Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

REGULAMIN IMPREZY „Olsztyn Green Festival" (dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin") reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy (dalej, Uczestnicy Imprezy) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity z 14 października 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2171 zwanej, Ustawą) oraz w przepisach ustawy – Kodeks Cywilny.

2. Organizatorem Imprezy „Olsztyn Green Festival" (dalej jako „Impreza" lub "Festiwal" lub "Wydarzenie") jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00- 732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944 o kapitale zakładowym 46.580.831,00 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 (dalej jako „Organizator"). Współorganizatorem jest Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie (10-101) przy ul. Jana Pawła II 1 (dalej jako "Współorganizator").

3. Impreza odbywa się w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. w Olsztynie na terenie Plaży Miejskiej nad jeziorem Ukiel (Krzywym) (dalej "Teren Imprezy").

4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy (dalej „Służb Porządkowych" i „Służb Informacyjnych"). Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin kierowany jest do osób, które chcą wziąć udział w Imprezie oraz do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza („Teren Imprezy", zgodnie z definicją zawartą w ust.8 lit.d) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, a także przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora itp.

6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.

7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu powstałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, a także wszelkich zaleceń i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.

8. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

a) „Bilet" (tzw. bilet typu standard) oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie lub nieodpłatnie (Bilet zostanie wydany nieodpłatnie wyłącznie jednemu opiekunowi niepełnosprawnego uczestnika) od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora (np. podmioty za pośrednictwem których Bilet został nabyty), a także opaski wydawane przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy w zamian za bilet nabyty przez uczestnika lub wydawany bezpłatnie jednemu opiekunowi niepełnosprawnego uczestnika, przy czym zapis dotyczący wejścia przez

opiekunów osób niepełnosprawnych na Teren Imprezy nieodpłatnie ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy. W przypadku kiedy osoba posiadająca Bilet w kategorii opiekuna osoby niepełnosprawnej jest zmuszona do zmiany opiekuna w danym dniu koncertowym, Organizator dopuszcza taką możliwość pod warunkiem zgłoszenia się do punktu wymiany biletów na opaski zlokalizowanego przed wejściem na teren imprezy zarówno posiadacza Biletu w kategorii opiekuna osoby niepełnosprawnej jak i obydwu opiekunów w celu weryfikacji i dokonania wymiany opaski. Weryfikacja uprawnień do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy będzie następować na podstawie biletu jednodniowego uprawniającego do wstępu na Teren Imprezy w jednym z wybranych dni lub na podstawie biletu uprawniającego do wstępu na Teren Imprezy przez wszystkie dni trwania Imprezy (tzw. karnet). Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Imprezy i udziału w koncertach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Terenie Imprezy, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania towarów dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych zlokalizowanych na Terenie Imprezy;

b) „Osoba Małoletnia" oznacza Uczestnika Imprezy poniżej 18. roku życia;

c) „Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne" oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 838) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;

d) „Teren Imprezy" oznacza wyznaczony od strony lądu ogrodzeniem, a od strony zbiornika wodnego linią wody teren Plaży Miejskiej nad jeziorem Ukiel (Krzywym), na którym przeprowadzana jest Impreza;

e) „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie okazanego Biletu. Osoby Małoletnie do 3 – go roku życia są uprawnione do wejścia na Imprezę bez Biletu (wejście nieodpłatne), w towarzystwie Opiekuna posiadającego ważny Bilet bądź karnet na Festiwal;

f) ,,RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

II. SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU BILETÓW

1. Bilety na Imprezę są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych ebilet.pl, going.pl, empikbilety.pl i serwisów współpracujących bądź należących do eBilet, Going, Empik bilety, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie.

2. W związku faktem uchylenia z dniem 28 lutego 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.) w sprzedaży dostępny jest wyłącznie jeden rodzaj Biletów typu standard. Organizator oświadcza, że zakupiony dotychczas ,,Bilet z Certyfikatem szczepienia" zachowuje swoją ważność, a ich posiadacz nie musi okazywać do wglądu certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 – o ile aktualna na dzień Wydarzenia sytuacja epidemiczna oraz prawna nie będzie tego wymagała.       

3. Wszystkie Bilety nabyte przed dniem wejścia w życie postanowień niniejszego Regulaminu zachowują swoją ważność, bez konieczności ich wymiany na Bilet typu standard.

4. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się przepisy prawa związane ze stanem epidemii COVID-19, Organizator informuje, iż definicja "Biletu" może zostać zmieniona, jeśli zmiana taka będzie konieczna w związku z aktualnymi na dzień Wydarzenia przepisami prawa. W przypadku wprowadzenia bądź zmiany na terytorium kraju lub na określonym jego obszarze przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez kulturalno-rozrywkowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii koronawirusa, w szczególności w przypadku wprowadzenia limitu miejsc dla osób niezaszczepionych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również prawo powrotu do sprzedaży biletów oznaczonych jako "Bilet z Certyfikatem szczepienia" oraz "Bilet bez Certyfikatu szczepienia". W przypadku wprowadzenia przepisów ustanawiających określony limit miejsc, Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie www.olsztyngreenfestival.com  czy oraz jaka pula biletów limitowanych miejscem pozostaje w sprzedaży. Organizator dokonana również zmiany treści Regulaminu uwzględniającego aktualny stan prawny ze wskazaniem warunków nabycia Biletów pozostających w sprzedaży oraz aktualnych na moment wejścia w życie zmiany przepisów warunków wstępu na Teren Imprezy w przypadku Biletów już sprzedanych.

5. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 22 stycznia 2021 r. Dz.U. 2021, poz. 281) „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".

6. W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Imprezę.

7. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Imprezy.

8. W sytuacji, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą – opiekunem, Organizatorzy zwalniają opiekuna od obowiązku zakupu Biletu, z tym zastrzeżeniem, iż opiekun ma prawo do bezpłatnego wstępu na Teren Imprezy i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej (warunkiem udziału w Imprezie osoby niepełnosprawnej jest nabycie przez nią Biletu). Okazanie dokumentu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu, o którym mowa powyżej, następować będzie przy wejściu na Imprezę za wyraźną i dobrowolną zgodą osoby niepełnosprawnej. Liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych jest ograniczona. W przypadku wyprzedania wszystkich Biletów przez rozpoczęciem się Imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów prawnych wyłącznie na zasadach ogólnych tj. po uprzednim nabyciu Biletów.  

9. Osoby Małoletnie do 3 – go roku życia są uprawnione do wejścia na Imprezę bez Biletu, wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren Imprezy w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet bądź karnet na Festiwal oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

10. Osoby Małoletnie w wieku od 4 do 12 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego Biletu ulgowego (tj. 50 proc. ceny Biletu typu standard) wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren Imprezy w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet lub karnet na Festiwal, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

11. Osoby Małoletnie w wieku od 13. do 15. roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego Biletu oraz w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet lub karnet na Festiwal, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

12. Osoby Małoletnie w wieku od 16. do 17. roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego Biletu oraz pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego bądź  opiekuna prawnego w oryginale dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za Osobę Małoletnią wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

11. Zwrot Biletów możliwy jest wyłącznie w wypadku: a) odwołania Imprezy; b) znaczącej zmiany miejsca Imprezy (przez co rozumieć należy przeniesienie Imprezy do innego miasta); c) zmiany terminu Imprezy bądź d) braku możliwości wejścia na Teren Imprezy w związku z wprowadzeniem bądź zmianą przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa (w szczególności w sytuacji ustanowienia określonych limitów miejsc).

12. W przypadku zmiany miejsca bądź terminu Imprezy, Bilet zachowuje ważność na Imprezę ogłoszoną w nowym miejscu bądź terminie.

