Jako wolne Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ingerowania władz politycznych w samorządność adwokacką, w podstawy wykonywania naszego zawodu i ograniczenia wolności jego wykonywania.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Oświadczenie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris"

W związku ze złożonym przez grupę posłów na Sejm wnioskiem o stwierdzenie niezgodności:

1. przepisu art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2368 ze zm.) z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2. przepisu art. 49 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.) z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, stwierdzamy, że wniosek ten stanowi faktyczną próbę zamachu polityków na samorządność adwokacką.

Jako wolne Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris" wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ingerowania władz politycznych w samorządność adwokacką, w podstawy wykonywania naszego zawodu i ograniczenia wolności jego wykonywania.

Istotą wniosku grupy posłów jest stwierdzenie, że ustawodawca, określając kształt samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, niezasadnie:

  1. przyjął jedynie terytorialne kryterium tworzenia poszczególnych jednostek tych samorządów;
  2. przyznał organom samorządów adwokackiego i radcowskiego kompetencje do określenia kształtu struktur terytorialnych tych samorządów, a jednocześnie oparł przynależność danego adwokata lub radcy prawnego do danej jednostki samorządu na jednym tylko kryterium odpowiednio siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania;
  3. przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania przekraczają więc wyznaczony mu przez ustrojodawcę zakres swobody legislacyjnej co do możliwości ukształtowania ustroju samorządu zawodowego i wymóg ustawowego jego uregulowania (art. 17 ust. 1 konstytucji), jak również w sposób niezgodny z ustawą zasadniczą (art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji) ograniczają prawo wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się.

W pierwszej kolejności stanowczo podkreślamy, iż wolność zrzeszania w adwokaturze polskiej jest każdemu adwokatowi zapewniona, o czym dobitnie świadczy fakt istnienia Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris", które funkcjonuje we współpracy z samorządem bez jakichkolwiek przeszkód. Ponadto w ramach samorządu istnieją również liczne koła, komisje oraz sekcje adwokackie.

Ukształtowany samorząd podzielony na strefy związane z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ma oczywiste uzasadnienie - podobne jak decentralizacja władzy samorządowych jednostek terytorialnych.

Argument powołujący się na to, że poszczególnym członkom może być blokowany dostęp do władz samorządowych, jest absurdalny, albowiem skład samorządu jest kreowany w drodze wolnych wyborów zgromadzenia adwokackiego i każdemu zapewniony jest dostęp zarówno do kandydowania, jak i do oddania w wyborach ważnego głosu.

Jednolita struktura, przy zapewnieniu apolityczności władz samorządowych, w sposób oczywisty zapewnia podobne warunki wykonywania zawodu. Jest to gwarancją prawidłowego wykonywania zawodu dla samych adwokatów, jak również stanowi gwarancję dla klientów adwokatów, że każdy adwokat podlega takim samym zasadom wykonywania zawodu. W wypadku utworzenia izb opartych chociażby na różnicach światopoglądowych nie będzie to już takie oczywiste. Przeciwnie, takie struktury byłyby z samego założenia wykluczające dla poszczególnych osób przy założeniu, że to dane zrzeszenie decyduje o przyjęciu bądź wykluczeniu członka. Przy tym spowodowałoby to tworzenie struktur opartych na poglądach politycznych, społecznych lub kulturowych, a co za tym idzie również dezintegrację środowiska adwokackiego. To z kolei prowadzi w prostej drodze do dyskryminacji, tworzenia "lepszych" i "gorszych" izb adwokackich - z punktu widzenia organów władzy państwowej, które we współpracy z tymi ostatnimi nie będą miały jednakowej pozycji.

Pozostawienie swobody tworzenia izb adwokackich w gestii samorządu zawodowego pozwala na optymalne ukształtowanie struktur samorządowych zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i potrzebami osób wykonujących zawód adwokata na danym obszarze.

Obligatoryjność przynależności do samorządu zawodowego wynika z faktu, iż zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego i zabezpiecza szczególne, konstytucyjnie chronione prawa i wolności członków społeczeństwa.

Adwokatura z istoty rzeczy występuje zawsze w interesie obywatela - w tym w szczególności staje obok obywatela w sytuacji, gdy spotyka się on z usankcjonowanym aparatem państwowej opresji.

Jedynie niezależny i silny samorząd adwokacki jest gwarantem zapewnienia każdemu adwokatowi wsparcia i ochrony przy wykonywaniu przez niego pracy, w tym w szczególności ochrony tajemnicy adwokackiej i obrończej.

Samorząd jest także gwarantem prawidłowego wykonywania zawodu przez jego członków, w tym m.in. etycznego postępowania i wysokiej jakości merytorycznej świadczonych usług. Stąd też dowolność przystąpienia do struktur samorządowych należy ocenić negatywnie i jako zagrożenie dla podstawowych praw i wolności konstytucyjnych.

Obecna struktura samorządu adwokackiego pozwala na pełną realizację zadań, co do których adwokatura jest powołana. Gwarantuje jej pełną niezależność i wolność wykonywania naszego zawodu, a wniosek złożony przez grupę posłów do „Trybunału Konstytucyjnego" z dnia 22 kwietnia 2022 r. (K 6/22) zmierza wprost do ograniczenia i osłabienia ustawowych zadań adwokatury.

Realizując konsekwentnie cele naszego stowarzyszenia, które powstało m.in. dla wspierania samorządu adwokackiego, pragniemy wyrazić mocne poparcie dla władz naszego samorządu zawodowego, dla prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i dziekanów poszczególnych Izb Adwokackich. Do tego samego zachęcamy wszystkich członków adwokatury, by w obliczu zamachu na naszą samorządność wspierali działania samorządu i stanęli w obronie wolności wykonywania zawodu, którą pod pozorem zapewnienia większych swobód i wolności próbuje się nam faktycznie odebrać.

Członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris"

listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Czytaj teraz

Przydatne linki

Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem