Co takiego dzieje się w naszych szkołach, że osiem miesięcy nauki w pierwszej klasie wystarcza, aby dzieci traciły poczucie sensu oraz radość uczenia się matematyki i były mniej twórcze?

Rozmowa z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, pedagogiem, autorką programów matematycznych

OLGA WOŹNIAK: W 2014 r. matury z matematyki nie zdał co trzeci maturzysta w Polsce. Dydaktycy matematyki twierdzą, że zadania maturalne nie były zbyt trudne. Może polskie dzieci nie są uzdolnione matematycznie?

PROF. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA: Więcej niż połowa polskich dzieci na styku przedszkole - szkoła jest uzdolniona matematycznie, a co czwarte - wybitnie. Tak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań.

Więc w czym tkwi błąd?

- W niskiej jakości szkolnej edukacji matematycznej. Osiem miesięcy nauki w pierwszej klasie wystarcza, aby dzieci traciły radość uczenia się matematyki, poczucie sensu i były mniej twórcze w działalności matematycznej. W kwietniu tylko co ósme dziecko manifestuje uzdolnienia matematyczne. W klasie licealnej już tylko troje, czworo uczniów wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi.

Co robimy źle?

- Kłopoty zaczynają się w klasach I-III. Potwierdzają to choćby wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów z 2013 r.

Ale jaki jest związek między nauką dodawania czy odejmowania w I klasie a wynikami matur?

- Edukacja wczesnoszkolna często jest lekceważona. A w tym czasie rozwijają się w umysłach dzieci schematy intelektualne, którymi będą się one posługiwać przez resztę swojego życia. Kształtuje się umiejętność klasyfikacji, rozumowania przyczynowo-skutkowego, przewidywania, co się może zdarzyć. Gdy w tym czasie zaniedba się wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym, nie sposób tego później nadrobić. Efekty wczesnych błędów w uczeniu widać na maturze.

Jak unikać tych błędów?

- Pierwszym krokiem powinno być wydzielenie edukacji matematycznej z kształcenia zintegrowanego, począwszy od I klasy. Drugim - obowiązek wspomagania dzieci w rozwoju rozumowania operacyjnego. Przecież naukę szkolną rozpoczynają coraz młodsze dzieci. Po trzecie, kształtować wiadomości i umiejętności matematyczne zgodnie z prawidłowościami rozwoju umysłowego dzieci.

Ale przecież tyle się mówi o potrzebie integrowania treści w nauce!

- Na matematykę w I klasie należy przeznaczyć co najmniej cztery godziny lekcyjne w tygodniu. Tymczasem kształcenie integracyjne kusi możliwością skracania czasu edukacji matematycznej.

Uczymy prawdziwej matematyki.

Dlaczego?

- Bo to nauczyciel decyduje o tym, ile czasu w danym dniu realizuje edukację polonistyczną, przyrodniczą, matematyczną. Często to widzę. Przykład? W pewnej klasie I w poniedziałek wszystkie zajęcia koncentrowały się wokół zmian przyrodniczych towarzyszących nastaniu zimy. Sprzyjał temu śnieg, który spadł w nocy. Na pierwszych zajęciach dzieci zastanawiały się, co sprawiło, że śnieg pada. Potem lepiły bałwana i rzucały do celu śnieżkami. Wróciły do klasy i uczyły się piosenki "Zima zła". Po przerwie uczestniczyły w pogadance o zabawach zimowych zakończonej układaniem i zapisywaniem układanych zdań. Nauczycielka spojrzała z niepokojem na zegarek i realizację treści matematycznych ograniczyła do... ustalenia, z ilu kawałków węgla dzieci zrobiły bałwankowi oczy i guziki. Na więcej nie było już czasu. Z czterech godzin lekcyjnych na edukację matematyczną poświęciła dosłownie 4 minuty. Na dodatek policzenie węgielków było dla dzieci banalne.

Wydzielenie matematyki pomoże?

- Oczywiście. Także dlatego, że w kształceniu zintegrowanym integruje się często to, czego zintegrować nie sposób. Weźmy taki zeszyt ćwiczeń - autorzy umieścili w nim zadanie: dzieci mają ustalać ciężar wybranych wyrazów, kierując się informacjami o umownym ciężarze samogłosek i spółgłosek, a potem uporządkować wyrazy według ich ciężaru. Podobne absurdalne pomysły zaburzają u dzieci rozwój poczucia sensu, bodaj najważniejszego nośnika inteligencji.

Ale czy nie warto pokazywać, że matematyka znajduje się wszędzie? Że to taka życiowa nauka?

- Tak, pod warunkiem że robi się to z sensem. W pewnym zeszycie ćwiczeń autorzy na stronach poświęconych przemienności dodawania umieścili kolejno zadania o krokodylach, o słoniach, o żyrafach. Dzieci - jak to dzieci - całą uwagę skupiły na zwierzętach. Nie dostrzegły problemu matematycznego zawartego w tych zadaniach: że można dla wygody liczenia zmieniać kolejność dodawanych składników. Nie pomogły starania nauczycielki, aby im to uświadomić - dla nich nadal najważniejsze były zwierzęta.

Prawdę powiedziawszy, w ogóle zakazałabym w uczeniu matematyki gotowych ćwiczeń.

Co w nich złego?

- Kilkanaście lat temu w powszechnym użyciu były patyczki, liczydła i zeszyty w kratkę. Nauczyciele kształtowali w dziecięcych główkach umiejętności matematyczne tak: zwracali się do dzieci, np. "Masz pięć patyczków, dodaj trzy i policz, ile jest razem. Zapisz rozwiązanie w zeszycie".

Dzieci, manipulując patyczkami, ustalały sumę i nadawały wykonanym czynnościom symboliczne znaczenie, zapisując działanie 5 + 3 = 8 w zeszycie w kratkę.

Taki sposób postępowania nazywa się poglądową, wstępną matematyzacją realnej sytuacji. Dziecko samodzielnie realizuje drogę od konkretnej działalności, obserwacji i analizowania jej skutków do symbolicznej reprezentacji. W ten sposób ustala wspólne cechy sposobu rozwiązywania kilku specjalnie dobranych zadań i tworzy schematy matematyczne, np. że dla wygody można zmieniać kolejność dodawanych składników i nie ma to wpływu na wielkość sumy. Takie przeplatanie działania na zbiorach zastępczych z rozumowaniem prowadzi do myślenia strukturami. Jest to sedno edukacji matematycznej dzieci. Tę poglądową matematyzację realizują dziś... autorzy zeszytów ćwiczeń.

No chyba już nie. Teraz w szkołach publicznych dzieci uczą się z MEN--owskiego "Naszego elementarza"

- a w "Poradniku dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej" zawarte są karty pracy dla uczniów. Tyle tylko, że teraz udostępnia je Ministerstwo Edukacji Narodowej - za pośrednictwem ORE. A ponieważ kart pracy jest zbyt mało, aby wypełnić dzieciom zajęcia szkolne, nauczyciele kserują dla nich strony zadań matematycznych ze starych zeszytów ćwiczeń, bo nie potrafią uczyć inaczej niż w stylu papierowej matematyki. Wydawnictwa edukacyjne zaś - konsumując fundusze przeznaczone na odnowienie bazy pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej - dostosowują swoje ćwiczenia do tego, co znajduje się w "Naszym elementarzu". Do złej edukacji matematycznej, która jest w nim lansowana.

Miało być już lepiej.

- Ale nie jest. Jest okropnie. Ponieważ autorzy "Naszego elementarza" ignorują wiedzę o rozwoju umysłowym pierwszoklasistów oraz prawidłowości kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych.

Podobno konsultowała pani ten podręcznik.

- Jeśli konsultacją można nazwać wskazywanie palcem błędnie skonstruowanych zadań znajdujących się na matematycznych stronach tego podręcznika. Mimo to - nie wiedzieć dlaczego - wiele zadań z błędami pozostawiono.

Co robi dzieciom taką krzywdę?

- Zła koncepcja edukacji matematycznej dzieci. Do poważniejszych błędów należy drastyczne ograniczanie dzieciom zakresu liczenia i rachowania przez więcej niż pół roku. Na przykład - realizację monografii liczby trzy zaplanowano dopiero w dziesiątym tygodniu nauki szkolnej. Z analizy zadań zawartych w "Naszym elementarzu" jasno wynika, że w tym czasie dzieci na zajęciach szkolnych mogą liczyć i rachować tylko w zakresie trzech. Podobne ograniczenia występują w trakcie monograficznego opracowania wszystkich liczb w zakresie 20. W trakcie opracowania liczby cztery dzieci liczą i rachują tylko w zakresie czterech, potem w zakresie pięciu. Oznacza to, że do połowy stycznia dzieci w I klasie liczą i rachują tylko w zakresie dziesięciu! A przez następnych kilka miesięcy - tylko w zakresie 20, bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Zwykle wszystkie już to potrafią.

- Konsekwencją jest nuda, rozleniwienie dziecięcych umysłów oraz osłabienie zainteresowania działalnością matematyczną. Pokazuje to sytuacja, którą obserwowałam w trakcie hospitowania zajęć w I klasie. "Proszę pani, potrafię liczyć do 146!" - pochwalił się uczeń. Nauczycielka odpowiedziała na to: "Cieszę się, ale dopiero w drugiej klasie będziesz się uczył tak daleko liczyć ". Chłopiec zaprotestował: "Ale ja już umiem!". Nauczycielka zakończyła rozmowę dobitnym stwierdzeniem: "Teraz liczymy do dziesięciu". I rzeczywiście na tych i następnych zajęciach nauczycielka i dzieci zajmowali się monografią liczby dziesięć. Klęska.

Ale przynajmniej elementarz pokazuje życiowe zastosowania matematyki.

- Proszę uważać, to pułapka! Źle wymyślona, nielogiczna, wprowadzająca chaos. Na przykład na stronach monograficznego opracowania liczby naturalnej pięć znajduje się tarcza zegarowa i wskazówka pokazuje godzinę piątą. Nieco niżej jest wizerunek monety pięciozłotowej. W jednym ciągu dziecięcego rozumowania miesza się trzy odrębne zakresy pojęć.

Jak to?

- Najpierw dzieci poznają cyfrę pięć, symbol liczby oznaczającej równoliczność zbiorów pięcioelementowych, np. kasztanów, patyczków czy jabłek. Potem mają ją skojarzyć z cyfrą pięć na tarczy zegarowej, chociaż liczba pięć jest tu symbolem pomiaru czasu. Godziny na tarczy zegarowej są liczone w układzie dwunastkowym, minuty i sekundy - w układzie sześćdziesiątkowym, a dzieci poznają liczby naturalne w układzie dziesiątkowym. Następnie dzieci mają to wszystko skojarzyć z cyfrą pięć na monecie pięciozłotowej.

Nie skojarzą?

- Pięć jest tu symbolem umownej wartości nabywczej pieniądza. Za monetę pięciozłotową można kupić raz tyle cukierków, a innym razem za tę samą monetę kupuje się ich więcej lub mniej. Inna logika kieruje umowną wartością pieniądza, a inna ustalaniem równoliczności zbiorów. Taki zamęt merytoryczny i logiczny w kształtowaniu pojęć liczbowych na poziomie klasy I powtarza się w "Naszym elementarzu" wielokrotnie i zaburza dziecięce poczucie sensu.

Stop pruskiej edukacji!

To kategoryczne stwierdzenie.

- Nie dość tego. W elementarzu przyjęto, że wszystkie dzieci rozpoczynające naukę w I klasie rozumują już na poziomie operacji konkretnych. Tymczasem w grupie siedmiolatków robi to co drugie, co trzecie dziecko.

A w grupie sześciolatków?

- Co piąte, czasem jeszcze mniej. Dzieci, które nie są w tej grupie, nie rozumieją wyjaśnień nauczyciela i jednocześnie obserwują, że inne dzieci - te rozumujące operacyjnie - wypowiadają się i są za to chwalone. Powtarzają więc bezmyślnie to, co one mówią, z nadzieją, że spełnią oczekiwania i dostaną upragnione słoneczko lub inny symbol dobrej oceny. Nie rozumieją też złożonych poleceń nauczyciela i kopiują to, co robią inne dzieci. Czynią to bez poczucia sensu wykonywanych czynności oraz ich skutków.

Jak to się kończy?

- Po kilku tygodniach takiej nauki potrafią już ukrywać przed nauczycielem to, że "nie rozumiem" i "nie potrafię". To skutkuje blokadą w uczeniu się matematyki.

Po dwóch, trzech latach pobytu w szkole z dziecka pragnącego sukcesów w nauce mamy ucznia, który nie lubi szkoły, a szczególnie matematyki. Opisane nieszczęścia są udziałem co czwartego ucznia. U jednych ma to miejsce już w II i III klasie, u innych - dopiero w klasie IV, a u jeszcze innych - w gimnazjum i liceum.

Co robić?

- Trzeba niezwłocznie wydzielić edukację matematyczną z kształcenia zintegrowanego.

Co stoi na przeszkodzie?

- Nic, ale konieczna jest decyzja najwyższych władz oświatowych. Dyrektorzy i nauczyciele bowiem przyzwyczaili się do tego, że nawet drobne kwestie organizacyjne od lat są regulowane rozporządzeniami i zarządzeniami ministra edukacji narodowej. Bojąc się o miejsca pracy, nie podejmą decyzji w tak istotnej sprawie, jaką jest wydzielenie edukacji matematycznej z kształcenia zintegrowanego. Utwierdza ich w tym rekomendowany osobiście przez ministra edukacji narodowej "Nasz elementarz" opracowany przecież w konwencji zintegrowanego kształcenia.

To wystarczy?

- Trzeba też zmienić sposób dokształcania nauczycieli. Przez lata wydawnictwa obdarowywały ich gotowcami w formie gotowych rozkładów materiałów, taki gotowiec otrzymali również w ramach "Poradnika dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej ". Dlatego nie radzą sobie z oceną rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci. Nie umieją kształtować w ich umysłach pojęć i umiejętności matematycznych. Tego trzeba ich nauczyć. Trzeba ich też zwyczajnie przeszkolić w prowadzeniu edukacji matematycznej w klasie I bez zeszytów ćwiczeń.

A jeśli się to nie stanie?

- To będzie wymierną szkodą wyrządzoną dzieciom i ich rodzicom, czyli całemu społeczeństwu. Cofnie też o kilkanaście lat poziom matematycznego kształcenia dzieci w Polsce.

Niestety, tak już się dzieje...

Czy matematyka może być fascynująca? Tak, te książki pozwolą nam to sobie uświadomić >>

W ''Piątku Ekstra'' czytaj też:

 

Wielki Zderzacz Hadronów: Powrót

 

Po dwóch latach przerwy pod Genewą ponownie włączany jest Wielki Zderzacz Hadronów (LHC)

Terry Pratchett nie żyje

 

Terry Pratchett, klasyk literatury fantasy, autor książek z cyklu "Świat Dysku", a także orędownik legalizacji eutanazji, zmarł w czwartek, 12 marca. Miał 66 lat. Od 2007 r. zmagał się z rzadką postacią choroby Alzheimera

Grzegorz Jarzyna przed nowym spektaklem: liturgia na śmietniku

 

- Chodzi nam o rodzaj kontaktu, o który żebrzemy u tych stu anonimowych osób na widowni. Zrobimy wszystko, żeby się do nich dobrać - mówi reżyser w przeddzień premiery "Męczenników" Mariusa von Mayenburga

Matematyka się liczy. Nawet pijaństwo jest liczbą. Jak zaczęła się matematyka

 

Z pewnością już neandertalczycy potrafili liczyć i to całkiem nieźle, ale prawdziwa matematyka była dopiero wynalazkiem greckich pasterzy

Jak pies z kotem. Kocia muzyka

 

Nie wiem, dlaczego ktoś w ogóle nazwał to muzyką. No dobrze, rozumiem, że to było prześmiewcze. Mimo to trudno doszukać się w tych wrzaskach, kotłowaninie, prychaniu i groźnych pomrukach czegoś choć trochę melodyjnego

Kurkiewicz w księgarni

 

Wznowiona w Polsce "Fabryka absolutu" - dzieło Karela Capka i "Zrozumieć komiks" podręcznik-komiks o komiksie

Komentarze
Proszę wpisać w googlach nazwisko Pani profesor i na pewno wyświetli się bardzo dużo publikacji książek i programów. Ostatnio Pani profesor opublikowała przewodnik do I klasy do nauki matematyki dla nauczycieli i rodziców :) W wielu przedszkolach w Polsce od ponad 20 lat realizowana jest Dziecięca Matematyka autorstwa E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E Zielińskiej, Nowtorskie badania Pani profesor z 2010 roku udowadniają , że ponad połowa starszych przedszkolaków - to dzieci uzdolnione matematycznie. W książce O dzieciach uzdolnionych matematyczne opisane sa sposoby wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematcznej dzieci W Przedszkolu, które prowadzę od wieeeeelu lat pracujemy na programach Pani profesor. Pani profesor powinna być pierwszym ekspertem od edukacji matematycznej. Byłam na wielu Jej wykładach i szkoleniach , Pani profesor ma ogramy dar - dzieli się swoimi doswiadczeniami i wiedzą w taki sposób, że każdy słucha Jej z " otwartą buzią". Opracowała program studiów podyplomowych dla nauczycieli dotyczący rozpoznawania uzdolnien matematycznych u starszych przedszkolaków i młodszych uczniów oraz wspomagania ich w rozwoju umysłowym i edukacji matematycznej. Obecnie trwa II edycja tych studiów. Ja uczestniczyłąm w I edycji. Rewelacja !!!!! Nie lubiłam matematyki w szkole.A teraz uczenie dzieci matematyki jest nie tylko moją pracą zawodową, ale i pasją. Szkoda, że ludzie , którzy decydują i reformują oświatę nie korzystaja z mądrości Pani Profesor Gruszczyk - Kolczyńskiej. Każdy ma prawo do krytyki, ale zanim ktokolwiek zacznie krytykować proszę choć trochę poczytać o bardzo bogatym dorobku naukowym Pani Profesor Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej
już oceniałe(a)ś
3
0
Podobnie jest z innymi przedmiotami. Muzyka w szkole jest a jakże, ale uczy się nie muzyki ale teorii muzyki a to jest różnica. Każdy kto kończy szkołę powinien umieć grać na jakimś instrumencie. Czy nie byłoby wspaniałe, że w każdym domu wszyscy umieli by grać? Bo przecież każdy szkołę kończy. Całe kwartety smyczkowe możnaby odbgrywać a tak to absolwent umie jedynie nasmarować klucz wiolinowy na pięciolonii i wyrecytować życiorys Mocarta.

Podobnie niepraktycznie uczy się biologii. Teorie genetyczne o szczękoczułkach i nogogłaszczkach i tępe wykłady o roślinach nago czy pokrytozaklążkowych, zero praktyki.
To samo z fizyką i metamatyką. Za dużo terorii a za mało praktyki i „funu”. Lekcja to powinno być dla wszystkich, uczniów i nauczycieli, radosne przeżycie, nauka w zabawie a nie katorga, kucie do testów.
@bardzospokojny
@bardzospokojny
Wiem, że post jest sprzed 2 lat ale...
Zakładasz, że wszyscy w rodzinie grają na tym samym instrumencie. A to nie zawsze tak jest. Na własnym przykładzie napiszę tak: We wczesnej podstawówce nauczono mnie podstaw gry (ok 12 chwytów/dźwięków) na zwykłym flecie. W wieku 12-15 uczyłam się grać na akordeonie i miałam solidnie opanowane podstawy. W obu przypadkach można było, przy odrobinie pracy, osiągnąć coś więcej. Czyli, gdybym się postarała, odebrałabym edukację muzyczną dla dwóch osób. Pytanie czy z takich dwóch osób można by stworzyć duet, nawet tylko rodzinny, bez teorii muzyki? Jak często słyszy się o duetach fletowo-akordeonowych? Są utwory na dwa akordeony. Na dwa flety też są. Ile utworów napisano na takie mieszane duety? Bardzo niewiele, o ile nie żadnych. Co dalej?
Można wziąć nuty z utworów na inne instrumenty i próbować tak grać? Można, o ile się nie ma sąsiadów.
Czy można zrobić transkrypcję na flet i akordeon? Można, ale bez teorii muzyki i szkoły muzycznej ani rusz.
Czy można sobie samemu coś skomponować? (Można ale tu proszę sobie wstawić ile stopni szkół muzycznych i ile teorii muzyki jest do tego potrzebne, bo ja nie wiem).
już oceniałe(a)ś
0
0
Klasa I-III w większości robi z dzieci chcących się uczyć , uczniów zagubionych .Mam dziewięcioro wnucząt od zerówki do II klasy liceum . Oceny od 3 - do 6 .Mam też takich co dostają z matematyki 6 . Trójeczkę ma wnuczka z geometrii z jednego sprawdzianu w klasie IV . Ogólnir ma 4 . Matematyka w klasach 1-3 jest źle uczona. Dziecko nie umiejące pływać rzuca się na głęboką wodę . Ogłoszenia o korepetycjach dla kl IV to skandal . Nadmieniam ,że nauczycielka klasy 1-III jest bardzo dobrą nauczycielką . Dzieci ją uwielbiły,ale program nauczania jest od czapy.To nie jest wyrównywanie szans to produkcja roboli. Kto nie dostanie pomocy w rodzinie lub przez korepetycje przepadnie na egzaminie szóstoklasisty . A następnie konsekwencje tego będą widoczne w dalszym życiu.
już oceniałe(a)ś
2
0
I tak po 25 latach eksperymentów, potępiania programów szkolnych z PRL i podważaniu bismarckowskiego modelu nauczania, pedagodzy dojdą do epokowego odkrycia: W szkole powinny być nauczane przedmioty.
już oceniałe(a)ś
2
0
za mało lekcji religii
już oceniałe(a)ś
1
0
uczylam się w technikum,zniechęcono mnie do matematyki. nienawidze jej juz 20lat.
@Jolanta Nowak A tu moja była matematyczka, świetny pedagog. ;) <a href="http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/terror-matematyczki,133645.html" target="_blank" rel="nofollow">uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/terror-matematyczki,133645.html</a>
już oceniałe(a)ś
1
0
Nie znam się specjalnie na pedagogice, ale mam córkę właśnie w 1 klasie. W moje ocenie nie wszystkie, ale częśc zdań matematycznych w ćwiczeniach, jest pomyślana bardzo fajnie, zmusza do koncentracji na treści i myślenia. Moja córka nie ma problemu z rozumieniem sensu zjawisk liczbowych z różnych kategorii, natomiast dosłownie powala mnie zakres liczbowy operacji. Córka mając 4,5 roku opuściła prywatne przedszkole i ten poziom dodawania i odejmowania, jaki osiągnęli na dzień dzisiejszy w szkole, opanowała właśnie wtedy. Nie jest geniuszem, ma w klasie chyba zdolniejsze i bardziej skoncentrowane koleżanki. Dzieci się nudzą, a rodzice nie zawsze mają czas, siłę i ochotę, aby rozwijać je w domu. Ja staram się to robić. W ćwiczeniach córki doprowadzają mnie do szału nieustanne kolorowanki- poziom dla 3-latków. Rozumiem rysowanie- ale kolorowanie?!!! Pełno tego i w ćwiczeniach do tzw. edukacji wczesnoszkolnej i w ćwiczeniach do j. angielskiego. W mojej ocenie to jest marnowanie czasu. Dziecko 7-letnie jest takim poziomem zadań znudzone i robi to byle jak, byle mieć z głowy- więc czego to uczy? Staranności? Sami z mężem wymyślamy zadania matematyczne dla córki i robimy to właśnie na różnych przykładach z życia- bo takie przykłady pokazują, ze matematyka to coś, co nas otacza. Operacje na samych liczbach może i powinny uczyć abstrakcyjnego myślenia, ale pamiętam spore ilości tzw. kujonów, którzy potrafili opanować je do perfekcji, ale z czasem wychodziło, że wytrenowali pamięć, a nie umiejętności myślenia. Dzieci uwielbiają wyzwania i to wcale nie oznacza zawalenia ich głupią robotą polegającą na powielaniu schematu dodawania w zakresie 10 na 2 stronach zeszytu. Ja na początku podstawówki ciągle rozwiązywałam grafy :), rysowaliśmy je i to było i proste, i nudne i każdy był w stanie się tego nauczyć, ale właściwie czemu to miało służyć, to nie wiem do dzisiaj. To były zadania na liczbach, ale uczyły rozwiązywania jednego schematu i tylko tego. Szkoła ma przygotowywać ludzi do życia, więc właśnie uczyć logicznego myślenia i łączenia matematyki w szkole ze zjawiskami nas otaczającymi. Bo potem mamy takich inżynierów, którzy zdają egzaminy, ba- miewają stypendia naukowe na studiach :) - a parę lat później popełniają projekty jednoznacznie świadczące o ich braku myślenia i to widoczne dla bystrzejszego laika. Abstrakcyjny poziom myślenia pozwolił im zdać egzaminy, ale chyba pozostali w sferze abstrakcji na zawsze i moze nawet niespecjalnie kojarzą, po co mieli niektóre przedmioty ;). W jednym z akapitów pojawił się problem- nazwijmy go problemem cyfry 5 ;). Absolutnie się tutaj z Panią nie zgadzam, że dla dzieci w 1 klasie połączenie 5 jabłek, godzina 5 i 5 złotych to jest zbyt trudny temat i wprowadza zamęt. Dzieci w tym wieku już wiedzą, że za 2 zł można kupić to i tyle, a za 5 więcej, a jeżeli nie wiedzą- to chyba tylko wina rodziców. Jeżeli chodzi o czas, to przynajmniej moja córka uczyła się w szkole tylko pełnych godzin i tarcza zegarowa przypomina, ile to jest więcej, ile mniej itd. Sam pomysł uważam za fajny. Dla mnie problemem jest zakres liczbowy i te nieszczęsne kolorowanki.Jednym słowem: coś, co można łatwo zmienić na szczęście. 10 lat temu wszyscy znajomi mający dzieci na początku szkoły podstawowej narzekali, jak dzieci maja dużo nauki i jak wyśrubowany jest program. Teraz mamy chyba sytuację odwrotną.
już oceniałe(a)ś
1
0
Polecam zapoznanie się z Hejneho metodą, która zdobywa coraz to większą polularność u naszych sąsiadów Czechów. <a href="http://www.h-mat.cz/" target="_blank" rel="nofollow">www.h-mat.cz/</a> Dzieci zapoznawane są ze schematami matematycznymi, które odkrywają sami przez obcowanie z matematyką. Większość dzieci uczona tą metodą bardzo pozytywnie wypowiada się o przedmiocie. A wiadomo - jak się coś lubi to i chętnie się w tym temacie zdobywa dalszą wiedzę.
już oceniałe(a)ś
1
0