Partner strategiczny

Strategiczny partner projektu JutronauciStrategiczny partner projektu Jutronauci fot. Sebastian Kulczyk

Partner wspierający

Partner wspierający projekt JutronauciPartner wspierający projekt Jutronauci Fot. Fanuc

Partner medialny

Medialny partner projektu JutronauciMedialny partner projektu Jutronauci fot. Tok FM