Rzecznik patentowy to profesjonalny pełnomocnik, wspierający przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych czy praw autorskich, jak również w sporach sądowych o naruszenie praw wyłącznych czy też z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Rzecznicy patentowi w Polsce i na świecie

Na całym świecie korzystanie z pomocy rzecznika patentowego jest tak samo powszechne jak posiadanie doradcy prawnego czy podatkowego. W Polsce z usług rzecznika patentowego korzysta się zdecydowanie za rzadko. Kładziony jest ogromny nacisk na wspieranie innowacyjności, w tym kierunku kształtowane jest prawo, przeznaczane są na to fundusze krajowe i unijne. A o tym, że innowacyjne rozwiązania z każdej praktycznie dziedziny trzeba odpowiednio chronić, często się zapomina.

Rzecznik patentowy to kluczowy specjalista dla innowacyjnej gospodarki. Tylko dobrze chronione rozwiązania, technologie czy oznaczenia mają szansę przebić się na rynkach zagranicznych i odnieść sukces rynkowy. Między innymi właśnie dlatego, że tam ochrona własności intelektualnej jest dużo bardziej powszechna. Niemiecki czy francuski przedsiębiorca nie przegapi wejścia na swój rynek firmy posługującej się np. podobnym znakiem towarowym czy ekwiwalentną technologią.

Rzecznik patentowy nie tylko doradzi, jak ochronić produkt czy rozwiązanie, ale przygotuje także odpowiednią dokumentację i będzie mógł być pełnomocnikiem przed polskim lub europejskim urzędem patentowym. W razie potrzeby będzie mógł także reprezentować przedsiębiorcę przed sądami powszechnymi, gdyby doszło do naruszenia praw własności intelektualnej.

Profesjonalizm i optymalizacja kosztów

Działania w charakterze pełnomocnika to jedna z kilku sfer działania rzecznika patentowego. Niewątpliwie inną ważną jest sfera doradcza, która obejmuje proces budowania portfolio praw własności intelektualnej danego przedsiębiorstwa. Praw, które winny być traktowane jak narzędzie pozwalające przedsiębiorcy bezpiecznie rozwijać się na tych rynkach, które zakłada strategia rozwoju danej firmy. To właśnie współpraca z rzecznikiem patentowym owocuje bezpiecznym wejściem na nowy rynek i oferowaniem na nim nowych produktów czy usług, bez obaw o możliwość naruszenia cudzego prawa. Rzecznik patentowy zadba o to, by nie było przeszkód do działania, a jeśli istnienie takich stwierdzi, przeprowadzając odpowiednie badania i analizy, to ustali z przedsiębiorcą strategię i ewentualny sposób ich eliminowania.

Działając jako doradca, rzecznik patentowy wspiera także przedsiębiorcę w zarządzaniu prawami własności intelektualnej, by ich ochrona była skuteczna, ale przy tym jak najbardziej efektywna kosztowo. Wszak prawa własności przemysłowej to prawa o charakterze terytorialnym, których uzyskanie i przedłużanie ochrony wiąże się z kosztami, które trzeba ponieść. Odpowiednia strategia działania w tym zakresie może mieć dla przedsiębiorcy niebagatelne znaczenie, bo w zależności od przyjętego scenariusza trzeba liczyć się z mniejszym lub większym budżetem na ten cel, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne.

Edukacja i promocja zawodu rzecznika patentowego

Ze względu na szerokie spektrum możliwości działania zawód rzecznika patentowego jest zawodem interdyscyplinarnym – zawiera w sobie zarówno wiedzę i doświadczenie techniczne, jak i prawne. Jest też zawodem dla osób kreatywnych i ciekawych świata, lubiących stale rozszerzać swoją wiedzę, bo pozwala na stały kontakt z dynamicznie dziś rozwijającą się nauką i technologią – wszak to współpraca wynalazcy, twórcy innowacyjnego rozwiązania z rzecznikiem patentowym prowadzi do uzyskania ochrony na wynalazek, który może zmienić nie tylko branżę, ale i świat.

Zawód ten to z jednej strony współpraca z twórcami innowacyjnych rozwiązań, współpraca z osobami pracującymi w działach badań i rozwoju, z drugiej możliwość wspierania przedsiębiorców w uzyskiwaniu i ochronie praw własności intelektualnej, które wykorzystywane w sposób świadomy, w oparciu o odpowiednio zbudowaną strategię dają możliwość budowania przewagi rynkowej.

Jest tu także przestrzeń zawodowa dla osób o zacięciu analitycznym – wszelkie rodzaje badań, które prowadzą rzecznicy patentowi, nie tylko pozwalają ustalić, czy i gdzie możliwe jest uzyskanie potrzebnej nam ochrony, ale także czy będziemy mogli bezpiecznie wejść na nowy rynek.

Jeśli jeszcze dodamy możliwość uczestnictwa we współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami i przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii, to spektrum możliwości działania rzecznika patentowego jest naprawdę duże. Problemem, z którym mamy do czynienia w Polsce, jest niestety cały czas stosunkowo niewielka świadomość przedsiębiorców, kim jest rzecznik patentowy i jak bardzo może być pomocny przedsiębiorcom w ich działalności gospodarczej. Izba stara się takie sytuacje zmieniać, organizując szereg spotkań i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i roli, jaką może pełnić w dzisiejszym świecie.

Dlaczego polski rzecznik patentowy jest niezbędnym partnerem każdego przedsiębiorcy?

* Profesjonalizm i kompetencje. Uzyskanie uprawnień rzecznika patentowego poprzedzone jest kilkuletnim, specjalistycznym szkoleniem dotyczącym w głównej mierze praw własności intelektualnej, prowadzonym przez doświadczonych praktyków, w tym także sędziów oraz ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca korzystający z pomocy rzecznika patentowego może mieć zatem pewność, iż jego sprawami opiekuje się wyspecjalizowany ekspert.

* Bezpieczeństwo. Rzecznik patentowy wspiera przedsiębiorcę w budowaniu oraz zarządzaniu jego prawami własności intelektualnej, tak by ich ochrona była skuteczna, korzystna dla przedsiębiorstwa oraz jak najbardziej efektywna kosztowo. Przed wejściem na nowe rynki, rzecznik patentowy zweryfikuje, czy przedsiębiorca będzie mógł się na nich bezpiecznie rozwijać zgodnie z założoną strategią. W przypadku zaistnienia kolizji praw rzecznik patentowy doradzi i pomoże zmodyfikować strategię tak, aby zminimalizować ryzyka związane z naruszeniem praw własności intelektualnej. Współpraca z rzecznikiem patentowym we wszystkich etapach działania przedsiębiorstwa zapewni spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. Przedsiębiorca współpracujący z rzecznikiem patentowym może mieć pewność, iż jego prawa własności intelektualnej są zarządzane w sposób nowoczesny oraz zgodny z aktualnymi trendami.

* Zaufanie. Jako zawód zaufania publicznego, rzecznik patentowy obowiązany jest nie tylko do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także do szczególnego dbania o interesy swojego klienta. Dzięki współpracy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych z urzędami patentowymi, sądami własności intelektualnej oraz uczelniami wyższymi rzecznicy patentowi, jako jeden z nielicznych zawodów zaufania publicznego, mają stały i bezpośredni dostęp do wiedzy o ciągle zmieniającej się praktyce orzeczniczej oraz wszelkich informacji związanych z praktycznym funkcjonowaniem praw własności intelektualnej na rynku. Bez względu na okoliczności rzecznik patentowy ustawowo obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje oraz dane, jakie pozyskał w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Przedsiębiorca, podejmując współpracę z rzecznikiem patentowym, ma gwarancję, że informacje przekazane rzecznikowi patentowemu pozostaną poufne.

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego, znajdziesz nas na: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polska Izba Rzeczników Patentowych została powołana ustawą o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993 r. Ustawa określiła, że organami samorządu są Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, Komisja Rewizyjna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscyplinarny.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej, zawodu rzecznika patentowego oraz działalności Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Materiał Promocyjny Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Koniec materiału promocyjnego