Przy wyborze kierunku studiów należy się kierować przede wszystkim zainteresowaniami i własnymi predyspozycjami. Ważne jest, żeby zrobić sobie analizę słabych i mocnych stron. Warto zasięgnąć także opinii absolwentów danej uczelni - radzi Izabella Majewska, kierownik Biura Marketingu i Komunikacji, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nie należy także pomijać zbadania rynku pracy, zapotrzebowania na kadrę w określonym zawodzie i perspektyw związanych z rozwojem danej branży. Dlatego powinno się zadać sobie pytanie, czy uczelnia i kierunek na który aplikujemy umożliwi nam zdobycie wykształcenia, które pozwoli nam na wykonywanie pracy marzeń w przyszłości.

Wybór kierunku studiów. Aby uczyć się i pracować z pasją

– Praca z pasją daje wiele satysfakcji. Istotne jest także, aby dokładnie zbadać ofertę edukacyjną uczelni, na którą aplikujemy. Analiza zaplecza edukacyjnego, proponowanych przedmiotów nauczania i zaplecza badawczo-dydaktycznego ułatwi nam podjęcie tej ważnej decyzji – dodaje Izabella Majewska. Nie bez znaczenia jest też oferowana możliwość wymiany międzynarodowej, czy odbywania ciekawych zajęć praktycznych i staży.

– Na naszym uniwersytecie działa Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego, które prowadzi doradztwo w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przedstawia oferty pracy, ale także prowadzi bank informacji o stażach, praktykach, stypendiach krajowych i zagranicznych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, czy warsztatach, co pozytywnie wpływa na możliwości poszerzania kwalifikacji zawodowych i rozwoju studentów. W związku z szybko zmieniającym się otoczeniem społeczno-gospodarczym, rynek pracy wymaga podążania za zmianami, dlatego też modyfikujemy swoją ofertę kształcenia i dopasowujmy ją do oczekiwań – dodaje rzeczniczka.

Kierunki studiów. Ważne umiejętności ale i predyspozycje

Na obecnym rynku pracy odnajdą się osoby, które bazując na umiejętnościach technicznych, społecznych, a także ciekawości świata będą potrafiły dopasować profil swoich umiejętności do zmieniających się oczekiwań pracodawców. Nowoczesne formy nauczania powinny zatem iść w kierunku elastyczności programów kształcenia, a także zaangażowania studentów w praktyczne prace projektowe oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej w tzw. praktyce zawodu. – Każdy posiada jakiś talent, który należy rozwijać, a to w przyszłości może wpłynąć na osiągnięcie sukcesu. Predyspozycje są też ściśle związane z naszymi uzdolnieniami i posiadanymi umiejętnościami. Należy je brać pod uwagę już na etapie wyboru kierunku kształcenia. W tym celu można skorzystać np. ze specjalnych kwestionariuszy lub testów. Studenci URK w ramach działania Biura Karier i Kształcenia Praktycznego mogą otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, czy coachingu kariery – opowiada Izabella Majewska.

Oferuje ono także studentom możliwość skorzystania z kwestionariusza osobowości Insightful profiler (ip121) Advisio. Obejmuje on kompleksowe i rzetelne profilowanie osobowości zawodowej zgodnie z pięcioczynnikowym modelem osobowości (tzw. „Wielką Piątką" ang. The Big Five).

Uczelnie wyższe. Współpracują z przedsiębiorstwami

– Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powstało aby pomóc studentom naszej uczelni w budowaniu kariery zawodowej. Do głównych zadań jednostki należy aktywne pozyskiwanie ofert praktyk krajowych i zagranicznych, staży i pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami. Biuro prowadzi doradztwo zawodowe oraz bank danych studentów i absolwentów poszukujących pracy. Organizuje także warsztaty z umiejętności miękkich. Cyklicznie organizowane są Targi Pracy oraz prezentacje firm. Praktyki zawodowe stanowią nieodłączną część programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami obowiązkowymi. Zadaniem praktyk studenckich jest wyrobienie umiejętności wiązania wiadomości teoretycznych, nabytych na uczelni, z działalnością praktyczną i przekazanie studentom określonego zasobu wiadomości zawodowych i umiejętności praktycznych oraz poznanie środowiska i warunków pracy w wybranym zawodzie – mówi rzeczniczka.

Praktyki zawodowe odbywają się w uspołecznionych przedsiębiorstwach, instytucjach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w placówkach naukowo-badawczych.

Czas trwania i charakter praktyk studenckich określają programy studiów poszczególnych kierunków studiów. Studenci mogą korzystać ze strony internetowej biura, na której znajdują się informacje o stażach, praktykach, stypendiach krajowych i zagranicznych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, warsztatach.

Nowe kierunki. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Największą popularnością cieszą się następujące kierunki studiów: weterynaria, dietetyka, etologia i psychologia zwierząt, architektura krajobrazu, transport i logistyka, czy ekonomia.

– W roku akademickim 2024/2025 planujemy uruchomić rekrutację na kilka nowości. Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym będą to: finanse i rachunkowość (lic.) studia stacjonarne I stopnia, agrobiologia (inż.) studia stacjonarne I stopnia, doradztwo i administracja rolnicza (inż.) studia stacjonarne I stopnia, na Wydziale Leśnym: ochrona bioróżnorodności (inż.) studia stacjonarne I stopnia i na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki: inżynieria mechatroniczna – studia II stopnia – informuje Izabella Majewska.

UKR prowadzi studia z zakresu nauk ekonomicznych, chemicznych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studenci mają do dyspozycji szereg stypendiów oraz cztery nowoczesne akademiki zlokalizowane blisko centrum miasta. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego obejmuje studia I stopnia, II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz Szkołę Doktorską.

Komentarze