Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Szanowny Panie Sekretarzu,

W związku ze zbliżającym się spotkaniem Pana z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, my - amerykańscy obywatele i członkowie polsko-amerykańskiej społeczności - piszemy, aby wyrazić nasze poważne obawy dotyczące erozji instytucji demokratycznych, poszanowania praw człowieka i rządów prawa w Polsce, wywołane przez niedawne działania polskiego rządu.

Jak Panu wiadomo, przez minione trzy miesiące władze ustawodawcze i wykonawcze w Polsce działały bezpośrednio wbrew Trybunałowi Konstytucyjnemu - najwyższemu organowi władzy sądowniczej - i uchwalały prawa ograniczające w przyszłości jego zasadnicze umocowanie do rozpatrywania zgodności przepisów z Konstytucją. Ostatnio wprowadzone przepisy prawa wyeliminowały niezależność państwowych mediów, stawiając wolność prasy w niebezpieczeństwie. Nowe ustawodawstwo, które rozszerza dostęp rządowy do danych cyfrowych, pozwala na większy nadzór policji oraz stawia urząd Prokuratora Generalnego pod kontrolą polityczną, wzbudza poważne obawy co do poszanowania praw obywateli. Działania te - i inne, zbyt liczne, by wymieniać je tu - zostały powszechnie potępione przez międzynarodowe organizacje prawnicze, dziennikarzy i grona akademickie. Pozostają one również w niezgodzie z wartościami, jakie reprezentują Stany Zjednoczone i jakich oczekują one od swoich międzynarodowych sojuszników.

13 stycznia 2016 r. Komisja Europejska była wystarczająco zaniepokojona, aby rozpocząć proces ewaluacji potencjalnych zagrożeń dla rządów prawa w Polsce - krok, który jest niespotykany w historii Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Komisja Wenecka, ciało doradcze Rady Europy, podjęła dwudniowe spotkania z polskimi urzędnikami w celu wyjaśnienia obaw o niedawne zmiany ustawodawcze w Trybunale Konstytucyjnym, które są niezgodne z normami demokratycznymi. Międzynarodowe organizacje chroniące prawa człowieka, w tym Amnesty International, Human Rights Watch i Freedom House, wydały ostrzegawcze noty w związku ze zmianami w Polsce. Ostatnio senatorowie McCain, Durbin i Cardin podjęli niezwykły krok, kierując list otwarty do premier Polski Beaty Szydło, w którym wyrazili wiele podobnych obaw.

Stany Zjednoczone nie w mniejszym stopniu niż organy międzynarodowe i organizacje, które już otwarcie występowały przeciwko działaniom obecnej władzy w Polsce, są definiowane przez swe zaangażowanie w rządy prawa i demokracji zarówno w kraju, jak i za granicą. Rzeczywiście, wsparcie Stanów Zjednoczonych walnie przyczyniło się do ponownego ustanowienia demokracji w Polsce w 1989 r., po dekadach komunistycznych rządów. Dziś, tak jak w latach 70. i 80. XX wieku, perspektywy wolnego, demokratycznego polskiego państwa, z prawami obywatelskimi przysługującymi wszystkim, są ponownie zagrożone. Jak w tamtym okresie, dziesiątki tysięcy obywateli Polski wyszło na ulicę, aby pokojowo protestować przeciwko łamaniu przez obecny rząd zasad demokracji i rządów prawa. Jak w tamtym okresie, Polacy w Ameryce popierają walkę swoich rodaków o zachowanie długoletniej - aczkolwiek kruchej - tradycji demokratycznej w Polsce i żywią nadzieję, że Stany Zjednoczone utrzymają swe historyczne i wierne poparcie dla tej tradycji.

Ze wszystkich tych powodów Komitet Obrony Demokracji - KOD Polonia USA - zwraca się do rządu Stanów Zjednoczonych o kontynuowanie swego zaangażowania w ochronę demokracji i wolności w Polsce w obliczu tego najnowszego zagrożenia. Nasze wspólne, wysoko oceniane oddanie demokracji, wolności i poszanowaniu prawa wymaga, aby jakikolwiek rząd, który chce nazywać siebie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych oraz poszukuje w USA wsparcia i oczekuje współpracy, wyraźnie zrozumiał, że szacunek dla demokratycznych norm i praw obywatelskich jest punktem odniesienia, warunkiem niepodlegającym negocjacji. Nakłaniamy Pana, by wzajemne obawy Stanów Zjednoczonych i Polaków w związku z obecnym atakiem na instytucje demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie w Polsce stanowiły główną kwestię w kolejnych relacjach z rządem Rzeczypospolitej Polskiej - począwszy od spotkania w tym tygodniu z Ministrem Waszczykowskim.

Z poważaniem,

Peter Jan Wlodarczyk, President

 

Tom Kokocinski, Vice President

 

Andre Hryn, Treasurer

 

Kinga Kosmala, Secretary

 

Jonathan Lahn, Director

Tekst oryginalny listu:

February 14, 2016

The Honorable John F. Kerry

 

Secretary

 

U.S. Department of State

 

2201 C Street NW

 

Washington, DC 20520

Dear Secretary Kerry:

In connection with your upcoming meeting with Polish Minister of Foreign Affairs Witold Waszczykowski, we - American citizens and members of the Polish-American community - write to express our deep concern regarding the erosion of democratic institutions, respect for human rights, and the rule of law in Poland, as evidenced by recent actions of the Polish government.

As you know, over the past three months, the legislative and executive branches of the Polish government have acted in direct defiance of Poland's Constitutional Tribunal - the supreme body of the judicial branch - and have enacted laws to further restrict its essential power of judicial review. Recently-passed laws have eliminated the independence of state-run media, placing press freedom in jeopardy. New legislation that expands government access to digital data, allows for greater police surveillance, and places the national prosecutor's office under political control raises serious privacy and civil rights concerns. These actions - and others too numerous to list here - have been universally condemned by international rights organizations, journalists, and academics. They are also fundamentally at odds with the values that the United States embodies and that it expects of its international allies.

On January 13, 2016 the European Commission was sufficiently concerned to open a probe into potential threats to the rule of law in Poland, a step that is unprecedented in the history of the European Union. Last week, the Venice Commission, an advisory body of the Council of Europe, began two days of meetings with Polish officials to address concerns about the recent legislative changes to Poland's Constitutional Tribunal which are inconsistent with democratic standards. International human rights organizations, including Amnesty International, Human Rights Watch, and Freedom House, have issued warnings regarding recent developments in Poland. And, most recently, Senators McCain, Durbin, and Cardin took the extraordinary step of addressing an open letter to the Prime Minister of Poland, Beata Szydlo, expressing many of the same concerns.

The United States, no less than the international bodies and organizations that have already spoken out against the excesses of the current regime in Poland, is defined by its commitment to the rule of law and democracy, both at home and abroad. Indeed, the support of the United States was instrumental in reestablishing democracy in Poland in 1989 after decades of communist rule. Today, as in the 1970s and 1980s, the prospects of a free, democratic Polish state with civil rights for all are again under threat. As in that era, tens of thousands of Polish citizens have taken to the streets to peacefully protest against their government's encroachment on democratic principles and the rule of law. As in that era, Poles in America support their compatriots' fight to preserve the long-standing - albeit fragile - tradition of democracy in Poland, and hope that the United States will maintain its historic and steadfast support for that tradition.

For all of these reasons, the Committee for the Defense of Democracy - KOD Polonia USA, urges the United States Government to continue to uphold its commitment to democracy and freedom in Poland in the face of this most recent threat. Our shared, cherished commitment to democracy, freedom and the rule of law demands that any government that wishes to call itself an ally of the United States, and seeks the United States' support and cooperation, must be made to understand in no uncertain terms that respect for democratic norms and civil rights is a baseline, non-negotiable condition. We urge you to make the mutual concerns of the United States and the Polish people regarding the current attack on democratic

institutions and civil society in Poland a central issue in all dealings with the government of the Republic of Poland going forward - beginning with this week's meeting with MFA Waszczykowski.

Sincerely,

Peter Jan Wlodarczyk President

 

Tom Kokocinski Vice President

 

Andre Hryn Treasurer

 

Kinga Kosmala Secretary

 

Jonathan Lahn Director

Zobacz też: "KOD łączy, nie dzieli". Happening przed Pałacem Prezydenckim

REGULAMIN użytkownika "Gazety Wyborczej" Szanowni Państwo, kontynuujemy prace nad systemem komentarzy i ich ocen. Wspólnie możemy sprawić, że nasze forum będzie miejscem przyjaznym i wolnym od agresji.

Pomóżcie nam:

 

- nie dyskutujcie z trollami,

 

- jeśli widzicie komentarze, które powinny być skasowane - zgłoście je moderatorowi poprzez kliknięcie kosza przy wpisie

 

- wpisy i uwagi do systemu moderacji przysyłajcie mailem na adres forum@wyborcza.pl

 

Dziękujemy.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.