1.         Administratorem Serwisu BIQpin jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426.00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44. Adres e-mail: biqpin@wyborcza.pl . Adres strony korporacyjnej www.agora.pl

2.         Serwis jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane tagowaniem swoich zdjęć i grafik, tj. umieszczaniem interaktywnych znaczników na swoich zdjęciach i grafikach. Z usług Serwisu mogą korzystać Użytkownicy, którzy ukończyli 16 lat. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

3.         Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności tagowania zdjęć i grafik oraz rozpowszechnianiem takich zdjęć na stronie serwisu oraz w mediach społecznościowych. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219). Aby korzystać z usługi należy spełnić następujące minimalne wymagania sprzętowe: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.

4.         Użytkownik, w związku z korzystaniem z Serwisu nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu z naruszeniem praw osób/podmiotów trzecich. W szczególności Użytkownik może  tagować i rozpowszechniać  tylko takie zdjęcia i grafiki, co do których przysługują mu odpowiednie prawa,  w razie zdjęć/grafik zawierających wizerunki - nie powinien tagować zdjęć ani grafik z wizerunkami osób, które nie wyraziły wyraźnej zgody. Otagowane zdjęcie i grafika nie może być wykorzystane w celu wyrządzenia szkody osobom trzecim.

5.         Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usługi opisanej w ust. 3. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności.

6.        Użytkownik aby zrezygnować z usługi powinien wysłać mail na adres biqpin@agora.pl pod tytułem "BIQpin - rezygnacja".

7.         Agora może zaprzestać świadczenia usługi na rzecz Użytkowników, którzy naruszają prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu. O powyższym Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji. Przed zaprzestaniem świadczenia usługi Agora zwróci się o udzielenie wyjaśnień.

8.         Agora może całkowicie zaprzestać świadczenia usługi - tj. na rzecz wszystkich użytkowników - za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku Agora poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu świadczenia usługi na adres e-mail podany przy rejestracji.

9.         Wszelkie reklamacje dotyczące usługi serwisu BIQpin należy kierować na adres e-mail: BIQpin@wyborcza.pl. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.