Co trzeba zrobić, a na jakie kompromisy absolutnie nie należy się godzić, aby Polska znów stała się demokratycznym państwa prawa - "one pager" opracowany przez Inicjatywę Wolne Sądy
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Co można robić już dziś, kiedy nadal rządzi PiS? Należy konsekwentnie wyrażać niezgodę na obecny stan rzeczy, który oparty jest na bezprawiu, co potwierdza już orzecznictwo SN, NSA, sądów powszechnych, TSUE i ETPCz. Należy jasno komunikować podstawowe kwestie wynikające nie z opinii tego czy innego prawnika czy środowiska, ale z wydanych wyroków sądów polskich i europejskich trybunałów.

To jest zadanie dla nas wszystkich, w tym zwłaszcza prawników, dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego, aby mówić że ID to nie jest Sąd Najwyższy (ani jakikolwiek inny), że M. Manowska nie jest legalnym PPSN, że J. Przyłębska nie jest legalnym Prezesem TK, że neo-KRS nie jest konstytucyjnym KRS-em, że dublerzy nie są sędziami TK, że neosędziowie nie są prawidłowo powołanymi sędziami, a ich orzeczenia są wadliwe etc.

Jednocześnie trzeba konsekwentnie korzystać ze wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, zaskarżając bezprawne działania władzy w obrębie wymiaru sprawiedliwości, a także inicjując postepowania w kraju i na poziomie europejskim. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, tylko uzyskiwane systematycznie wyroki i ich realizacja, są w stanie wstrzymać destruktywne zmiany.

Dekalog naprawy praworządności

Następnie, kiedy pojawi się przestrzeń polityczna do zmian legislacyjnych:

1. Zmiana ustawy o KRS - usunięcie z funkcji całego składu neo-KRS wybranego sprzecznie z konstytucją, własną ustawą PiS (m.in. brak wymaganej liczby podpisów pod kandydaturą i głosowanie na tym samym posiedzeniu Sejmu), sprzecznie z Traktatem o UE, Kartą Praw Podstawowych i Konwencją (przypis z odesłaniem do pełnej nazwy Traktatu i Konwencji). Utworzenie legalnej, konstytucyjnej KRS na zreformowanych zasadach (demokratyzacja wyboru sędziowskiej części, udział wszystkich sędziów – wg pomysłu Iustitii).

2. Usunięcie neosędziów z funkcji sędziowskich, na które prezydent ich powołał na podstawie uchwał neo-KRS, w związku z przesądzeniem wadliwości uchwał neo-KRS, leżących u podstawy takich powołań i awansów sędziowskich. Ich wadliwość oraz brak niezależności neo-KRS potwierdzone zostały w wyrokach sądów i trybunałów. Dalsze orzekanie tych (wadliwie powołanych i awansowanych) osób będzie podstawą kwestionowania orzeczeń przez każdego kto przegra sprawę. Skoro nie było zgodnych z prawem uchwał KRS (koniecznych do powołania lub awansu sędziowskiego zgodnie z art. 179 konstytucji), to osobom tym nie przysługuje ochrona na podst. art. 180 konstytucji (zakaz usuwania z funkcji sędziowskich), ponieważ nie przysługuje im status sędziowski (lub status sędziego w sądzie, do którego zostali awansowani). Ważna uchwała KRS to warunek sine qua non ważnego powołania lub awansu. Inaczej prezydent mógłby powołać na sędziego np. konia, tak jak cesarz Kaligula powołał Incitatusa do rzymskiego Senatu. Neosedziowie zostali powołani albo promowani przez prezydenta bez uchwały legalnej KRS.

Ta zasada powinna być taka sama dla wszystkich osób, które zostały powołane przy udziale neo-KRS. Co jednak ważne, wszystkie wadliwie powołane osoby mogłyby od razu stanąć do ponownych konkursów przed nową, zgodną z prawem KRS (która powinna zostać wybrana w prawidłowy sposób jak najszybciej). Jeśli spełniają przesłanki merytoryczne i etyczne – wrócić do funkcji sędziowskich. Proces ten można zorganizować szybko, wyznaczyć nowemu KRS ku temu krótkie terminy, zwłaszcza w sprawach nowych, młodych sędziów, których przed neo-KRS postawił kalendarz ich zawodowej edukacji, a nie ich osobisty wybór. Oni powinni stanąć do konkursów w pierwszej kolejności. Nikt nie zostanie pokrzywdzony, a obywatele i wszystkie strony procesów zyskają spokój, że z ich sprawa zostanie legalnie rozstrzygnięta i nie trafi do ETPCz w związku z wadliwym powołaniem sędziego (co z kolei naraża państwo polskie na odszkodowania w związku z naruszeniem Konwencji), a standard strasburski został już w tym zakresie ustalony.

Natomiast ci, którzy w ostatnich latach sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, przeskoczyli kilka szczebli kariery dzięki koneksjom lub pełnili role funkcjonariuszy politycznych do niszczenia kolegów po fachu, najpewniej nie uzyskaliby ponownie awansu. Równocześnie ludzie prawi, którzy do konkursów przed neo-KRS nie stawali, mieliby tu temu szanse.

3. Wyroki neosędziów pozostają ważne. Wymaga tego ochrona obywateli, bezpieczeństwo obrotu i zasada zaufania do państwa. Natomiast każdy uczestnik postępowania, w którym wydał wyrok neosędzia, będzie miał prawo wzruszenia takiego orzeczenia, zapisane jako negatywna przesłanka procesowa (np. przez 6 miesięcy).

4. Sąd Najwyższy. Wszyscy neosędziowie (jest ich prawie połowa składu SN) powinni stracić swoje funkcje nie tylko ze względu na wadliwości neo-KRS, ale także wadliwość ogłoszenia samych konkursów i inne wady proceduralne, co potwierdzone zostało wyrokami NSA. Powinno zostać zwołane zgromadzenie ogólne sędziów SN celem dokonania prawidłowego wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN. Powinno dojść do likwidacji ID i IKNiSP.

Kwestią do osobnego rozstrzygnięcia będzie odpowiedzialność wielu z tych osób wprost powiązanych z partią rządzącą i świadomie naruszających zabezpieczenia i wyroki TSUE, być może w reżimach dyscyplinarnych ich macierzystych zawodów prawniczych (do SN wybrano np. wielu prokuratorów).

5. Likwidacja skargi nadzwyczajnej. Ewentualnie można rozważyć istotne ograniczenie jej zakresu przedmiotowego i podmiotowego, np. pozostawienie tego uprawnienia wyłącznie RPO. Skarga ta nie może służyć, jak obecnie dzieje się to w wielu przypadkach, uchylaniu przez „swoją" izbę SN niewygodnych politycznie wyroków lub nękania przeciwników.

6. Przywrócenie normalnego, niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów. Niezbędne jest także uchylenie ustawy kagańcowej.

7. Zmiany na stanowiskach prezesów sądów. Konieczne są zmiany na stanowiskach prezesów sądów, obecnie wyznaczonych politycznie. Kluczowe jest też przywrócenie zasad powoływania dyrektorów i prezesów sądów, a także kolegiów tak, aby przywrócić samorząd sędziowski z prawdziwego zdarzenia (obecnie w kolegiach sędziowskich są ludzie nominowani przez ministra). Środowisko sędziowskie powinno zaproponować tu praktyczne, nowoczesne rozwiązania.

8. Zbudowanie od nowa niezależnej prokuratury. Oddzielenie MS od PG. Bardzo ścisła współpraca ekspercka ze środowiskiem niezależnych prokuratorów. Utworzenie urzędu prawdziwie publicznego oskarżyciela publicznego.

9. Trybunał Konstytucyjny. Zaprzysiężenie trójki sędziów, którzy od 2015 roku czekają na odebranie przyrzeczenia (jeśli zrezygnują, to nastąpić musi wybranie nowych trzech). Usunięcie z funkcji sędziego TK dublerów, zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TK i doprowadzenie do prawidłowego wyboru kandydatów na Prezesa TK. Projekt nowej ustawy o TK jest przygotowywany w środowisku prawniczym.

10. Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości. Należy: usprawnić procedury cywilną, karną i administracyjną, zinformatyzować wymiar sprawiedliwości, przeprowadzić digitalizację akt, wprowadzić transparentny system komputerowego losowania spraw, zwiększyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wprowadzić nowoczesny system obsługi prawnej z urzędu urealniający prawo do sądu etc.
---
Piszcie: listy@wyborcza.pl

Lista niektórych spraw, które prowadzili i prowadzą w ostatnich latach prawnicy z Wolnych Sądów

1. Sprawa połączona C-585/18, C-624/18, C-625/18 przed TSUE, tzw. „sprawa A.K.", dotycząca niezależności neo-KRS i Izby Dyscyplinarnej według kryteriów prawa unijnego. Reprezentowaliśmy sędziów NSA i SN. Zakończona wyrokiem z 19 listopada 2019 roku, w wyniku którego potem wydano wyrok SN Izby Pracy (czyli sądu odsyłającego) z 5 grudnia 2019 r., gdzie po raz pierwszy stwierdzone zostało, że „KRS nie jest niezależna, a ID nie jest sądem w rozumieniu zarówno prawa krajowego, jak i unijnego."

2. Sprawa C-487/19 przed TSUE, gdzie reprezentujemy sędziego SO Waldemara Żurka. Pytania prejudycjalne składu 7 sędziów SN Izby Cywilnej dotyczą niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz orzekającego w niej Aleksandra Stępkowskiego, jednego z założycieli Ordo Iuris. Opinia rzecznika generalnego TSUE została już wydana, wyrok zostanie ogłoszony 6 października 2021 r.

3. Sprawy C-491/20 i C-493/20 (połączone) przed TSUE, gdzie reprezentujemy Waldemara Żurka i Pawła Juszczyszyna. Pytania prejudycjalne SN Izby Pracy odnoszą się do statusu i niezawisłości sędziowskiej osób powołanych w wadliwej procedurze do SN - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

4. Sprawa Broda i Bojara przeciwko Polsce 26691/18, 27367/18 przed ETPCz. Reprezentujemy sędziów SO Alinę Bojarę i Mariusza Brodę, bezprawnie zwolnionych wiceprezesów SO w Kielcach w trybie „faxowym". Wyrok z dnia 30 czerwca 2021 r. stwierdzający, że Polska naruszyła art. 6 Konwencji – prawo do bezstronnego, niezależnego sądu ustanowionego na mocy ustawy.

5. Sprawa Grzęda przeciwko Polsce skarga 43572/18 przed ETPCz

6. Dwie sprawy Tuleya przeciwko Polsce skargi 21181/19 i 51751/20 przed ETPCz

7. Sprawa Morawiec przeciwko Polsce skarga 46238/20 przed ETPCz

8. Obrona sędziego Pawła Juszczyszyna w postępowaniu dyscyplinarnym i zawieszającym w czynnościach przed Izba Dyscyplinarną,

9. Obrona SSN Włodzimierza Wróbla w postępowaniu o uchylenie immunitetu przed Izbą Dyscyplinarną.

10. Obrona SSN Józefa Iwulskiego w postępowaniu o uchylenie immunitetu przed Izbą Dyscyplinarną

11. Obrona sędziego Adama Synakiewicza w postępowaniu dyscyplinarnym

12. Obrona sędziego WSO Piotra Raczkiewicza w postępowaniu o uchylenie immunitetu przed Izbą Dyscyplinarną

13. Reprezentacja sędziego SO Waldemara Żurka w postępowaniu o mobbing przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie

14. Reprezentacja grupy 38 sędziów krakowskich w postepowaniu o sprostowanie w trybie prawa prasowego przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi, w odniesieniu do wywiadu, w którym znalazło się określenie premiera Mateusza Morawieckiego "o zorganizowanej grupie przestępczej w krakowskim sądzie", które wypowiedział w wywiadzie dla "GP". Zakończona pozytywnym wyrokiem.

15. Reprezentacja Barta Staszewskiego przeciwko wydawcy „Gazety Polskiej" o naruszenie dóbr osobistych i zakaz rozpowszechniania naklejek „Strefa wolna od LGBT". Sąd wydał prawomocne zabezpieczenie nakazujące wycofanie z dystrybucji naklejek.

16. Reprezentacja prof. Małgorzaty Gersdorf i prof. Krzysztofa Rączki przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi o naruszenie dóbr osobistych za nazwanie sędziów złodziejami. Zakończona w pierwszej instancji wyrokiem nakazującym Piotrowiczowi przeprosiny w mediach.

17. Reprezentacja grupy 36 opozycjonistów Okrągłego Stołu przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych za słowa „Podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami"
---
Piszcie: listy@wyborcza.pl

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Pycha , buta, arogancja pogarda dla obywatela to cechy tzw. wolnych sędziów oraz grupy innych
  odmawiających stosowania obowiązującego polskiego prawa Propozycja unieważnienia powołania wszystkich sędziów i prawa do zaskarżenia wszystkich wyroków z ich udziałem wydanych w ciągu 6 miesięcy aczkolwiek zgodna z orzeczeniami TSUE jest szkodliwa a wręcz stanowi wyzwanie dla zdrowego rozsądku oraz pogwałcenie zasad cywilizowanego państwa. Niektóre przedstawione propozycje w zakresie TK zmian na stanowiskach kierowniczych w sądach winny być uwzględnione ale w trybie obowiązującego prawa .
  Autorzy programu nie rozumieją ze przeprowadzenie postulowanych zmian wymagałoby posiadania ilości głosów wymaganych do odrzucenie weta prezydenta co nie jest możliwe przynajmniej do 2025 roku
  @Anso52
  Hm ? Propozycja unieważnienia powołania wszystkich sędziów i prawa do zaskarżenia wszystkich wyroków z ich udziałem wydanych w ciągu 6 miesięcy aczkolwiek zgodna z orzeczeniami TSUE jest szkodliwa a wręcz stanowi wyzwanie dla zdrowego rozsądku oraz pogwałcenie zasad cywilizowanego państwa? - jeśli ta propozycja gwałci zasady cywilizowanego państwa, to co ze Skargą Nadzwyczajną której mogą użyć tylko wybrańcy? Gwałt w majestacie prawa? Idź pan stąd.
  już oceniałe(a)ś
  6
  0