Mogą to być też zobowiązania wynikające z popełnionych czynów niedozwolonych (np. zasądzone odszkodowanie lub zadośćuczynienie za spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn.12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia spadkodawcy oraz koszty postępowania spadkowego (np. zabezpieczenie spadku, ustanowienie wykonawcy testamentu, wykonanie spisu inwentarza).

Zaległości podatkowe też stanowią dług spadkowy. Spadkobiercy odpowiadają za zaległości podatkowe, w tym należności traktowane na równi z zaległościami podatkowymi (art. 52 i 52a Ordynacji podatkowej), oraz odsetki za zwłokę.

Odpowiedzialność obejmuje też pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta, niezwrócone przez niego zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz oprocentowanie zaliczek. Spadkobiercy zobowiązani są ponadto do zapłaty opłaty prolongacyjnej, kosztów postępowania podatkowego oraz powstałych do dnia śmierci podatnika kosztów upomnienia i kosztów prowadzonego wobec niego postępowania egzekucyjnego. Stąd przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku warto uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o istnieniu i ewentualnie wysokości ewentualnego zadłużenia.

Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zmarły prowadził własną firmę. Mogły po nim zostać zobowiązania w stosunku do kontrahentów, pracowników czy klientów.

Jak nie odziedziczyć długów w spadku? Poradniki już w poniedziałek (18 lutego) i we wtorek (19 lutego) w "Gazecie Wyborczej".