Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy zgodnie z zasadami określonymi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Organizatorem imprezy "Olsztyn Green Plażówka” (dalej jako „Impreza”) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00- 732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944 o kapitale zakładowym 46 580 831,00 zł, , wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 (dalej jako „Organizator”). Współorganizatorem jest Gmina Olsztyn z siedzibą w (10-101) Olsztynie przy ul. Jana Pawła II 1 (dalej jako „Współorganizator”).

3. Impreza odbywa się w dniach 14-15 sierpnia 2020 r. w Olsztynie na terenie Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel (Krzywym).

4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.

5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza („Teren Imprezy”, zgodnie z definicją zawartą w ust.8 lit.d) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora itp.

6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.

7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.

8. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie: a) „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie. Weryfikacja uprawnień do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy będzie następować na podstawie biletu jednodniowego uprawniającego do wstępu na Teren Imprezy w jednym z wybranych dni. Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Imprezy – strefy koncertowej i udziału w koncertach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Terenie Imprezy, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania towarów dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych zlokalizowanych na Terenie Imprezy; b) „Osoba Niepełnoletnia” oznacza Uczestnika Imprezy poniżej 18-tego roku życia; c) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. z dnia 26 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej; d) „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony od strony lądu ogrodzeniem, a od strony zbiornika wodnego linią wody teren Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel (Krzywym), na którym przeprowadzana jest Impreza; e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą na terenie Imprezy na podstawie okazanego Biletu; warunkiem udziału w Imprezie jest nabycie przez nią Biletu;

SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Bilety na Imprezę są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych ebilet.pl, going.pl, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniach 14 -15 sierpnia 2020 r. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie.

2. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 821”Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".

3. W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Imprezę.

4. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Imprezy.

5. Osoby Niepełnoletnie w wieku do 3 roku życia są uprawnione do wejścia na Teren Imprezy wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren Imprezy w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny bilet na imprezę

6. Osoby Niepełnoletnie w wieku od 4 do 15 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

7. Osoby Niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna w oryginale wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

8. Zwrot lub zamiana biletów możliwa jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej zmiany miejsca Imprezy (przez co rozumieć należy przeniesienie Imprezy do innego miasta) lub terminu odbycia się Imprezy. W przypadku zmiany miejsca bądź terminu Imprezy bilet zachowuje ważność na Imprezę ogłoszoną w nowym miejscu bądź terminie.

W przypadku odwołania Imprezy bądź w przypadku zmiany terminu bądź miejsca odbycia się Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem kwoty, na jaką opiewa bilet. Informacja o odwołaniu Imprezy bądź zmianie jej miejsca bądź terminu będzie publikowana w serwisie ebilet.pl/going.pl, stronie internetowej festiwalu oraz profilu Festiwalu na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot biletu w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu Imprezy, a w przypadku zmiany daty, miejsca - przed rozpoczęciem Imprezy.

Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.

Zasady zwrotów biletów nabytych za pośrednictwem ebilet.pl/going.pl określają ogóle zasady umów obowiązujące w tych podmiotach. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami życiowymi, Organizator, w odpowiedzi na udokumentowaną prośbę nabywcy biletu, może zezwolić na zwrot biletu. W przypadku zwrotu biletu Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę w kwocie i w sposób, w jaki nabywca uiścił cenę za bilet.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do: a) bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; b) posiadania i okazywania na każde żądanie Służb Porządkowych dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy (opaski). Wszyscy Uczestnicy do 18-tego roku życia (dalej jako „Osoby Niepełnoletnie”) w trakcie Imprezy zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem. c) stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy następuje każdorazowo za okazaniem Biletu

2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest Osoba Niepełnoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie w sytuacji posiadania przy sobie nadto ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku Nr 1 oraz w towarzystwie osoby dorosłej – stosownie do treści pkt. 14 - 15.

3. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy biletowanej może zostać wymieniony na opaskę. Wówczas każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na nadgarstku. Każda osoba posiadająca bilet zobowiązana jest do wymiany biletu na opaskę osobiście. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na nadgarstku ważną opaskę. Brak opaski, lub posiadanie opaski zerwanej lub uszkodzonej, jak również opaski nie zapiętej na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do dowódcy ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie opaska ta wymieniona zostanie na nową i zapięta na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA

1. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Imprezy oraz żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez:

a) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;

c) osoby, których strój uniemożliwia identyfikację;

d) osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora.

e) osoby, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;

f) osoby posiadające szklane i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki;

g) osoby przebywające na terenie imprezy z psem bez smyczy i bez kagańca;

h) osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

2. Nadto, zabrania się wnoszenia przez Uczestników na Teren Imprezy:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.

c) szklanych i metalowych pojemników oraz puszek.

d) Parasoli z niebezpiecznym, ostrym zakończeniem. Dopuszczalne są tylko małe parasole ze ściętym czubkiem.

Służby Porządkowe mogą uzależnić wstęp na Teren Imprezy od pozostawienia takiego przedmiotu poza terenem, na którym przeprowadzana jest Impreza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez Uczestników w strefie gastronomicznej na Terenie Imprezy.

3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Psy są wprowadzane na Teren Imprezy wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika z Terenu Imprezy.

5. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:

a) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji festiwalowej oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy;

b) wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;

c) wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;

d) wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;

e) utrwalanie występów scenicznych i warsztatów (wykładów prelekcji) za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami.

f) jedzenia w formie innej niż zamknięte próżniowo opakowania.

6. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.

9. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

10. Ograniczenia związane z sytuacją Covid-19:

10.1. W Imprezie nie mogą brać udziału osoby:

a) zarażone koronawirusem COVID-19,

b) osoby, które styczność z osobą zarażoną koronawirusem,

c) osoby, które przebywają w kwarantannie

d) osoby, które miały kontakt z osobą przebywającą w kwarantannie, izolacji

e) osoby manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.

Osoby takie nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy.

10.2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do: a) przed wejściem na teren Imprezy – wypełnienia formularza zawierającego dane kontaktowe na przygotowanych wzorach formularzy (do celów informacyjnych na potrzeby służb sanitarnych) wraz z oświadczeniem, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie bądź pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym (Załącznik nr 2); b) dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Imprezy, c) posiadania i noszenia maseczek, bądź innej zasłony ust i nosa (np. przyłbicy ochronne bądź szalika) przez cały czas trwania Imprezy; istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych na terenie Imprezy, osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren Imprezy; osoby, które na terenie Imprezy zignorują obowiązek posiadania i noszenia maseczek zostaną poproszone o opuszczenie terenu Imprezy; d) postępowania zgodnie z oznaczeniami i zaleceniami ochrony, służb porządkowych oraz wytycznych sanitarno-epidemiologicznych e) zachowania dystansu społecznego od innych uczestników i osób - minimum 2 metry, zarówno na terenie Imprezy, jak i w kolejce do wejścia na teren Imprezy; obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

f) unikania zgromadzeń i spotkań na terenie Imprezy, w tym unikania kontaktu fizycznego poprzez podawanie rąk, itp.

g) zakrywania podczas kaszlu bądź kichania usta i nos chusteczką higieniczną bądź przy pomocy innej zasłony ochronnej;

h) monitorowaniu stanu własnego zdrowia, zaś w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem bądź w przypadku stwierdzenia u siebie objawów ze strony układu oddechowego – niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora.

10.3. Podczas korzystania z toalet – sanitariatów, przemieszczania się do toalety oraz w ewentualnej kolejce do toalety należy również zachować odległość minimum 2 metrów od innych osób oraz zakrywać usta i nos. Ograniczona jest liczba osób mogących jednocześnie przebywać w toaletach - liczba ta będzie umieszczona przed wejściem do każdej toalety.

10.4. Uczestnicy Imprezy nie mogą przynosić własnych siedzisk (krzesełko turystyczne, koc, karimata).

10.5. Przy wejściu na teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek poddania się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez obsługę ze strony Organizatora. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren Imprezy.

10.6. W przypadku wystąpienia u innego Uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, który powiadomią właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

Powyższe wytyczne w zakresie zachowania zasad sanitarnych oraz dystansu między Uczestnikami obowiązują na dzień 5 sierpnia 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego postanowienia Regulaminu w przypadku zmiany przepisów Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.

2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;

b) legitymowania Osób Niepełnoletnich;

c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.

3. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:

a) wzory Biletów;

b) wykrywacze metali

c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.

4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:

a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;

b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

5. Kąpieliska publiczne wytyczone przez Współorganizatora i znajdujące się na Terenie Imprezy pozostają nieczynne w czasie trwania Imprezy, a Uczestnicy korzystają z kąpieli w Jeziorze Ukiel wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

7. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Imprezy są parkingi ogólnodostępne, niestrzeżone.

UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

1.Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy oraz wizerunków Uczestników zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Utrwalony podczas Imprezy materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Imprezy lub właściwemu Komendantowi Policji. Utrwalone podczas przebiegu Imprezy materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania, Organizator przechowuje przez okres 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.

2. Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji i reklamy Imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów.

3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

REKLAMACJE

Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.

1. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.

2. Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: olsztyngreenfestival@agora.pl lub listownie na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Olsztyn Green Plażówka”.

3. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.

4.Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).

7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.

8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAW

1. Art. 54 ust. 1 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania: a) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; b) imprezy masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub niż innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

2. Art. 55 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Art. 56 Ustawy: Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

4. Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

5. Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. z dnia 15 maja 20202 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 955 ), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz wprowadzanych na Teren Imprezy zwierząt wywołany poziomem hałasu.

2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne).

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

5. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.olsztyngreenfestival.com.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

****************************************************************

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE UCZESTNIKA IMPREZY

W WIEKU 0 - 18 LAT

Olsztyn Green Plażówka 2020

Plaża miejska nad jeziorem Ukiel, Olsztyn

14-16 sierpnia 2020 roku

Do: Agora SA

Ja, niżej podpisany/a, jako uprawniony/a do opieki nad małoletnim:

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................

Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................

Data urodzenia: ..........................................................................................................

(dalej: „Małoletni Uczestnik”)

zgodnie z Regulaminem Imprezy oświadczam, że:

1. Małoletni Uczestnik będzie przebywał na Terenie Imprezy pod moją opieką na moją wyłączną odpowiedzialność; (dotyczy Uczestników w wieku od 0 do 16 lat)

2. wyrażam zgodę na udział Małoletniego Uczestnika w Imprezie w dniu … sierpnia 2020 r. (dotyczy Uczestników w wieku od 16 do 18 lat)

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Uczestnictwa w Koncercie oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz Małoletniego Uczestnika.

Dane Opiekuna:

Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................

Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................

Numer dowodu tożsamości: .................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego: ..........................................................................................

Olsztyn, dnia ……………………………

Własnoręczny podpis Opiekuna

……………………………………………….

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w Olsztyn Green Plażówka, oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną, nie miałam/miałem styczności z osobą zakażoną w okresie ostatnich 14 dni, oraz że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby poinformuję o tym niezwłocznie Organizatora.

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w oświadczeniu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, o ile zajdzie taka potrzeba.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia o wytycznych związanych z Covid-19, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Imię i nazwisko - ................................................

Podpis .........................................

DANE TRACKINGOWE:

Numer telefonu kontaktowego(mobilnego):___________________________

Adres zamieszkania(przez najbliższy miesiąc od daty imprezy):

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Imprezy do 30 dni od daty odbycia się imprezy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnieniu bezpieczeństwa małoletniemu Uczestnikowi podczas Imprezy, kontroli uprawnień małoletniego Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy, w tym na potrzeby ewentualnej weryfikacji stanu zdrowia uczestnika w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem u innego uczestnika/uczestników Imprezy, oraz ewentualnego dochodzenia odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) oraz istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia) polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia wstępu małoletniemu Uczestnikowi na Teren Imprezy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.