Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin - niniejszy "Regulamin użytkownika Gazety Wyborczej", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez Agorę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Agora - Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 555 52 38 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

Serwis - wydawany przez Agorę serwis internetowy obejmujący domeny znajdujące się na liście: Lista serwisow Gazety Wyborczej

Konto Użytkownika lub Konto - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Nick - unikalna nazwa, wybierana przez użytkownika w Serwisie.

§ 2

1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub jego rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu:

a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie;

lub

b) z chwilą pierwszego logowania - w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google+, lub Gazeta.pl.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 3

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Agorę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Agorę na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów i korzystanie przez Agorę z poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Agorę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - także w celach marketingowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Agory na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów i na korzystanie przez Agorę z poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory określony powyżej w niniejszym Regulaminie.

4. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Agora zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może się wiązać z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont.

2. Niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści: rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy też z powodu orientacji seksualnej;

b) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety, określone w punkcie 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu;

c) umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami:

(i) przekazów reklamowych,

(ii) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

3. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

4. Agora zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie ust. 2 powyżej jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

5. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, powołana przez Agorę administracja Konta może:

a) zablokować należący do Użytkownika Nick, co spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł zamieszczać komentarzy pod tym Nickiem,

b) zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo, jeżeli po odblokowaniu Nicka (zablokowanego na podstawie punktu a) powyżej) Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia Agory, o którym mowa w niniejszym ustępie.

6. Przestrzeń pod artykułami w Serwisie jest miejscem, w którym możliwe jest prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemika na każdy temat. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

7. Usługa Serwisu obejmuje promowanie wybranych przez Agorę wypowiedzi Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu poprzez działania podejmowane na stronach wydawanych przez Agorę serwisów internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych wypowiedzi w sposób opisany powyżej Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie daną wypowiedź. Użytkownik może poinformować Agorę w każdym czasie o rezygnacji z usługi, o której mowa w niniejszym ustępie.

§ 5

1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny, według własnego wyboru: z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Agora może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wyłącznie z następujących przyczyn:

a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez Agorę usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,

b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadsyłać na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

4. Agora zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

§ 6

1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 30 lub wersja wyższa, IE 10 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 11.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa;

b) przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie;

c) połączenia z siecią Internet;

d) dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;

e) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;

f) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

2. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu), prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

3. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.

4. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem ( Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy ).

5. Agora nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2015 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Netykieta

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach internetowych.

1. Jak pisać:

 

- Pisz zwięźle i na temat.

 

- Odpowiadając na wpis, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Nie cytuj sygnaturek (podpisów).

 

- Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

2. Czego unikać:

 

- Nie przeklinaj.

 

- Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.

 

- Nie podszywaj się pod innych.

 

- Nie publikuj ogłoszeń ani reklam.

 

- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

 

- Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką serwisu.

 

- Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem.

 

- Nie pisz WIELKIMI literami - w internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników.

 

- Nie zamieszczaj w swojej sygnaturce i podpisie treści wulgarnych lub komercyjnych.

3. Poza tym:

 

- Ignoruj "trolle" - użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko ich zachęcą do dalszej działalności. Wystarczy, że zgłosisz ich działalność do moderacji: forum@wyborcza.pl lub klikając kosz przy wpisie.

 

- Uważaj z humorem i ironią! Mogą być niezrozumiałe albo obraźliwe. Możesz używać emotikonów.

 

- Jeśli dyskusja przerodzi się w prywatną pogawędkę, kontynuuj ją poza forum.

 

- Twoja sygnaturka (podpis) powinna mieć co najwyżej cztery linie. Może zawierać np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, link do strony, ulubiony cytat.

 

- Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać ich - każdy był kiedyś początkujący!

Zgodnie z Regulaminem wypowiedzi naruszające punkt 2 Netykiety mogą być usuwane.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.