REGULAMIN SERWISÓW GRUPY WYBORCZA.PL

 § 1. DEFINICJE

1.        Regulamin - niniejszy Regulamin;

2.        Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944, kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56- 44;

3.        Serwis - Serwis w domenie internetowej wyborcza.pl, w tym serwis w poddomenie domeny wyborcza.pl lub serwis w domenie wyborcza.biz, wysokieobcasy.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Agora, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent, w tym ogłoszenia i reklamy - zgodnie z aktualną ofertą Agory;

4.        Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej - co do zasady płatna, usługa świadczona przez Agorę drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie;

5.        Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;

6.        Pakiet – zakres usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej i ewentualnych innych świadczeń nabywanych wraz z Prenumeratą Cyfrową Gazety Wyborczej, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej Agory;

7.        Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej;

8.        Prenumerata Autoodnawialna - forma usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej świadczona, na życzenie Użytkownika przez czas nieoznaczony, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą, w systemie Paypal lub poprzez dopisane płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego;

9.        Prenumerata MIX -  prenumerata składająca się z prenumeraty na wskazany w ofercie oznaczony Okres Prenumeraty, która po tym okresie zmienia się na prenumeratę autoodnawialną (na czas nieoznaczony) - na kolejne okresy wskazane w ofercie.

10.     Konto - konto zdefiniowane w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl.

11. Powiadomienia Web Push - krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desk top i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach Serwisu i/lub o statusie usług, świadczonych Użytkownikowi. Powiadomienia Web Push są wyświetlane w przeglądarce Użytkownika, także w czasie, gdy nie przegląda on Serwisów. Wyświetlanie Powiadomień Web Push wymaga zgody Użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Za pomocą Serwisu Agora świadczy usługę Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej oraz, na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344), w tym na przykład (o ile taka funkcja jest dostępna w Serwisie) może dodatkowo udostępnić Użytkownikowi korzystającemu z Pakietu komentowanie treści dostępnych w Serwisie.

2.  Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest co do zasady odpłatny.

3.  Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

4.  Agora może proponować Użytkownikom wyświetlanie im Powiadomień Web Push. Powiadomienia Web Push będą wyświetlane Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 3. PRENUMERATA CYFROWA GAZETY WYBORCZEJ

I.                    WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1.                 Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2.                 W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - na kolejno  następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

3.                 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Agory.

4.                 Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest nieograniczona terytorialnie.

5.                 Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

-          posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone, zgodnie z Regulaminem Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl w procesie zakupu Pakietu za pośrednictwem Serwisu albo w procesie aktywacji dostępu do Pakietu - gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na innych zasadach);

-          zaakceptują Regulamin;

-          zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Agorę zasadach;

-          dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VI niniejszego paragrafu.

6.                 Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest świadczona przez Agorę. Dane kontaktowe: Adres: Warszawa, ul. Czerska 8/10 (00-732) Telefon: (+48) 22 555 54 55, Adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl

7.                 Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej, dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

II.     ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1.  Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.

2.  Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online, płatność poprzez system Blik lub metodę płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego - dostępną i realizowaną w zakresie wskazanym w punkcie 2.1. poniżej.

Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

2.1.                         METODA PŁATNOŚCI - PŁATNOŚĆ DO RACHUNKU OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO

2.1.1.   Z metody płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego mogą skorzystać Użytkownicy, którzy są abonentami:

a)  sieci Orange w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w Instrukcji dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Orange https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1999199/4094360395.pdf;

b)  sieci Play w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Play https://www.play.pl/resources/pdf/2019/Regulamin-Zaplac-z-Play_10.12.2019.pdf;

c) sieci Plus w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Plus

http://www.plus.pl/documents/16/15878623/Regulamin-swiadczenia-uslugi-Zaplac-z-PLUS.pdf

d) sieci Tmobile w systemie rozliczeń abonamentowym (postpaid) i zaakceptują warunki realizacji płatności zawarte w regulaminie dokonywania płatności za usługi z udziałem Operatora Tmobile

https://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_1001084.pdf

2.1.2.     Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ma zastosowanie wyłącznie dla Prenumeraty Autoodnawialnej udostępnianej na miesięczne lub krótsze Okresy Prenumeraty.

2.1.3.     Metoda płatności - płatność do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego jest dostępna tylko jeżeli przy ofercie danego Pakietu wyraźnie zostanie wskazana możliwość realizacji płatności metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

2.1.4.     Umowa Prenumeraty zrealizowanej z metodą płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego wygasa w razie:

-     rozwiązania przez Użytkownika umowy z danym Operatorem (w tym na skutek zmiany Operatora)

-     po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, płatność za który została dopisana do rachunku Użytkownika, w tym na skutek rezygnacji z autoodnowienia przez Użytkownika.

.

2.1.5.   W razie otrzymania od Operatora informacji, że płatność od danego Użytkownika nie zostanie zrealizowana umowa się rozwiązuje z ostatnim dniem Okresu Prenumeraty,  za który płatność została dopisana do rachunku Użytkownika.

2.1.6.    W razie zaprzestania przez Agorę współpracy z danym Operatorem, w zakresie umożliwiającym dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego kwoty należnej za Prenumeratę, umowa Prenumeraty wygasa po upływie ostatniego Okresu Prenumeraty, płatność za który została dopisana do rachunku Użytkownika. Agora niezwłocznie poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu współpracy z danym Operatorem.

3.  Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie  udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny, z uwzględnieniem postanowień pkt 2.1. i podpunktów do tego punkt. Na żądanie Użytkownika Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni - po otrzymaniu przez Agorę potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Agory za pośrednictwem Operatora płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty), a w przypadku płatności do rachunku Operatora - po otrzymaniu potwierdzenia od Operatora Telekomunikacyjnego. Użytkownik, będący osobą fizyczną, któremu na jego żądanie Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu.

4.  Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej  jest świadczona, tylko dla sposobu płatności kartą płatniczą, Paypal lub płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego. W przypadku wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej (płatność cykliczna) Użytkownik  wyraża zgodę na pobieranie przez Agorę z karty płatniczej, w systemie Paypal lub poprzez dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

4.1 Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej, jest realizowana poprzez pobranie przez Agorę ceny za kolejny Okres Prenumeraty lub dopisanie płatności do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego.

4.1.1.Cena za kolejny Okres w przypadku płatności kartą płatniczą lub w systemie Paypal jest pobierana nie wcześniej niż 48h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty, a w razie gdy płatność się nie powiedzie korzystanie z Prenumeraty zostanie zawieszone, a Agora może dokonać ponownych prób pobrania (maksymalnie dwukrotnie) do pięciu dniu od dnia zakończenia opłaconego Okresu Prenumeraty (użytkownik ma również samodzielnego dokonania zapłaty za kolejny Okres Prenumeraty). Prenumerata zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty po otrzymaniu przez Agorę potwierdzenia płatności. Jeżeli we wskazanym terminie płatność się nie powiedzie ,Prenumerata nie zostanie udostępniona na kolejny Okres Prenumeraty.

4.1.2. Zasady dopisania ceny za kolejne Okresy Prenumeraty płatnej poprzez przez dopisanie do rachunku Operatora Telekomunikacyjnego:

4.1.2.1. Nie wcześniej, niż na 48 h i nie później, niż na 12 h przed upływem bieżącego Okresu Agora potwierdzi z Operatorem Telekomunikacyjnym spełnienie warunków dopisania ceny do najbliższego rachunku, który zostanie wystawiony przez Operatora;

4.1.2.2. po potwierdzeniu przez Operatora Telekomunikacyjnego spełnienia warunków pozwalających na dopisanie ceny do rachunku, Agora zleci Operatorowi dopisanie ceny do najbliższego rachunku wystawianego przez Operatora Telekomunikacyjnego i cena ta zostanie dopisana do najbliższego rachunku wystawionego przez Operatora telekomunikacyjnego.

4.2  Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia:

a)  poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

b)  wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

4.3  Cena za kolejne Okresy Prenumeraty Autoodnawialnej może zostać zmieniona przez Agorę za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec Okresu prenumeraty następującego po dniu otrzymania pierwszej informacji o zmianie ceny - z uwzględnieniem postanowień pkt 4.3.3. i 4.3.4.***

Przykład: Opłacony Okres Prenumeraty trwa od 1 maja do 28  maja. Użytkownik otrzymuje pierwszą informację o zmianie ceny w dniu 15 maja. Cena dotychczasowa będzie zatem obowiązywać jeszcze przez następny Okres Prenumeraty rozpoczynający się 29 maja . Nowa cena zacznie obowiązywać dla Okresu Prenumeraty rozpoczynającego się po zakończeniu tego okresu.

4.3.1. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny - co najmniej dwukrotnie na podany adres e-mail.

4.3.2. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę ceny może, w okresie wypowiedzenia i z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4.2. zrezygnować z Prenumeraty poprzez rezygnację z autoodowienia w ustawieniach Konta lub poprzez rezygnację wysłaną na adres e-mail: pomoc.wyborcza.pl.

4.3.3.Zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej trzeciego Okresu Prenumeraty - z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.4.

4.3.4. W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej z ceną zmieniającą (rosnącą) się w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji, zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej Okresu Prenumeraty następującego po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia.

Przykład (1): Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł., a za drugi i kolejne 50 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero czwartego Okresu Prenumeraty.

Przykład (2): Użytkownik skorzystał z oferty, w której cena za pierwszy okres wynosi 1 zł, za drugi i trzeci 5 zł, za czwarty i kolejne 6 zł. Zmiana ceny może dotyczyć dopiero szóstego Okresu Prenumeraty.

*** Postanowienia zawarte w punktach 4.3 oraz podpunktach dodano dnia 13 maja 2020 r.,  z mocą obowiązującą od dnia 13 maja 2020 r.

5.  Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty MIX  jest świadczona, tylko dla sposobu płatności: karta płatnicza, Paypal.  W przypadku wyboru Prenumeraty MIX Użytkownik  wyraża zgodę na pobieranie przez Agorę z karty płatniczej lub w systemie Paypal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

6.  Zmiana ceny Prenumeraty MIX może nastąpić wyłącznie po przekształceniu się prenumeraty w prenumeratę autoodnawialną i może nastąpić wyłącznie na zasadach takich, jak dla prenumeraty autoodnawialnej, tj. wskazanych w § 3 pkt II pp-kty 4.3.-4.3.4. Regulaminu.

7.  Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia Prenumeraty MIX na zasadach wskazanych w § 3 pkt II podpunkt 4.2.

8.  Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Agora potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

       II A          ZMIANA PAKIETU NA WYŻSZY/NIŻSZY

1.         PRZEJŚCIE NA PAKIET WYŻSZY, BEZ SKŁADANIA NOWEGO ZAMÓWIENIA   

1.1.      Dla Pakietów zamówionych  w okresie od: 25 stycznia 2021 obejmujących prenumeratę autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal  możliwa jest zmiana Pakietu na wyższy  w czasie trwania okresu rozliczeniowego (Okresu Prenumeraty), bez konieczności składania nowego zamówienia.

1.2.      Aby zmienić Pakiet na wyższy   bez  składania nowego zamówienia  należy na  dedykowanej stronie ofertowej wybrać nowy Pakiet i zaakceptować warunki.

1.3.      Na skutek zmiany, Okres Prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony a nowy Pakiet zostanie  aktywowany bezpośrednio po zakomunikowaniu zmiany przez Użytkownika na dedykowanej stronie ofertowej .

1.4. Okres prenumeraty Pakietu dotychczasowego zostanie skrócony proporcjonalnie do standardowej (nie obejmującej ewentualnej promocji) ceny nowego  Pakietu  z którego można korzystać od razu, a opłata za nowy Pakiet będzie  pobierana  począwszy od zakończenia tego skróconego Okresu Prenumeraty.

Przykład:

Posiadasz Pakiet Podstawowy (zapłaciłeś za ten Pakiet:19,90 zł) , którego bieżący okres rozliczeniowy trwa od 1.02 do 28.02.

Decydujesz się na zmianę pakietu na wyższy pakiet - Pakiet Premium (jego cena standardowa to:29,90 zł) .

Z opłaconego Pakietu Podstawowego pozostało Ci 8 dni o wartości 5,6 zł (8 dni * 0,7 zł).

W związku z tym, że Pakiet Premium zostaje uruchomiony w chwili Twojej decyzji z zmianie pakietu,

pozostałą wartość 5,6 zł przeliczymy na ilość dni z Pakietu Premium - 6 dni (5,6 zł: 1,07 zł= 5,23 dnia - zawsze zaokrąglamy liczbę dni na Twoją korzyść), co za tym idzie skracamy bieżący okres rozliczeniowy (Okres Prenumeraty) o 2 dni. Pamiętaj, że płatność ściągamy 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

Jeśli zmieniasz na pakiet, który posiada promocje, zostaną one uwzględnione po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

1.5.      Użytkownik może odstąpić od zmiany, w terminie 14-stu dni  bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl.  Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji. W razie odstąpienia wyższy  Pakiet będzie dezaktywowany, a Użytkownik z powrotem otrzyma dostęp do dotychczasowego Pakietu. Agora poinformuje Użytkownika o wysokości ewentualnego zwrotu lub dopłaty, w związku z odstąpieniem - proporcjonalnie do czasu korzystania z wyższego Pakietu. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, jak realizowana płatność, w terminie 14-stu dni od odstąpienia, w razie ewentualnej dopłaty - Agora zwróci się o jej uiszczenie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Do:

Agora S.A.,

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na wyższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na wyższy.

..........

2. PRZEJŚCIE NA PAKIET NIŻSZY, BEZ SKŁADANIA NOWEGO ZAMÓWIENIA

2.1.      Dla Pakietów zamówionych  okresie od: 25 stycznia 2021 r.  obejmujących prenumeratę autoodnawialną, (lub Prenumeratę MIX) z formą płatności kartą płatniczą lub PayPal, możliwa jest zmiana Pakietu na niższy  w okresie trwania okresu rozliczeniowego, bez konieczności składania nowego zamówienia.

2.2.      Aby zmienić Pakiet na niższy  bez konieczności składania nowego zamówienia, należy na dedykowanej stronie ofertowej  wybrać nowy pakiet i zaakceptować warunki. Nowy Pakiet zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty  Pakietu dotychczasowego; za następny Okres Prenumeraty zostanie pobrana  Opłata właściwa dla nowego Pakietu.

2.3. Użytkownik może odstąpić od zmiany Pakietu na niższy, w terminie 14-stu dni od zmiany, bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: pomoc@wyborcza.pl . Można skorzystać z poniższego formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji.

2.3.1. W razie odstąpienia przed zakończeniem trwającego  okresu rozliczeniowego, w następnym okresie rozliczeniowym pobrana zostanie dotychczasowa opłata i otrzymasz dostęp do swojego dotychczasowego Pakietu.

2.3.2. W razie odstąpienia po dotychczasowym okresie rozliczeniowym, uruchomimy z powrotem Pakiet dotychczasowy (wyższy) po otrzymaniu oświadczenia w przedmiocie odstąpienia i Agora zwróci się o uiszczenie ewentualnej dodatkowej opłaty - proporcjonalnej do czasu korzystania z wyższego Pakietu po odstąpieniu. .

Do:

Agora S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Dotyczy - zmiany Pakietu na niższy, z dnia........................

Odstępuję od zmiany Pakietu na niższy

............................... (imię i nazwisko)

Wyjaśnienie dodatkowe:

A Można zmienić Pakiet, w czasie trwania prenumeraty (nie tylko autoodnawialnej) składając nowe  zamówienie i płacąc od razu po złożeniu zamówienia. Jeżeli posiadasz pakiet zakupiony za pośrednictwem serwisu wyborcza.pl i kupujesz nowy również za pośrednictwem serwisu Wyborcza.pl:

1)   Zmieniając w ten sposób pakiet na wyższy od razu otrzymujesz do niego dostęp (o ile będziesz chciał skorzystać z usługi przed upływem okresu na odstąpienie) a niewykorzystany okres z Pakietu dotychczasowego będziesz mógł wykorzystać po zakończeniu korzystania z Pakietu wyższego.

2)   Zmieniając w ten sposób Pakiet na niższy, dostęp do nowego Pakietu zostanie aktywowany po zakończeniu Okresu Prenumeraty dla Pakietu dotychczasowego.

3) Jeżeli posiadasz prenumeratę autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) i dokupujesz jednorazową lub jeżeli posiadasz prenumeratę jednorazową i dokupujesz autoodnawialną (lub Prenumeratę MIX) oba pakiety będą aktywne równolegle.

B  Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony w aplikacji (AppStore lub GooglePlay) i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet za pośrednictwem serwisu Wyborcza.pl wszystkie pakiety pozostają równolegle aktywne.

C Jeżeli posiadasz Pakiet zakupiony serwisie Wyborcza.pl i następnie zakupisz jakikolwiek Pakiet w aplikacji (AppStore lub GooglePlay) wszystkie pakiety pozostają równolegle aktywne.

III.         ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią  inaczej.

IV.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje osobom fizycznym (w tym spółkom cywilnym).

1.  W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić - bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail pomoc@wyborcza.pl lub na adres pocztowy (Agora S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Agora została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

4.  Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z Pakietu.

V.       PUNKT V REGULAMINU stracił moc dla zamówień złożonych począwszy od dnia 08.03.2022

VI.       MINIMALNE           WYMAGANIA          SPRZĘTOWE           UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ GAZETY WYBORCZEJ

1.  Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyżza, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.

2.  Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Agory.

3.  Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 11.0.

4.  Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: konieczne jest korzystanie z urządzenia końcowego  z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 5.0.

5.  Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

VII.                REKLAMACJE

1.  Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej lub e- mailem na adres pomoc@wyborcza.pl

2.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3.  Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4.  Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Agorę nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§       4.    ZASADY    UDOSTĘPNIANIA    TREŚCI    ROZPOWSZECHNIANYCH    W  SERWISIE NIEODPŁATNIE

1.  Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2 i 3, każdy Użytkownik otrzyma miesięcznie nieodpłatnie dostęp do nie mniej, niż 1-ego artykułu (liczba ta może być większa, gdyż niektóre artykuły nie są wliczane do limitu, a nadto Agora może limit zwiększyć). Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają Pakiet.

2.  Niektóre urządzenia nie umożliwiają na obliczenia limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o założenie Konta w Serwisie.

3.  Agora może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści.

4. Agora może ponadto udostępniać Użytkownikom nie posiadającym Pakietu fragmenty lub skrócone wersje artykułów, których pełne wersje są dostępne w ramach Pakietu.

§ 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGORĘ:

I.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu obliczenia limitu nieodpłatnego dostępu do artykułów - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie") polegający na ustaleniu przysługującego Ci limitu;

b) w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej - w tym celu dane będą przetwarzane  przez okres korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

c) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Prenumeratę Cyfrową Gazety Wyborczej - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:

-     ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;

-      realizacji celów analitycznych i statystycznych - w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 2-óch lat - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

-     realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.  f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;

-    dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na udostępnianiu Ci treści redakcyjnych dopasowanych do Twoich preferencji;

-    nieodpłatnego udostępniania treści rozpowszechnianych w Serwisie – w tym celu dane będą przetwarzane przez czas udostępniania treści – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na nieodpłatnym udostępnianiu Ci treści.

e) w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art.  6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

-   w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);

-     z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2 pkt a), d) i e)   in fine.

4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

5. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

6. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

7. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej.

II.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DOSTĘPNYCH W SERWISIE, LUB Z INNYCH ŚWIADCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETÓW

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z  usług, które mogą być świadczone za pomocą Serwisu, innych niż korzystnie z treści w Serwisie lub z innych świadczeń wchodzących w skład Pakietów są zawarte w regulaminach lub zasadach dotyczących tych usług lub innych świadczeń.

III.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POWIADOMIENIAMI WEB PUSH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celu wyświetlania im Powiadomień Web Push.

2. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda może być w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzana danych przed odwołaniem zgody. Użytkownik wyraża zgodę na Powiadomienia Web Push poprzez naciśnięcie odpowiedniego buttona przy zapytaniu o chęć otrzymywania powiadomień. Powiadomienia Web Push odnoszące się do treści Serwisu będą dobierane w oparciu o profilowanie, to jest o dane na temat aktywności Użytkownika w Serwisie (jakie witryny odwiedza, jakie artykuły czyta).

4. Każdemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

5. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

IV. INNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

-    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

-   stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

-   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

3. Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w            naszej                                        Polityce                                  Prywatności http://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka-prywatnosci.html"

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/blog/2018/08/09/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasy-dokumenty/.

2.  Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie - wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Agory (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

3. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje dla zamówień złożonych od dnia 05.05.2022. Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych do dnia 07.03.2022 znajdziesz pod tym linkiem https://www.gazeta.pl/aliasy/pub/regulaminUslugiIKontaWyborcza13072021.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej,

Data zamówienia.................

Imię i nazwisko..................

Adres.................

Regulamin Konta Użytkownika Serwisów Grupy Wyborcza.pl

I.     DEFINICJE

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1.  Regulamin – niniejszy regulamin.

2.  Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46.580.831,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 555 52 38.

3.  Serwis – Serwis w domenie internetowej wyborcza.pl, w tym serwis w poddomenie domeny wyborcza.pl lub serwis w domenie wyborcza.biz, wysokieobcasy.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Agora, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Agory;

4.  Konto Użytkownika – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wskazanych w regulaminach lub zasadach świadczenia usług.

5.  Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

6.  Nick – unikalna nazwa Konta, wybierana przez Użytkownika w Serwisie.

II.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie.

2.  Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną  na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3.  Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta:

a)  automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub

b)   z chwilą pierwszego logowania, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika woli, aby Agora pobrała dane osobowe, określone przed zalogowaniem przez Facebooka lub Google, w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google lub

c)  z chwilą pierwszego logowania za pomocą konta Gazeta.pl

4.  Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz usług lub treści dostępnych w Serwisie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub pobrany z serwisu Google lub Facebook lub Gazeta.pl .

5.  Z Konta mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w pkt. IV Regulaminu.

6.  Użytkownik nie może w związku z korzystaniem z Konta dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7.  Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

III.       USUNIĘCIE KONTA

1.  Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisów, do korzystania z których, zgodnie z ich regulaminami lub zasadami jest konieczne posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności.

2.  Agora może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem:

a)                   w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta przez Agorę wszystkim Użytkownikom,

b)                    w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. Jednakże Agora nie może usunąć Konta bez zgody Użytkownika, jeżeli

na podstawie umowy z Użytkownikiem świadczy mu usługi, do których konieczne jest posiadanie Konta.

IV.        MINIMALNE           WYMAGANIA          SPRZĘTOWE           UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z KONTA

1.  Korzystanie z Konta, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki:  Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Edge, Opera 51.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa, Safari 10 lub wersja wyższa.

2.        Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Agory.

3.        Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

V.        REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konta prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00- 732 Warszawa).

2.    Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

3.    Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4.    Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Agorę nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI.       DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem i korzystaniem z Konta jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00- 732) (dalej:

„Administrator").

2.  We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - prosimy o podanie dopisku IOD.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane :

a)     w celu założenia i obsługi Konta, w tym rozpatrzenia Twoich reklamacji i odpowiedzi na Twoje pytania (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego usunięcia lub żądania usunięcia danych) – podstawą prawną jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na umożliwieniu korzystania Użytkownikowi z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie");

b)    w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z udostępnianiem Konta Użytkownikowi – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c)     w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e- mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych)  -  podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.

d)    w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) w celu określenia Twoich preferencji lub potrzeb w zakresie produktów oferowanych oraz usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów - - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub analiz i statystyk.

e)     Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz i statystyk oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego. W tym celu Twoje dane będą przetwarzane do dnia usunięcia Konta lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

f)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta - podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie

uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

4.  Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: - w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu); - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – patrz pkt. 3 a), d) i e) powyżej

5.  Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

6.  Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

7.  W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

8.  Podanie danych jest dobrowolne lecz dane podawane przy logowaniu są potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

9.  Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII.      PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

•  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

•  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

•   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności http://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka- prywatnosci.html

VIII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie  go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin jest dostępny w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.

2.  Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 31 grudnia 2020 r.