– Nasza uczelnia jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,3 tysiąca studentów i może się poszczycić rzeszą ponad 37 tysięcy absolwentów. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i oferuje gamę kierunków kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. Uczelnia jest też dużym pracodawcą. Zatrudnia około 220 pracowników naukowo-dydaktycznych i to właśnie dzięki wysokiej jakości kadrze naukowej jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym – mówi Tomasz Górski. Jakie uczelnia ma osiągnięcia? – Są one widoczne zwłaszcza w zestawieniu ze skromnymi początkami. W roku akademickim 1997/98 – pierwszym roku funkcjonowania uczelni – uczyło się około 500 studentów studiów I stopnia na kierunku ekonomia w pomieszczeniach wynajmowanych od Kolegium Szkół Prywatnych przy ulicy Karczówkowskiej i zakładów NSK Iskra przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Start był udany, skoro wkrótce powiększyliśmy ofertę edukacyjną o politologię (1998 rok) i studia II stopnia na kierunku ekonomia. Podjęliśmy również wysiłek stworzenia własnej infrastruktury – dodaje Tomasz Górski. Już w październiku 2000 roku studenci mogli rozpocząć rok akademicki w nowoczesnym budynku przy ulicy Karczówkowskiej 27. – Szybki rozwój uczelni, mierzony także wzrastającą liczbą studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, został zauważony i doceniony. Już w 2001 roku została zaliczona do instytucji najlepiej promujących region świętokrzyski i wyróżniona po raz pierwszy tytułem i statuetką Lider Regionu 2000 – mówi Tomasz Górski. We wrześniu 2006 roku oddano nową siedzibę. W nowoczesnym, dziewięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Jagiellońskiej 109A w Kielcach, o powierzchni 11 tys. m kw., znalazło się miejsce zarówno dla pomieszczeń dydaktycznych (między innymi dwa audytoria mieszczące po blisko 300 osób, 7 auli na prawie 100 osób oraz wiele mniejszych pomieszczeń – do ćwiczeń, zajęć konwersatoryjnych, pracownie językowe i informatyczne, siedziby katedr, ośrodków badawczych), jak również uczelnianej administracji (dziekanat, dział nauczania, kwestura, kancelaria, biblioteka itp.). Wyposażając obiekt, uczelnia korzystała ze środków własnych i funduszy Unii Europejskiej.

W 2004 roku uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kierunków finanse i bankowość oraz europeistyka, a w 2007 otworzono cztery nowe kierunki: prawo, pielęgniarstwo, fizjoterapię oraz ratownictwo medyczne. Rok później listę kierunków medycznych uzupełniła kosmetologia. – Osiągnięciem ostatnich kilku lat są nowoczesne kierunki na wydziale prawa i wydziale nauk społecznych – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie i coaching – dodaje Tomasz Górski. W 2019 roku otworzono także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które w bardzo dużym stopniu wzbogaciło ofertę edukacyjną na kierunku pielęgniarstwo, natomiast na początku tego roku utworzono biuro regionalne International Coach Federation, czyli największej organizacji skupiającej coachów i trenerów rozwoju osobistego. Obecnie studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych kształcą się na ośmiu kierunkach studiów, przy czym na kierunku prawo są to jednolite studia magisterskie. Z kolei na pięciu kolejnych – ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i coaching, pielęgniarstwo oraz kosmetologia – prowadzone są studia na poziomie I i II stopnia. Pozostałe to studia I stopnia. Równocześnie stale rozwijana jest oferta studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Ich prowadzeniem zajmuje się powołane w strukturach uczelni Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego (ACKU). Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych doktor Tadeusz Dziekan: – Kandydaci na studia w coraz większym stopniu oczekują od uczelni zdobycia umiejętności praktycznych, z dobrą perspektywą na znalezienie pracy. Powoli zanikają te kierunki, które oparte są raczej na kształceniu teoretycznym, jak na przykład politologia czy europeistyka, a zwiększa się zainteresowanie takim kierunkami, jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia czy zarządzanie i coaching.

Coraz większe znaczenie zdobywają studenckie praktyki zawodowe. Znaczna część to praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, między innymi w Niemczech, Grecji, na Słowacji, w Republice Czeskiej i Hiszpanii. Umowy podpisane z ponad 250 interesariuszami uczelni (instytucjami, placówkami medycznymi, kancelariami prawnymi, przedsiębiorstwami itd.) dają wszystkim studentom możliwości odbycia wartościowych praktyk zawodowych.

Jak informuje Tomasz Górski, uczelnia opiera swój rozwój przede wszystkim na środkach własnych. Odnosi znaczące sukcesy w korzystaniu z programów naukowych i edukacyjnych Unii Europejskiej. Podsumowanie funduszy pozyskanych od 2009 do 2022 roku przez Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dało niebagatelną kwotę ponad 37 milionów złotych.