dla sposobu płatności: karta płatnicza, Paypal.  W przypadku wyboru Prenumeraty MIX Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Wydawcę z karty płatniczej lub w systemie Paypal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

7.1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia Prenumeraty MIX na zasadach wskazanych w § 3, sekcja II podpunkt 5.2.

7.2. Zmiana ceny Prenumeraty MIX może nastąpić wyłącznie po przekształceniu się prenumeraty w Prenumeratę Autoodnawialną i może nastąpić wyłącznie na zasadach takich, jak dla Prenumeraty Autoodnawialnej, tj. wskazanych w § 3, sekcja II pkt 6 Regulaminu.

II A. ZMIANA PAKIETU NA WYŻSZY/NIŻSZY

1. Przejście na pakiet wyższy, bez składania nowego zamówienia

1.1. Dla Pakietów obejmujących Prenumeratę Autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal możliwa jest zmiana Pakietu na wyższy w czasie trwania Okresu Prenumeraty, bez konieczności składania nowego zamówienia.

1.2. Aby zmienić Pakiet na wyższy bez składania nowego zamówienia, należy na  dedykowanej stronie ofertowej wybrać nowy Pakiet i zaakceptować warunki.

1.3. Na skutek zmiany, Okres Prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony, a nowy Pakiet zostanie aktywowany bezpośrednio po zakomunikowaniu zmiany przez Użytkownika na dedykowanej stronie ofertowej.

1.4. Okres Prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony proporcjonalnie do standardowej ceny nowego Pakietu, z którego można korzystać od razu, a cena za nowy Pakiet będzie pobierana  począwszy od zakończenia tego skróconego Okresu Prenumeraty. Standardową ceną jest cena nie uwzględniająca warunków promocyjnych (jeśli ma zastosowanie do nowego Pakietu). Jeżeli cena za dany Pakiet jest niższa w początkowym Okresie Prenumeraty (lub kilku Okresach Prenumeraty), to standardową ceną jest cena, przewidziana po tym Okresie Prenumeraty (lub kilku Okresach Prenumeraty).

Przykład:

Posiadasz Pakiet Podstawowy (zapłaciłeś za ten Pakiet:19,90 zł) , którego bieżący Okres Prenumeraty trwa od 1.02 do 28.02.

Decydujesz się na zmianę pakietu na wyższy pakiet - Pakiet Premium (jego cena standardowa to:29,90 zł).

Z opłaconego Pakietu Podstawowego pozostało Ci 8 dni o wartości 5,6 zł (8 dni * 0,7 zł).

W związku z tym, że Pakiet Premium zostaje uruchomiony w chwili Twojej decyzji z zmianie Pakietu,

pozostałą wartość 5,6 zł przeliczymy na ilość dni z Pakietu Premium - 6 dni (5,6 zł: 1,07 zł= 5,23 dnia - zawsze zaokrąglamy liczbę dni na Twoją korzyść), co za tym idzie skracamy bieżący Okres Prenumeraty o 2 dni. Pamiętaj, że płatność ściągamy 48h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

Jeśli zmieniasz na Pakiet, który jest objęty ceną promocyjną, zostanie ona uwzględniona po zakończeniu bieżącego Okresu Prenumeraty. Jeżeli zmieniasz na Pakiet, przewidujący niższą cenę w początkowym Okresie Prenumeraty (lub kilku Okresach Prenumeraty), to pierwszy Okres Prenumeraty z tą niższą ceną rozpocznie się po zakończeniu bieżącego Okresu Prenumeraty.

1.5. Użytkownik może odstąpić od zmiany w terminie 14-stu dni bez podawania powodów. Aby odstąpić, należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl.  Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji. W razie odstąpienia wyższy  Pakiet będzie dezaktywowany, a Użytkownik z powrotem otrzyma dostęp do dotychczasowego Pakietu. Wydawca poinformuje Użytkownika o wysokości ewentualnego zwrotu lub dopłaty, w związku z odstąpieniem - proporcjonalnie do czasu korzystania z wyższego Pakietu. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, jak realizowana płatność, w terminie 14-stu dni od odstąpienia, w razie ewentualnej dopłaty - Wydawca zwróci się o jej uiszczenie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD ZMIANY PAKIETU

Do:

Wyborcza sp. z o. o.
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na wyższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na wyższy.

..........

2. Przejście na pakiet niższy, bez składania nowego zamówienia

2.1. Dla Pakietów obejmujących Prenumeratę Autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal, możliwa jest zmiana Pakietu na niższy w trakcie Okresu Prenumeraty, bez konieczności składania nowego zamówienia.

2.2. Aby zmienić Pakiet na niższy bez konieczności składania nowego zamówienia, należy na dedykowanej stronie ofertowej wybrać nowy Pakiet i zaakceptować warunki. Nowy Pakiet zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty Pakietu dotychczasowego; za następny Okres Prenumeraty zostanie pobrana cena właściwa dla nowego Pakietu.

2.3. Użytkownik może odstąpić od zmiany Pakietu na niższy, w terminie 14-stu dni od zmiany, bez podawania powodów. Aby odstąpić, należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl. Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji.

2.3.1. W razie odstąpienia przed zakończeniem trwającego Okresu Prenumeraty, w następnym okresie rozliczeniowym pobrana zostanie dotychczasowa cena i otrzymasz dostęp do swojego dotychczasowego Pakietu.

2.3.2. W razie odstąpienia po dotychczasowym Okresie Prenumeraty, uruchomimy z powrotem Pakiet dotychczasowy (wyższy) po otrzymaniu oświadczenia w przedmiocie odstąpienia i Wydawca zwróci się o uiszczenie ewentualnej dodatkowej opłaty - proporcjonalnej do czasu korzystania z wyższego Pakietu po odstąpieniu.

Do:

Wyborcza sp. z o. o.
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na niższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na niższy

............................... (imię i nazwisko)

Wyjaśnienie dodatkowe:

A Można zmienić Pakiet w czasie trwania Prenumeraty (nie tylko autoodnawialnej) składając nowe  zamówienie i płacąc od razu po złożeniu zamówienia. Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony w Serwisie i kupujesz nowy również w Serwisie:

1) Zmieniając w ten sposób Pakiet na wyższy, od razu otrzymujesz do niego dostęp (o ile będziesz chciał skorzystać z usługi przed upływem okresu na odstąpienie), a niewykorzystany okres z Pakietu dotychczasowego będziesz mógł wykorzystać po zakończeniu korzystania z Pakietu wyższego.

2) Gdy zmieniasz w ten sposób Pakiet na niższy, dostęp do nowego Pakietu zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty dla Pakietu dotychczasowego.

3) Jeżeli posiadasz Prenumeratę Autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) i dokupujesz jednorazową lub jeżeli posiadasz Prenumeratę jednorazową i dokupujesz Prenumeratę Autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX), oba Pakiety będą aktywne równolegle.

Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony w aplikacji (AppStore lub GooglePlay) i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet w Serwisie, wszystkie Pakiety pozostają równolegle aktywne.

C Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony w Serwisie i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet w aplikacji (AppStore lub GooglePlay), wszystkie Pakiety pozostają równolegle aktywne.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP W SERWISIE

Dostęp do Prenumeraty może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów w Serwisie. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ OKREŚLONEJ PRZYCZYNY

Prawo odstąpienia od umowy bez określonej przyczyny przysługuje Konsumentom.

1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić - bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail pomoc@wyborcza.pl lub na adres pocztowy (Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10; 00-732). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Wydawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu.   

4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z Pakietu.

§ 4. ZASADY NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA  TREŚCI

1. Niezależnie od dostarczania treści Serwisów w ramach umów o Prenumeratę, Pakiety lub podobnych, Wydawca może stale lub czasowo rozpowszechniać wybrane przez siebie treści Serwisów (w tym całość Serwisu, jego część lub poszczególne materiały) w taki sposób, aby Użytkownicy mogli się z nimi nieodpłatnie zapoznać.

2. W odniesieniu do treści cyfrowego dziennika Wyborcza.pl:

2.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.2 i 2.3, każdy Użytkownik otrzyma miesięcznie nieodpłatnie dostęp do nie mniej, niż 1-ego artykułu (liczba ta może być większa, gdyż niektóre artykuły nie są wliczane do limitu, a nadto Wydawca może limit zwiększyć). Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają  Pakiet;

2.2. Niektóre urządzenia nie umożliwiają obliczenia limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o założenie Konta w Serwisie.

2.3. Wydawca może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści;

2.4. Wydawca może ponadto udostępniać Użytkownikom nie posiadającym Pakietu fragmenty lub skrócone wersje artykułów, których pełne wersje są dostępne w ramach Pakietu.

§ 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WYDAWCĘ

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Wyborcza sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

2. Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń.

3. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Polityce Transparentności.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/blog/2018/08/09/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasy-dokumenty/.

2. Jeżeli z przepisów prawa, m. in. z Ustawy o prawach konsumenta, wynikają nie opisane w Regulaminie (bądź w zawartych w innych dokumentach zasadach dostarczania poszczególnych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych) uprawnienia Użytkownika, to ich niewymienienie w powyższych dokumentach nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z tych uprawnień.

3. Wydawca może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Jednak, z wyjątkiem przypadków, określonych w pkt. 4 poniżej, jeżeli Użytkownik zawarł z Wydawcą umowę (np. zamówił Prenumeratę) przed wprowadzeniem zmian, to zmiany nie będą miały zastosowania do tej umowy, chyba że zostaną spełnione poniższe warunki:

3.1. Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko z powodu konieczności uwzględnienia obowiązków Wydawcy, nałożonych przez prawo lub rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu, lub z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie;

3.2. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 3.1 powyżej, Wydawca zawiadomi Użytkownika o zmianach pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika dla potrzeb obsługi Konta, przedstawiając zmienioną treść Regulaminu.  Zawiadomienie będzie zawierać informację, że w terminie 30 dni od dokonania zmian (a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia) Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Wydawcy: pomoc@wyborcza.pl.

3.3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej, do czasu wypowiedzenia Wydawcę i Użytkownika obowiązuje Regulamin o treści nieuwzględniającej zmian.

3.4. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w pkt. 3.2, Wydawca zwróci Użytkownikowi otrzymaną zapłatę za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby bieżący okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Dla uniknięcia wątpliwości:

 • Możliwość wprowadzenia zmian, które są konieczne do uwzględnienia obowiązków nałożonych przez prawo, rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu oznacza, że Wydawca może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie, koniecznym do uwzględnienia powyższych obowiązków;
 • Możliwość wprowadzenia zmian z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie oznacza, że Wydawca może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie wskazanym w umowie i uzasadnionym podaną przyczyną;
 • Przez przyczyny wyraźnie wskazane w umowie należy rozumieć zarówno przyczyny, wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie, jak i przyczyny, wyraźnie wskazane w innych zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach umowy (regulaminach poszczególnych usług, zamówieniach itp.);
 • Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia umowy;
 • W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej Użytkownik, niezależnie od możliwości wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w punktach 3.1 – 3.4 powyżej, ma prawo rezygnacji z autoodnowienia (§ 3, sekcja II, pkt 5.2).

4. Punkty 3.1 – 3.4 powyżej nie dotyczą:

4.1. Zmian Regulaminu, które w oczywisty sposób nie wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika, który zawarł umowę przed wprowadzeniem tych zmian (jak np. zmiany danych Wydawcy, adresów do korespondencji czy wprowadzanie uregulowań, nie dotyczących Usług cyfrowych i Treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi na podstawie wyżej wskazanej umowy). O powyższych zmianach Wydawca informuje na stronach Serwisów;

4.2. Zmian minimalnych wymagań technicznych, które mogą być dokonywane na zasadach, określonych w § 2, sekcja III Regulaminu, stosownie do art. 43p i art. 43q Ustawy o prawach konsumenta.

5. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej - wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Wydawcy (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Na życzenie Użytkownika, Regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

6. Integralną (czyli obowiązującą tak samo, jak wszystkie powyższe zapisy) część Regulaminu stanowią jego następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Załącznik nr 2 – Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl

Załącznik nr 3 – Zasady udostępniania internetowego Archiwum Gazety Wyborczej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Jeżeli zawarłaś/-eś umowę o Prenumeratę przed 1 kwietnia 2024 r.:

 • i wyraziłaś/-eś zgodę na zmianę dostawcy usług, to dostawcą jest od 1 kwietnia 2024 r. Wyborcza sp. z o. o. (zamiast Agory S.A. z siedzibą w Warszawie), ale obowiązuje nas i Ciebie nie niniejszy Regulamin, lecz Regulamin serwisów Grupy Wyborcza.pl z dnia zawarcia tej umowy (otrzymałaś/-eś jego tekst przy zawieraniu umowy, a na Twoje żądanie zostanie Ci przekazany ponownie).
 • i nie wyraziłaś/-eś zgody na zmianę dostawcy usług, to Twoim dostawcą pozostaje Agora S.A. z siedzibą w Warszawie i obowiązuje dostawcę i Ciebie nie niniejszy Regulamin, lecz Regulamin serwisów Grupy Wyborcza.pl z dnia zawarcia tej umowy (otrzymałaś/-eś jego tekst przy zawieraniu umowy, a na Twoje żądanie zostanie Ci przekazany ponownie).

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej

Data zamówienia.................

Imię i nazwisko....................

Adres................. .................

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Konta stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Regulamin Konta – niniejszy regulamin;

2. Regulamin Serwisów – Regulamin Serwisów Grupy Wyborcza.pl, do którego załącznikiem jest Regulamin Konta;

3. Konto – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisów;

4. Nick – unikalna nazwa Konta, wybierana przez Użytkownika w Serwisie.

Pozostałe pojęcia, pisane wielką literą, są zdefiniowane w Regulaminie Serwisów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konto udostępniane jest przez Wydawcę nieodpłatnie.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Wydawcy zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Wydawcy (Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta:

a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Wydawcę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Wydawca wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub

b)                        z chwilą pierwszego logowania, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika woli, aby Wydawca pobrał dane osobowe, określone przed zalogowaniem przez Facebooka lub Google, w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google lub

c) z chwilą pierwszego logowania za pomocą konta Gazeta.pl,

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz usług lub treści dostępnych w Serwisie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub pobrany z serwisu Google lub Facebook lub Gazeta.pl.

5. Z Konta mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których środowisko cyfrowe spełnia minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie Serwisów.

6. W ramach Konta Wydawca zapewnia Użytkownikowi możliwość przeglądania historii zakupów.

III. USUNIĘCIE KONTA

1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisów, do korzystania z których, zgodnie z ich regulaminami lub zasadami jest konieczne posiadanie Konta, to usunięcie Konta przez Użytkownika uniemożliwi mu dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności.

2. Wydawca może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem:

a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta przez Wydawcę wszystkim Użytkownikom,

b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. Jednakże Wydawca nie może usunąć Konta bez zgody Użytkownika, jeżeli na podstawie umowy z Użytkownikiem świadczy mu usługi, do których konieczne jest posiadanie Konta.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konta mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisów.

2. Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu wraz z Regulaminem Serwisów.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Zasady udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej

1. Definicje pojęć:

- "Zasady" - niniejsze "Zasady udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej";

- „Regulamin Serwisów" – Regulamin Serwisów Grupy Wyborcza.pl, do którego załącznikiem są Zasady;

- "Gazeta Wyborcza" - drukowany dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem "Gazeta Wyborcza", w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi wydaniami lokalnymi;

- „Wyborcza.pl" - dziennik prasowy w postaci cyfrowej, rozpowszechniany za pomocą serwisu internetowego, w ramach którego udostępniane są niektóre treści pochodzące z Gazety Wyborczej oraz inne treści - nie publikowane w Gazecie Wyborczej;

- "Archiwum" - baza danych tekstów publikowanych od maja 1989 roku w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej, a także w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej oraz w jej dodatkach tematycznych i branżowych oraz w Wyborczej.pl, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawcy lub jego poprzednikom prawnym; Archiwum nie zawiera ogłoszeń, zdjęć, tabel, infografik i innych materiałów graficznych ani materiałów audialnych ani audiowizualnych;

- "Serwis Archiwum" - serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod aktualnym adresem: wyborcza.pl/archiwum.

2. Pozostałe pojęcia, pisane wielką literą, są zdefiniowane w Regulaminie Serwisów.

3. Niniejsze Zasady dotyczą dostępu do Archiwum w ramach takich Pakietów, które obejmują dostęp do Archiwum.

4. Udzielanie dostępu do Archiwum jest dostarczaniem Treści cyfrowych.

5. Wydawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych tekstów stanowiących Archiwum i zapoznawanie się z treścią tekstów zawartych w Archiwum.

6. Warunkiem korzystania z Archiwum jest posiadanie Konta i zalogowanie na tym Koncie.

7. Użytkownik otrzymuje dostęp do Archiwum w chwili rozpoczęcia korzystania z Prenumeraty Cyfrowej.

8. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w niniejszych Zasadach, do dostępu do Archiwum stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisów, dotyczące Prenumeraty.