1. Organizatorem promocji pt. „Prezenty dla prenumeraty instytucjonalna” (zwana dalej „Promocją”) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym pod numerem 59944, o kapitale zakładowym 46.580.831 złotych, opłaconym w całości, NIP 5260305644 - wydawca ogólnopolskiego dziennika „Gazeta Wyborcza”.

2. Regulamin określa warunki udziału w Promocji Prezenty dla prenumeraty instytucjonalna” , wraz z regulaminami stosowanymi przez poszczególnych dystrybutorów, kolporterów i sprzedawców prasy oferujących do nabycia „Gazetę Wyborczą” w Prenumeracie Rocznej 2020 r. Przez „Prenumeratę Roczną 2020” rozumie się zawartą lub przedłużoną w czasie trwania Promocji umowę z dystrybutorem (kolporterem, sprzedawcą) „Gazety Wyborczej” o prenumeratę „Gazety Wyborczej” na okres 12 miesięcy, za jednorazową cenę płatną w terminie i w formie określanej prze danego sprzedawcę (dystrybutora, kolportera).

3. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie prenumeratorzy instytucjonalni. „Prenumeratorami instytucjonalnymi” są osoby i podmioty będące przedsiębiorcami (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), fundacje (w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach), Stowarzyszenia (w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach), szkoły, uczelnie, organy władzy publicznej i publiczne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, fundusze celowe), zakłady opieki zdrowotnej i inne podobne podmioty.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2019 r. w ten sposób, że w okresie od 25 listopada do 20.12 2019 r. przedstawiciele (właściciele, członkowie organów, członkowie personelu) prenumeratorów instytucjonalnych mogą zamówić u dostawcy prasy roczną prenumeratę „Gazety Wyborczej”, opłacić ją, a następnie zgłosić fakt nabycia rocznej prenumeraty za pośrednictwem infolinii pod numerem 22 555 54 55. W zgłoszeniu przedstawiciel prenumeratora zobowiązany jest podać: (i) nazwę kolportera (dystrybutora), u którego zamówił prenumeratę roczną, (ii) numer faktury VAT potwierdzającej zamówienie prenumeraty rocznej oraz (iii) adres korespondencyjny, pod który organizator może doręczyć upominki, o jakich mowa w pkt. 5 a) poniżej lub adres poczty elektronicznej, pod który organizator może doręczyć upominki, o jakich mowa w pkt. 5 b).

5. Prenumeratorzy instytucjonalni - uczestnicy promocji są uprawnieni do otrzymania upominków promocyjnych na następujących zasadach:

5.1. 250 pierwszych prenumeratorów instytucjonalnych, których przedstawiciel zatelefonuje pod numer wskazany w pkt. 4 Regulaminu oraz poda dane identyfikujące zakupiona prenumeratę uzyska upominek w postaci (wedle wyboru przedstawiciela prenumeratora): (i) notes 196 kartkowy, zamykany gumką, format A5, albo (ii) egzemplarz książki Kory Jackowskiej Miłość zaczyna się od miłości, albo (iii) egzemplarz książki Krzysztofa Wielickiego Piekło mnie nie chciało. Upominki zostaną doręczone przez organizatora za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod wskazany w czasie połączenia telefonicznego adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

5.2. wszyscy prenumeratorzy instytucjonalni, których przedstawiciel zatelefonuje pod numer wskazany w pkt. 4 Regulaminu otrzymają (wedle wyboru przedstawiciela prenumeratora): (i) jednorazowy kod rabatowy na zakupy w publio.pl o wartości 25% dokonywanych zakupów,

albo (ii) jednorazowy kod rabatowy na zakupy w kulturalnysklep.pl o wartości 20% dokonywanych zakupów. Kody rabatowe zostaną doręczone pod adresy poczty elektronicznej wskazane w tracie połączeni telefonicznego.

6. Jeden prenumerator instytucjonalny może w okresie Promocji złożyć dowolną ilość zamówień na prenumeratę w ramach Promocji, a każde zamówienie uprawnia odrębnie do udziału w Promocji.

7. Administratorem danych osobowych prenumeratorów oraz przedstawicieli prenumeratorów, biorących udział w Promocji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

8. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym podmiot danych osobowych może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).

9. Dane osobowe prenumeratorów lub ich przedstawicieli, są przetwarzane w wydania upominków promocyjnych oraz rozpoznawania ewentualnych reklamacji dotyczących przebiegu promocji tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania upominków.

10.Dane osobowe prenumeratorów lub ich przedstawicieli będą przechowywane do czasu zakończenia Promocji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora lub względem Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

11.Podmiotowi danych osobowych (tj. prenumeratorowi będącemu osobą fizyczną lub przedstawicielowi prenumeratora) przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

12.Podmiotowi danych przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

13.Reklamacje dotyczące Promocji należy składać do Agory S.A. za pośrednictwem infolinii pod numerem infolinii pod numerem 22 555 54 55 w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji. Wszelkie reklamacje zostaną rozpoznane przez Agorę SA w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem