To kierunek dla wszystkich tych, którzy są wrażliwi na zachodzące zmiany w środowisku i dostrzegają procesy powodujące jego degradację, a równocześnie są zainteresowani nowoczesnymi sposobami rozwiązywania tych problemów - mówi Prof. Piotr Beńko, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Kamilla Sierocka: Czy wprowadzają państwo do oferty politechniki jakieś nowości dla tegorocznych maturzystów?

Prof. Piotr Beńko: Jako Wydział zajmujący się bardzo bliskimi dla każdego człowieka zagadnieniami środowiskowymi i energetycznymi staramy się rozwijać i modyfikować ofertę dydaktyczną w sposób pozwalający nadążać, a nawet wyprzedzać zmiany gospodarcze i technologiczne. Stale unowocześniamy nasze kierunki (chociażby przez coraz szersze wykorzystywanie kształcenia projektowego), jak również wprowadzamy do naszej oferty nowości. Również w tym roku, poza dotychczas oferowanymi kierunkami, chcielibyśmy zaprosić kandydatów do podjęcia studiów na nowym kierunku I stopnia " Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju".

Co zdecydowało o powstaniu nowego kierunku o takim profilu?

– W głównej mierze wspomniana wcześniej dokładna analiza transformacji gospodarczej i coraz większe zapotrzebowanie na wszechstronnych specjalistów, dysponujących z jednej strony rzetelną wiedzą i umiejętnościami inżynierskimi, a z drugiej rozumiejących konieczność wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu gospodarczym i społecznym. Nie bez znaczenia jest również obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie młodych ludzi zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i jego ochroną, a także ich chęć zaangażowania i posiadania wpływu na kierunek globalnego rozwoju, przy coraz wyraźniej dostrzegalnym wyczerpywaniu zasobów naturalnych.

Nasza długoletnia i silna współpraca z otoczeniem gospodarczym w południowej Polsce powoduje, iż potrafimy łączyć zagadnienia na styku „środowisko-technologia-gospodarka", a jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za kształcenie ludzi, którzy będą mogli i chcieli odwrócić w przyszłości niekorzystne trendy.

Dla kogo jest ten kierunek i jakimi predyspozycjami powinien cechować się przyszły student?

– Z mojej perspektywy, cechą najistotniejszą chyba w tym kontekście, jest otwartość: na innych, na nowe rozwiązania i pomysły, także na siebie i swój rozwój. Chęć zdobywania wiedzy, ale nie tylko, gdyż dynamika współczesnego świata wymaga wielu dodatkowych praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Można powiedzieć, że jest on dedykowany młodym ludziom, którzy są wrażliwi na zachodzące zmiany w środowisku i dostrzegają procesy powodujące jego degradację, a równocześnie są zainteresowani nowoczesnymi sposobami rozwiązywania tych problemów.

Jakie umiejętności kształci ?

– Przewodnią myślą, przy tworzeniu programu tego kierunku, było oparcie się na nowoczesnych rozwiązaniach, zarówno dotyczących przekazywanych treści, jak również sposobu nauczania.

Studenci nabędą kompetencje w zakresie najnowszych technologii związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii, wykorzystywaniem odpadów czy odnową wody w kontekście modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również szerokie, jak na studia techniczne, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości czy aspektów prawnych.

Poza „twardymi umiejętnościami" mamy zamiar wspierać kreatywność studentów i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność prezentowania i obrony swoich poglądów oraz znajdowanie mądrych kompromisów.

A gdzie będzie można po nim znaleźć pracę lub jak dalej się kształcić?

– Cokolwiek teraz powiem, będzie podlegać weryfikacji dopiero za kilka lat, kiedy pierwsi absolwenci opuszczą mury naszej uczelni. Tworząc strukturę programu studiów i konsultując ją z kluczowymi dla gospodarki firmami możemy liczyć na to, iż absolwenci znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu (głównie w działach zajmujących się innowacyjnością czy ochroną środowiska), także firmach zajmujących się gospodarką komunalną (woda, ścieki, odpady, gospodarka zielenią i in.), administracji różnych szczebli, jednostkach kontrolujących stan środowiska, w końcu będą dobrze przygotowani do tworzenia form indywidualnej działalność np. jako firma lub start-up.

Dwustopniowe poziomowanie studiów powoduje, że absolwenci I stopnia będą mogli kontynuować naukę na II stopniu tego samego kierunku, ale będą również przygotowani do profilowania swojego wykształcenia na kierunkach pokrewnych.

Jak wygląda rekrutacja?

– Podstawą rekrutacji, jak na wszystkich naszych kierunkach, jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki, ale jednocześnie można zwiększyć swoje szanse w rekrutacji uwzględniając dodatkowe punkty z egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego z następujących przedmiotów: fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia albo geografia.

Komentarze