1.         Administratorem Serwisu Internetowego sonar.wyborcza.pl jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 00-732, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44  (dalej Administrator Serwisu Sonar). Adres e-mail: sonar@wyborcza.pl.

2.         Serwis sonar.wyborcza.pl  (dalej Serwis Sonar) jest przeznaczony dla osób zainteresowanych bieżącą polityką oraz innymi sprawami pozostającymi w zainteresowaniu społecznym. W Serwisie publikowane są  informacje ze świata polityki oraz materiały dziennikarskie dotyczące spraw, które w ocenie redakcji Serwisu Sonar budzą społeczne zainteresowanie.

2.1.      Korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

-           przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.

-           Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych  cookie Agory.

-           Połączenie z siecią Internet.

3.         W ramach Serwisu Sonar, dla osób posiadających Konto Użytkownika Gazety Wyborczej, na ich zamówienie, świadczona jest Usługa Profilu. Usługa Profilu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) przez Agorę Administratora Serwisu Sonar.

4.         Korzystając z Serwisu lub z Usługi Profilu użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

5.         Użytkownik może upublicznić swój Profil lub poszczególne informacje na nim zapisane. Jako ustawienie domyślne, wszystkie informacje na Profilu są informacjami prywatnymi. 

6.         W ramach Profilu otrzymuje następujące usługi:

6.1.      W ramach sekcji „Obserwowane”:

6.1.1.   Rekomendacje wybranych przez nas artykułów, proponowane w szczególności na podstawie lokalizacji Użytkownika (domyślnej lub wskazanej przez Użytkownika) oraz obserwowanych przez Użytkownika. Tematy i politycy, wybrane przez Użytkownika spośród wskazanych w Serwisie Sonar zapisywane są na jego Profilu.

6.1.2.   Rekomendacje odnoszące się do wydarzeń w miejscu lokalizacji Użytkownika. Lokalizacja jest domyślna lub wybierana przez Użytkownika.

6.2.      Statystyki aktywności użytkownika w Serwisie Sonar.

6.3.      W ramach sekcji Lustro Polityczne:

6.3.1  Podpowiadamy Użytkownikowi, do jakiej partii politycznej mu najbliżej i jak zmieniały się jego preferencje w czasie, na podstawie odpowiedzi udzielonych w internetowych quizach i sondach rozwiązywanych przez Użytkownika w serwisach z grupy Wyborcza.pl., przygotowanych m.in. przez redakcję Serwisu Sonar; Użytkownik ma możliwość pobrania odpowiedzi na swoje pytania udzielone w ramach poszczególnych sond i quizów.

6.3.2.   Użytkownik ma możliwość sprawdzenia, do jakich innych użytkowników Serwisu Sonar, którzy upublicznili swój Profil jest mu najbliżej.

Sekcja Lustro Polityczne jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16-stu lat nie mogą w ramach Profilu korzystać z Lustra Politycznego; 

7.         W związku z korzystaniem sekcji Lustro Polityczne, Użytkownik ujawnia Administratorowi Serwisu Sonar informacje, które mogą stanowić informacje o poglądach politycznych lub światopoglądowych.  Wobec powyższego, aby skorzystać z Sekcji Lustro Polityczne, wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie poglądów politycznych i światopoglądowych. Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Administratora Serwisu Sonar do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub usunięcia przez Użytkownika danych z Sekcji Lustro Polityczne. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

8.         Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail o cofnięciu zgody na adres: sonar@wyborcza.pl. W takim przypadku informacje z Lustra zostaną usunięte  zlikwidowane. Usunięcie  przez Użytkownika informacji z sekcji Lustro Polityczne oznacza także cofnięcie zgody.

9.         Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swój Profil. Aby zlikwidować Profil Użytkownika lub poszczególne jego informacje zapisane na Profilu, wystarczy w panelu użytkownika wybrać opcję „wyzeruj dotychczasowe dane”. Można też usuwać wybrane elementy Profilu - odpowiedzi w ankietach i quizach, obserwowani politycy, obserwowane tematy, swoje statystyki.

10.       Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu Sonar oraz Usługi Profilu należy składać na adres e-mail sonar@wyborcza.pl  lub na adres administratora Serwisu Sonar. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14-stu dni od jej otrzymania. Złożenie reklamacji nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11.       INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1)         Dane osobowe Użytkowników, podane w związku z założeniem i utrzymaniem Profilu, będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji tej usługi, a dane podane w związku z założeniem Konta w serwisie Wyborcza.pl - przede wszystkim w celu realizacji usługi Konta.  Administratorem danych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732).  We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa  - prosimy o podanie dopisku IOD.

2)         Dane osobowe, które mogą stanowić informacje o poglądach politycznych lub światopoglądowych będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia usługi Lustro Polityczne oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, lub zgłoszenia żądania usunięcia danych. Dane te będą nie zostaną przekazane innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania takich danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3)         Pozostałe dane mogą być także przetwarzane: w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta lub usunięcia poszczególnych informacji w Profilu.

4)         Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

-           w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);

-           z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3).

5)         Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Każdemu  przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

6)         Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

7)         Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej) - nie dotyczy danych, o których mowa w punkcie 2)

8)         PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY - nie dotyczy danych, o których mowa w punkcie 2).

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe  poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

•          współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

•          stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

•          stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

•          w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony dach osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności stronie sonar.wyborcza.pl.

12.       Agora może zaprzestać świadczenia usługi Profilu na rzecz wszystkich Użytkowników, w razie zrezygnowania z tej funkcjonalności - za co najmniej 14-sto dniowym uprzedzeniem, o czym Agora poinformuje Użytkowników.

13.       Regulamin jest dostępny na stronie sonar.wyborcza.pl i na żądanie Użytkownika zostanie przesłany na podany adres lub adres e-mail.

14.       Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.