REGULAMIN SERWISÓW GRUPY WYBORCZA.PL

 § 1. DEFINICJE

1.        Regulamin - niniejszy Regulamin;

2.        Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 59944, kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN - wpłacony w całości, NIP 526-030-56- 44, adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 555 52 38;

3.       Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

4.        Usługa cyfrowa - usługa, świadczona przez Agorę na podstawie Regulaminu i umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, pozwalająca na:

          a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

          b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,

          c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

5.       Serwis/Serwisy – każdy serwis w domenie internetowej wyborcza.pl, w tym serwis w poddomenie domeny wyborcza.pl lub serwis w domenie wyborcza.biz, wysokieobcasy.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Agora; Serwisy, w zależności od ich charakteru, mogą zawierać teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent, w tym ogłoszenia i reklamy; zawartość Serwisów, mająca charakter informacyjny (w tym będąca materiałami prasowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe), ogłoszeniowy lub reklamowy jest uaktualniana periodycznie bądź w sposób ciągły;

6.       Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej/Prenumerata - co do zasady płatna, usługa świadczona przez Agorę drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie lub Serwisach; w zakresie świadczenia usługi na rzecz Konsumentów usługa ta stanowi usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5a Ustawy o prawach konsumenta;

7.        Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;

8.        Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

9.        Pakiet – zakres usługi Prenumeraty i ewentualnych innych świadczeń nabywanych wraz z Prenumeratą (np. udostępniania internetowego Archiwum Gazety Wyborczej na zasadach określonych w załączniku do Regulaminu), wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej Agory;

10.        Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty;

11.        Prenumerata Autoodnawialna - forma usługi Prenumeraty świadczona na życzenie Użytkownika przez czas nieoznaczony, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą, w systemie Paypal lub poprzez dopisane płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego;

12.        Prenumerata MIX -  prenumerata składająca się z Prenumeraty na wskazany w ofercie oznaczony Okres Prenumeraty, która po tym okresie zmienia się na Prenumeratę autoodnawialną (na czas nieoznaczony) - na kolejne okresy wskazane w ofercie;

13.       Konto - konto zdefiniowane w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl.

14.       Powiadomienia Web Push - krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desktop i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisu i/lub o statusie usług, świadczonych Użytkownikowi. Powiadomienia Web Push są wyświetlane w przeglądarce Użytkownika, także w czasie, gdy nie przegląda on Serwisów. Wyświetlanie Powiadomień Web Push wymaga zgody Użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać.

15.      Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl – część niniejszego regulaminu, dla wygody wyodrębniona jako załącznik, określająca zasady zakładania i korzystania z Konta;

16.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami);

17.      Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późniejszymi zmianami);

18.     Treści o Charakterze Terrorystycznym - materiały, których celem rozpowszechniania jest szerzenie przesłania grup terrorystycznych i ich zwolenników, w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników oraz w celu ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią, m. in. materiały, które podżegają do popełniania Przestępstw Terrorystycznych, ułatwiają, pochwalają lub popierają ich popełnianie (szczegółowe określenie Treści o Charakterze Terrorystycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym);

19.      Przestępstwa Terrorystyczne - czyny umyślne, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej (szczegółowe określenie Przestępstw Terrorystycznych jest zawarte w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. FUNKCJE I TREŚCI SERWISÓW

1.   Za pomocą Serwisów Agora rozpowszechnia treści, w szczególności informacyjne, rozrywkowe bądź reklamowe, świadczy usługę Prenumeraty oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie bądź na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi, w tym na przykład (o ile taka funkcja jest dostępna w Serwisie) może dodatkowo udostępnić Użytkownikowi komentowanie konkretnych treści dostępnych w Serwisie lub dostarczać Treści cyfrowe.

2.   Agora może proponować Użytkownikom wyświetlanie im Powiadomień Web Push. Powiadomienia Web Push będą wyświetlane Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

II ZAKAZ SPRZECZNEGO Z PRAWEM KORZYSTANIA Z SERWISÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

2. W szczególności, zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych w celu publicznego rozpowszechniania w internecie Treści o Charakterze Terrorystycznym. Treści o Charakterze Terrorystycznym mogą zostać usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. W celu odbioru nakazów usunięcia oraz ich niezwłocznego przekazania, Agora ustanowiła punkt kontaktowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Adres poczty elektronicznej punktu kontaktowego jest podany w Serwisie.

4. Językiem urzędowym instytucji Unii Europejskiej, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego i w których mają się odbywać dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia, jest język polski.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISÓW I USŁUG

1. Warunki techniczne opisane w tej sekcji dotyczą wszystkich Serwisów i sposobów korzystania z nich (w tym z Prenumeraty, innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych), o ile w zasadach korzystania z danego Serwisu, dostarczania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych wyraźnie nie wskazano inaczej.

2. Korzystanie z Serwisów (kompatybilność) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 3 - 6 poniżej.

3. W przypadku korzystania poprzez przeglądanie stron internetowych:

3.1. Przeglądarka: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa;

3.2. Przeglądarka Użytkownika nie może mieć blokady plików serwisowych cookie Agory.

4. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 11.0.

5. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 5.0.

6. Konieczne jest połączenie z siecią Internet.

7. Agora dokłada starań, aby korzystanie z Serwisów i usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych w danym czasie przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, z zastrzeżeniem, że niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda Użytkownika na używanie plików serwisowych cookies, a zalecana instalacja aktualizacji, dostarczanych przez dostawców przeglądarek. Agora nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisów, Usług cyfrowych i Treści cyfrowych w przypadku, gdy sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika są inne, niż te zazwyczaj używane do korzystania z danego rodzaju treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym nie spełniają określonych w tej sekcji Regulaminu minimalnych wymagań lub gdy Użytkownik stosuje oprogramowanie ingerujące w wygląd Serwisu, Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowe dostarczane przez Agorę. Między innymi stosowanie oprogramowania typu ad blocker może spowodować, że treści dostarczane przez Agorę będą mieć odmienny wygląd lub będą częściowo niewidoczne.

IV. NIEDOSTARCZENIE USŁUG CYFROWYCH LUB TREŚCI CYFROWYCH

1. Jeżeli Agora wbrew treści umowy nie dostarczyła Użytkownikowi będącemu Konsumentem Prenumeraty lub innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych:

1.1. Użytkownik wzywa Agorę do ich dostarczenia, wskazując, że przyczyną wezwania jest niedostarczenie treści Prenumeraty Cyfrowej Wyborczej lub innych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy. Wezwanie należy skierować na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl;

1.2. Agora zobowiązana jest dostarczyć Prenumeratę, inną Usługę cyfrową lub Treść cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wezwania;

1.3. Jeżeli Agora nie dostarczy Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub innej Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania lub w terminie wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Konsument ma prawo odstąpić od umowy. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl w jej treści zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu z powodu niedostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej oraz wskazać umowę, od której Konsument odstępuje.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Agory lub okoliczności wyraźnie wynika, że Agora nie dostarczy Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej

lub

b) Użytkownik i Agora uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Agora nie dostarczyła ich w tym terminie.

V. REKLAMACJE, ZWROT WPŁAT

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa (z dopiskiem: Wyborcza.pl) lub e- mailem na adres pomoc@wyborcza.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Agorę nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Ilekroć Agora jest zobowiązana do zwrotu całości bądź części kwoty, zapłaconej jej przez Użytkownika, to zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI AGORY ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ PRENUMERATY, INNYCH USŁUG CYFROWYCH I TREŚCI CYFROWYCH

1. Agora ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Usługą cyfrową dostarczaną w sposób ciągły jest w szczególności Prenumerata.

2. Agora ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

3. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Agorą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

4. Domniemania, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli:

- środowisko cyfrowe Użytkownika nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Agora poinformowała w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

- Użytkownik nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

5. Agora zobowiązana jest informować Użytkownika będącego Konsumentem o aktualizacjach (w tym dotyczących zabezpieczeń), niezbędnych do zachowania zgodności Prenumeraty, innej Usługi Cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową oraz dostarczać je przez czas:

- dostarczania Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;

- zasadnie oczekiwany przez Użytkownika będącego Konsumentem (uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy) – w przypadku Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej innej, niż dostarczana w sposób ciągły.

6. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji, dostarczonych zgodnie z ust. 5, Agora nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: - poinformowała Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

i

- niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Agorę.

7. Aktualizacje aplikacji Agory, pobieranych przez Użytkowników ze sklepów platform mobilnych nie należących do Agory (np. Google Play, App Store), są dostarczane na tych stronach, przy czym jeśli ich zainstalowanie przez Użytkowników jest koniecznie w celu poprawnego działania Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych, to taka informacja jest prezentowana wraz z aplikacją. Informacje o aktualizacjach i o konieczności ich zainstalowania są podawane także na stronie internetowej https://wyborcza.pl/aplikacjamobilna .

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI AGORY, O KTÓREJ MOWA W SEKCJI VI

1. Jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Agora może odmówić doprowadzenia Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Agory.

3. Agora, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, na swój koszt doprowadza Prenumeratę, inną Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika - uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może, na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu ich niezgodności z umową, gdy:

- doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

- Agora nie doprowadziła do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;

- brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Agora próbowała doprowadzić Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z umową;

- brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;

- z oświadczenia Agory lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

5. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Prenumerata, inna Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prenumeraty, innej Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

7. Agora niezwłocznie, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Agora jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Prenumeracie, innej Usłudze cyfrowej lub Treści cyfrowej:

- niezgodnej z umową, lub

- której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3. PRENUMERATA CYFROWA GAZETY WYBORCZEJ

I.      WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.    Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2.     W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - na kolejno  następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

3.     Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Agory.

4.      Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

- posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone, zgodnie z Regulaminem Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl, w procesie zakupu Pakietu za pośrednictwem Serwisu albo w procesie aktywacji dostępu do Pakietu - gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na innych zasadach);

- zaakceptują Regulamin;

- zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Agorę zasadach;

- wykorzystują środowisko cyfrowe, które spełnia minimalne wymagania techniczne określone w § 2, sekcja III.

II.     ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1.  Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.

2.  Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online, płatność poprzez system Blik lub metodę płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego - dostępną i realizowaną w zakresie wskazanym w punkcie 2.1. poniżej.

Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

2.1.     METODA PŁATNOŚCI - PŁATNOŚĆ DO RACHUNKU OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO

2.1.1.   Z metody płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego mogą skorzystać Użytkownicy, którzy są abonentami:

a)  sieci Orange w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w Instrukcji dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Orange https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1999199/4094360395.pdf;

b)  sieci Play w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Play https://www.play.pl/resources/pdf/2019/Regulamin-Zaplac-z-Play_10.12.2019.pdf;

c) sieci Plus w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Plus

http://www.plus.pl/documents/16/15878623/Regulamin-swiadczenia-uslugi-Zaplac-z-PLUS.pdf

d) sieci Tmobile w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Tmobile

https://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_1001084.pdf

2.1.2.     Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ma zastosowanie wyłącznie dla Prenumeraty Autoodnawialnej udostępnianej na miesięczne lub krótsze Okresy Prenumeraty.

2.1.3.     Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego jest dostępna tylko jeżeli przy ofercie danego Pakietu wyraźnie zostanie wskazana możliwość realizacji płatności metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

2.1.4.     Umowa Prenumeraty zrealizowanej z metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego wygasa w razie:

-     rozwiązania przez Użytkownika umowy z danym Operatorem (w tym na skutek zmiany Operatora)

-     po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, płatność za który została dopisana do rachunku Użytkownika, w tym na skutek rezygnacji z autoodnowienia przez Użytkownika.

.

2.1.5.   W razie otrzymania od Operatora informacji, że płatność od danego Użytkownika nie zostanie zrealizowana umowa się rozwiązuje z ostatnim dniem Okresu Prenumeraty,  za który płatność została dopisana do rachunku Użytkownika.

2.1.6.    W razie zaprzestania przez Agorę współpracy z danym Operatorem, w zakresie umożliwiającym dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego kwoty należnej za Prenumeratę, umowa Prenumeraty wygasa po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, płatność za który została dopisana do rachunku Użytkownika. Agora niezwłocznie poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu współpracy z danym Operatorem.

3.  Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie  udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny, z uwzględnieniem postanowień pkt 2.1. i podpunktów do tego punkt. Na żądanie Użytkownika Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni - po otrzymaniu przez Agorę potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Agory za pośrednictwem Operatora płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty), a w przypadku płatności do rachunku Operatora - po otrzymaniu potwierdzenia od Operatora Telekomunikacyjnego. Użytkownik, będący osobą fizyczną, któremu na jego żądanie Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu.

4.  Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej  jest świadczona, tylko dla sposobu płatności kartą płatniczą, Paypal lub płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego. W przypadku wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej (płatność cykliczna) Użytkownik  wyraża zgodę na pobieranie przez Agorę z karty płatniczej, w systemie Paypal lub poprzez dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

4.1 Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej, jest realizowana poprzez pobranie przez Agorę ceny za kolejny Okres Prenumeraty lub dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

4.1.1.Cena za kolejny Okres w przypadku płatności kartą płatniczą lub w systemie Paypal jest pobierana nie wcześniej niż 48h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty, a w razie gdy płatność się nie powiedzie korzystanie z Prenumeraty zostanie zawieszone, a Agora może dokonać ponownych prób pobrania (maksymalnie dwukrotnie) do pięciu dniu od dnia zakończenia opłaconego Okresu Prenumeraty (użytkownik ma również samodzielnego dokonania zapłaty za kolejny Okres Prenumeraty). Prenumerata zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty po otrzymaniu przez Agorę potwierdzenia płatności. Jeżeli we wskazanym terminie płatność się nie powiedzie ,Prenumerata nie zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty.

4.1.2. Zasady dopisania ceny za kolejne Okresy Prenumeraty płatnej poprzez przez dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego:

4.1.2.1. Nie wcześniej, niż na 48 h i nie później, niż na 12 h przed upływem bieżącego Okresu Agora potwierdzi z Operatorem Telekomunikacyjnym spełnienie warunków dopisania ceny do najbliższego rachunku, który zostanie wystawiony przez Operatora;

4.1.2.2. po potwierdzeniu przez Operatora Telekomunikacyjnego spełnienia warunków pozwalających na dopisanie ceny do rachunku, Agora zleci Operatorowi dopisanie ceny do najbliższego rachunku wystawianego przez Operatora Telekomunikacyjnego i cena ta zostanie dopisana do najbliższego rachunku wystawionego przez Operatora telekomunikacyjnego.

4.2  Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia:

a)  poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

b)  wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

4.3  Cena za kolejne Okresy Prenumeraty Autoodnawialnej może zostać zmieniona przez Agorę za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec Okresu prenumeraty następującego po dniu otrzymania pierwszej informacji o zmianie ceny - z uwzględnieniem postanowień pkt 4.3.3. i 4.3.4.***

Przykład: Opłacony Okres Prenumeraty trwa od 1 maja do 28  maja. Użytkownik otrzymuje pierwszą informację o zmianie ceny w dniu 15 maja. Cena dotychczasowa będzie zatem obowiązywać jeszcze przez następny Okres Prenumeraty rozpoczynający się 29 maja . Nowa cena zacznie obowiązywać dla Okresu Prenumeraty rozpoczynającego się po zakończeniu tego okresu.

4.3.1. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny - co najmniej dwukrotnie na podany adres e-mail.

4.3.2. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę ceny może, w okresie wypowiedzenia i z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4.2. zrezygnować z Prenumeraty poprzez rezygnację z autoodowienia w ustawieniach Konta lub poprzez rezygnację wysłaną na adres e-mail: pomoc.wyborcza.pl.

4.3.3.Zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej trzeciego Okresu Prenumeraty - z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.4.

4.3.4. W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej z ceną zmieniającą (rosnącą) się w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji, zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej Okresu Prenumeraty następującego po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia.

Przykład (1): Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł., a za drugi i kolejne 50 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero czwartego Okresu Prenumeraty.

Przykład (2): Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł, za drugi i trzeci 5 zł, za czwarty i kolejne 6 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero szóstego Okresu Prenumeraty.

*** Postanowienia zawarte w punktach 4.3 oraz podpunktach dodano dnia 13 maja 2020 r.,  z mocą obowiązującą od dnia 13 maja 2020 r.

5.  Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty MIX  jest świadczona, tylko dla sposobu płatności: karta płatnicza, Paypal.  W przypadku wyboru Prenumeraty MIX Użytkownik  wyraża zgodę na pobieranie przez Agorę z karty płatniczej lub w systemie Paypal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

6.  Zmiana ceny Prenumeraty MIX może nastąpić wyłącznie po przekształceniu się prenumeraty w prenumeratę autoodnawialną i może nastąpić wyłącznie na zasadach takich, jak dla prenumeraty autoodnawialnej, tj. wskazanych w § 3 pkt II pp-kty 4.3.-4.3.4. Regulaminu.

7.  Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia Prenumeraty MIX na zasadach wskazanych w § 3 pkt II podpunkt 4.2.

8.  Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Agora potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

       II A          ZMIANA PAKIETU NA WYŻSZY/NIŻSZY

1.         PRZEJŚCIE NA PAKIET WYŻSZY, BEZ SKŁADANIA NOWEGO ZAMÓWIENIA   

1.1.      Dla Pakietów zamówionych  w okresie od: 25 stycznia 2021 obejmujących prenumeratę autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal  możliwa jest zmiana Pakietu na wyższy  w czasie trwania okresu rozliczeniowego (Okresu Prenumeraty), bez konieczności składania nowego zamówienia.

1.2.      Aby zmienić Pakiet na wyższy   bez  składania nowego zamówienia  należy na  dedykowanej stronie ofertowej wybrać nowy Pakiet i zaakceptować warunki.

1.3.      Na skutek zmiany, Okres Prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony a nowy Pakiet zostanie  aktywowany bezpośrednio po zakomunikowaniu zmiany przez Użytkownika na dedykowanej stronie ofertowej .

1.4. Okres prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony proporcjonalnie do standardowej (nie obejmującej ewentualnej promocji) ceny nowego  Pakietu  z którego można korzystać od razu, a opłata za nowy Pakiet będzie  pobierana  począwszy od zakończenia tego skróconego Okresu Prenumeraty.

Przykład:

Posiadasz Pakiet Podstawowy (zapłaciłeś za ten Pakiet:19,90 zł) , którego bieżący okres rozliczeniowy trwa od 1.02 do 28.02.

Decydujesz się na zmianę pakietu na wyższy pakiet - Pakiet Premium (jego cena standardowa to:29,90 zł) .

Z opłaconego Pakietu Podstawowego pozostało Ci 8 dni o wartości 5,6 zł (8 dni * 0,7 zł).

W związku z tym, że Pakiet Premium zostaje uruchomiony w chwili Twojej decyzji z zmianie pakietu,

pozostałą wartość 5,6 zł przeliczymy na ilość dni z Pakietu Premium - 6 dni (5,6 zł: 1,07 zł= 5,23 dnia - zawsze zaokrąglamy liczbę dni na Twoją korzyść), co za tym idzie skracamy bieżący okres rozliczeniowy (Okres Prenumeraty) o 2 dni. Pamiętaj, że płatność ściągamy 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

Jeśli zmieniasz na Pakiet, który jest objęty ceną promocyjną, zostanie ona uwzględniona po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeżeli zmieniasz na Pakiet, przewidujący niższą cenę w początkowym Okresie Prenumeraty (lub kilku Okresach Prenumeraty), to pierwszy Okres Prenumeraty z tą niższą ceną rozpocznie się po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

1.5.      Użytkownik może odstąpić od zmiany, w terminie 14-stu dni  bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl.  Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji. W razie odstąpienia wyższy  Pakiet będzie dezaktywowany, a Użytkownik z powrotem otrzyma dostęp do dotychczasowego Pakietu. Agora poinformuje Użytkownika o wysokości ewentualnego zwrotu lub dopłaty, w związku z odstąpieniem - proporcjonalnie do czasu korzystania z wyższego Pakietu. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, jak realizowana płatność, w terminie 14-stu dni od odstąpienia, w razie ewentualnej dopłaty - Agora zwróci się o jej uiszczenie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Do:

Agora S.A.,

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na wyższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na wyższy.

..........

2. PRZEJŚCIE NA PAKIET NIŻSZY, BEZ SKŁADANIA NOWEGO ZAMÓWIENIA

2.1.      Dla Pakietów zamówionych  okresie od: 25 stycznia 2021 r.  obejmujących prenumeratę autoodnawialną, (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal, możliwa jest zmiana Pakietu na niższy  w okresie trwania okresu rozliczeniowego, bez konieczności składania nowego zamówienia.

2.2.      Aby zmienić Pakiet na niższy  bez konieczności składania nowego zamówienia, należy na dedykowanej stronie ofertowej  wybrać nowy pakiet i zaakceptować warunki. Nowy Pakiet zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty  Pakietu dotychczasowego; za następny Okres Prenumeraty zostanie pobrana  Opłata właściwa dla nowego Pakietu.

2.3. Użytkownik może odstąpić od zmiany Pakietu na niższy, w terminie 14-stu dni od zmiany, bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl . Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji.

2.3.1. W razie odstąpienia przed zakończeniem trwającego  okresu rozliczeniowego, w następnym okresie rozliczeniowym pobrana zostanie dotychczasowa opłata i otrzymasz dostęp do swojego dotychczasowego Pakietu.

2.3.2. W razie odstąpienia po dotychczasowym okresie rozliczeniowym, uruchomimy z powrotem Pakiet dotychczasowy (wyższy) po otrzymaniu oświadczenia w przedmiocie odstąpienia i Agora zwróci się o uiszczenie ewentualnej dodatkowej opłaty - proporcjonalnej do czasu korzystania z wyższego Pakietu po odstąpieniu. .

Do:

Agora S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na niższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na niższy

............................... (imię i nazwisko)

Wyjaśnienie dodatkowe:

A Można zmienić Pakiet, w czasie trwania prenumeraty (nie tylko autoodnawialnej) składając nowe  zamówienie i płacąc od razu po złożeniu zamówienia. Jeżeli posiadasz pakiet zakupiony za pośrednictwem serwisu wyborcza.pl i kupujesz nowy również za pośrednictwem serwisu Wyborcza.pl:

1)   Zmieniając w ten sposób pakiet na wyższy od razu otrzymujesz do niego dostęp (o ile będziesz chciał skorzystać z usługi przed upływem okresu na odstąpienie) a niewykorzystany okres z Pakietu dotychczasowego będziesz mógł wykorzystać po zakończeniu korzystania z Pakietu wyższego.

2)   Zmieniając w ten sposób Pakiet na niższy, dostęp do nowego Pakietu zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty dla Pakietu dotychczasowego.

3) Jeżeli posiadasz prenumeratę autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) i dokupujesz jednorazową lub jeżeli posiadasz prenumeratę jednorazową i dokupujesz autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) oba pakiety będą aktywne równolegle.

B  Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony w aplikacji (AppStore lub GooglePlay) i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet za pośrednictwem serwisu Wyborcza.pl wszystkie pakiety pozostają równolegle aktywne.

C Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony serwisie Wyborcza.pl i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet w aplikacji (AppStore lub GooglePlay) wszystkie pakiety pozostają równolegle aktywne.

III.         ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią  inaczej.

IV.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje osobom fizycznym (w tym spółkom cywilnym).

1.  W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić - bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail pomoc@wyborcza.pl lub na adres pocztowy (Agora S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Agora została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu.

4.  Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z Pakietu.

V.      ZMIANY MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

1. Minimalne wymagania techniczne (patrz § 2 sekcja III Regulaminu) są aktualne na dzień zamówienia Prenumeraty. Agora może dokonać zmiany minimalnych wymagań technicznych z następujących przyczyn:

1.1. jeżeli zmiana jest niezbędna do zachowania zgodności Prenumeraty z umową, lub

1.2. jeżeli udział Użytkowników, korzystających z najstarszych wersji oprogramowania lub sprzętu, spełniających aktualne minimalne wymagania techniczne, jest mniejszy niż 5%.

2. Agora zawiadomi Użytkownika, pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta, o wprowadzanych zmianach minimalnych wymagań technicznych i terminie w którym zostaną wprowadzone. Zawiadomienie będzie zawierać informację o prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa niżej w ust. 3.

3.  Użytkownik nie akceptujący zmian może wypowiedzieć umowę o Pakiet ze skutkiem natychmiastowym. Prawo wypowiedzenia przysługuje Użytkownikowi w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian, a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Agory: pomoc@wyborcza.pl. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Agora zapewni mu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Prenumeraty zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

4.  W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w ust. 3, Agora zwróci Użytkownikowi otrzymaną cenę za Pakiet w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony Okres Prenumeraty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący Okres Prenumeraty nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby Okres Prenumeraty.

5.  Postanowienia ust. 4 nie dotyczą Prenumeraty nabytej przez Użytkownika w inny sposób, niż przez zakup przez niego Pakietu od Agory (np. otrzymanej przez Użytkownika nieodpłatnie od innego podmiotu, który zakupił Prenumeratę), ani nie dotyczą Użytkowników innych niż Konsumenci. W takich przypadkach podmiot uprawniony do obniżenia ceny lub jej częściowego zwrotu i jego uprawnienia wynikają z warunków umowy o nabycie Prenumeraty, zawartej pomiędzy Agorą a nabywcą.

§ 4. ZASADY NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA TREŚCI

1. Niezależnie od dostarczania treści Serwisów w ramach umów o Prenumeratę, Pakiety lub podobnych, Agora może stale lub czasowo rozpowszechniać wybrane przez siebie treści Serwisów (w tym całość Serwisu, jego część lub poszczególne materiały) w taki sposób, aby Użytkownicy mogli się z nimi nieodpłatnie zapoznać.

2. W odniesieniu do treści cyfrowego dziennika Wyborcza.pl:

2.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.2 i 2.3, każdy Użytkownik otrzyma miesięcznie nieodpłatnie dostęp do nie mniej, niż 1-ego artykułu (liczba ta może być większa, gdyż niektóre artykuły nie są wliczane do limitu, a nadto Agora może limit zwiększyć). Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają Pakiet;

2.2. Niektóre urządzenia nie umożliwiają obliczenia limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o założenie Konta w Serwisie.

2.3. Agora może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści;

2.4. Agora może ponadto udostępniać Użytkownikom nie posiadającym Pakietu fragmenty lub skrócone wersje artykułów, których pełne wersje są dostępne w ramach Pakietu.

§ 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGORĘ

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

2. Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń.

3. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności {link}. Informacje przedstawiamy także w załączniku do Regulaminu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/blog/2018/08/09/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasydokumenty/.

2. Jeżeli z przepisów prawa, m. in. z Ustawy o prawach konsumenta, wynikają nie opisane w Regulaminie (bądź w zawartych w innych dokumentach zasadach dostarczania poszczególnych Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych) uprawnienia Użytkownika, to ich niewymienienie w powyższych dokumentach Agory nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z tych uprawnień.

3. Agora może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Jednak, z wyjątkiem określonym w ust. 4 poniżej, jeżeli Użytkownik zawarł z Agorą umowę (np. zamówił Prenumeratę) przed wprowadzeniem zmiany i umowa ta nie została w całości wykonana do czasu wprowadzenia zmiany, to:

3.1. Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko z powodu konieczności uwzględnienia obowiązków Agory, nałożonych przez prawo lub rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu, lub z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie;

3.2. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 3.1 powyżej, Agora zawiadomi Użytkownika o zmianach pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika dla potrzeb obsługi Konta, przedstawiając zmienioną treść Regulaminu. Zawiadomienie będzie zawierać informację, że w terminie 30 dni od dokonania zmian (a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia) Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Agory: pomoc@wyborcza.pl.

3.3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej, do czasu wypowiedzenia Agorę i Użytkownika obowiązuje Regulamin o treści nie uwzględniającej zmian.

3.4. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w pkt. 3.2, Agora zwróci Użytkownikowi otrzymaną zapłatę za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby bieżący okres dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Dla uniknięcia wątpliwości:

- Możliwość wprowadzenia zmian, które są konieczne do uwzględnienia obowiązków nałożonych przez prawo, rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu oznacza, że Agora może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie, koniecznym do uwzględnienia powyższych obowiązków;

- Możliwość wprowadzenia zmian z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie oznacza, że Agora może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie wskazanym w umowie i uzasadnionym podaną przyczyną;

- Przez przyczyny wyraźnie wskazane w umowie należy rozumieć zarówno przyczyny, wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie (§ 3, sekcja V – zmiany minimalnych wymagań technicznych), jak i przyczyny, wyraźnie wskazane w innych zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach umowy (regulaminach poszczególnych usług, zamówieniach itp.);

- Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia umowy;

- W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej Użytkownik, niezależnie od możliwości wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w punktach 3.1 – 3.4 powyżej, ma prawo rezygnacji z autoodnowienia (§ 3, sekcja II, pkt 4.2).

4. Punkty 3.1 – 3.4 powyżej nie dotyczą zmian Regulaminu, które w oczywisty sposób nie wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika, który zawarł umowę przed wprowadzeniem tych zmian (jak np. zmiany danych Agory, adresów do korespondencji czy wprowadzanie uregulowań, nie dotyczących Usług cyfrowych i Treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi na podstawie wyżej wskazanej umowy). O powyższych zmianach Agora informuje na stronach Serwisów.

5. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej - wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Agory (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Na życzenie , Regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

6. Integralną (czyli obowiązującą tak samo, jak wszystkie powyższe zapisy) część Regulaminu stanowią jego następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Załącznik nr 2 - Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl

Załącznik nr 3 – Zasady udostępniania internetowego Archiwum Gazety Wyborczej.

7. Ponadto Załącznik nr 4 zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 22 grudnia 2022 r, przy czym w dniu 6 marca 2023 dodano wyjaśnienie w § 6 ust. 3. Regulamin w wersji obowiązującej do dnia 21 grudnia 2022 r. pod tym linkiem: https://wyborcza.pl/aliasy/pub/regulaminUslugiIKontaWyborczaWaznyDo21112022

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej,

Data zamówienia.................

Imię i nazwisko..................

Adres.................

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl

I.     DEFINICJE

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1.  Regulamin – niniejszy regulamin.

2.  Regulamin Serwisów – Regulamin Serwisów Grupy Wyborcza.pl, do którego załącznikiem jest Regulamin Konta;

3. Konto– funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wskazanych w regulaminach lub zasadach świadczenia usług;

4. Nick – unikalna nazwa Konta, wybierana przez Użytkownika w Serwisie. Pozostałe pojęcia, pisane wielką literą, są zdefiniowane w Regulaminie Serwisów.

II.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie. Udostępnianie Konta jest Usługą cyfrową.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta:

a)  automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub

b)   z chwilą pierwszego logowania, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika woli, aby Agora pobrała dane osobowe, określone przed zalogowaniem przez Facebooka lub Google, w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google lub

c)  z chwilą pierwszego logowania za pomocą konta Gazeta.pl

4.  Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz usług lub treści dostępnych w Serwisie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub pobrany z serwisu Google lub Facebook lub Gazeta.pl .

5.  Z Konta mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których środowisko cyfrowe spełnia minimalne wymagania techniczne określone w Regulaminie Serwisów.

III.       USUNIĘCIE KONTA

1.  Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisów, do korzystania z których, zgodnie z ich regulaminami lub zasadami jest konieczne posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności.

2.  Agora może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem:

a)                   w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta przez Agorę wszystkim Użytkownikom,

b)                    w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. Jednakże Agora nie może usunąć Konta bez zgody Użytkownika, jeżeli

na podstawie umowy z Użytkownikiem świadczy mu usługi, do których konieczne jest posiadanie Konta.

IV. ZMIANY MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYC

1. Minimalne wymagania techniczne (patrz § 2 sekcja III Regulaminu Serwisów) są aktualne na dzień utworzenia Konta. Agora może dokonać zmiany minimalnych wymagań technicznych z następujących przyczyn:

1.1. jeżeli zmiana jest niezbędna do zachowania zgodności Konta z Regulaminem Konta, lub

1.2. jeżeli udział Użytkowników, korzystających z najstarszych wersji oprogramowania lub sprzętu, spełniających aktualne minimalne wymagania techniczne, jest mniejszy niż 5%.

2. Agora zawiadomi Użytkownika, pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta, o wprowadzanych zmianach i terminie w którym zostaną wprowadzone. Zawiadomienie będzie zawierać informację o prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa niżej w ust. 3.

3. Użytkownik nie akceptujący zmian może wypowiedzieć umowę o Konto ze skutkiem natychmiastowym. Prawo wypowiedzenia przysługuje Użytkownikowi w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian, a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Agory: pomoc@wyborcza.pl. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Agora zapewni mu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, korzystania z Konta w stanie niezmienionym.

4. Wypowiedzenie umowy o Konto spowoduje usunięcie Konta, co uniemożliwi korzystanie przez Użytkownika z Serwisów, Usług cyfrowych i Treści cyfrowych, które wymagają posiadania Konta.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem i korzystaniem z Konta jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00- 732).

2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - prosimy o podanie dopisku IOD.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności {link}. Informacje przedstawiamy także w załączniku do Regulaminu Serwisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin jest dostępny w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.

2. Regulamin Konta w wersji obowiązującej od dnia 22 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Zasady udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej

1. Definicje pojęć:

- "Zasady" - niniejsze "Zasady udostępniania Internetowego Archiwum Gazety Wyborczej";

- „Regulamin Serwisów" – Regulamin Serwisów Grupy Wyborcza.pl, do którego załącznikiem są Zasady;

- "Gazeta Wyborcza" - wydawany przez Agorę drukowany dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem "Gazeta Wyborcza", w

tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi wydaniami lokalnymi;

- „Wyborcza.pl" - dziennik prasowy w postaci cyfrowej, rozpowszechniany za pomocą serwisu internetowego, w ramach którego udostępniane są niektóre treści pochodzące z Gazety Wyborczej oraz inne treści - nie publikowane w Gazecie Wyborczej;

- "Archiwum" - baza danych tekstów publikowanych od maja 1989 roku w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej, a także w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej oraz w jej dodatkach tematycznych i branżowych oraz w Wyborczej.pl, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Agorze; Archiwum nie zawiera ogłoszeń, zdjęć, tabel, infografik i innych materiałów graficznych ani materiałów audialnych ani audiowizualnych;

- "Serwis Archiwum" - serwis internetowy prowadzony przez Agorę pod aktualnym adresem: wyborcza.pl/archiwum.

2. Pozostałe pojęcia, pisane wielką literą, są zdefiniowane w Regulaminie Serwisów.

3. Niniejsze Zasady dotyczą dostępu do Archiwum w ramach takich Pakietów, które obejmują dostęp do Archiwum.

4. Udzielanie dostępu do Archiwum jest dostarczaniem Treści cyfrowych.

5. Agora zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych tekstów stanowiących Archiwum i zapoznawanie się z treścią tekstów zawartych w Archiwum.

6. Warunkiem korzystania z Archiwum jest posiadanie Konta i zalogowanie na tym Koncie.

7. Użytkownik otrzymuje dostęp do Archiwum w chwili rozpoczęcia korzystania z Prenumeraty Cyfrowej.

8. W zakresie nie uregulowanym odmiennie w niniejszych Zasadach, do dostępu do Archiwum stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisów, dotyczące Prenumeraty

ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW GRUPY WYBORCZA.PL I Z KONTA UŻYTKOWNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, określone w Regulaminie serwisów Grupy Wyborcza.pl i w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl.

2. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732) („Administrator").

3. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie").

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISACH

1. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu obliczenia limitu nieodpłatnego dostępu do artykułów - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na ustaleniu przysługującego Ci limitu;

b) w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Prenumeraty - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

c) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z korzystaniem z treści Serwisów, w tym wykonaniem zamówienia na Prenumeratę - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:

- ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Prenumeraty lub innego korzystania z Serwisów bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;

- realizacji celów analitycznych i statystycznych - w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 2-óch lat - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

- realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;

- dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na udostępnianiu Ci treści redakcyjnych dopasowanych do Twoich preferencji;

- nieodpłatnego udostępniania treści rozpowszechnianych w Serwisie – w tym celu dane będą przetwarzane przez czas udostępniania treści – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na nieodpłatnym udostępnianiu Ci treści.

e) w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadkach profilowania dla potrzeb decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających (art. 6ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub profilowania nie wiążącego się z wyżej wskazanymi decyzjami.

2. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);

- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 1 pkt a), d) i e), a podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

3. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

6. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Prenumeraty

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DOSTĘPNYCH W SERWISIE, LUB Z INNYCH ŚWIADCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETÓW

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności, które mogą być świadczone za pomocą Serwisu, innych niż korzystnie z treści w Serwisie lub z innych świadczeń wchodzących w skład Pakietów są przedstawiane wraz z regulaminami lub zasadami dotyczących tych usług lub innych świadczeń.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POWIADOMIENIAMI WEB PUSH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celu wyświetlania im Powiadomień Web Push.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda może być w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzana danych przed odwołaniem zgody. Użytkownik wyraża zgodę na Powiadomienia Web Push poprzez naciśnięcie odpowiedniego buttona przy zapytaniu o chęć otrzymywania powiadomień. Powiadomienia Web Push odnoszące się do treści Serwisu będą dobierane w oparciu o profilowanie, to jest o dane na temat aktywności Użytkownika w Serwisie (jakie witryny odwiedza, jakie artykuły czyta).

3. Każdemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

V. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM

1. Dane osobowe będą przetwarzane :

a) w celu założenia i obsługi Konta, w tym rozpatrzenia Twoich reklamacji i odpowiedzi na Twoje pytania (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego usunięcia lub żądania usunięcia danych) – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z udostępnianiem Konta Użytkownikowi – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c) w razie wyrażenia zgody (przewidzianej w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) na marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m. in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną - także w celu prowadzenia takiego marketingu (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia powyższej zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia danych)  -  podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, na który wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

d)   w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) w celu określenia Twoich preferencji lub potrzeb w zakresie produktów oferowanych oraz usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadkach profilowania dla potrzeb decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub profilowania nie wiążącego się z wyżej wskazanymi decyzjami lub analiz i statystyk. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz i statystyk oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego lub profilowania. W tym celu Twoje dane będą przetwarzane do dnia usunięcia Konta lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą jest zgoda - przez okres do czasu cofnięcia zgody.

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta - podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

2. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);

- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w zakresie, w jakim podstawą

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – patrz pkt. 1

a), d) i e) powyżej.

3. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz dane podawane przy logowaniu są potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których

została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ

nadzorczy;

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

VII. INNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa