JAK ZAMÓWIĆ NEKROLOG - E-MAIL

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem nekrologu lub kondolencji w Gazecie Wyborczej oraz w serwisie nekrologi.wyborcza.pl, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wysłanie formularza nie stanowi złożenia zamówienia na usługę zamieszczenia nekrologu.

Ofertę z wyceną i projektem do akceptacji otrzymają Państwo drogą mailową.

Na zlecenia przesłane po godzinie 16.00 odpowiemy w następnym dniu roboczym.

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie danych umieszczonych w poniższych polach.

W przypadku pytań, a także zamówienia Wspomnienia o Osobie Zmarłej w Postaci Miejsca Pamięci w serwisie odeszli.pl prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 55 55 555.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Nekrolog

 

Jeżeli chcą Państwo zamówić nekrolog do Gazety Wyborczej lub do Gazet Wyborczej i jednocześnie do serwisu Nekrologi.wyborcza.pl, prosimy o zapoznanie się z "Ogólnymi zasadami zamieszczania nekrologów"

 
OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA NEKROLOGÓW I. CZEGO DOTYCZY TEN DOKUMENT W tym dokumencie są określone zasady, na jakich Agora S.A. z siedzibą w Warszawie – wydawca „Gazety Wyborczej” i serwisów internetowych wyborcza.nekrologi.pl oraz Odeszli.pl: - świadczy kompleksową usługę „Nekrologi”, polegającą na zamieszczaniu nekrologów w „Gazecie Wyborczej” i na zapewnieniu emisji nekrologów w dedykowanym serwisie internetowym http://nekrologi.wyborcza.pl, - świadczy usługę „Wspomnienia”, polegającą na zamieszczaniu wspomnień o osobach zmarłych w „Gazecie Wyborczej”, - udostępnia (poprzez sprzedaż kodów aktywacyjnych) „Miejsce Pamięci”, to jest miejsce w serwisie internetowym Odeszli.pl, służące do samodzielnego upamiętnienia osoby zmarłej (zasady korzystania z „Miejsca Pamięci” są określone w „Regulaminie serwisu Odeszli.pl”). II. OKREŚLENIA Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób: Zasady Ogólne – niniejsze Ogólne zasady zamieszczania nekrologów Wydawca - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 46 580 831 PLN, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl, główny adres poczty elektronicznej do kontaktu: reklama@agora.pl, główny numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (22) 555 54 44; Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobo-wości prawnej, zamawiająca Usługi; Gazeta Wyborcza – wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem „Ga-zeta Wyborcza”, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne do-datki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi stronami lokalnymi ukazującymi się w jego wyda-niach i jego elektronicznie rozpowszechniane wersje (w tym e-wydanie); pojęcie „Gazeta Wyborcza” nie obejmuje elektronicznego dziennika Wyborcza.pl; Serwis Nekrologi – prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Nekrologi, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://nekrologi.wyborcza.pl lub każdym adresem, który go zastąpi Serwis Odeszli.pl - prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Miejsca Pamięci, dostępny pod aktualnym adresem URL: https://odeszli.pl lub każdym adresem, który go zastąpi; Nekrolog – zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym, w miejscach i formatach, określonych w zamówieniu zgodnie z aktualnym cennikiem Wydawcy. Nekrolog może mieć postać: nekrologu tradycyjnego – zawiadomienia o czyjejś śmierci; kondolencji – wyrazów współczucia przekazywanych w związku ze śmiercią bliskiego, podziękowań za opiekę, pomoc, leczenie, połączenia zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Nekrologi są publikowane drukiem w formach określonych w Załączniku nr 1 do Zasad Ogólnych. Wspomnienie – tekst (z ewentualnym zdjęciem), wspominający osobę zmarłą, publikowany w Gazecie Wyborczej w miejscu i formacie określonym w zamówieniu zgodnie z aktualnym cennikiem Wydawcy; Miejsce Pamięci – miejsce w Serwisie Odeszli.pl, służące samodzielnemu upamiętnieniu osoby zmarłej; Usługa Nekrologu – kompleksowa usługa ogłoszeniowa, polegająca na zamieszczeniu Nekrologu w Gazecie Wyborczej i w Serwisie Nekrologi; Usługi – Usługa Nekrologu lub usługa publikacji Wspomnienia lub usługa udostępnienia Miejsca Pamięci (poprzez przekazanie kodu aktywacyjnego do stworzenia Miejsca Pamięci); Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. III. WAŻNE INFORMACJE DLA NIEKTÓRYCH GRUP OGŁOSZENIODAWCÓW Poniższe informacje dotyczą tylko Ogłoszeniodawców, będących osobami fizycznymi. Jeżeli jest Pani lub Pan konsumentem, proszę zapoznać się z informacjami w podrozdziale III.A. Jeśli prowadzi Pani lub Pan działalność gospodarczą, proszę zapoznać się z informacjami w podrozdziale III.B. III.A. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Jeżeli jest Pani lub Pan konsumentem (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), uprzejmie informujemy, że: 1. Może Pani lub Pan zamówić Usługi: - osobiście w punkcie przyjmowania ogłoszeń, albo - zawierając umowę przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), w sposób określony w pkt. III.A.8 poniżej. 2. Nie mają zastosowania do usług świadczonych konsumentom jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad Ogólnych, regulujące zasady odpowiedzialności Ogłoszeniodawcy i Wydawcy – odpowiedzialność ta jest regulowana przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumenta. W szczególności, Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w tych przepisach odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. 3. Wydawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji. 4. W celu zawarcia umowy, Ogłoszeniodawca nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka. 5. Wydawca nie wymaga od Ogłoszeniodawcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 6. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy. Wydawca jest związany umową do czasu wykonania Usług. 7. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem rozpatrywania przez Wydawcę reklamacji zgodnie z rozdziałem VIII niniejszych Zasad Ogólnych. 8.Jeżeli Pani lub Pan chce zamówić Usługi za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), to: 8.1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu lub faksu Wydawcy, wskazanego w rozdziale I niniejszych Zasad Ogólnych, może Pani lub Pan wyrazić życzenie otrzymania informacji o Usługach, podając w tym celu adres poczty elektronicznej. Na Pani lub Pana prośbę część informacji może zostać przekazana telefonicznie, jednak i w takim przypadku, przed powzięciem decyzji o zawarciu umowy, otrzyma Pani lub Pan całość informacji pocztą elektroniczną. 8.2. Wydawca po zgłoszeniu przez Pani lub Pana powyższego życzenia udostępnia Pani lub Panu informacje na temat Usług, sposobu zawierania umowy i jej warunków, prosi o sprecyzowanie Pani lub Pana potrzeb i niezbędne informacje. 8.3. Jeżeli Nekrolog lub Wspomnienie ma zawierać zdjęcie osoby zmarłej, Wydawca przedstawia uwarunkowania techniczne dotyczące zamieszczenia zdjęcia. 8.4. Kontakt z Wydawcą, opisany powyżej w pkt. 8.1 – 8.3, w tym złożenie przez Panią lub Pana jakichkolwiek oświadczeń, nie oznacza zawarcia przez Panią lub Pana umowy ani nie zobowiązuje Pani lub Pana do jej zawarcia. 8.5. Wydawca po otrzymaniu od Pani lub Pana niezbędnych informacji wyceni Usługi i prześle pocztą elektroniczną, na wskazany przez Panią lub Pana adres e-mail, ofertę zawarcia umowy. Oferta będzie mieć formę gotowego zamówienia i będzie zawierać projekt Nekrologu lub Wspomnienia. Niniejsze Zasady Ogólne (a w przypadku zamówienia także kodu aktywacyjnego do Miejsca Pamięci – „Regulamin serwisu Odeszli.pl”) będą stanowiły integralną część oferty - zostaną one przesłane Pani lub Panu wraz z zamówieniem, chyba że były przesłane we wcześniejszej korespondencji e-mail. 8.6. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty oraz niniejszych Zasad Ogólnych (a w przypadku zamawiania usługi udostępnienia Miejsca Pamięci – także „Regulaminu serwisu Odeszli.pl) i powzięcie decyzji, czy chce Pani lub Pan zawrzeć umowę. Jeżeli tak, to proszę przysłać, zgodnie z objaśnieniami podanymi w ofercie (w tym - do wskazanego tam dnia i godziny), e-maila z akceptacją zamówienia. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez nas tego e-maila, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna). 8.7. Wydawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usług, potwierdza Pani lub Panu e-mailem zawarcie umowy. 8.8. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), jako konsumentowi przysługuje Pani lub Panu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt.8.13. 8.9. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pani lub Pan poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 555 54 44 lub pocztą elektroniczną na adres reklama@agora.pl). Może Pani lub Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej reklama@agora.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. Adres konsumenta(-ów) ................. Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... 8.10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłała Pani lub Pan informację dotyczącą wykonania przysługującego Pani lub Panu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8.11. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Pani lub Panu wszystkie otrzymane od Pani lub Pana płatności, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 8.12 i 8.13 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pani lub Pana decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Panią lub Pana użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziła się Pani lub Pan na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Pani lub Pan żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 8.12. Jeżeli zażądała Pani lub Pan rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam Pani lub Pan kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowała nas Pani lub Pan o odstąpieniu od umowy. 8.13. Traci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówione świadczenia zostały całkowicie spełnione za Pani lub Pana wyraźną zgodą, a Pani lub Pan został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po całkowitym spełnieniu świadczenia utraci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy. 8.14. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy e-mailem jego otrzymanie. III.B. INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMAWIAJĄCYCH USŁUGI W ZWIĄZKU ZE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Jeżeli zamówienie przez Panią lub Pana Usług jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Panią lub Pana (także przez spółkę cywilną, w której Pani lub Pan jest wspólnikiem) działalnością gospodarczą, a działalność ta nie obejmuje świadczenia usług reklamowych lub pośrednictwa reklamowego, uprzejmie informujemy, że: Jeżeli Pani lub Pan zamówił u Wydawcy Usługę (poprzez złożenie zamówienia na Usługę lub zawarcie z Wydawcą umowy w innej formie), a nie nastąpiło to w lokalu Wydawcy (tylko np. e-mailem, telefonicznie, w Pani lub Pana lokalu), to: 1. Przysługuje Pani lub Panu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 6. 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pani lub Pan poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 555 54 44 lub pocztą elektroniczną na adres reklama@agora.pl). Może Pani lub Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej reklama@agora.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko Ogłoszeniodawcy(-ów) .................. Adres Ogłoszeniodawcy(-ów) ................. Podpis Ogłoszeniodawcy(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłała Pani lub Pan informację dotyczącą wykonania przysługującego Pani lub Panu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Pani lub Panu wszystkie otrzymane od Pani lub Pana płatności, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 5 i 6 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pani lub Pana decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Panią lub Pana użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziła się Pani lub Pan na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Pani lub Pan żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 5. Jeżeli zażądała Pani lub Pan rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam Pani lub Pan kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowała nas Pani lub Pan o odstąpieniu od umowy. 6. Traci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy świadczenie zostało całkowicie spełnione za Pani lub Pana wyraźną zgodą, a Pani lub Pan został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po całkowitym spełnieniu świadczenia utraci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy. 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy e-mailem jego otrzymanie. IV. ZAKRES USŁUGI NEKROLOGU § 1 1. Miejsce publikacji drukiem: Zarówno w przypadku Nekrologów o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, nie ma możliwości wyboru miejsca (strony ani miejsca na stronie, w którym Nekrolog zostanie zamieszczony). Ponadto możliwość zamówienia zamieszczenia Nekrologu na stronach redakcyjnych jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, okres emisji Nekrologu w Serwisie Nekrologi rozpoczyna się w dniu pierwszej publikacji w Gazecie Wyborczej. Gwarantowany okres utrzymywania Nekrologu w Serwisie Nekrologi wynosi 3 lata, po tym okresie Nekrolog może zostać usunięty przez Wydawcę 3. Na życzenie klienta, który nie chce, żeby nekrolog był widoczny w Serwisie Nekrologi, można zablokować emisję nekrologu w internecie. § 2 1. Sposób emisji Nekrologu w Serwisie Nekrologi określa Załącznik nr 2 do Zasad Ogólnych. 2. Nekrologi zamieszczane w Serwisie Nekrologi nie mogą zawierać zdjęć. W przypadku zamówienia Nekrologu ze zdjęciem, zdjęcie będzie umieszczone tylko w Nekrologu publikowanym w postaci drukowanej. § 3 Wydawca zwraca uwagę, że elektroniczne kopie Nekrologów mogą być zawarte w elektronicznie rozpowszechnianych wersjach Gazety Wyborczej (w tym: e-wydaniu lub wersji rozpowszechnianej za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, jak np. iPhone, tablet, iPad), w których są umieszczane elektroniczne kopie materiałów prasowych, zamieszczanych w wydaniach drukowanych Gazety Wyborczej. Umieszczenie kopii Nekrologów w elektronicznie rozpowszechnianych wersjach Gazety Wyborczej następuje automatycznie i bez dodatkowego wynagrodzenia. V. WARUNKI REALIZACJI 1. Usługi są wykonywane na podstawie złożonego przez Państwa zamówienia (zawartej umowy). Re-alizacja Usług jest dokonywana w oparciu o Zasady Ogólne (w przypadku usługi udostępnienia Miejsca Pamięci – także w oparciu o „Regulamin serwisu Odeszli.pl”) i obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem – w przypadku osób fizycznych zamawiających Usługi - przepisów zapewniających szczególną ochronę osób fizycznych. 2. Terminy, przed upływem których konieczne jest złożenie i przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) i ostateczne ustalenie treści i formy Nekrologu lub Wspomnienia, znajdą Państwo w Załącz-niku nr 3 do Zasad Ogólnych. 3. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu (umowie), prosimy o ich dostarczenie z dokładnym określeniem, na czym zmiany te mają polegać. Jeśli będą chcieli Państwo zrezygnować z Usługi Nekrologi lub usługi publikacji Wspomnienia, konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zmiany i rezygnacja są możliwe tylko w terminach, wskazanych w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych. Uwaga: powyższe terminy rezygnacji nie ograniczają praw konsumentów, zawierających umowę za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, na zasadach przewidzianych przez prawo, przedstawionych w rozdziale III.A Zasad Ogólnych. Uwaga: powyższe terminy rezygnacji nie ograniczają praw osób fizycznych, zawierających umowę w przypadkach, określonych w rozdziale III.B Zasad Ogólnych – osobom tym przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, na zasadach przewidzianych przez prawo, przedstawionych w rozdziale III.B Zasad Ogólnych. VI. PŁATNOŚCI 1. Zamówione Usługi mogą Państwo opłacić w terminie określonym w zamówieniu (umowie). 2. Usługi są wyceniane na podstawie cennika Wydawcy z dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy). Żądanie Ogłoszeniodawcy, składane stosownie do postanowień rozdziału IV, § 1 ust. 3 Za-sad Ogólnych, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wydawcy. VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Nekrologi i Wspomnienia nie mogą być sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego). Do Ogłoszeniodawcy należy zapewnienie zgodności Nekrologu lub Wspomnienia z prawem i dobrymi obyczajami, w tym zapewnienie, że Ogłoszeniodawca ma prawo posługiwać się użytymi w Nekrologu lub Wspomnieniu informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozosta-łymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 2. Jeżeli nie są Państwo konsumentami, to zamówienie przez Państwa Usług jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że zamawiany Nekrolog lub Wspomnienie nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą Nekrologu lub Wspomnienia leży po Państwa stronie. Obowiązek ten dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest redaktor naczelny Gazety Wyborczej lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. 3. Jeżeli są Państwo konsumentami, prosimy Państwa przy zawieraniu umowy o złożenie odpowiedniego oświadczenia, że zamawiany Nekrolog lub Wspomnienie nie jest sprzeczne z pra-wem lub dobrymi obyczajami. Odpowiadają Państwo, na zasadach określonych przepisami prawa, za treść zamieszczanych przez siebie Nekrologów i Wspomnień. § 2 1. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu lub Wspomnienia, jeżeli: a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Nekrologu lub Wspomnienia jest niezgodna z: (i) prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z (ii) normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2), lub b) (i) właściwy organ zgłosił zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Wspomnienia, lub (ii) instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiła uzasadnione zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub Wspomnienia lub (iii) takie uzasadnione zastrzeżenia zgłosiła osoba trzecia. Podpunkty a (ii), b (ii) i b (iii) nie dotyczą wstrzymania zamieszczania Nekrologów lub Wspomnień zamówionych przez konsumentów. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia Nekrologu lub Wspomnienia, wskazując przyczyny. Wydawca zamieści Nekrolog lub Wspomnienie, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje je w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Zmodyfikowany Nekrolog lub Wspomnienie zostaną zamieszczone w pierwotnym terminie, o ile zostaną dostarczone w przewidzianym w Zasadach Ogólnych terminie dla zmian treści Nekrologu bądź Wspomnienia. 2. Ponadto Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu lub Wspomnienia, jeżeli nie otrzyma lub otrzyma z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Nekrologów lub Wspomnień zamawianych przez konsumentów. 3. Wydawca zwraca też uwagę, że ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na Nekrologi i Wspomnienia, po wyczerpaniu tej powierzchni zamówienie nie zostanie przyjęte, o czym Wydawca niezwłocznie zawiadomi Ogłoszeniodawcę, który zgłosił chęć zamówienia Nekrologu lub Wspomnienia. § 3 Rozmowy telefoniczne dotyczące zamawiania bądź realizacji Usług są utrwalane. § 4 Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2). VIII. REKLAMACJE Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Usług, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Pań-stwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: reklama@agora.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 555 54 44. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu robo-czym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji. IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Zasady przetwarzania przez Wydawcę Państwa danych osobowych są określone w dokumencie „INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM”. Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem przy składaniu zamówienia. 2. Dotyczy tylko Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami: Wydawca i Ogłoszeniodawca zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówienia jako administratorowi danych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia (umowy), znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze Zasady Ogólne: a) dostępne są w Serwisie Nekrologi w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz b) dostępne są pod adresem Wydawcy wskazanym w niniejszych Zasadach Ogólnych w formie drukowanej, c) w przypadku zawierania przez konsumenta umowy z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) są przesyłane konsumentowi pocztą elektroniczną, d) w przypadku zawierania przez osobę fizyczną, w związku z jej działalnością gospodarczą, umowy z Wydawcą w innym miejscu, niż lokal Wydawcy, są przekazywane Ogłoszeniodawcy na piśmie lub przesyłane pocztą elektroniczną. 2. Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od dnia 23.10.2024

Jeżeli chcą Państwo zamówić nekrologi wyłącznie do serwisu Nekrologi.wyborcza.pl, prosimy o zapoznanie się z "Ogólnymi zasadami usługi nekrologi Internet"

 
OGÓLNE ZASADY USŁUGI NEKROLOGI INTERNET I. CZEGO DOTYCZY TEN DOKUMENT W tym dokumencie są określone zasady, na jakich Agora S.A. z siedzibą w Warszawie – wydawca serwisów internetowych wyborcza.nekrologi.pl oraz Odeszli.pl: - świadczy usługę zamieszczania nekrologów w dedykowanym serwisie internetowym http://nekrologi.wyborcza.pl, - udostępnia (poprzez sprzedaż kodów aktywacyjnych) „Miejsce Pamięci”, to jest miejsce w serwisie internetowym Odeszli.pl, służące do samodzielnego upamiętnienia osoby zmarłej (zasady korzystania z „Miejsca Pamięci” są określone w „Regulaminie serwisu Odeszli.pl”). II. OKREŚLENIA Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący sposób: Zasady Ogólne – niniejsze Ogólne zasady Usługi Nekrologi Internet; Wydawca - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 46 580 831,00 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl, główny adres poczty elektronicznej do kontaktu: nekrologi@wyborcza.pl, główny numer telefonu do kontaktu (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (22) 55 55 463; Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca Usługę; Serwis Nekrologi - prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Nekrologi, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://nekrologi.wyborcza.pl lub każdym adresem, który go zastąpi; Serwis Odeszli.pl - prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Miejsca Pamięci, dostępny pod aktualnym adresem URL: https://odeszli.pl lub każdym adresem, który go zastąpi; Nekrolog – zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią lub rocznicą śmierci osoby; Nekrolog może mieć postać nekrologu tradycyjnego – zawiadomienia o śmierci osoby, kondolencji – wyrazów współczucia przekazywanych w związku ze śmiercią bliskiego, podziękowań za opiekę, pomoc, leczenie, połączenia zawiadomienia o śmierci z kondolencjami; Miejsce Pamięci – miejsce w Serwisie Odeszli.pl, służące samodzielnemu upamiętnieniu osoby zmarłej; Usługi – Usługa zamieszczenia Nekrologu lub usługa udostępnienia Miejsca Pamięci (poprzez przekazanie kodu aktywacyjnego do stworzenia Miejsca Pamięci); Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. III. WAŻNE INFORMACJE DLA NIEKTÓRYCH GRUP OGŁOSZENIODAWCÓW Poniższe informacje dotyczą tylko Ogłoszeniodawców, będących osobami fizycznymi. Jeżeli jest Pani lub Pan konsumentem, proszę zapoznać się z informacjami w podrozdziale III.A. Jeśli prowadzi Pani lub Pan działalność gospodarczą, proszę zapoznać się z informacjami w podrozdziale III.B. III.A. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Jeżeli jest Pani lub Pan konsumentem (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), uprzejmie informujemy, że: 1. Może Pani lub Pan zamówić Usługi: - osobiście w punkcie przyjmowania ogłoszeń, albo - zawierając umowę przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), w sposób określony w pkt. III.A.8 poniżej. 2. Nie mają zastosowania do usług świadczonych konsumentom jakiekolwiek postanowienia niniejszych Zasad Ogólnych, regulujące zasady odpowiedzialności Ogłoszeniodawcy i Wydawcy – odpowiedzialność ta jest regulowana przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumenta. W szczególności, Wydawca ponosi na zasadach przewidzianych w tych przepisach odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. 3. Wydawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji. 4. W celu zawarcia umowy, Ogłoszeniodawca nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka. 5. Wydawca nie wymaga od Ogłoszeniodawcy złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 6. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy. Wydawca jest związany umową do czasu wykonania Usług. 7. Wydawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem rozpatrywania przez Wydawcę reklamacji zgodnie z rozdziałem VIII niniejszych Zasad Ogólnych. 8. Jeżeli Pani lub Pan chce zamówić Usługi za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), to: 8.1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu lub faksu Wydawcy, wskazanego w rozdziale I niniejszych Zasad Ogólnych, może Pani lub Pan wyrazić życzenie otrzymania informacji o Usługach, podając w tym celu adres poczty elektronicznej. Na Pani lub Pana prośbę część informacji może zostać przekazana telefonicznie, jednak i w takim przypadku, przed powzięciem decyzji o zawarciu umowy, otrzyma Pani lub Pan całość informacji pocztą elektroniczną. 8.2. Wydawca po zgłoszeniu przez Panią lub Pana powyższego życzenia udostępnia Pani lub Panu informacje na temat Usług, sposobu zawierania umowy i jej warunków, prosi o sprecyzowanie Pani lub Pana potrzeb i niezbędne informacje. 8.3. Jeżeli Nekrolog ma zawierać zdjęcie osoby zmarłej, Wydawca przedstawia uwarunkowania techniczne dotyczące zamieszczenia zdjęcia. 8.4. Kontakt z Wydawcą, opisany powyżej w pkt. 8.1 – 8.3, w tym złożenie przez Panią lub Pana jakichkolwiek oświadczeń, nie oznacza zawarcia przez Panią lub Pana umowy ani nie zobowiązuje Pani lub Pana do jej zawarcia. 8.5. Wydawca po otrzymaniu od Pani lub Pana niezbędnych informacji wyceni Usługi i prześle pocztą elektroniczną, na wskazany przez Panią lub Pana adres e-mail, ofertę zawarcia umowy. Oferta będzie mieć formę gotowego zamówienia i będzie zawierać projekt Nekrologu. Niniejsze Zasady Ogólne (a w przypadku zamówienia także kodu aktywacyjnego do Miejsca Pamięci – „Regulamin serwisu Odeszli.pl”) będą stanowiły integralną część oferty – zostaną one przesłane Pani lub Panu wraz z zamówieniem, chyba że były przesłane we wcześniejszej korespondencji e-mail. 8.6. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty oraz niniejszych Zasad Ogólnych (a w przypadku zamawiania usługi udostępnienia Miejsca Pamięci – także „Regulaminu serwisu Odeszli.pl) i powzięcie decyzji, czy chce Pani lub Pan zawrzeć umowę. Jeżeli tak, to proszę przysłać, zgodnie z objaśnieniami podanymi w ofercie (w tym - do wskazanego tam dnia i godziny), e-maila z akceptacją zamówienia. Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez nas tego e-maila, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna). 8.7. Wydawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usług, potwierdza Pani lub Panu e-mailem zawarcie umowy. 8.8. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), jako konsumentowi przysługuje Pani lub Panu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 8.13. 8.9. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pani lub Pan poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 55 55 463lub pocztą elektroniczną na adres nekrologi@wyborcza.pl). Może Pani lub Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 55 55 463, adres poczty elektronicznej nekrologi@wyborcza.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................. Adres konsumenta(-ów) ................. Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... 8.10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłała Pani lub Pan informację dotyczącą wykonania przysługującego Pani lub Panu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8.11. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Pani lub Panu wszystkie otrzymane od Pani lub Pana płatności, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 8.12 i 8.13 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pani lub Pana decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Panią lub Pana użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziła się Pani lub Pan na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Pani lub Pan żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 8.12. Jeżeli zażądała Pani lub Pan rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam Pani lub Pan kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowała nas Pani lub Pan o odstąpieniu od umowy. 8.13. Traci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówione świadczenia zostały całkowicie spełnione za Pani lub Pana wyraźną zgodą, a Pani lub Pan został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług i przyjął to do wiadomości, że po całkowitym spełnieniu świadczenia utraci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy. 8.14. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy e-mailem jego otrzymanie. III.B. INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMAWIAJĄCYCH USŁUGI W ZWIĄZKU ZE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Jeżeli zamówienie przez Panią lub Pana Usług jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Panią lub Pana (także przez spółkę cywilną, w której Pani lub Pan jest wspólnikiem) działalnością gospodarczą, a działalność ta nie obejmuje świadczenia usług reklamowych lub pośrednictwa reklamowego, uprzejmie informujemy, że: Jeżeli Pani lub Pan zamówił u Wydawcy Usługi (poprzez złożenie zamówienia na Usługi lub zawarcie z Wydawcą umowy w innej formie), a nie nastąpiło to w lokalu Wydawcy (tylko np. e-mailem, telefonicznie, w Pani lub Pana lokalu), to: 1. Przysługuje Pani lub Panu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego niżej w pkt. 6. 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi Pani lub Pan poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, faksem pod numer (22) 55 55 463lub pocztą elektroniczną na adres nekrologi@wyborcza.pl). Może Pani lub Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 55 55 463, adres poczty elektronicznej nekrologi@wyborcza.pl. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług: ............................................................ Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko Ogłoszeniodawcy(-ów) .................. Adres Ogłoszeniodawcy(-ów) ................. Podpis Ogłoszeniodawcy(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data .......................... 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłała Pani lub Pan informację dotyczącą wykonania przysługującego Pani lub Panu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Pani lub Panu wszystkie otrzymane od Pani lub Pana płatności, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 5 i 6 poniżej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pani lub Pana decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Panią lub Pana użyte w transakcji, której dotyczy odstąpienie od umowy, chyba że wyraźnie zgodziła się Pani lub Pan na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Pani lub Pan żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 5. Jeżeli zażądała Pani lub Pan rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam Pani lub Pan kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowała nas Pani lub Pan o odstąpieniu od umowy. 6. Traci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy świadczenie zostało całkowicie spełnione za Pani lub Pana wyraźną zgodą, a Pani lub Pan został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług i przyjął to do wiadomości, że po całkowitym spełnieniu świadczenia utraci Pani lub Pan prawo odstąpienia od umowy. 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy e-mailem jego otrzymanie. IV. USŁUGA ZAMIESZCZENIA NEKROLOGÓW W SERWISIE 1. Nekrolog będzie publikowany w wersji standardowej lub w wersji premium. Sposób emisji Nekrologów w wersji standardowej i wersji premium określony został w Załączniku nr 1 do Zasad Ogólnych. Szczegółowe zasady zapisu Nekrologów zostały określone w Załączniku nr 2 do Zasad Ogólnych. 2. Emisja Nekrologu w Serwisie Nekrologi rozpocznie się w dniu wskazanym w umowie. 3. Gwarantowany okres utrzymywania Nekrologu w Serwisie Nekrologi wynosi 3 lata, po tym okresie Nekrolog może zostać usunięty przez Wydawcę. V. WARUNKI REALIZACJI 1. Usługi są wykonywane na podstawie złożonego przez Państwa zamówienia (zawartej umowy). Re-alizacja Usług jest dokonywana w oparciu o Zasady Ogólne (w przypadku usługi udostępnienia Miejsca Pamięci – także w oparciu o „Regulamin serwisu Odeszli.pl”) i obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem – w przypadku osób fizycznych zamawiających Usługi - przepisów zapewniających szczególną ochronę osób fizycznych. 2. Terminy, przed upływem których konieczne jest złożenie i przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) i ostateczne ustalenie treści i formy Nekrologu: najpóźniej na 5 godzin przed rozpoczęciem emisji (nie wlicza się godzin przed 9:00 ani po 17:00). 3. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu (umowie), prosimy o ich dostarczenie z dokładnym określeniem, na czym zmiany te mają polegać. Jeśli będą chcieli Państwo zrezygnować z usługi emisji Nekrologu, konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zmiany i rezygnacja są możliwe tylko w terminach, wskazanych w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych. Uwaga: powyższe terminy rezygnacji nie ograniczają praw konsumentów, zawierających umowę za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, na zasadach przewidzianych przez prawo, przedstawionych w rozdziale III.A Zasad Ogólnych. Uwaga: powyższe terminy rezygnacji nie ograniczają praw osób fizycznych, zawierających umowę w przypadkach, określonych w rozdziale III.B Zasad Ogólnych – osobom tym przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, na zasadach przewidzianych przez prawo, przedstawionych w rozdziale III.B Zasad Ogólnych. VI. PŁATNOŚĆ Zamówione Usługi mogą Państwo opłacić w w terminie określonym w zamówieniu (umowie). VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Nekrologi nie mogą być sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego). Do Ogłoszeniodawcy należy zapewnienie zgodności Nekrologu z prawem i dobrymi obyczajami, w tym zapewnienie, że Ogłoszeniodawca ma prawo posługiwać się użytymi w Nekrologu informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 2. Jeżeli nie są Państwo konsumentami, to zamówienie przez Państwa Usług jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że zamawiany Nekrolog nie jest sprzeczny z prawem lub dobrymi obycza-jami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach pu-blicznych. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub for-mą Nekrologu leży po Państwa stronie. Obowiązek ten dotyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest redaktor naczelny Gazety Wyborczej lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. 3. Jeżeli są Państwo konsumentami, prosimy Państwa przy zawieraniu umowy o złożenie odpowiedniego oświadczenia, że zamawiany Nekrolog nie jest sprzeczny z prawem lub dobrymi oby-czajami. Odpowiadają Państwo, na zasadach określonych przepisami prawa, za treść zamieszcza-nych przez siebie Nekrologów. § 2 1. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli: a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Nekrologu jest niezgodna z: (i) prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z (ii) normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2), lub b) (i) właściwy organ zgłosił zastrzeżenia dotyczące Nekrologu, lub (ii) instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiła uzasadnione zastrzeżenia dotyczące Nekrologu lub (iii) takie uzasadnione zastrzeżenia zgłosiła osoba trzecia. Podpunkty a (ii), b (ii) i b (iii) nie dotyczą wstrzymania zamieszczania Nekrologów zamówionych przez konsumentów. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia Nekrologu, wskazując przyczyny. Wydawca zamieści Nekrolog, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje go w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Zmodyfikowany Nekrolog zostanie zamieszczony w pierwotnym terminie, o ile zostanie dostarczony w przewidzianym w Zasadach Ogólnych terminie dla zmian treści Nekrologu. 2. Ponadto Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli nie otrzyma lub otrzyma z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Nekrologów zamawianych przez konsumentów. § 3 Rozmowy telefoniczne dotyczące złożenia bądź realizacji zamówień są utrwalane. § 4 Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2). VIII. REKLAMACJE. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: nekrologi@wyborcza.pl, telefonicznie pod numer: (22) 555 55 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (22) 55 55 463. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji. IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Zasady przetwarzania przez Wydawcę Państwa danych osobowych są określone w dokumencie „INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM”. Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem przy składaniu zamówienia. 2. Dotyczy tylko Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami: Wydawca i Ogłoszeniodawca zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówienia jako administratorowi danych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia (umowy), znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsze Zasady Ogólne: a) dostępne są w Serwisie Nekrologi w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie, oraz b) dostępne są pod adresem Wydawcy wskazanym w niniejszych Zasadach Ogólnych w formie drukowanej, c) w przypadku zawierania przez konsumenta umowy z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) są przesyłane konsumentowi pocztą elektroniczną, d) w przypadku zawierania przez osobę fizyczną, w związku z jej działalnością gospodarczą, umowy z Wydawcą w innym miejscu, niż lokal Wydawcy, są przekazywane Ogłoszeniodawcy na piśmie lub przesyłane pocztą elektroniczną. 2. Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od dnia 24.10.2023 roku. ZAŁĄCZNIK NR 1 SPOSÓB EMISJI NEKROLOGÓW W SERWISIE 1. Nekrolog zamieszczany w Serwisie będzie miał format html. 2. Nekrolog zamieszczany w Serwisie może mieć postać: I) Nekrologu ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. II) Kondolencji ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. III) Innego nekrologu ? jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu. 3. Nekrologiem zbiorowym jest Nekrolog, który ukazuje się jako nekrolog lub kondolencja o więcej niż jednej osobie. Nekrolog zbiorowy może ukazać się w Serwisie jako jeden bądź w rozbiciu na kilka Nekrologów. 4. Wszystkie Nekrologi wymienione w punkcie 2 powyżej mogą mieć postać Nekrologu standardowego lub Nekrologu premium. 5. Fragment Nekrologu standardowego będzie zamieszczony na liście Nekrologów standardowych. Kolejność fragmentów Nekrologów na liście Nekrologów standardowych ustalana jest chronologicznie. Fragment Nekrologu zamieszczony na liście zawiera odnośnik odsyłający do strony Serwisu zawierającej pełną treść Nekrologu. 6. Nekrolog premium będzie zamieszczony w następujący sposób: I) Nekrolog premium będzie publikowany na stronie głównej Serwisu. Nekrolog publikowany na stronie głównej Serwisu linkuje do strony zawierającej pełną treść nekrologu. II) Nekrolog premium będzie publikowany na odrębnej liście nekrologów premium. Lista nekrologów premium znajduje się nad listą nekrologów standardowych i zawiera jednocześnie nie więcej niż 6 nekrologów oraz odnośnik ?Więcej? kierujący do strony zawierającej listę wszystkich nekrologów premium. Kolejność nekrologów na liście nekrologów premium ustalana jest chronologicznie. Nekrolog publikowany na liście linkuje do strony Serwisu zawierającej pełną treść nekrologu. III) Nekrolog premium w wersji skróconej publikowany będzie na stronie głównej serwisu wyborcza.pl albo jednego z serwisów lokalnych prowadzonych przez Wydawcę ? według wyboru Ogłoszeniodawcy: http://bialystok.wyborcza.pl, http://bydgoszcz.wyborcza.pl, http://bielskobiala.wyborcza.pl, http://czestochowa.wyborcza.pl, http://gorzow.wyborcza.pl, http://katowice.wyborcza.pl, http://kielce.wyborcza.pl, http://krakow.wyborcza.pl, http://lublin.wyborcza.pl, http://lodz.wyborcza.pl, http://lublin.wyborcza.pl, http://olsztyn.wyborcza.pl, http://opole.wyborcza.pl, http://plock.wyborcza.pl, http://poznan.wyborcza.pl, http://radom.wyborcza.pl, http://rzeszow.wyborcza.pl, http://szczecin.wyborcza.pl, http://torun.wyborcza.pl, http://trojmiasto.wyborcza.pl, http://warszawa.wyborcza.pl, http://wroclaw.wyborcza.pl, http://zielonagora.wyborcza.pl. Nekrolog premium w wersji skróconej publikowany będzie na stronach wyżej określonych serwisów w następujący sposób: ? treść nekrologu obejmująca nie więcej niż 161 znaków ze spacjami oraz link do pełnej treści nekrologu w Serwisie, ? na stronie serwisu wyborcza.pl będzie widocznych jednocześnie nie więcej niż 6 nekrologów w wersji skróconej, w przypadku większej liczby nekrologów będą one dostępne po przewinięciu do kolejnej strony. ? na stronach serwisów lokalnych będzie widocznych jednocześnie nie więcej niż 9 nekrologów w wersji skróconej, w przypadku większej liczby nekrologów będą one dostępne po przewinięciu do kolejnej strony. IV) Nekrolog będzie publikowany w wersji premium przez okres 7 dni, po upływie którego nekrolog będzie publikowany w wersji standardowej. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zasady zapisu Nekrologów Wydawca stosuje podane niżej zasady graficzne publikacji nekrologów. I. NEKROLOGI TRADYCYJNE 1. Imię i nazwisko Zmarłego Znak ś. p./b. p. jest zawsze wybierany z bazy obrazków. Dysponujemy różnymi wariantami graficznymi znaków. Możliwy jest wybór znaku mniejszego lub większego, np.: 1.1. Imię i nazwisko Zmarłego zapisywane jest czcionką pochyłą wytłuszczoną, większą (trzyliniową) lub mniejszą (dwuliniową). Tytuły naukowe i zawodowe Zmarłego: Jeśli wpisujemy je pomiędzy znak śp./b. p. i nazwisko Zmarłego, zapisujemy je czcionką mniejszą. Jeśli wpisujemy je pod nazwiskiem Zmarłego, zapisujemy je czcionką tekstową. czcionka tekstowa Wpisanie tytułu naukowego lub zawodowego Zmarłego w jednej linii z imieniem i nazwiskiem jest możliwe tylko wtedy, gdy są one pisane czcionką mniejszą. Imię i nazwisko Zmarłego wpisujemy w jednej linii. Staramy się unikać zapisywania w kilku liniach, niemniej jednak czasem jest to konieczne, np. jeśli nazwisko jest dwuczłonowe lub gdy Zmarły używał dwojga imion. 1.2. W tekście nekrologu w odniesieniu do Zmarłego używamy wielkich liter, np.: zmarł nasz ukochany Ojciec, Mąż, Teść... żegnamy Go w środę... żegnamy Cię, Tato, w środę... wyprowadzenie Ciała... złożenie Zwłok... Prochów... żegnamy Kolegę... Nie używamy natomiast wielkich liter (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca tak sobie życzy) w tytułach naukowych i zawodowych wykonywanych przez Zmarłego ani w epitetach, jakimi go opisujemy: nasza najukochańsza Mama (nie: Nasza Najukochańsza Mama) zmarł nasz Kolega i Przyjaciel doktor, inżynier, profesor, magister, prawnik, technik (nie: Doktor, Inżynier, Profesor, Magister) droga Koleżanka (nie: Droga Koleżanka) Słowo ?człowiek? w odniesieniu do Zmarłego piszemy wielką literą: wspominamy dobrego Człowieka odszedł wspaniały Człowiek 1.3. Zwroty mające bezpośrednie odniesienie do Zmarłego piszemy wielką literą np. nasz wielki Mistrz odszedł Nauczyciel wielu pokoleń (w znaczeniu mentor, patron) 2. Podpisy 2.1. Podpisy pod tekstem nekrologu zapisujemy czcionką pochyłą. W podpisie stosujemy małe litery (na życzenie klienta możliwe jest użycie wielkich liter). rodzina, bliscy, znajomi żona z dziećmi synowa, syn, wnuki koleżanki i koledzy z banku współpracownicy grono pedagogiczne Wielkimi literami zapisujemy nazway funkcji pełnionych przez Zmarłego oraz jeżeli występują niezależnie w treści i podpisie nekrologu np.: Dyrektor Generalny Prezes Kierownik Burmistrz Przewodniczący Dziekan Prodziekan Kierownictwo Wersalami pisane są tylko i wyłącznie skróty np.: NBP (Narodowy Bank Polski) PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) natomiast nazwy firm powiny być zapisywane w następujący sposób np.: Mostostal Export SA Slim Medica Sp. z o.o. Agora SA Na życzenie klienta dopuszczamy pisownię wersalikami nazwy firmy w treści i podpisie nekrologu. 3. Treść nekrologu 3.1. Treść nekrologu dzielona jest na akapity zaczynające się od nowej linii, np.: 9 kwietnia zmarła... Z bólem zawiadamiamy, że... Nabożeństwo żałobne odbędzie się... Prosimy o nieskładanie kondolencji. O czym zawiadamia... 3.2. Wielkie litery w treści nekrologu Użycie wielkich liter w odniesieniu do Zmarłego reguluje pkt. 1.2. Wielką literą piszemy nazwy własne cmentarzy, np.: Cmentarz Bródzieński (lub Bródnowski) Cmentarz Powązkowski (dawny Wojskowy) Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa) Cmentarz Wolski Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, część rzymskokatolicka Cmentarz Żydowski ale samo słowo ?cmentarz?, niebędące elementem nazwy własnej, piszemy małą literą, np.: cmentarz miejscowy cmentarz w Wilanowie cmentarz na Woli cmentarz na Bródnie cmentarz na Wawrzyszewie Małą literą piszemy słowa: ?kościół?, ?kaplica?, ?świątynia?, ?dom pogrzebowy?, np.: kościół św. Teresy kaplica Halpertów kościół św. Jozafata (nie: Józefata) kościół św. Karola Boromeusza (nie: K. Boromeusza) kościół oo. Bernardynów (Ojców Bernardynów) klasztor ss. Wizytek (Sióstr Wizytek) Małą literą piszemy również (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca zażyczy sobie inaczej): święte sakramenty msza święta nabożeństwo żałobne 3.3. W treści nekrologów z zasady nie używamy skrótów. Piszemy zatem np.: kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy koledzy z V Wydziału Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Dopuszczamy natomiast użycie skrótów: kościół NMP, ul. Przyrynek 2 (NMP ? Najświętsza Maryja Panna) kościół MB Nieustającej Pomocy (MB ? Matka Boska) 3.4. W zapisie dat i godzin, nazwę miesiąca piszemy słownie, na końcu wstawiamy słowo ?rok?, godzinę podajemy w formacie ?gg. mm?, np.: 12 marca 2000 roku (nie: 12.03.00 czy 12. III. 00 lub 12 marca br.) urodzona 13 listopada 1896 roku o godzinie 12.00 wyprowadzenie Zwłok nastąpi 16 lipca 2002 roku o godzinie 18.30 Możliwe jest użycie skrótów: godz. (godzina), ur. (urodzony), zm. (zmarł) 3.5. Interpunkcja W nekrologach stosujemy się do obowiązujących w języku polskim zasad interpunkcyjnych. Staramy się zatem np. rozdzielić przecinkiem kolejne informacje w treści nekrologu: Msza święta celebrowana będzie w kościele NMP, ul. Przyrynek 2, w czwartek, 12 lipca 2002 roku, o godzinie 16.00, o czym zawiadamiają... Dnia 16 stycznia 1976 roku, po długiej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami zmarł... Nasz ukochany Dziadek przeżył 71 lat, był człowiekiem prawym i wielkiego serca... Nie stawiamy kropki pomiędzy treścią nekrologu i podpisem, np.: W naszych sercach pozostaniesz na zawsze. Pogrążeni w żałobie synowie Nie stawiamy również kropki na końcu nekrologu, po podpisie, np.: W hołdzie niestrudzonemu Bojownikowi towarzysze broni Stawiamy natomiast kropkę, jeżeli nekrolog kończy się linią tekstową, a nie podpisem, np.: Prosimy o nieskładanie kondolencji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu miejscowym. 3.6. Cytaty Cytaty umieszczamy centralnie, ale dopuszczamy przesunięcie cytatu do prawej lub lewej strony, w zależności od życzeń klienta. II. KONDOLENCJE Imię i nazwisko osoby, której składamy kondolencje, pisane są czcionką pochyłą dwuliniową. Imię i nazwisko Zmarłego (albo inne określenie Zmarłego) pojawiające się w treści kondolencji zapisywane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt. Nekrologi 1.1. Wszystkie określenia i zaimki dotyczące osoby, której składamy kondolencje, piszemy wielkimi literami, np.: wyrazy współczucia drogiemu Koledze, doktorowi... Elu, w tych ciężkich chwilach jesteśmy z Tobą. Szanowny Profesorze, składamy wyrazy współczucia. III. PODZIĘKOWANIA Słowo ?podziękowanie? piszemy czcionką tekstową pogrubioną. Imiona i nazwiska osób, którym składamy podziękowanie, zapisujemy czcionką tekstową. Określenia i zaimki dotyczące tych osób piszemy wielką literą, np.: Sąsiadom, Przyjaciołom i Znajomym, którzy pożegnali... Lekarzom i Pielęgniarkom III Oddziału Chirurgicznego... wszystkim Ludziom prawego serca, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze... Imię i nazwisko Zmarłego (albo inne określenie Zmarłego) pojawiające się w treści podziękowania zapisywane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt. Nekrologi 1.1. IV. NEKROLOGI POŁĄCZONE Z KONDOLENCJAMI W przypadku takiego nekrologu obowiązują zasady zapisu określone w pkt. I. Nekrologi i II. Kondolencje. V. ZASADY PISOWNI Nekrologi wpisywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego ? ortograficznymi, stylistycznymi i interpunkcyjnymi (E. Polański: Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, PWN Warszawa 2002).

 
 
Administratorem danych osobowych podanych w związku ze złożeniem zamówienia na opublikowanie nekrologu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Dane osobowe w celu realizacji zamówienia, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora oraz w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, i obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, adresu mailowego uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu. Pozostałe informacje o danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności
 
Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma ODR - interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Niezależnie od danych kontaktowych podanych dla poszczególnych rodzajów spraw, można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: reklama@agora.pl.

przykłady

Internet

Gazeta Wyborcza