13. W przypadku odwołania Imprezy bądź w przypadku zmiany terminu lub miejsca odbycia się Imprezy (za wyjątkiem zmiany lokalizacji w ramach tej samej miejscowości) posiadacz Biletu ma prawo do zwrotu Biletu za zwrotem kwoty, na jaką opiewa Bilet. Informacja o odwołaniu Imprezy bądź zmianie jej miejsca lub terminu będzie publikowana w serwisach podmiotów za pośrednictwem których Bilet został nabyty (ebilet.pl, going.pl, empkibilety.pl), a także na stronie internetowej Festiwalu www.olsztyngreenfestival.com oraz profilu Festiwalu na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Posiadacz Biletu, który będzie chciał dokonać jego zwrotu z przyczyn wskazanych powyżej, powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot Biletu do podmiotu, u którego Bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki (sugerowany termin 14 dni) po powzięciu informacji o odwołaniu Imprezy, bądź zmianie daty i/lub miejsca Imprezy  –  jednakże nie później niż przed dniem rozpoczęcia się Festiwalu.

14. W przypadku zmiany przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii COVID-19, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej Festiwalu www.olsztyngreenfestival.com. Osoby, które przed dniem wejścia w życie nowych ograniczeń, nakazów bądź zakazów nabędą Bilet, mają możliwość zwrotu Biletu występując z wnioskiem do podmiotu, u którego Bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki (sugerowany termin 14 dni) po powzięciu informacji o wejściu w życie nowych przepisów –  jednakże nie później niż przed dniem rozpoczęcia się Festiwalu, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie mogą lub nie wyrażają woli spełnienia warunków uczestnictwa w Imprezie w świetle aktualnie obowiązujących na dzień Festiwalu przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

15. Zasady zwrotu Biletów nabytych za pośrednictwem ebilet.pl, going.pl oraz empikbilety.pl określają ogóle zasady umów obowiązujące w tych podmiotach. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami życiowymi, Organizator w odpowiedzi na udokumentowaną prośbę nabywcy Biletu, może zezwolić na zwrot Biletu. W przypadku zwrotu Biletu Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę w kwocie i w sposób, w jaki nabywca uiścił cenę za Bilet.

16. W przypadku konieczności zwrotu Biletu z przyczyn wskazanych w niniejszym ust. 11, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo zwrotu należności za Bilet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Uczestnika innych kosztów, a tym samym Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych kosztów noclegu, kosztów dojazdu oraz innych wydatkowanych kosztów w związku z planowanym udziałem w Imprezie.

17. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest wyłącznie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego czy Bilet wstępu został wykorzystany.

III.OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

a) bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

b) posiadania i okazywania na każde żądanie Służb Porządkowych dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy (opaski). Wszyscy Uczestnicy do 18. roku życia (dalej jako „Osoby Małoletnie") w trakcie Imprezy zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Jeżeli Organizator stwierdzi u Osoby Małoletniej  na Terenie Imprezy brak wymaganej legitymacji, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez Uczestnika;

c) stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 

d) stosowania do aktualnie obowiązujących na dzień Wydarzenia wytycznych i zaleceń w związku z epidemią COVID-19.  

2. Osoby Małoletnie uczestniczą w Imprezie na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę bądź osób, które wyraziły zgodę na uczestnictwo Osoby Małoletniej w Imprezie.

IV. ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy następuje każdorazowo za okazaniem Biletu, za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych, dla których wstęp na Imprezę jest nieodpłatny, przy czym zapis dotyczący nieodpłatnego wejścia na Teren Imprezy ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy. W przypadku wyprzedania wszystkich Biletów przez rozpoczęciem się Imprezy, Organizator odmówi wpuszczenia na Teren Imprezy opiekunów osób niepełnosprawnych, jeśli osoby niepełnosprawne nie zakupiły Biletu.

