JAK ZAMÓWIĆ NEKROLOG - E-MAIL

Jeżeli są Państwo zainteresowani informacją o zamieszczeniu nekrologu prosimy wypełnić formularz. Skontaktuje się z Państwem nasz Dział Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy na zamieszczenie nekrologu. Wysłanie formularza nie stanowi złożenia zamówienia na usługę zamieszczenia nekrologu.

Nekrolog ukaże się w wybranych wydaniach Gazety Wyborczej oraz w internecie.

Ofertę z wyceną i projektem nekrologu do akceptacji otrzymają Państwo drogą mailową. Na zlecenia przesłane po godzinach pracy biura ogłoszeń odpowiemy w następnym dniu roboczym.

Sprawdź godziny pracy biur ogłoszeń

Prosimy o dokładne sprawdzenie danych umieszczonych w poniższych polach. W przypadku błędów danych umieszczanych w poniższych polach prosimy o zgłoszenie błędów sprzedawcy z naszego Działu Obsługi Klienta, który skontaktuje się z Państwem w celu zawarcia umowy na zamieszczenie nekrologu.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Nekrolog

 

Jeżeli chcą Państwo zamówić nekrolog do Gazety Wyborczej lub do Gazet Wyborczej i jednocześnie do serwisu Nekrologi.wyborcza.pl, prosimy o zapoznanie się z "Ogólnymi zasadami zamieszczania nekrologów"

