W tym tygodniu naukowcy i politycy spotykają się w Brukseli na przełomowej konferencji. Celem tego wydarzenia, zorganizowanego przez posłów Parlamentu Europejskiego z pięciu różnych ugrupowań politycznych, wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, jest analiza możliwości budowania "gospodarki postwzrostu" w Europie.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wzrost PKB był dominującym celem gospodarczym europejskich narodów w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Ale wraz ze wzrostem naszych gospodarek rosła również presja na środowisko przyrodnicze. Przekraczamy już bezpieczne granice planetarne, a wciąż nic nie wskazuje na to, by wzrostowi gospodarczemu miał przestać towarzyszyć ciągły wzrost zużycia zasobów i zanieczyszczenia środowiska. Rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych europejskich narodów nie wymaga dalszego wzrostu gospodarczego. Wymaga raczej bardziej sprawiedliwego podziału dochodu i bogactwa, które już posiadamy.

Dalszy wzrost staje się coraz trudniejszy do osiągnięcia w związku z malejącymi możliwościami zwiększenia produktywności, nasyceniem rynków i degradacją środowiska przyrodniczego. Jeśli utrzymają się aktualne trendy, w ciągu dekady możliwości dalszego wzrostu gospodarczego w Europie się wyczerpią. Obecnie wciąż podejmowane są próby podtrzymania wzrostu poprzez dalsze zadłużenie, obniżanie standardów środowiskowych, wydłużanie godzin pracy i ograniczanie ochrony socjalnej. To agresywne podążanie za wzrostem bez zważania na koszty powoduje dalsze podziały społeczne, podważa stabilność gospodarczą i demokrację.

Decydenci utrzymujący władzę nie wyrażali dotychczas gotowości wzięcia udziału w dyskusji na ten temat. Projekt komisji Europejskiej Beyond GDP zmienił nazwę na GDP and Beyond (w oficjalnym polskim tłumaczeniu zmieniona nazwa to wciąż “Wyjść poza PKB” – przyp. tłum). Wzrost pozostaje oficjalną mantrą – nawet jeśli nazywany jest teraz „zrównoważonym”, „zielonym” lub „włączającym”, pozostaje wzrostem. Nawet nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ odwołują się do wzrostu gospodarczego jako politycznego celu wszystkich krajów, nie zważając na fundamentalne sprzeczności między wzrostem gospodarczym i zrównoważonym rozwojem.

Dobra wiadomość jest taka, że w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz świata akademickiego wykształcił się wyraźny ruch na rzecz postwzrostu. Nazywany jest różnie w różnych miejscach: décroissance, Postwachstum, steady-state lub doughnut economics, prosperity without growth, by wymienić tylko kilka najpopularniejszych terminów. Od roku 2008 odbywają się regularne konferencje nt. postwzrostu (nazywanego też często degrowth), w których uczestniczyły tysiące osób. Nowa globalna inicjatywa, Wellbeing Economies Alliance (w skrócie, WE-All), stała się platformą, w ramach której te różne ruchy kontaktują się między sobą, a nowa europejska sieć badawcza zajęła się tworzeniem nowych „ekologicznych modeli makroekonomicznych”. Podejmowane przez te ruchy działania wskazują, że możliwe jest podnoszenie jakości życia, odtwarzanie ekosystemów, ograniczanie nierówności i tworzenie miejsc pracy dających poczucie sensu pracownikom – wszystko to bez potrzeby dalszego wzrostu gospodarczego – pod warunkiem przezwyciężenia obecnego uzależnienia od wzrostu gospodarczego.

Proponowane zmiany obejmują m.in. ograniczenia wykorzystania zasobów, progresywne systemy podatkowe dla powstrzymania rosnących nierówności i stopniowe ograniczenie czasu pracy. Wykorzystanie zasobów mogłoby być ograniczone przez podatek węglowy, z którego dochody mogłyby być zwrócone jako dywidenda dla wszystkich obywateli lub wykorzystane do finansowania programów społecznych. Wprowadzenie dochodu podstawowego i ograniczeń dochodów pozwoliłoby na ograniczenie nierówności społecznych, jednocześnie przyczyniając się do wsparcia pracy opiekuńczej i ograniczenia nierówności władzy, które podważają demokrację. Nowe technologie mogłyby być wykorzystane do ograniczenia czasu pracy i poprawy jakości życia, zamiast – jak to dzieje się dzisiaj – do zwalniania szerokich grup pracowników i zwiększania korzyści dla uprzywilejowanych elit.

Biorąc pod uwagę zagrożenia, przed jakimi obecnie stoimy, byłoby to nieodpowiedzialne, gdyby politycy i decydenci nie zaczęli analizować możliwości budowania gospodarki postwzrostu. Konferencja, która odbywa się w Brukseli, stanowi obiecujący początek, ale potrzebne są konkretne zobowiązania. Jako grupa zaniepokojonych naukowców reprezentujących nauki społeczne i przyrodnicze z całej Europy wzywamy Unię Europejską, jej instytucje i kraje członkowskie do:

1. Stworzenia specjalnej Komisji ds. Postwzrostu w Parlamencie Europejskim. Taka komisja powinna zająć się dyskusją nt. przyszłości wzrostu, tworzeniem alternatywnych scenariuszy postwzrostu i krytyczną analizą utrzymywania wzrostu jako dominującego celu politycznego.


2. Uwzględniania alternatywnych wskaźników w analizach makroekonomicznych Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich. Polityki gospodarcze powinny być oceniane z perspektywy ich wpływu na jakość życia, wykorzystanie zasobów, nierówności i zapewnianie godnych miejsc pracy. Te wskaźniki powinny uzyskać wyższy priorytet niż PKB.


3. Zmiany Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) w Pakt na rzecz Stabilności i Jakości Życia. PSW jest zestawem reguł, których celem jest ograniczenie deficytów budżetowych i zadłużenia publicznego. Powinien uwzględniać podstawowe potrzeby obywateli, ograniczać zużycie zasobów i zanieczyszczenia do poziomu zrównoważonego.


4. Ustanowienia Ministerstwa ds. Przemian Gospodarczych w każdym kraju członkowskim. Nowa gospodarka, do której powinniśmy dążyć, uwzględniałaby w znacznie większym stopniu jakość życia i uwarunkowania środowiskowe. Mogłaby zapewnić znacznie lepszą przyszłość od tej, która jest strukturalnie uzależniona od wzrostu gospodarczego.


Licencja: Creative Commons license Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-NC-SA 4.0)

Tłumaczenie: Jakub Kronenberg


Sygnatariusze:
Dr Dan O'Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK
Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr Kate Raworth, Author of ‘Doughnut Economics’, UK
Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK
Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK
Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa
Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain
Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK
Dr Steve Keen, Professor, Kingston University, UK
Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA
Dr David Graeber, Professor, London School of Economics, UK
Dr Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK
Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France
Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK
Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands
Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia
Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain
Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France
Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA
Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark
Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany
Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France
Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany
Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland
Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary
Dr Simone D'Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy
Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK
Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain
Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain
Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden
Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France
Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany
Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain
Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark
Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain
Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic
Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden
Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden
Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK
Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain
Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium
Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK
Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria
Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland
Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany
Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland
Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain
Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria
Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain
Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland
Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain
Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France
Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia
Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain
Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK
Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK
Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria
Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium
Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria
Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy
Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland
Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain
Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain
Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France
Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France
Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain
Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic
Dr Giacomo D'Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK
Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium
Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands
Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy
Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany
Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland
Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium
Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark
Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium
Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria
Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy
Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK
Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK
Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain
Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain
Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium
Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark
Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden
Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain
Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark
Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France
Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain
Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK
Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden
Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark
Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria
Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia
Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany
Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden
Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany
Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland
Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic
Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr Andrej Lukšic, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia
Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK
Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy
Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy
Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia
Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary
Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgium
Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany
Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia
Dr Branko Ancić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia
Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia
Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain
Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK
Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain
Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden
Dr Eva Franková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic
Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Dr Lidija Živcic, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia
Dr Martin Pogacar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia
Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland
Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium
Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria
Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria
Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria
Dr Fikret Adaman, Professor, Bo?aziçi University, Turkey
Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada
Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium.
Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK
Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy
Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands
Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark
Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany
Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK
Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France
Dr Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany
Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany
Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK
Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland
Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK
Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia
Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany
Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany
Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden
Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria
Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador
Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark
Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' & Università Ca' Foscari Venezia, Italy
Dr Petr Jehlicka, Senior Lecturer, Open University, UK
Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany
Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium
Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium
Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands
Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France
Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany
Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden
Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium
Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia
Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council
Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium
Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria
Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta
Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden
Dr Ruth Kinna, Professor of Political Theory, Loughborough University, UK
Francesco Gonella, Professor, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca' Foscari Venezia, Italy
Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary
Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden
Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Vincent Liegey, Co-Author of "A Degrowth Project", Hungary
Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, Department of Philosophy and Communication, University of Bologna, Italy
Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy
Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy
Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland
Dr Guy Julier, Professor, Aalto University, Finland
Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden
Dr Petter Næss, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Dr Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
Dr Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria
Dr Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Dr Karolina Isaksson, Senior Research Leader, Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden
Dr Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Dr Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway
Dr Irmak Ertör, Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spain
Dr Maria Hadjimichael, Researcher, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Cyprus
Dr Carlo Aall, Researcher in Societal Transformation and Climate Change, Western Norway Research Institute, Norway
Dr Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania
Dr Tuuli Hirvilammi, Researcher, University of Jyväskylä, Finland
Dr Tuula Helne, Senior Researcher, The Social Insurance Institution of Finland, Finland
Davide Biolghini, Researcher, Rete italiana Economia Solidale (RES), Italy
Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer, University of Leeds, UK
Dr Anne Tittor, Researcher, Junior Research Group Bioeconomy & Inequalities, University of Jena, Germany
Dr Dennis Eversberg, Researcher, DFG Research Group on Postgrowth Societies, University of Jena, Germany
Dr Herman Stål, Lecturer, Umea School of Business, Economics and Statistics, Sweden
Dr Hervé Corvellec, Professor, Lund University, Sweden
Dr Anna Heikkinen, Researcher, University of Tampere, Finland
Dr Karl Bonnedahl, Researcher, Umea University, Sweden
Dr Meri Koivusalo, Professor, University of Tampere, Finland
Dr Martin Fritz, Researcher in Sociology, Bielefeld University, Germany
Dr Daniel Bergquist, Researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Dr Yuri Kazepov, Professor, University of Vienna, Austria
Dr Salvador Pueyo, Researcher, Universitat de Barcelona, Catalonia
Dr Lars Rydén, Professor, Uppsala University, Sweden
Patrick ten Brink, Director of EU Policy, European Environmental Bureau, Belgium
Dr Ebba Lisberg Jensen, Associate Professor, Malmö University, Sweden
Dr Alevgul H. Sorman, Researcher, Basque Centre for Climate Change (BC3), Spain
Dr Aram Ziai, Professor, University of Kassel, Germany
Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria
Dr Gary Dymski, Professor, University of Leeds, UK
Dr Markus Wissen, Professor, Berlin School of Economics and Law, Germany
Dr Wendy Harcourt, Professor, International Institute of Social Studies of Erasmus University, The Netherlands
Dr John Barrett, Professor, University of Leeds, UK
Dr Silke van Dyk, Professor, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany

List opublikowali także The Guardian oraz Liberation

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Zacząłem czytać, ale gdy doszedłem do - "dążymy do sprawiedliwości społecznej" poczułem się nieswojo i przestałem czytać.
  Jeżeli socjalizm ma rozwiązać problemy Unii Europejskiej, to nie ma dla rodzaju ludzkiego przyszłości na tej planecie.
  już oceniałe(a)ś
  3
  2
  pisze juz o tym od dobrych 5 latekonomia taka jaka jest na dluzsza mete nie ma szansy istniec no chyba ze wyruszymy w kosmos. w czasach adama smitha mozna bylo miec takie zalozenia bo swiat wydawal sie nieograniczony a nas bylo ile 500 milionow? ziemia nie jest jednak z gumy a nas jest 7 miliardow (dodajmy ze jak sie urodzilem bylo nas 3.5 miliarda niecale 1/2 wieku temu) i nie ma szans na dalszy wzrost. tak jak wyzej wymienieni mowia mozemy albo dalej slepo cisnac i zderzyc sie ze sciana t.j. zakonczyc to jedna wielka kastastrofa albo wyhamowac i zmienic gospodarke tak zeby zapewniala nam podstawowe dobra przy jednoczesnym zmniejszaniu populacji polityka 1 dziecka. tak nie bedzie na emerytury ale niech chociaz bedzie na dach nad glowa i jedzenie. caly ten wzrost jest wymuszany tym ze wszyscy maja kase w papierach wartosciowych i licza % do tego rzadom w to graj bo jak sie zapozyczaja to w dlugim okresie przy wzroscie gospodarczym ich zadluzenie relatywnie maleje. trzeba zrozumiec ze pozyczaja bileciki papierowe o wyimaginowanej wartosci i wyimaginowanych procentach a realnie niszcza srodowisko.
  @disillusioned_and_in_denial.
  A niby dlaczego nie ruszyć w kosmos? Dlaczego mamy tylko idealnie urządzić jedną planetę i czekać, aż my lub jakiś czynnik zewnętrzny ją i nas razem z nią zniszczy? Ileż to było upadłych imperiów mniejszych i większych, które utknęły na tym "idealnym" etapie, w jakimś optimum lokalnym.

  Prywatna amerykańska firma nieobciążona europejską biurokracją potrafiła w ciągu kilku lat zbudować rakietę, która kompletnie zmienia ekonomię lotów kosmicznych, bo się nie rozbija po jednym użyciu. Niedługo będą w stanie zaoferować loty w kosmos w cenie zbliżonej do lotów transkontynentalnych, a loty transkontynentalne w cenie lotów regionalnych.

  Amerykanie i Chińczycy ściągają się kto pierwszy opracuje silną (ogólną) sztuczną inteligencję. Tymczasem Europejczycy tylko stoją, obserwują i myślą tylko jakie obciążenia biurokratyczne na to wszystko jeszcze nałożyć (jak RODO).

  A teraz wielce szanowni Europejczycy będą radzić na wielce poważnym kongresie jakby to zrobić, żeby wszyscy usiedli na dup?e i nic już więcej nie robili, tylko się podzielili, bo tylko wtedy będzie dobrze na świecie.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  @Konrad Zieliński
  dlatego ze technicznie nie jest to mozliwe
  już oceniałe(a)ś
  1
  1
  @disillusioned_and_in_denial.
  Aha, technicznie niemożliwe, bo mówi tak kilkudziesięciu profesorów socjologii?

  Bądźcie tak łaskawi i zejdźcie z drogi inżynierom.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  jak już walczyć z tym "fetyszem" to może pójść na całość i zastąpić go ujemnym wzrostem gospodarczym? Nie? A to dlaczego?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Hmm, postwzrost? Kiedyś się to nazywało "rosnący inaczej".
  To nie jest żadne "post" a jedynie tradycyjny konserwatywny lęk przed zmianą. "Ekoludki" to takie stworzenia, które w wysoce progresywny sposób starają się, żeby wszystko zostało jak było.
  Wyobraźcie sobie, że dałoby się takim prawo decydowania o tym co rozwijać a co nie i któryś by spojrzał na pierwsze telefony komórkowe. "Po co to?" zakrzyknąłby. "Wszyscy już przecież mają kablowe, a i to za dużo! Wystarczy przecież jeden na rodzinę. A te wszystkie anteny i zanieczyszczenie falami radiowymi!" No i zostalibyśmy dalej przywiązani do ściany,
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  I tak właśnie potomkowie Amerykanów skolonizują Wszechświat, a Europejczycy nie.

  Europa to Nowe Bizancjum.
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  Grupa fantastów czy socjalistów nawiązująca do poronionego pomysłu Klubu Rzymskiego sprzed półwiecza (Limits of Growth). Nakładaniem podatków, rozdawaniem pieniędzy (dochód podstawowy) i skracaniem czasu pracy chcą narzucić światu jakieś chorobliwe oszczędzanie. Przecież to sprzeczności. Większe podatki zduszą gospodarkę a rozdawnictwo kasy rozwali inflacyjnie pieniądz. Eksperymenty ze skracaniem czasu pracy owocują podejmowaniem przez ludzi pracy dodatkowej i kółko się zamyka.

  I wiadomo, że oszczędzanie jest szkodliwe dla gospodarki. Należy wydawać, kupować, konsumować a będzie się kręcić. Ciekawe co by rzekł mój piekarz gdybym mu powiedział: od jutra nie kupuję u ciebie dwóch bułek dziennie, ale jedną. Podobnie inni klienci. Da radę, można jeść mniej, skromniej i co innego. Piekarz plajtuje. Ile mamy po szafach koszul, butów? Połowa z tego wystarczy. Plajtują firmy obuwnicze i odzieżowe, znikają sklepy z tymi towarami. Po co zmieniać samochód co pięć lat, jak kogo stać. Polata 10. Plajtują firmy samochodowe. Można żyć na dwa razy mniejszym metrażu, dwa razy mniej urlopu, dwa razy mniej telewizorów, książek, urlopów, biletów do kina. Cały rocznik statystyczny na pół. Dwa razy mniej zarabiać też. Tego chcemy?

  Po drugie świat jest duży. Nie każdy się już nachapał jak unijni profesorowie, którzy mają wypasione wille, po dwie dobre bryki, po trzy lodówki, po sześć telewizorów i po sto razy byli na urlopie od Bombajów do Hawajów. Świat jest duży. I np. tacy Chińczycy mówią: teraz k...wa my. Bo wy żeście się na Zachodzie nachapali, narobili smogu od lat 1950-tych, nażarli mięcha a my zapierd?liśmy dwa tysiące lat na korzonkach bambusowych. To teraz my się też chcemy nachapać. W Azji w Afryce i gdzie indziej. I jak się nachapiemy to też będziemy krzyczeć o oszczędzaniu.
  Za sto lat.
  @bardzospokojny
  za sto lat moze NATURA pozbedzie sie najwiekszego pasozyta na ziemi jakim jest czlowiek
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  @bardzospokojny
  twoj blad polega na tym ze myslisz w kategoriach obecnej gospodarki. przestan tak myslec. to co nazywasz rozdawnictwem bedzie norma. nie bedzie duszenia gospodarki bo nie bedzie takiej gospodarki jaka znasz wiec mowienie o jej duszeniu bedzie rownie bez sensu.
  już oceniałe(a)ś
  1
  1
  @wladek-13
  Może. Tego nie wiemy. Być może celem rozwoju gatunku ludzkiego jest zbudowanie wielkiej bomby atomowej i zrobienie wielkiego bada-bum po to żeby się potem życie szybciej rozprzestrzeniło w kosmosie. Jesteś pewien, że tak nie jest? Nie wiemy jaki jest cel naszego istnienia, względnie czy jest, zatem w praktyce działamy na zasadzie "tu i teraz". Takie są fakty. Nażreć się, nachapać, zagrać w kolejną grę komputerową itp. Idealistyczne grupki filozofów tego nie zmienią.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @disillusioned_and_in_denial.
  Mój błąd? Ja podaję fakty a nie idealistyczne bajki grupki filozofów. Mamy taki wzrost gospodarczy jaki sobie "kupimy". Zaczniemy oszczędzać a przestaniemy konsumować to sprowokujemy kryzys. Nie ma innej praktyki ekonomicznej jak tylko tej opartej na ciągłym wzroście. Rosnąć chce każda firma, każde państwo i każde gospodarstwo domowe. Znasz inne przykłady to wykaż. Kuriozalne wyjątki są tylko tymczasowymi alternatywami niewielkich grupek ludzi w systemach demokratycznych albo masową tragedią w dyktaturach od Wenezueli do Korei Północnej.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  @bardzospokojny
  Masz rację. Świat wygląda tak, jak opisujesz. Pytanie brzmi: czy człowiek potrafi zatrzymać się przed katastrofą lub ją ominąć, dzięki swojemu rozumowi? Niestety też jestem pesymistą :-(, ale próbować coś zmienić trzeba i jak widać niektórzy próbują. Chwała im za to!
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @fredeusz01
  Moment. Pesymistą ja akurat nie jestem. Twierdzę, że na problemy cywilizacji jest rozwiązanie: lepsza cywilizacja. Ale jestem przeciwny jakimś ideologicznym i utopistycznym fantazjom typu: zmiećmy paradygmat wzrostu gospodarczego. To byłaby rewolucja a rewolucje są niestabilne, nie rozwiązują problemów a tworzą więcej nowych.

  Jestem za ewolucją. Jeśli ktoś chce odejść od wskaźników PKB to musi zaproponować realistyczne nowe a takich teraz nie mamy. Reszta to tzw. dyskusja akademicka czy kanapowo-kawiarniana. Lubię książki Lema i innych fantastów, ale nie traktuję ich poważnie, bo to nie jest rzeczywistość z realu a jedynie sny śnione nieprzytomnie, ot rozrywka.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @bardzospokojny
  Myśli Pan po staremu, gdy sytuacja wymaga zmiany myślenia. "Należy wydawać, kupować, konsumować a będzie się kręcić." Rzecz w tym, że nie może się wiecznie "kręcić", bo Planeta tego nie wytrzyma. "Postwzrost", czy jakkolwiek by to nazwać, nieuniknienie oznaczać musi zerwanie z konsumpcjonizmem. I choć stoi to w wyraźnej sprzeczności z istotą kapitalizmu, to, biorąc pod uwagę zagrożenia ekologiczne, jakie ten system niesie, nie wolno wykluczyć jego zmiany. I wcale nie trzeba być "lewakiem", by to dostrzegać. Potrzebna za to jest gotowość do przewartościowań.
  już oceniałe(a)ś
  0
  1
  @janusz allina
  Jeszcze raz. Nie ma znaczenia co ja myślę. Ja jestem jeden i nie decyduję. Ja opisałem planetarny stan umysłów. Miliardów umysłów a nie garstki zblazowanej profesury zachodniej, która już się nachapała, wszędzie była na olinkluziwach od Hawajów do Bombajów i teraz gardłuje o oszczędzaniu. Ale miliardy przeciętniaków mówią wyraźnie: teraz q?wa my. I chcą konsumować, wydawać i też się nachapać.
  Tu i teraz.

  A jak już wątroba wysiądzie od chlania, żołądek od przeżerania się, jak już nie będzie stawał i z rzeczy męskich zostanie popychanie balkonika, to wtedy tak, te miliardy się uspokoją i będą katedralnie a uroczyście napominać kolejne młode a gniewne pokolenia. I tych miliardów ludzi naprawdę nie obchodzi czy planeta to wytrzyma. Ekonomicznie są jak wygłodniałe bestie spuszczone z łańcuchów. Więc tak, zgoda na diagnozę, że aby uratować planetę przed wielkim bada-bum trzebaby przewartościowywać. Tyle, że chętnych ni ma.

  Był pan np. w londyńskim Primarku? Tony taniego chłamu skłębione na podłodze i w tych tonach kopią tłumy kłębiących się ludzi. A na tej warstwie ludzi jest następna. I następna. To my.
  Cywilizowana dzicz.

  Smarzowski mógłby to skręcić. Zresztą i skręcił już. Np. w "Weselu" prawda? Zna pani galopujące wykładniczo w górę krzywe milionów pasażerów luksusowców? A budowanych jest ich coraz więcej i coraz większych. Przez sto (słownie: sto) firm oferujących takie rejsy, od Carnivalu do Aidy. A jedno jedyne takie monstrum zabiera na pokład dziesięć tysięcy luda. Całe miasto.

  A pan mówi o zrywaniu z konsumpcjonizmem? O wczasach pod gruszą w malinowym chruśniaku na balkonie czy jak. Gdzie jest to zrywanie się pytam. Bo ja go nie widzę. I go nie będzie jak świat światem. Bo widzę, że tylko co chwila ktoś wychodzi na protesty z trzema ideałami:
  kasa, kasa i jeszcze raz kasa!
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Nareszcie !!!... Program, ktory ma sluzyc LUDZIOM, a nie Ekonomii i oblakanej religii "wolnego rynku" !...Realizacja tego programu wymagac bedzie emancypacji Demokracji od Business'u. Niezbedna bedzie calkowita eliminacja pieniadza z procesow demokratycznych - wyborow i funkcjonowania politykow i instytucji rzadowych. Struktura dochodow i polityka podatkowa powinny byc takie, zeby najbogatszego kapitaliste po prostu nie bylo stac na lapowki dla politykow !...Tak bardzo ambitny program moze zaistniec tylko w warunkach uspolecznionej gospodarki rynkowej, gdzie zasoby naturalne i strategiczne galezie gospodarki sa wlasnoscia wszystkich obywateli, a nie garstki oligarchow...Kapitalizm musi otrzymac nowa i bardzo krotka smycz, i musi sie trzymac z dala od polityki. Obawiam sie, ze globalisci i, ogolnie, kapital nie poddadza sie bez walki...DUZE BRAWA DLA INICJATOROW I SYGNATARIUSZY TEJ IDEI !!!
  już oceniałe(a)ś
  1
  5