Renta socjalna wynosi obecnie 1100 zł brutto, natomiast przeciętna renta rodzinna to 2029 zł brutto. Jak się o nie starać?

ZUS wypłaca 281,7 tys. rent socjalnych. Przeznacza na to 307 mln zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami) albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury. Całkowitą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas ustala lekarz orzecznik ZUS. 

Renta rodzinna należy się dzieciom, żonie i rodzicom osoby, która przed śmiercią pracowała i odprowadzała składki, pobierała emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Aby otrzymać świadczenie bliscy muszą spełniać określone warunki wiekowe.

Jak ubiegać się o rentę socjalną i rodzinną? Ile można dorobić? Gdzie złożyć dokumenty lub odwołanie od decyzji ZUS? Czytaj we wtorek 21 maja w "Gazecie Wyborczej"

Komentarze