 
I. DEKLARACJA WYDAWCY Agora S.A. - wydawca "Gazety Wyborczej" świadczy kompleksową usługę "Nekrologi", polegającą na zamieszczaniu nekrologów w "Gazecie Wyborczej" i na zapewnieniu emisji nekrologów w dedykowanym serwisie internetowym http://nekrologi.wyborcza.pl. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Niniejsze Zasady Ogólne, podobnie jak zamówienie (umowa), są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby. II. OKREŚLENIA Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób: Zasady Ogólne ? niniejsze ogólne zasady zamieszczania nekrologów Wydawca - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 50 937 386 PLN, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: reklama@agora.pl, numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (22) 555 54; Ogłoszeniodawca ? osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługę; Gazeta Wyborcza ? wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem ?Gazeta Wyborcza?, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi stronami lokalnymi ukazującymi się w jego wydaniach, jego elektronicznie rozpowszechniana wersja (e?wydanie) oraz Gazeta Wyborcza on?line; Serwis ? prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Nekrologi, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://nekrologi.wyborcza.pl; Nekrolog ? zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z  typowym wyróżnieniem graficznym. Rozmiar Nekrologu w druku jest zależny od liczby standardowych, przyjętych przez Wydawcę znaków (linii). Nekrolog może mieć postać: nekrologu tradycyjnego ? zawiadomienia o czyjejś śmierci; kondolencji ? wyrazów współczucia przekazywanych w związku ze śmiercią bliskiego, podziękowań za opiekę, pomoc, leczenie, połączenia zawiadomienia o śmierci z kondolencjami; nekrologu wspomnieniowego ? wspomnienia o osobie zmarłej. Nekrologi są publikowane drukiem w formach określonych w Załączniku nr 1 do Zasad Ogólnych. W wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej na drugiej stronie redakcyjnej dostępne są maksymalnie 34 linie, natomiast na innych stronach redakcyjnych maksymalna ilość miejsca to 70 linii. Z kolei w wydaniu stołecznym na innych stronach redakcyjnych maksymalna ilość miejsca to 62 linie, zaś na drugiej stronie redakcyjnej dostępne są wyłącznie następujące formaty: 19 linii i 41 linii. We wszystkich wypadkach liczba linii oznacza wysokość nekrologu. Wydawca zastrzega, że materiał dostarczony przez Ogłoszeniodawcę zostanie dostosowany do tych form. Usługa ? kompleksowa usługa ogłoszeniowa, polegająca na zamieszczeniu Nekrologu w Gazecie Wyborczej i na zapewnieniu jego zamieszczenia w Serwisie; Dzień roboczy ? każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. III. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW III.A. Jeżeli są Państwo konsumentami (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), uprzejmie informujemy, że: 1. Nie mają zastosowania do usług świadczonych konsumentom jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad Ogólnych, regulujące zasady odpowiedzialności Państwa i Wydawcy ? odpowiedzialność ta jest regulowana przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumenta. W szczególności, Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w tych przepisach odpowiedzialność za jakość świadczonych usług; 2. Mogą Państwo zamówić Usługę: - osobiście w biurze ogłoszeń Wydawcy, - zawierając umowę przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), w sposób określony w rozdziale III.B Zasad Ogólnych; 3. Wydawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji; 4. W celu zawarcia umowy, Ogłoszeniodawca nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka. 5. Wydawca nie wymaga od Ogłoszeniodawcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 6. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy. Wydawca jest związany umową do czasu wykonania Usługi. 7. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem rozpatrywania przez Wydawcę reklamacji zgodnie z rozdziałem VIII niniejszych Zasad Ogólnych. III.B. Sposób zamawiania Usługi przez konsumenta za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu lub faksu. Wydawcy, wskazanego w rozdziale I niniejszych Zasad Ogólnych, mogą Państwo wyrazić życzenie otrzymania informacji o Usłudze, podając w tym celu adres poczty elektronicznej. Na Państwa prośbę część informacji może zostać przekazana telefonicznie. 2. Wydawca po zgłoszeniu przez Państwa powyższego życzenia udostępnia Państwu, przed powzięciem przez Państwa decyzji o zawarciu umowy, informacje na temat Usługi, sposobu zawierania umowy i jej warunków, prosi o sprecyzowanie Państwa potrzeb i niezbędne informacje. 3. Jeżeli Nekrolog ma zawierać elementy graficzne pochodzące od Ogłoszeniodawcy, Wydawca prosi o ich przesłanie i przedstawia dotyczące ich uwarunkowania techniczne. 4. Kontakt z Wydawcą, opisany powyżej w pkt. 1 ? 3, w tym złożenie przez Państwa jakichkolwiek oświadczeń, nie oznacza zawarcia przez Państwa umowy ani nie zobowiązuje Państwa do jej zawarcia. 5. Wydawca po otrzymaniu od Państwa niezbędnych informacji wyceni Usługę i prześle Państwu pocztą elektroniczną, na wskazany przez Państwa adres e-mail, ofertę zawarcia umowy o wykonanie Usługi. Oferta będzie zawierać projekt Nekrologu. Do e-maila zostaną załączone niniejsze Zasady Ogólne, które będą stanowiły integralną część oferty. 6. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty, w tym Zasad Ogólnych, i powzięcie decyzji, czy chcą Państwo zawrzeć umowę o wykonanie Usługi. Jeżeli tak, to proszę przysłać e-mailem akceptację oferty, zgodnie z objaśnieniami podanymi w ofercie. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez nas tego e-maila, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna). 7. Wydawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, potwierdza Państwu e-mailem zawarcie umowy o wykonanie Usługi. 8. Prawo odstąpienia od umowy: 8.1. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), jako konsumentom przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 8.6. 8.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 555 54 44 lub pocztą elektroniczną na adres reklama@agora.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej reklama@agora.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. Adres konsumenta(-ów) ................. Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... 8.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 8.5 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 8.5. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. 8.6. Tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy świadczenie (tzn. Usługa) zostało w pełni wykonane za Państwa wyraźną zgodą, a Państwo zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy. IV. ZAKRES USŁUGI § 1 1. Miejsce publikacji drukiem: 1.1. Nekrolog będzie zamieszczony drukiem na łamach Gazety Wyborczej. 1.2. Nekrolog wspomnieniowy jest dostępny tylko w zasięgu stołecznym i będzie opublikowany na stronach stołecznych. 1.3. Nekrolog (inny niż Nekrolog wspomnieniowy) o zasięgu ogólnopolskim będzie opublikowany na drugiej stronie redakcyjnej albo na innej stronie redakcyjnej, albo na stronach ogłoszeniowych. 1.4. Nekrolog (inny niż Nekrolog wspomnieniowy) o zasięgu lokalnym będzie opublikowany na stronie lokalnej w danym zasięgu, opatrzonej nagłówkiem ?Nekrologi?, albo na drugiej stronie redakcyjnej w danym zasięgu, albo (tylko w przypadku Nekrologu o zasięgu stołecznym) na innej stronie redakcyjnej w danym zasięgu. 1.5. Zarówno w przypadku Nekrologów o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, nie ma możliwości wyboru miejsca (strony ani miejsca na stronie, w którym Nekrolog zostanie zamieszczony). Ponadto możliwość zamówienia zamieszczenia Nekrologu na stronach redakcyjnych jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4, okres emisji Nekrologu w Serwisie rozpoczyna się w dniu pierwszej publikacji w Gazecie Wyborczej, i Nekrolog będzie emitowany w Serwisie przez czas oznaczony 3 lat. 3. Ogłoszeniodawca może zadecydować o zakresie realizacji prawa do emisji Nekrologu w Serwisie: - w zamówieniu (umowie) ? wówczas Nekrolog nie zostanie wyemitowany w Serwisie, - w późniejszym czasie, w taki sam sposób, w jaki zostało złożone zamówienie (zawarta umowa) ? taka dyspozycja będzie zrealizowana w terminie jednego Dnia roboczego. § 2 1. Sposób emisji Nekrologu w Serwisie określa Załącznik nr 2 do Zasad Ogólnych. 2. Nekrologi zamieszczane w Serwisie nie mogą zawierać zdjęć. W przypadku zamówienia Nekrologu ze zdjęciem, zdjęcie będzie umieszczone tylko w Nekrologu publikowanym w postaci drukowanej. § 3 Wydawca zwraca uwagę, że elektroniczne kopie Nekrologów mogą być zawarte w elektronicznych wersjach Gazety Wyborczej, które mogą być rozpowszechniane w serwisach internetowych Wydawcy lub za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. iPhone, tablet, iPad) i w których są umieszczane elektroniczne kopie materiałów prasowych, zamieszczanych w wydaniach drukowanych Wydawnictwa. Umieszczenie kopii Nekrologów w elektronicznych wersjach Gazety Wyborczej następuje automatycznie i bez dodatkowego wynagrodzenia. V. WARUNKI REALIZACJI 1. Usługa jest wykonywana na podstawie złożonego przez Państwa zamówienia (zawartej umowy). Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady Ogólne i obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem ? w przypadku osób zamawiających Usługę jako konsumenci - przepisów zapewniających ochronę konsumentów . 2. Terminy, przed upływem których konieczne jest złożenie i przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) i ostateczne ustalenie treści i formy Nekrologu, znajdą Państwo w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych. 3. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu (umowie), prosimy o ich dostarczenie z dokładnym określeniem, na czym zmiany te mają polegać. Jeśli będą chcieli Państwo zrezygnować z Usługi, konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zmiany i rezygnacja z zamówienia są możliwe tylko w terminach, wskazanych w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych. Uwaga: terminy rezygnacji z zamówienia nie dotyczą konsumentów, zawierających umowę za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) ? konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, na zasadach przewidzianych przez prawo, przedstawionych w rozdziale III.B Zasad Ogólnych. VI. PŁATNOŚCI 1. Zamówioną Usługę mogą Państwo opłacić w terminie określonym w zamówieniu (umowie). 2. Usługa jest wyceniana na podstawie cennika Wydawcy z dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy). Nekrologi są wyceniane na podstawie liczby linii, przy czym dolicza się zawsze jedną dodatkową linię za ramkę. Jakiekolwiek dyspozycje Ogłoszeniodawcy, składane stosownie do postanowień rozdziału IV, § 1 ust. 3 Zasad Ogólnych, nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wydawcy. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Odpowiadają Państwo za treść zamieszczanych przez siebie Nekrologów. Nekrologi nie mogą być sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego). 2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane Nekrologi nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. Jeżeli są Państwo konsumentami, prosimy Państwa przy zawieraniu umowy o złożenie odpowiedniego oświadczenia. 3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą Nekrologu leży po stronie Ogłoszeniodawcy. Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest redaktor naczelny Gazety Wyborczej lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. § 2 1. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli: a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Nekrologu jest niezgodna z: (i) prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z (ii) normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2), lub b) osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu. Podpunkty a (ii) i b nie dotyczą Nekrologów zamawianych przez konsumentów. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia Nekrologu, wskazując przyczyny. Wydawca zamieści Nekrolog, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje go w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Zmodyfikowany Nekrolog zostanie zamieszczony w pierwotnym terminie, o ile zostanie dostarczony w przewidzianym w Zasadach Ogólnych terminie dla zmian treści Nekrologu. 2. Ponadto Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli nie otrzyma lub otrzyma z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Nekrologów zamawianych przez konsumentów 3. Wydawca zwraca też uwagę, że ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na Nekrologi w niektórych, wskazanych w Załączniku nr 3 wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej, po wyczerpaniu tej powierzchni zamówienie nie zostanie przyjęte. § 3 Rozmowy telefoniczne dotyczące zamawiania bądź realizacji Usług są utrwalane. § 4 Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2). VIII. REKLAMACJE Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Usługi, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e­mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 555 54 44. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji. IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Zasady przetwarzania przez Wydawcę Państwa danych osobowych są określone w dokumencie ?INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM?. Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem przy składaniu zamówienia. 2. Dotyczy tylko Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami: Wydawca i Ogłoszeniodawca zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówienia jako administratorowi danych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia (umowy), znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze Zasady Ogólne: a) dostępne są w Serwisie w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz b) dostępne są pod adresem Wydawcy wskazanym w niniejszych Zasadach Ogólnych w formie drukowanej, c) w przypadku zawierania przez konsumenta umowy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) są przesyłane konsumentowi pocztą elektroniczną. 2. Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od dnia 21 maja 2018 roku.

Jeżeli chcą Państwo zamówić nekrologi wyłącznie do serwisu Nekrologi.wyborcza.pl, prosimy o zapoznanie się z "Ogólnymi zasadami usługi nekrologi Internet"

 
OGÓLNE ZASADY USŁUGI NEKROLOGI INTERNET I. DEKLARACJA WYDAWCY. Agora SA świadczy usługę zamieszczania nekrologów w dedykowanym serwisie internetowym http://nekrologi.wyborcza.pl. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Niniejsze Zasady Ogólne, podobnie jak zamówienie lub umowa są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania i potrzeby. II. OKREŚLENIA. Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób: Zasady Ogólne ? niniejsze Ogólne zasady Usługi Nekrologi Internet, Wydawca - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: reklama@agora.pl, numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (22) 555 54 44; Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca Usługę; Serwis - prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Nekrologi, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://nekrologi.wyborcza.pl; Nekrolog ? zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią lub rocznicą śmierci osoby; Nekrolog może mieć postać nekrologu tradycyjnego ? zawiadomienia o śmierci osoby, kondolencji ? wyrazów współczucia przekazywanych w związku ze śmiercią bliskiego, podziękowań za opiekę, pomoc, leczenie, połączenia zawiadomienia o śmierci z kondolencjami; Usługa - usługa polegająca na zamieszczeniu Nekrologu w Serwisie; Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. III. INFORMACJE SZCZEGÓLNE DLA KONSUMENTÓW III.A. Jeżeli są Państwo konsumentami (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), uprzejmie informujemy, że: 1. Nie mają zastosowania do usług świadczonych konsumentom jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad Ogólnych, regulujące zasady odpowiedzialności Państwa i Wydawcy ? odpowiedzialność ta jest regulowana przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumenta. W szczególności, Wydawca ponosi na zasadach określonych w tych przepisach odpowiedzialność za jakość świadczonych usług; 2. Mogą Państwo zamówić Usługę: - osobiście w biurze ogłoszeń Wydawcy, - zawierając umowę przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), w sposób określony w rozdziale III.B Zasad Ogólnych; 3. Wydawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji; 4. Umowa o wykonanie Usługi jest zawierana na czas wykonania przez strony świadczeń przewidzianych w umowie. 5. Wydawca nie wymaga od Ogłoszeniodawcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 6. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy. 7. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. III.B. Sposób zamawiania Usługi przez konsumenta za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu lub faksu Wydawcy, wskazanego w rozdziale II niniejszych Zasad Ogólnych, mogą Państwo wyrazić życzenie otrzymania informacji o Usłudze na wskazany w tym celu przez Państwa adres poczty elektronicznej. Na Państwa prośbę część informacji może zostać przekazana telefonicznie, jednak i w takim przypadku, przed powzięciem decyzji o zawarciu umowy, otrzymają Państwo całość informacji pocztą elektroniczną. 2. Wydawca po zgłoszeniu przez Państwa powyższego życzenia udostępnia Państwu informacje na temat Usługi, sposobu zawierania umowy i jej warunków, prosi o sprecyzowanie Państwa potrzeb i niezbędne dane, a w przypadkach, w których świadczenie Usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, lub przed upływem tego terminu Usługa ma być w całości wykonana ? Wydawca odbiera od Państwa odpowiednie oświadczenia. 3. Jeżeli Nekrolog ma zawierać elementy graficzne, Wydawca prosi o ich przesłanie, wraz ze skanem oświadczenia określonego w Załączniku nr 3 do niniejszych Zasad Ogólnych, i przedstawia dotyczące ich uwarunkowania techniczne. 4. Kontakt z Wydawcą, opisany powyżej w pkt. 1 ? 3, w tym złożenie przez Państwa jakichkolwiek oświadczeń, nie oznacza zawarcia przez Państwa umowy ani nie zobowiązuje Państwa do jej zawarcia. 5. Wydawca niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa niezbędnych danych, materiałów i oświadczeń wyceni Usługę i prześle Państwu pocztą elektroniczną, na wskazany przez Państwa adres e-mail, ofertę zawarcia umowy o wykonanie Usługi, uwzględniającą te dane, materiały i oświadczenia oraz zawierającą określenie wynagrodzenia za Usługę i numer zamówienia. Do oferty zostaną załączone niniejsze Zasady Ogólne. 6. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty i Zasad Ogólnych, i powzięcie decyzji, czy chcą Państwo zawrzeć umowę o wykonanie Usługi. Jeżeli tak, to proszę przysłać jeszcze tego samego dnia e-maila z akceptacją oferty (wiadomość o treści: ?Składam zamówienie nr ........[wpisują Państwo numer zamówienia podany w ofercie] i płacę?), zgodnie z instrukcją podaną w ofercie i do wskazanej tam godziny. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez nas tego e-maila, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna). 7. Wydawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, potwierdza Państwu e-mailem zawarcie umowy o wykonanie Usługi. III.C. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, okolicznościach, w których następuje utrata prawa odstąpienia od umowy oraz o obowiązku poniesienia kosztów świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. 1. Informujemy, że jako konsumentom przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 5. 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 555 54 44 lub pocztą elektroniczną na adres reklama@agora.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w punkcie III.D. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 4 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 4. Informujemy ponadto, że jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. 5. Tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Usługi zostały w pełni wykonane za Państwa wyraźną zgodą, a Państwo zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy. III.D. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej reklama@agora.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. Adres konsumenta(-ów) ................. Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... IV. USŁUGA ZAMIESZCZENIA NEKROLOGÓW W SERWISIE. 1. Nekrolog będzie publikowany w wersji standardowej lub w wersji premium. Sposób emisji Nekrologów w wersji standardowej i wersji premium określony został w Załączniku nr 1 do Zasad Ogólnych. Szczegółowe zasady zapisu Nekrologów zostały określone w Załączniku nr 2 do Zasad Ogólnych. 2. Emisja Nekrologu w Serwisie rozpocznie się w dniu wskazanym w umowie. 3. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony 3 miesięcy, licząc od zamieszczenia Nekrologu w Serwisie. O ile Ogłoszeniodawca nie sprzeciwi się utrzymywaniu Nekrologu w Serwisie po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wydawca może w dalszym ciągu utrzymywać Nekrolog w Serwisie. Mogą Państwo w każdym czasie zażądać usunięcia Nekrologu z Serwisu, w którym to przypadku Wydawca niezwłocznie (ale nie później niż w terminie 48 godzin) usunie Nekrolog z Serwisu. Utrzymywanie Nekrologu w Serwisie po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu 3 następuje nieodpłatnie. V. WARUNKI REALIZACJI. 1. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady Ogólne i obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumentów w stosunku do osób zamawiających Usługę jako konsumenci. 2. Usługa jest wykonywana na podstawie zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę (zawartej umowy). Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu (umowie), prosimy o ich dostarczenie z dokładnym określeniem, na czym zmiany te mają polegać. VI. PŁATNOŚCI. Zamówioną Usługę mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie sposób, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni od wystawienia faktury. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 1 1. Wydawca i redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Państwa Nekrologu. 2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Nekrologach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane Nekrologi nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. 3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą Nekrologu leży po stronie Ogłoszeniodawcy. Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest redaktor naczelny Serwisu lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. § 2 1. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli: a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Nekrologu jest niezgodna z: (i) prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z (ii) normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2), lub b) osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Nekrologu. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia Nekrologu, wskazując przyczyny. Wydawca zamieści Nekrolog, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje go w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Nekrolog zostanie zamieszczony w terminie ponownie uzgodnionym przez Ogłoszeniodawcę i Wydawcę, a jeżeli modyfikacja zostanie dokonana najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed pierwotnie uzgodnionym terminem zamieszczenia Nekrologu, Nekrolog zostanie zamieszczony w pierwotnie uzgodnionym terminie. Podpunkty a (ii) i b nie dotyczą Nekrologów zamawianych przez konsumentów. 2. Ponadto Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Nekrologów zamawianych przez konsumentów. § 3 Rozmowy telefoniczne dotyczące złożenia bądź realizacji zamówień są utrwalane. § 4 Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2). VIII. REKLAMACJE Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e?mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 555 54 44. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji. IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze Zasady Ogólne: a) dostępne są w Serwisie w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz b) dostępne są pod adresem Wydawcy wskazanym w niniejszych Zasadach Ogólnych w formie drukowanej, c) są przesyłane Ogłoszeniodawcy pocztą elektroniczną. 2. Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku. ZAŁĄCZNIK NR 1 SPOSÓB EMISJI NEKROLOGÓW W SERWISIE 1. Nekrolog zamieszczany w Serwisie będzie miał format html. 2. Nekrolog zamieszczany w Serwisie może mieć postać: I) Nekrologu ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. II) Kondolencji ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. III) Innego nekrologu ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. 3. Nekrologiem zbiorowym jest Nekrolog, który ukazuje się jako nekrolog lub kondolencja o więcej niż jednej osobie. Nekrolog zbiorowy może ukazać się w Serwisie jako jeden bądź w rozbiciu na kilka Nekrologów. 4. Wszystkie Nekrologi wymienione w punkcie 2 powyżej mogą mieć postać Nekrologu standardowego lub Nekrologu premium. 5. Fragment Nekrologu standardowego będzie zamieszczony na liście Nekrologów standardowych. Kolejność fragmentów Nekrologów na liście Nekrologów standardowych ustalana jest chronologicznie. Fragment Nekrologu zamieszczony na liście zawiera odnośnik odsyłający do strony Serwisu zawierającej pełną treść Nekrologu. 6. Nekrolog premium będzie zamieszczony w następujący sposób: I) Nekrolog premium będzie publikowany na stronie głównej Serwisu. Nekrolog publikowany na stronie głównej Serwisu linkuje do strony zawierającej pełną treść nekrologu. II) Nekrolog premium będzie publikowany na odrębnej liście nekrologów premium. Lista nekrologów premium znajduje się nad listą nekrologów standardowych i zawiera jednocześnie nie więcej niż 6 nekrologów oraz odnośnik ?Więcej? kierujący do strony zawierającej listę wszystkich nekrologów premium. Kolejność nekrologów na liście nekrologów premium ustalana jest chronologicznie. Nekrolog publikowany na liście linkuje do strony Serwisu zawierającej pełną treść nekrologu. III) Nekrolog premium w wersji skróconej publikowany będzie na stronie głównej serwisu wyborcza.pl albo jednego z serwisów lokalnych prowadzonych przez Wydawcę ? według wyboru Ogłoszeniodawcy: http://bialystok.wyborcza.pl, http://bydgoszcz.wyborcza.pl, http://bielskobiala.wyborcza.pl, http://czestochowa.wyborcza.pl, http://gorzow.wyborcza.pl, http://katowice.wyborcza.pl, http://kielce.wyborcza.pl, http://krakow.wyborcza.pl, http://lublin.wyborcza.pl, http://lodz.wyborcza.pl, http://lublin.wyborcza.pl, http://olsztyn.wyborcza.pl, http://opole.wyborcza.pl, http://plock.wyborcza.pl, http://poznan.wyborcza.pl, http://radom.wyborcza.pl, http://rzeszow.wyborcza.pl, http://szczecin.wyborcza.pl, http://torun.wyborcza.pl, http://trojmiasto.wyborcza.pl, http://warszawa.wyborcza.pl, http://wroclaw.wyborcza.pl, http://zielonagora.wyborcza.pl. Nekrolog premium w wersji skróconej publikowany będzie na stronach wyżej określonych serwisów w następujący sposób: ? treść nekrologu obejmująca nie więcej niż 161 znaków ze spacjami oraz link do pełnej treści nekrologu w Serwisie, ? na stronie serwisu wyborcza.pl będzie widocznych jednocześnie nie więcej niż 6 nekrologów w wersji skróconej, w przypadku większej liczby nekrologów będą one dostępne po przewinięciu do kolejnej strony. ? na stronach serwisów lokalnych będzie widocznych jednocześnie nie więcej niż 9 nekrologów w wersji skróconej, w przypadku większej liczby nekrologów będą one dostępne po przewinięciu do kolejnej strony. IV) Nekrolog będzie publikowany w wersji premium przez okres 7 dni, po upływie którego nekrolog będzie publikowany w wersji standardowej. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zasady zapisu Nekrologów Wydawca stosuje podane niżej zasady graficzne publikacji nekrologów. I. NEKROLOGI TRADYCYJNE 1. Imię i nazwisko Zmarłego Znak ś. p./b. p. jest zawsze wybierany z bazy obrazków. Dysponujemy różnymi wariantami graficznymi znaków. Możliwy jest wybór znaku mniejszego lub większego, np.: 1.1. Imię i nazwisko Zmarłego zapisywane jest czcionką pochyłą wytłuszczoną, większą (trzyliniową) lub mniejszą (dwuliniową). Tytuły naukowe i zawodowe Zmarłego: Jeśli wpisujemy je pomiędzy znak śp./b. p. i nazwisko Zmarłego, zapisujemy je czcionką mniejszą. Jeśli wpisujemy je pod nazwiskiem Zmarłego, zapisujemy je czcionką tekstową. czcionka tekstowa Wpisanie tytułu naukowego lub zawodowego Zmarłego w jednej linii z imieniem i nazwiskiem jest możliwe tylko wtedy, gdy są one pisane czcionką mniejszą. Imię i nazwisko Zmarłego wpisujemy w jednej linii. Staramy się unikać zapisywania w kilku liniach, niemniej jednak czasem jest to konieczne, np. jeśli nazwisko jest dwuczłonowe lub gdy Zmarły używał dwojga imion. 1.2. W tekście nekrologu w odniesieniu do Zmarłego używamy wielkich liter, np.: zmarł nasz ukochany Ojciec, Mąż, Teść... żegnamy Go w środę... żegnamy Cię, Tato, w środę... wyprowadzenie Ciała... złożenie Zwłok... Prochów... żegnamy Kolegę... Nie używamy natomiast wielkich liter (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca tak sobie życzy) w tytułach naukowych i zawodowych wykonywanych przez Zmarłego ani w epitetach, jakimi go opisujemy: nasza najukochańsza Mama (nie: Nasza Najukochańsza Mama) zmarł nasz Kolega i Przyjaciel doktor, inżynier, profesor, magister, prawnik, technik (nie: Doktor, Inżynier, Profesor, Magister) droga Koleżanka (nie: Droga Koleżanka) Słowo ?człowiek? w odniesieniu do Zmarłego piszemy wielką literą: wspominamy dobrego Człowieka odszedł wspaniały Człowiek 1.3. Zwroty mające bezpośrednie odniesienie do Zmarłego piszemy wielką literą np. nasz wielki Mistrz odszedł Nauczyciel wielu pokoleń (w znaczeniu mentor, patron) 2. Podpisy 2.1. Podpisy pod tekstem nekrologu zapisujemy czcionką pochyłą. W podpisie stosujemy małe litery (na życzenie klienta możliwe jest użycie wielkich liter). rodzina, bliscy, znajomi żona z dziećmi synowa, syn, wnuki koleżanki i koledzy z banku współpracownicy grono pedagogiczne Wielkimi literami zapisujemy nazway funkcji pełnionych przez Zmarłego oraz jeżeli występują niezależnie w treści i podpisie nekrologu np.: Dyrektor Generalny Prezes Kierownik Burmistrz Przewodniczący Dziekan Prodziekan Kierownictwo Wersalami pisane są tylko i wyłącznie skróty np.: NBP (Narodowy Bank Polski) PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) natomiast nazwy firm powiny być zapisywane w następujący sposób np.: Mostostal Export SA Slim Medica Sp. z o.o. Agora SA Na życzenie klienta dopuszczamy pisownię wersalikami nazwy firmy w treści i podpisie nekrologu. 3. Treść nekrologu 3.1. Treść nekrologu dzielona jest na akapity zaczynające się od nowej linii, np.: 9 kwietnia zmarła... Z bólem zawiadamiamy, że... Nabożeństwo żałobne odbędzie się... Prosimy o nieskładanie kondolencji. O czym zawiadamia... 3.2. Wielkie litery w treści nekrologu Użycie wielkich liter w odniesieniu do Zmarłego reguluje pkt. 1.2. Wielką literą piszemy nazwy własne cmentarzy, np.: Cmentarz Bródzieński (lub Bródnowski) Cmentarz Powązkowski (dawny Wojskowy) Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa) Cmentarz Wolski Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, część rzymskokatolicka Cmentarz Żydowski ale samo słowo ?cmentarz?, niebędące elementem nazwy własnej, piszemy małą literą, np.: cmentarz miejscowy cmentarz w Wilanowie cmentarz na Woli cmentarz na Bródnie cmentarz na Wawrzyszewie Małą literą piszemy słowa: ?kościół?, ?kaplica?, ?świątynia?, ?dom pogrzebowy?, np.: kościół św. Teresy kaplica Halpertów kościół św. Jozafata (nie: Józefata) kościół św. Karola Boromeusza (nie: K. Boromeusza) kościół oo. Bernardynów (Ojców Bernardynów) klasztor ss. Wizytek (Sióstr Wizytek) Małą literą piszemy również (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca zażyczy sobie inaczej): święte sakramenty msza święta nabożeństwo żałobne 3.3. W treści nekrologów z zasady nie używamy skrótów. Piszemy zatem np.: kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy koledzy z V Wydziału Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Dopuszczamy natomiast użycie skrótów: kościół NMP, ul. Przyrynek 2 (NMP ? Najświętsza Maryja Panna) kościół MB Nieustającej Pomocy (MB ? Matka Boska) 3.4. W zapisie dat i godzin, nazwę miesiąca piszemy słownie, na końcu wstawiamy słowo ?rok?, godzinę podajemy w formacie ?gg. mm?, np.: 12 marca 2000 roku (nie: 12.03.00 czy 12. III. 00 lub 12 marca br.) urodzona 13 listopada 1896 roku o godzinie 12.00 wyprowadzenie Zwłok nastąpi 16 lipca 2002 roku o godzinie 18.30 Możliwe jest użycie skrótów: godz. (godzina), ur. (urodzony), zm. (zmarł) 3.5. Interpunkcja W nekrologach stosujemy się do obowiązujących w języku polskim zasad interpunkcyjnych. Staramy się zatem np. rozdzielić przecinkiem kolejne informacje w treści nekrologu: Msza święta celebrowana będzie w kościele NMP, ul. Przyrynek 2, w czwartek, 12 lipca 2002 roku, o godzinie 16.00, o czym zawiadamiają... Dnia 16 stycznia 1976 roku, po długiej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami zmarł... Nasz ukochany Dziadek przeżył 71 lat, był człowiekiem prawym i wielkiego serca... Nie stawiamy kropki pomiędzy treścią nekrologu i podpisem, np.: W naszych sercach pozostaniesz na zawsze. Pogrążeni w żałobie synowie Nie stawiamy również kropki na końcu nekrologu, po podpisie, np.: W hołdzie niestrudzonemu Bojownikowi towarzysze broni Stawiamy natomiast kropkę, jeżeli nekrolog kończy się linią tekstową, a nie podpisem, np.: Prosimy o nieskładanie kondolencji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu miejscowym. 3.6. Cytaty Cytaty umieszczamy centralnie, ale dopuszczamy przesunięcie cytatu do prawej lub lewej strony, w zależności od życzeń klienta. II. KONDOLENCJE Imię i nazwisko osoby, której składamy kondolencje, pisane są czcionką pochyłą dwuliniową. Imię i nazwisko Zmarłego (albo inne określenie Zmarłego) pojawiające się w treści kondolencji zapisywane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt. Nekrologi 1.1. Wszystkie określenia i zaimki dotyczące osoby, której składamy kondolencje, piszemy wielkimi literami, np.: wyrazy współczucia drogiemu Koledze, doktorowi... Elu, w tych ciężkich chwilach jesteśmy z Tobą. Szanowny Profesorze, składamy wyrazy współczucia. III. PODZIĘKOWANIA Słowo ?podziękowanie? piszemy czcionką tekstową pogrubioną. Imiona i nazwiska osób, którym składamy podziękowanie, zapisujemy czcionką tekstową. Określenia i zaimki dotyczące tych osób piszemy wielką literą, np.: Sąsiadom, Przyjaciołom i Znajomym, którzy pożegnali... Lekarzom i Pielęgniarkom III Oddziału Chirurgicznego... wszystkim Ludziom prawego serca, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze... Imię i nazwisko Zmarłego (albo inne określenie Zmarłego) pojawiające się w treści podziękowania zapisywane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt. Nekrologi 1.1. IV. NEKROLOGI POŁĄCZONE Z KONDOLENCJAMI W przypadku takiego nekrologu obowiązują zasady zapisu określone w pkt. I. Nekrologi i II. Kondolencje. V. ZASADY PISOWNI Nekrologi wpisywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego ? ortograficznymi, stylistycznymi i interpunkcyjnymi (E. Polański: Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, PWN Warszawa 2002).

 
 
Administratorem danych osobowych podanych w związku ze złożeniem zamówienia na opublikowanie nekrologu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Dane osobowe w celu realizacji zamówienia, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora oraz w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, i obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, adresu mailowego uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu. Pozostałe informacje o danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności
 
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma ODR - interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Niezależnie od danych kontaktowych podanych dla poszczególnych rodzajów spraw, można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: reklama@agora.pl.

przykłady

Internet

Gazeta Wyborcza