I. CZEGO DOTYCZY TEN DOKUMENT

W tym dokumencie są określone zasady, na jakich umożliwiamy komentowanie niektórych artykułów w serwisach internetowych grupy Wyborcza.pl. Chcąc zamieścić komentarz, zgadzasz się na stosowanie tych zasad.

II. SŁOWNICZEK

Zasady – ten dokument pod tytułem: Zasady zamieszczania komentarzy w serwisach grupy Wyborcza.pl;

My:

  • jeżeli masz Konto, prowadzone przez Agorę S.A. - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 46 580 831,00 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@wyborcza.pl, telefon: 22 5555455 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych);
  • jeżeli masz Konto, prowadzone przez Wyborczą sp. z o. o. - Wyborcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 0001053885, NIP 5214033011, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@wyborcza.pl, telefon: 22 5555455 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych);

Serwis – Serwis internetowy, w którym chcesz rozpowszechnić bądź rozpowszechniasz Komentarz;

Użytkownik, Ty – osoba, korzystająca z Serwisu;

Artykuł – materiał redakcyjny widoczny w Serwisie, przy którym udostępniono możliwość zamieszczania Komentarzy;

Komentarz – Twoja wypowiedź, którą chcesz rozpowszechnić bądź rozpowszechniasz poprzez zamieszczenie jej w Serwisie przy tym Artykule;

Konto - Twoje konto w Serwisie, czyli funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca identyfikację Użytkownika i korzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu, w tym komentowanie Artykułów;

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;

Treści o Charakterze Terrorystycznym - materiały, których celem rozpowszechniania jest szerzenie przesłania grup terrorystycznych i ich zwolenników, w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników oraz w celu ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią, m. in. materiały, które podżegają do popełniania Przestępstw Terrorystycznych, ułatwiają, pochwalają lub popierają ich popełnianie (szczegółowe określenie Treści o Charakterze Terrorystycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym);

Przestępstwa Terrorystyczne - czyny umyślne, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej (szczegółowe określenie Przestępstw Terrorystycznych jest zawarte w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW).

III. PODSTAWOWE ZASADY

1. Komentarze są wyświetlane tylko przy Artykułach, przy których jest podana informacja o możliwości komentowania.

2. Zamieszczanie Komentarzy jest dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto bądź tylko dla niektórych grup tych Użytkowników (zgodnie z informacjami, podanymi w Serwisie), korzystających z tej funkcjonalności zgodnie z obowiązującym prawem i z Zasadami.

3. Każdorazowo warunkiem zamieszczenia Komentarza jest akceptacja Zasad – przez wciśnięcie przycisku SKOMENTUJ.

IV. WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne komentowania są takie same, jak warunki techniczne korzystania z Konta.

V. WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI KOMENTARZY

1. Komentarz nie może zawierać treści bezprawnych – bezpośrednio ani w postaci umieszczenia w Komentarzu odesłania do takich treści. Treści bezprawne są to wszelkie treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub prawem Unii Europejskiej.

2. Treściami bezprawnymi są między innymi Treści o Charakterze Terrorystycznym, treści obraźliwe, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej, treści wykorzystane bez zgody uprawnionej osoby (np. cudze utwory).

3. Ponadto Komentarz:

3.1. Nie może mieć komercyjnego charakteru (reklama, promocja itp.);

3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów;

3.3. Nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami, w tym propagować przemocy;

3.4. Nie może sugerować, że pochodzi od innej osoby, niż Użytkownik go zamieszczający;

3.5. Nie może zawierać oczywistej dezinformacji;

3.6. Nie może stanowić kopii Komentarza, wcześniej zamieszczonego przy tym samym Artykule (przy czym za kopię uważa się także treść, zawierającą modyfikacje, niezmieniające pierwotnego znaczenia, jak zastąpienie niektórych znaków w wyrazach bądź dodanie cudzysłowu czy wykrzyknika);

3.7. Nie może nie zawierać żadnej treści.

4. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania uprawnień do rozpowszechnienia wszystkich treści, zawartych w Komentarzu (utworów, informacji itp.). Zamieszczając Komentarz, Użytkownik zapewnia tym samym, że takie uprawnienia posiada.

5. Wymagania niniejszej sekcji odnoszą się także do sygnaturki i podpisu.

VI. USUWANIE KOMENTARZY

1. Gdy w Zasadach jest mowa o usuwaniu Komentarzy, oznacza to zaprzestanie wyświetlania ich w Serwisie. Tak rozumiane usunięcie Komentarza nie musi oznaczać wymazania jego treści i związanych z jego zamieszczeniem danych – jeżeli inaczej nie wskazano w Zasadach, może polegać na uniemożliwieniu dostępu do Komentarza.

2. Możemy usunąć Komentarz:

2.1. Jeżeli usunięcie Komentarza nakazuje decyzja właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub organu Unii Europejskiej, w tym w sytuacjach, określonych w sekcji IX;

2.2. Jeżeli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści zawartych w Komentarzu;

2.3. Jeżeli uzyskamy wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze treści zawartych w Komentarzu;

2.4. Jeżeli zamieszczenie lub treść Komentarza są niezgodne z Zasadami;

2.5. Jeżeli przestajemy wyświetlać w Serwisie Artykuł;

2.6. Jeżeli przestajemy wyświetlać wszystkie Komentarze do Artykułu;

2.7. Na żądanie Użytkownika, który zamieścił Komentarz.

3. Nie prowadzimy systematycznego monitoringu Komentarzy ani nie weryfikujemy rzetelności zamieszczanych w nich informacji. Jednocześnie możemy wykorzystywać zautomatyzowane narzędzia, które rozpoznają treści Komentarzy niezgodne z Zasadami (np. zawierające wulgaryzmy).

VII. ZAWIESZENIE MOŻLIWOŚCI KOMENTOWANIA

1. Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed wysłaniem Komentarza usunęliśmy co najmniej 10 Komentarzy Użytkownika niezgodnych z warunkami, określonymi w sekcji V Zasad, to:

a) ostrzegamy Użytkownika o grożącym zawieszeniu, o którym niżej mowa,

b) w razie usunięcia dalszych co najmniej 3 Komentarzy niezgodnych z warunkami, określonymi w sekcji V Zasad - zawieszamy możliwość zamieszczania dalszych Komentarzy tego Użytkownika na okres 6 miesięcy.

2. Niezwłocznie zawiadamiamy Użytkownika o ostrzeżeniu i o zawieszeniu, podając uzasadnienie. Zawiadomienie jest dokonywane przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika, który został przez niego podany dla potrzeb obsługi Konta.

3. Punktów 1 i 2 nie stosuje się do Użytkowników, zamieszczających Komentarze o charakterze komercyjnym (reklama, promocja itp.). Możemy na stałe zablokować możliwość zamieszczania Komentarzy takiego Użytkownika, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zawiadamiamy Użytkownika o zablokowaniu, wskazując jego przyczyny. Zawiadomienie jest dokonywane przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika, który został przez niego podany dla potrzeb obsługi Konta.

VIII. ZGŁASZANIE TREŚCI BEZPRAWNYCH LUB NARUSZAJĄCYCH ZASADY

1. Informujemy, że każdy może zgłosić, że Komentarz zawiera treści bezprawne lub treści w inny sposób niezgodne z tymi Zasadami. Zgłoszenia można dokonać, wysyłając wiadomość na adres e-mail: forum@wyborcza.pl. Odpowiednio skonkretyzowane i uzasadnione zgłoszenie może stanowić wiarygodną informację o bezprawności treści (patrz sekcja VI pkt 2.3).

2. Użytkownik Serwisu posiadający Konto może ponadto dokonać zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, używając funkcji „kosz" udostępnianej przy każdym Komentarzu. Użytkownik nie jest uprawniony do wielokrotnego zgłaszania dotyczącego tego samego Komentarza.

IX. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE TREŚCI O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

1. Treści o Charakterze Terrorystycznym mogą zostać usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. W celu odbioru nakazów usunięcia oraz ich niezwłocznego przekazania, ustanowiliśmy punkt kontaktowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Adres poczty elektronicznej punktu kontaktowego jest podany w Serwisie.

3. Językiem urzędowym instytucji Unii Europejskiej, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego i w których mają się odbywać dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia, jest język polski.

X. REKLAMACJE

1. Użytkownik, którego Komentarz nie został wyświetlony lub został usunięty, a także Użytkownik, który otrzymał zawiadomienie o ostrzeżeniu lub o zawieszeniu możliwości komentowania, może złożyć reklamację.

2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres: Wyborcza.pl - komentarze, ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa.

3. Reklamacje są rozpatrywane z udziałem człowieka. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, z którego wysłano reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

4. Odpowiedź będzie zawierać uzasadnienie.

5. W wyniku należycie uzasadnionej reklamacji:

a) dotyczącej usunięcia Komentarza Użytkownika – Komentarz zostanie niezwłocznie przywrócony,

b) dotyczącej ostrzeżenia, o którym mowa w sekcji VII pkt 1 – ostrzeżenie uważa się za niebyłe,

c) dotyczącej zawieszenia, o którym mowa w sekcji VII pkt 1 – możliwość komentowania zostanie niezwłocznie przywrócona.

6. Niezłożenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

A. Jeżeli posiadasz Konto, prowadzone przez Agorę S.A.:

1. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Czerska 8/10, 00-732) jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, uzyskane od Ciebie w związku z komentowaniem, wyłącznie w celu wykonania umowy i obowiązków prawnych, a ponadto może przetwarzać dane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO*) I do wykonania obowiązków prawnych, w tym zapobiegania rozpowszechnianiu treści bezprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), a także prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

2. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732).

3. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności {link}.

B. Jeżeli posiadasz Konto, prowadzone przez Wyborczą sp. z o. o.:

1. Wyborcza sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Czerska 8/10, 00-732) jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, uzyskane od Ciebie w związku z komentowaniem, wyłącznie w celu wykonania umowy i obowiązków prawnych, a ponadto może przetwarzać dane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO*) I do wykonania obowiązków prawnych, w tym zapobiegania rozpowszechnianiu treści bezprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), a także prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

2. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Wyborcza sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 (00-732).

3. Dalsze informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności {link}.

* „RODO" oznacza Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania związane z zamieszczaniem Komentarzy należy kierować na adres e-mail: forum@wyborcza.pl

2. Zasady są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie ich, utrwalenie i wydrukowanie. Zasady w formie wydrukowanej są dostępne w naszej siedzibie (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Na życzenie Użytkownika Zasady zostaną mu przesłane na podany adres e-mail.