Co trzeba załatwić po śmierci bliskiego

FUNDACJA NAGLE SAMI
05.05.2016 13:49
A A A
Co trzeba załatwić po śmierci bliskiego

Co trzeba załatwić po śmierci bliskiego (Agencja Gazeta)

Przygotujcie się na to, że przez pewien czas będziecie otrzymywali rachunki, pocztę, odbierali telefony skierowane do zmarłego i stykali się z osobami, które nie wiedzą o jej śmierci. Mogą do was dzwonić firmy i instytucje, które nie usunęły jeszcze danych ze swoich list kontaktowych.

Sprawdźcie, jakie instytucje musicie powiadomić o śmierci bliskiej osoby.

W skrócie:

KSIĘGI WIECZYSTE

BANK

UMOWY

FIRMA

UBEZPIECZENIE

NAJEM

SAMOCHÓD

Księgi wieczyste

Spadkobiercy mają obowiązek ujawnić prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. Niezbędny do tego będzie wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu. Wniosek (dostępny w wydziałach ksiąg wieczystych oraz na stronie www.ms.gov.pl ) składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla nieruchomości uzyskanej na podstawie spadku. Koszt to 150 zł od każdej księgi wieczystej.

Uwaga! Zdarza się, że nieruchomość ma więcej niż jedną księgę wieczystą.

Bank

Do zamknięcia konta, zablokowania karty i rozwiązania umowy z bankiem wystarczy akt zgonu, ale do odblokowania środków wymagane jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy starannie prześledzić umowę, żeby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, jak chociażby naliczanych odsetek powstałych w związku z debetem na karcie kredytowej.

Na mocy prawa bankowego bank, w którym zmarły miał konto, ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawi odpowiednie rachunki. Bank uwzględni tylko kwotę nieprzekraczającą kosztów pogrzebu urządzonego zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Należy też zadbać o umowy kredytu. Szczegółowe warunki postępowania w każdym banku są inne.

Umowy

Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich zobowiązań, jakie miał zmarły. Aby zakończyć umowę z operatorem sieci komórkowej, należy dostarczyć akt zgonu. Inne umowy - o ile chcemy je przedłużyć (telefon stacjonarny, media, opłaty) - należy przepisać na spadkobierców. Dobrze jest zaproponować firmom i instytucjom, z którymi rozliczamy się w imieniu zmarłego, aby zostawiły w dokumentacji kserokopię jego aktu zgonu. Pozwoli to uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Firma

Jeżeli zmarły prowadził działalność gospodarczą lub miał spółkę, sprawy te reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych i Ordynacja podatkowa.

Spadkobiercy będą musieli zadbać o sprawy związane z działalnością gospodarczą zmarłego, czyli dopilnować wygaśnięcia umów, leasingów, najmu, wypłaty wynagrodzeń pracownikom itp.

Jeśli zmarły prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, zakończy się ona z mocy prawa, a jej zamknięcie przeprowadzi właściwy Urząd Skarbowy. Przy spółkach kilkuosobowych, w zależności od umowy między wspólnikami, udziały zmarłego mogą przejść na spadkobierców, ale śmierć wspólnika może być też przesłanką do rozwiązania spółki. W spółkach kapitałowych udziały albo akcje wchodzą w skład spadku, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, wtedy spadkobiercom należy się rekompensata pieniężna.

Ubezpieczenie

Jeśli zmarły był miał w pracy ubezpieczenie grupowe, należy ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia. Przy dodatkowych ubezpieczeniach - np. na życie - należy sprawdzić, jak regulują to umowy konta bankowego, OFE i in. Jeśli osoba zginęła w wypadku spowodowanym przez kogoś innego, należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o zadośćuczynienie i zwrot kosztów pogrzebu (ZUS zwraca koszty do ustalonej kwoty).

Do ubezpieczyciela można wystąpić również o rentę wyrównawczą, czyli różnicę między tym, co mielibyście w przeliczeniu na osobę, gdyby nie śmierć, a świadczeniem z ZUS. O podwyższenie renty wyrównawczej można również występować do ubezpieczyciela, gdy zmieniają się okoliczności, np. w pracy są kolejne podwyżki, których zmarły już nie dostanie, a renta z ZUS nie jest waloryzowana w stosunku do jego zarobków.

Jeżeli w umowie ubezpieczenia na życie zostaliście wskazani jako uposażeni, należy się wam świadczenie. Jego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia wpisanej w umowie podpisanej przez zmarłego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Każdy z zakładów podaje indywidualnie termin realizacji świadczenia, jednak nie powinien on przekraczać 30 dni. Roszczenie względem zakładu ubezpieczeń przedawnia się po 3 latach od śmierci, chyba, że zgłosimy roszczenie i zostanie ono uznane. Roszczenie należy zgłosić do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego, a następnie wskaże ono, jakie dokumenty będą potrzebne. Oprócz standardowych dokumentów (akt zgonu, karta zgonu, dokument tożsamości) mogą być wymagane dokumenty wyjaśniające okoliczności zdarzenia (np. protokół wypadkowy z miejsca pracy, notatka służbowa policji, dokumentacja lekarska z placówek medycznych).

Najem

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało małżonkom, po śmierci jednego z nich - przechodzi na drugiego. Warunkiem jest złożenie w spółdzielni deklaracji członkowskiej w ciągu roku od śmierci małżonka. Co ważne, jak wynika z orzecznictwa sądów nie tylko małżonek, ale też "osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu" np. konkubent, jest uprawniona do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W przypadku najmu mieszkania, w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, osoby, którym płacił (lub był zobowiązany płacić) alimenty, konkubent. Osoby te jednak powinny stale zamieszkiwać z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W innym przypadku stosunek najmu wygaśnie.

Samochód

Jeśli zmarły miał samochód, należy go przerejestrować w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta właściwym dla adresu zameldowania właściciela pojazdu. Potrzebne będą:

- wniosek o rejestrację,

- własny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),

- dowód własności pojazdu (np. zawartą umowę darowizny z innym spadkobiercą, prawomocne orzeczenie sądu),

- dokumenty pojazdu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, ważna polisa OC (do wglądu),

- wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu.

Artykuł pochodzi z książki "Poradnik dla osób w żałobie" wydanej przez fundację NAGLE SAMI

Zobacz także
  • Podziel się