2. Organizator informuje, że zasady wstępu dla osób na Teren Imprezy, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać obwarowane dodatkowymi wymogami w przypadku wprowadzenia na terenie kraju lub na określonym jego obszarze przepisów ustanawiających określone ograniczenia, zakazy bądź nakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z epidemią COVID-19 ( a w szczególności w przypadku ponownego wprowadzenia określonych limitów miejsc) aktualnych na dzień Wydarzenia. O każdej zmianie przepisów prawa w zakresie organizacji imprez masowych bądź imprez rozrywkowych Organizator będzie informował na stronie www.olsztyngreenfestival.com.

3. W zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa bądź wytycznych lub zaleceń służb sanitarnych, warunkiem udziału w Wydarzeniu może być złożenie przez Uczestnika oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną SARS-CoV-2 według instrukcji, o której Organizator poinformuje na stronie www.olsztyngreenfestival.com.

4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest Osoba Małoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie w sytuacji nabycia Biletu oraz posiadania przy sobie nadto ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku Nr 1 oraz w towarzystwie osoby dorosłej bądź złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku nr 2 – stosownie do treści Rozdziału  II ust. 9-12.

5. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na opaskę oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale IV. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na nadgarstku. Uczestnik Imprezy ma obowiązek posiadania nieuszkodzonego Biletu (opaski) w chwili wstępu na Teren Imprezy oraz w całym okresie przebywania na Terenie Imprezy. W przypadku uszkodzenia Biletu (opaski) podczas udziału w Imprezie uczestnik winien niezwłocznie zwrócić się do przedstawicieli Organizatora we właściwym punkcie Służb Porządkowych i Informacyjnych o wydanie zmiennika Biletu (opaski). Utrata lub uszkodzenie opaski podczas przebywania poza Terenem Imprezy powoduje utratę prawa udziału w Imprezie. Opuszczenie terenu Imprezy przez osobę w trakcie jej trwania nie powoduje, że osoba ta traci prawo do ponownego wejścia na Teren Imprezy. Powrót na Teren Imprezy jest możliwy dla osób posiadających opaskę. Osoba powracająca na Teren Imprezy jest zwolniona z obowiązku ponownej kontroli, jakiej Uczestnik poddał się przy wejściu na Teren Imprezy.

6. W przypadku udziału osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem obowiązek posiadania opaski wydawanej nieodpłatnie przy wejściu na Teren Imprezy dotyczy opiekuna (przy czym zapis dotyczący nieodpłatnego wejścia na Teren Imprezy ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy). Wyłącznie uczestnicy niepełnosprawni oraz opiekunowie takich uczestników są uprawnieni do wstępu na platformę przeznaczoną dla uczestników niepełnosprawnych.

V.OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Imprezy oraz żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez:

a) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;

b) osoby, których strój uniemożliwia identyfikację oraz osoby noszącej buty o metalowych zakończeniach;

c) osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe oraz przedstawiciele Organizatora i/lub Współorganizatora;

d) osoby, które odmawiają poddania się czynnościom wykonywanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne;

e) osoby posiadające szklane i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki;

f) osoby przebywające na terenie imprezy z psem bez smyczy i bez kagańca;

g) osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych;

h) osoby, które nie stosują się do zaleceń bądź wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego  aktualnych na dzień Wydarzenia, jak również zaleceń odpowiednich Służb Porządkowych i Informacyjnych, a także poleceń Organizatora;

i) osoby, które są chore na COVID-19 bądź wykazują symptomy zakażenia wirusem;

k) osoby nieprzestrzegające aktualnie obowiązujących na dzień Wydarzenia zasad z reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

2. Nadto, zabrania się wnoszenia przez Uczestników na Teren Imprezy:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.

c) szklanych i metalowych pojemników oraz puszek;

d) parasoli z niebezpiecznym, ostrym zakończeniem; dopuszczalne są tylko małe parasole ze ściętym czubkiem.

Służby Porządkowe mogą uzależnić wstęp na Teren Imprezy od pozostawienia takiego przedmiotu poza terenem,  na którym przeprowadzana jest Impreza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez Uczestników w strefie gastronomicznej wydzielonej na Terenie Imprezy (jeśli rozmieszczenie na Terenie Imprezy punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy).

3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Psy są wprowadzane na Teren Imprezy wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie Uczestnika z Terenu Imprezy.

5. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:

a) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji festiwalowej oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy;

b) wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;

c) wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;

d) wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio-wideo;

e) utrwalanie występów scenicznych i warsztatów (wykładów prelekcji) za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami.

6. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.

9. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem bądź ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z uwagi na ich naruszenie, jak również w sytuacji naruszenia bądź niestosowania się do obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną – nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.  

10. Ograniczenia związane z COVID-19:

1) Organizator informuje, że z uwagi na znaczną ilość Uczestników Imprezy oraz niezbędne środki bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Teren Imprezy, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem;

2) Organizator w związku z pandemią COVID-19 zapewnia i zachowuje stosowne środki higieny i bezpieczeństwa, w tym przy wejściu i wyjściu z Terenu Imprezy, a także w toaletach, jak również udostępnia środki do dezynfekcji oraz umieszcza w miejscach widocznych dla Uczestników informacje dotyczące obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa;

3) Pracownicy Służb Porządkowych oraz Służb Informacyjnych są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej;

4) Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzony na terenie kraju stan epidemii zabrania się udziału w Imprezie:

a)     osobie chorej na COVID-19;

b)     osobie manifestującej objawy ze strony układu oddechowego (wykazujące symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 np. kaszel, duszności, temperatura powyżej 37,5 stopni Celsjusza, ból gardła, utrata lub pogorszenie smaku lub węchu).

c)     osobie, która miała styczność z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających Imprezę;

d)    osobie, która przebywa w kwarantannie, a także objęte nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID-19;

e)    osobie, która miała kontakt z osobą przebywającą w kwarantannie lub objętej nadzorem epidemiologicznym w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających Imprezę

– osoby takie nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych na dzień Festiwalu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego określonych w Regulaminie, przepisach prawa oraz wytycznych i zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a w szczególności do:

a) o ile będzie to wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy – do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy, jak również przed wejściem na Teren Imprezy (osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na Teren Imprezy, zaś osoby, które na Terenie Imprezy zignorują obowiązek posiadania i noszenia maseczek zostaną poproszone o opuszczenie Terenu Imprezy). Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wyposażenia się we własnym zakresie i na własny koszt w maseczki;

b) o ile będzie to wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy – do dezynfekcji rąk przed wejściem na Teren Imprezy. Organizator zapewnia środki dezynfekcji;

c) o ile będzie to wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy zachowania dystansu społecznego od innych uczestników –  zarówno na Terenie Imprezy, jak i w kolejce do wejścia na Teren Imprezy, przy czym obowiązku zachowania dystansu nie stosuje się do: (i) osoby z dzieckiem poniżej 13. roku życia (ii) osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także (iii) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

d) postępowania zgodnie z oznaczeniami i zaleceniami ochrony, Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz zaleceń i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych aktualnych na dzień Imprezy. Osoby, które na Terenie Imprezy zignorują powyższe zalecenia zostaną poproszone o opuszczenie Terenu Imprezy. Ponadto Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy bądź nakazać opuszczenie Terenu Imprezy osobom, które nie przestrzegają obowiązujących na dzień Imprezy przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego;

e) monitorowaniu stanu własnego zdrowia, zaś w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 bądź w przypadku stwierdzenia u siebie objawów ze strony układu oddechowego – niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora bądź Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz opuszczenia Terenu Imprezy.

Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach postępowania, wytycznych i zaleceniach organów i służb sanitarnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Festiwalu dostępnej pod adresem www.olsztyngreenfestival.com bądź na stronie Festiwalu prowadzonej w mediach społecznościowych, najpóźniej na 3 dni przed Wydarzeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i zasadami postępowania.

6.  O ile będzie to zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w dniu Imprezy, Organizator może podjąć decyzję o rozmieszczeniu na Terenie Imprezy punktów gastronomicznych w specjalnie wydzielonych strefach gastronomicznych.

7. Uczestnicy Imprezy nie mogą przynosić własnych siedzisk (np. krzesełko turystyczne, koc, karimaty).

8. W przypadku wystąpienia u innego Uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

9. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Imprezy zakażania wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie właściwych służb pełniących nadzór epidemiologiczny na danym terenie, zaś podmiot, za pośrednictwem którego Bilet został nabyty, jest uprawniony do przekazania właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym danych osobowych danego Uczestnika Imprezy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia.

10. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie jest związane z

 ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, a także obowiązujących przepisów prawa i wytycznych lub zaleceń właściwych służb i w związku z tym zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wprowadzenia bądź zmiany na terytorium kraju lub na określonym obszarze przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa bądź wprowadzenia przez właściwe służby określonych wytycznych bądź zaleceń dla organizatorów imprez kulturalny i rozrywkowych w związku ze stanem epidemii.  

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.

2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

a) sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Terenie Imprezy;

b) legitymowania Osób Małoletnich;

c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.

3. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w: a) wzory Biletów; b) wykrywacze metali; c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.

4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe: a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru; b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

6. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

7. Kąpieliska publiczne wytyczone przez Współorganizatora i znajdujące się na Terenie Imprezy pozostają nieczynne w czasie trwania Imprezy, a Uczestnicy korzystają z kąpieli w jeziorze Ukiel wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Imprezy są parkingi ogólnodostępne, niestrzeżone.

VII. UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

1.Organizator informuje, że na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w zakresie określonym tą ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, w tym wizerunków Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących zarówno dźwięk, jak i obraz. Utrwalony podczas Imprezy materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia Organizator przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub właściwemu komendantowi policji właściwemu za względu na Teren Imprezy. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres 30 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

2. Organizator rejestruje (utrwala) przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reporterskich, promocji i reklamy Wydarzenia i wydarzeń przyszłych Organizatora oraz sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji (utrwalania) całości Imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. Wizerunek Uczestników przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reporterskich, promocyjnych i reklamowych, na co Uczestnik wyraża świadomą i dobrowolną zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy. Organizator informuje, że Impreza może być transmitowana na żywo (transmisja online Imprezy za pomocą streamingu live bądź emisji materiału wideo z Wydarzenia poprzez platformy cyfrowe czy telewizję w dniu Imprezy oraz po jej zakończeniu).

3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone przez Uczestnika w mieniu Organizatora.

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy listownie na adres Organizatora: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Olsztyn Green Festival" bądź w formie e-maila wysłanego na adres: olsztyngreenfestiwal@agora.pl.

2. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym bądź w formie e-maila.

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Oświadczeniach stanowiących Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator"). Podstawą przetwarzania danych jest: a) niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 2 lit. b RODO) oraz b) spełnienie obowiązku prawnego polegającego na uzyskaniu zgody opiekuna Osoby Małoletniej na jej udział w Imprezie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych małoletniego uczestnika przekazanych Administratorowi w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia małoletniemu Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy, a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Wydarzenie przez Osobę Małoletnią. Podanie danych osobowych Osoby Małoletniej pozwalających na weryfikację wieku jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Imprezę bez Biletu (w przypadku Osób Małoletnich do 3. roku życia) bądź na podstawie Biletu ulgowego (w przypadku Osób Małoletnich w wieku od 4. do 12. roku życia). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Imprezy, a po jej zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w Rozdziale II ust. 8 Regulaminu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator"). Przetwarzanie danych zawartych w dokumencie orzeczenia o niepełnosprawności następuje w celu weryfikacji posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia lekarskiego. Podstawą przetwarzania danych zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności jest wyraźna i dobrowolna zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością zwolnienia opiekuna osoby niepełnosprawnej z obowiązku zakupu Biletu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w dniu Imprezy, przy wejściu na Teren Imprezy.  

3. Administratorem danych osobowych osób, których wizerunek i/lub głos został utrwalony przez Organizatora jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator"). W przypadku określonym w Rozdziale VII ust. 1 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są wizerunek i/lub głos, będą one przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Rozdziale VII ust. 1 Regulaminu. W przypadku określonym w Rozdziale VII ust. 2 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) zgoda Uczestnika Imprezy udzielona z momentem wejścia na Teren Imprezy (art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz b)  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek i/lub głos, które będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania przez Organizatora z materiałów zawierających dane osobowe, wyłącznie w celach i przez okres określony w Rozdziale VII ust. 1 Regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników składających reklamację jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator"). Dane osobowe Uczestników składających reklamację w postaci imienia i nazwiska oraz danych korespondencyjnych są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD").

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1-5 powyżej mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania osobom/podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w związku z organizacją Festiwalu m.in. Służbom Porządkowym, Służbom Informacyjnym, właściwym miejscowo służbom sanitarno-epidemiologicznych, podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną, podmiotom prowadzącym obsługę księgową.

7. Osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Organizatora jako Administratora:

a) przysługuje prawo dostępu do jego danych;

b) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

c)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

X. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAW

1. Art. 54 ust. 1 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania: a) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; b) imprezy masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub niż innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

2. Art. 55 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Art. 56 Ustawy: Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

4. Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

5. Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestników oraz wprowadzanych na Teren Imprezy zwierząt wywołany poziomem hałasu. Organizator informuje, że podczas Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne.

2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

3. Organizator jest uprawniony do odwołania Imprezy lub zmiany daty, miejsca lub programu Imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne obiektywne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: (i) epidemie lub pandemie, w tym pandemia COVID-19, (ii) ogłoszenie krajowej lub lokalnej żałoby, (iii) zagrożenie epidemiologiczne, (iv) wytyczne, zalecenia oraz akty normatywne w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów bądź zakazów związanych ze stanem epidemii COVID-19 uniemożliwiających bądź ograniczających organizację Wydarzenia (v) woja, (vi) stan wojenny; (vii) stan alarmowy; (viii) stan nadzwyczajny; (ix) stan klęski żywiołowej; (x) działania zbrojne/działania wojenne na terenie kraju bądź na części jego terytorium; (xi) warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się Imprezy, (xii) awaria bądź zakłócenie pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną (światło) (xiii) choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy (przeprowadzenie Imprezy), (xiv) działania bądź akty normatywne władz państwowych lub samorządowych bądź wytyczne/zalecenia właściwych służb mających wpływ na wykonanie zobowiązań bądź zmiana obowiązujących przepisów mająca wpływ na wykonanie zobowiązań (xv) niska sprzedaż biletów na Imprezę oraz (xvi) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie przez Organizatora zobowiązań (xvii) inne przypadki, gdy zmiana przepisów spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia, życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu Imprezy dla jej Uczestników, których to wykonanie zobowiązań przez Organizatora jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez jakiejkolwiek rekompensaty.

5.Organizator poinformuje o fakcie odwołania Imprezy lub zmiany daty, miejsca lub programu Imprezy oraz o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.olsztyngreenfestival.com. 

6. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów w związku ze stanem epidemii, jak również wytyczne i zalecenia właściwych służb sanitarnych w związku ze stanem epidemii COVID-19, a w zakresie dotyczących pracowników ochrony – przepisy ustawy o ochronie osób i mienia.

8. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.

9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem strony internetowej: www.olsztyngreenfestival.com.

10. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wprowadzenia nowych bądź zmiany obowiązujących przepisów prawa ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (w szczególności, w przypadku wprowadzenia określonych limitów miejsc).

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

Załącznik Nr 1

Oświadczenie opiekuna małoletniego uczestnika Festiwalu w wieku 0 – 15 lat

Olsztyn Green Festival, na terenie Plaży Miejskiej nad jeziorem Ukiel (Krzywym), Olsztyn 12-14 sierpnia 2022 r.

Do: AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa – Organizator Olsztyn Green Festival (określany dalej jako „Festiwal").

Niżej podpisany/a, zgodnie z Rozdziałem II ust. 9-11 "Sprzedaż Biletów" Regulaminu oświadczam, że małoletni Uczestnik Festiwalu:

Imię i Nazwisko: ……………………..

Data urodzenia: ……………………….

będzie pozostawał pod moją stałą opieką w całym czasie przebywania na Terenie Imprezy. Przyjmuję niniejszym pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody (w tym szkody materialne) wyrządzone na Terenie Imprezy przez wskazanego powyżej z imienia i nazwiska małoletniego Uczestnika. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Imprezy "Olsztyn Green Festival" oraz w pełni akceptuję jego postanowienia jako wiążące mnie oraz małoletniego Uczestnika. Wiem również, że osoby przebywające na koncertach organizowanych podczas Festiwalu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogące spowodować uszkodzenie słuchu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu.

Dane Opiekuna:

Imię i Nazwisko:…………..

Miejsce zamieszkania:………………

Numer telefonu kontaktowego: ……..

Podpis opiekuna

Olsztyn,.........................................................2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W OŚWIADCZENIU OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA IMPREZY

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator").

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD").

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu spełnienia obowiązku prawnego polegającego na uzyskaniu zgody opiekuna osoby małoletniej, na jej udział w Imprezie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych małoletniego uczestnika przekazanych Administratorowi w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału przez małoletniego Uczestnika w Imprezie i umożliwienia małoletniemu Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem osobom/podmiotom prowadzącym obsługę Imprezy m.in. podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom prowadzącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, Służbom Porządkowym i Informacyjnym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Imprezy, a po jej zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa małoletniego Uczestnika w Imprezie.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu oraz prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Podpis opiekuna

Olsztyn, .....................................................2022 r.

****************************************************************************************************

Załącznik Nr 2

Oświadczenie opiekuna małoletniego uczestnika Festiwalu  w wieku 16 do 17 lat

Olsztyn Green Festival, na terenie Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel (Krzywym), Olsztyn 12-14 sierpnia 2022 r.

Do: AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa – Organizator Olsztyn Green Festival (określany dalej jako „Festiwal").

Niżej podpisany/a, zgodnie z Rozdziałem II ust. 12 "Sprzedaż Biletów" Regulaminu oświadczam, że zezwalam małoletniemu Uczestnikowi Festiwalu:

Imię i Nazwisko: …….

Data urodzenia: ……….

na przebywanie na Terenie Imprezy bez opieki. Przyjmuję niniejszym pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody (w tym materialne) wyrządzone na Terenie Imprezy przez wymienionego powyżej małoletniego  Uczestnika. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu "Olsztyn Green Festival". Wiem również, że osoby przebywające na koncertach organizowanych podczas Festiwalu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Dane Opiekuna:

Imię i Nazwisko:………………………………..

Miejsce zamieszkania:………………………….

Numer telefonu kontaktowego:………………..

Podpis opiekuna………………………………

Olsztyn,.........................................................2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W OŚWIADCZENIU OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA IMPREZY

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator").

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD").

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu spełnienia obowiązku prawnego polegającego na uzyskaniu zgody opiekuna osoby małoletniej, na jej udział w Imprezie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych małoletniego uczestnika przekazanych Administratorowi w Oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału przez małoletniego Uczestnika w Imprezie i konieczne do umożliwienia małoletniemu Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem osobom/podmiotom prowadzącym obsługę Imprezy m.in. podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom prowadzącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, Służbom Porządkowym i Informacyjnym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Imprezy, a po jej zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa małoletniego Uczestnika w Imprezie.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Podpis opiekuna

Olsztyn,........................................................2022 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.