Nike jest nagrodą za książkę roku. Przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę roku poprzedniego
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I - NAGRODA

1.1 Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Nagrody Literackiej "Nike".

1.2 Nike jest nagrodą za książkę roku.

1.3 Nagrodę stanowią: a) statuetka Nike dłuta Gustawa Zemły

b) czek na kwotę określoną zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt. 1.6 niniejszego Rozdziału.

1.4 Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Pierwsza publikacja (wydanie) książek zgłoszonych do danej edycji Nagrody musi nastąpić pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia Nagrody.

1.5 Laureatem corocznej nagrody może być tylko jedna książka. Nagrody nie można podzielić ani też odstąpić od jej przyznania. Książki zgłoszonej do konkursu nie można wycofać.

1.6 Nagroda wynosi 100.000,00 PLN.

Zmiana wysokości Nagrody wymaga uchwały Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ II - KONKURS

2.1. Konkurs składa się z 3 etapów:

a) etap pierwszy - wybranie przez Jury do dalszych etapów konkursu 20 nominacji, które ogłasza się w maju każdego roku,

b) etap drugi - wybór przez Jury 7 finalistów podawany do publicznej wiadomości we wrześniu każdego roku,

c) etap trzeci - wybór laureata, dokonywany przez Jury w dniu wręczenia Nagrody w danej edycji.

2.2 Nagroda może zostać przyznana wyłącznie autorowi żyjącemu w dniu przyznawania Nagrody.

2.3 W konkursie uczestniczyć mogą książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie oraz humanistyka o wybitnych wartościach literackich.

2.4 Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami (współautorami) są:

a) osoby wchodzące w skład Rady Fundacji,

b) członkowie Zarządu Fundacji Nagrody Literackiej "Nike",

c) pracownicy Fundacji Nagrody Literackiej "Nike",

d) Sekretarz Jury.

 Powyższe ograniczenia obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania okoliczności skutkujących wykluczeniem z udziału w konkursie książek autorstwa wskazanych wyżej osób.

2.5 Zasady udziału w konkursie książek, których autorami są członkowie Jury, regulują szczegółowe postanowienia dotyczące prac Jury.

2.6 Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:

a) wydawnictwa,

b) Sekretarz Jury,

c) członkowie Jury.

Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem Fundacji Nagrody Literackiej "Nike".

2.7 Inne osoby (podmioty) mogą dokonywać propozycji zgłoszeń na ręce Sekretarza Jury.

2.8 Termin zgłaszania książek do Nagrody - do końca lutego. Zgłoszenie musi dotrzeć do Fundacji w powyższym terminie. Zgłoszenia, które wpłyną do Fundacji po tej dacie, nie będą uwzględniane.

JURY

ROZDZIAŁ I - WYBÓR I LICZEBNOŚĆ

1.1 Jury konkursu składa się z 9 osób, w tym jego Przewodniczącego.

1.2 Członków Jury powołuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ II - KADENCJA, ZMIANY SKŁADU JURY, PRZEWODNICZĄCY JURY

2.1 Członek Jury pełni swą funkcję przez jedną kadencję, która trwa 3 lata.

2.2 Członek Jury może zostać powołany ponownie do składu Jury, jednakże po przerwie wynoszącej co najmniej 3 lata, czyli jedną pełną kadencję.

2.3 Członek Jury nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany.

2.4 Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Jury.

W takim przypadku Rada Fundacji powołuje nowego Członka Jury na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało. Członek Jury powołany w tym trybie, tj. na niepełną kadencję, może zostać powołany do składu Jury na kolejną pełną, 3-letnią kadencję bez potrzeby zachowania przerwy, o której mowa w pkt. 2.2 niniejszego Rozdziału.

2.5 Wymiana członków Jury następuje automatycznie, zgodnie z zasadą 3-letniej kadencji dla członka Jury, a nie całego składu.

2.6 Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie Członkowie Jury na okres 1 roku. Przewodniczący Jury kieruje jego pracami i przewodniczy jego obradom.

2.7 Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 7 Członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ III - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY

3.1 Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w jego pracach ustalane jest

przez Radę Fundacji.

3.2 W każdej edycji Nagrody odbywają się 4 posiedzenia Jury poświęcone wyborowi książek (w tym 2 posiedzenia dla ustalenia listy 20 nominowanych) oraz 1 dodatkowe posiedzenie organizacyjne (zmiana Przewodniczącego Jury).

3.3 Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich propozycji na piśmie.

3.4 Książki autorstwa aktualnych Członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie w okresie ich kadencji. Udziału w konkursie nie mogą brać także książki Członków Jury wydane w okresie 2 lat od daty zakończenia ich kadencji w Jury bądź w okresie 2 lat od daty ustania ich członkostwa w Jury.

3.5. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Literackiej "Nike". W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Jury podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku książek mających charakter wywiadu lub prac zbiorowych Jury podejmuje decyzje co do wyboru konkretnej osoby otrzymującej Nagrodę.

ROZDZIAŁ IV - SEKRETARZ JURY

 4.1 Sekretarz Jury powoływany jest przez Radę Fundacji i zatrudniany przez Prezesa Zarządu Fundacji z wynagrodzeniem ustalanym przez Radę Fundacji.

4.2 Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureata.

4.3 Do obowiązków Sekretarza należy:

a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Jury o książkach zgłoszonych do Nagrody przed I posiedzeniem Jury w danej edycji Nagrody,

b) protokołowanie obrad Jury,

c) stały kontakt z członkami Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad,

d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji.

 UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY

 ROZDZIAŁ I - TERMIN I MIEJSCE UROCZYSTOŚCI

1.1 Dniem wręczenia corocznej Nagrody jest pierwsza niedziela października.

1.2 Termin, o którym mowa powyżej, nie może zostać zmieniony bez ważnego powodu.

1.3 Miejsce uroczystości jest ogłaszane nie później niż na miesiąc przed wręczeniem Nagrody.

 ROZDZIAŁ II - UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI

 2.1 Do stałych uczestników Uroczystości zalicza się:

a) autorów siedmiu książek finalistek konkursu,

b) zwycięzcę ubiegłorocznej edycji Nagrody,

c) Członków Jury.

2.2 Fundacja zapewnia pokrycie kosztów podróży i pobytu w Warszawie finalistom konkursu oraz zwycięzcy ubiegłorocznej edycji wraz z osobami towarzyszącymi.

 ROZDZIAŁ III - PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 3.1 Ustala się następujący porządek uroczystości, którego zachowanie jest

niezmienne w czasie:

- słowo laureata poprzedniej edycji,

- prezentacja siedmiu książek finalistek,

- wręczenie statuetek - piór (dłuta Gustawa Zemły) autorom książek kandydatek do Nagrody,

- ogłoszenie wyników,

- laudacja przewodniczącego Jury na cześć laureata danej edycji,

- wręczenie Nagrody w postaci statuetki Nike,

- ogłoszenie i wręczenie nagrody czytelników dla autora jednej z książek finalistek.

 3.2 Osoba prowadząca nie powinna być kojarzona z masową rozrywką i powinna posiadać walory osobowościowe, które pozwolą na prowadzenie dialogu z uczestnikami uroczystości oraz widownią.

3.3 Za przebieg uroczystości odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem