Z bólem, ale i świadomością, iż czynię to na rzecz obywateli polskich i wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, zwracam się z oficjalną prośbą o rozważenie skorzystania z uprawnień, którymi dysponuje Komisja, by doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw. Chodzi m.in. o wszczęcie procedury przeciwnaruszeniowej przez KE - zwraca się Adam Bodnar do komisarza Didiera Reyndersa.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W trosce o prawa obywatelskie RPO Adam Bodnar skarży do Komisji Europejskiej niewykonanie przez Polskę trzech dyrektyw UE

 • Polska nie wprowadziła do swego prawa trzech ważnych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych
 • Chodzi m.in. o zapewnienie pomocy adwokata osobie zatrzymanej, jeszcze przed jej przesłuchaniem
 • Inny wątek to konieczność zachowania poufności kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem
 • Nie wykonano też obowiązku niezwłocznego udzielania pokrzywdzonemu oraz oskarżonemu informacji umożliwiających skuteczną realizację ich praw

– Wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju – w szczególności w sytuacji braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby stwierdzić niezgodność pominięcia ustawodawczego z wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego i europejskiego – zmuszony zostałem skierować do Pana Komisarza niniejsze pismo – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar do Didiera Reyndersa, który w Komisji Europejskiej odpowiada za sprawiedliwość.

Rzecznik podniósł, że przepisy polskiego prawa nie odpowiadają wymogom wiążących przepisów dyrektyw regulujących prawa procesowe osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym.

Chodzi o trzy akty prawa UE:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania;
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania;
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym.

Terminy ich implementacji upłynęły: 27 listopada 2016 r. (dyrektywa 2013/48), 25 maja 2019 r. (dyrektywa 2016/1919) oraz 2 czerwca 2014 r. (dyrektywa 2012/13).

Dyrektywa 2013/48

Stosuje się ją do podejrzanych lub oskarżonych od chwili poinformowania ich o tym przez właściwe organy. Status podejrzanego i związane z nim prawo do adwokata przysługuje również świadkowi, który w toku przesłuchania zaczyna dostarczać informacji obciążających siebie. Wtedy należy przesłuchanie zawiesić, aby dana osoba mogła skorzystać z pomocy adwokata.

Wątpliwości RPO budził m.in. brak precyzyjnego uregulowania możliwości przeprowadzenia przez podejrzanego konsultacji z obrońcą przed pierwszym przesłuchaniem. Konieczność niezwłocznego przesłuchania podejrzanego po ogłoszeniu mu postanowienia o zarzutach – przy braku podstaw prawnych umożliwiających odbycie wcześniej konsultacji z obrońcą – narusza wynikające z dyrektywy prawa dostępu do adwokata "przed przesłuchaniem". Ponadto kodeks postępowania karnego w ogóle nie reguluje kwestii obecności adwokata podczas czynności z udziałem osoby podejrzanej, tj. takiej, której jeszcze formalnie nie przestawnio zarzutów, ale już dokonuje się wobec niej czynności mające do tego zmierzać.

Dyrektywa gwarantuje także poufność kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem w czasie spotkań, prowadzenia korespondencji, rozmów telefonicznych. Kpk przewiduje zaś możliwość zastrzeżenia nadzoru porozumiewania się podejrzanego lub oskarżonego z obrońcą.

RPO za konieczne uznawał określenie, że przesłuchanie bez udziału obrońcy następuje w szczególnych, określonych w dyrektywie okolicznościach, na mocy postanowienia prokuratora, na które podejrzanemu przysługuje zażalenie do sądu. Należałoby też określić konsekwencje uznania przez sąd niezasadnego ograniczenia prawo podejrzanego do obrońcy. Byłaby to przede wszystkim niedopuszczalność dowodowego wykorzystania wyjaśnień złożonych pod nieobecność obrońcy.

Dyrektywa 2016/1919

Dyrektywa ta wymaga, aby pomoc obrońcy z urzędu była zapewniona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej przed przesłuchaniem przez policję, inny organ ścigania lub organ sądowy, lub przed przeprowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych lub dowodowych.

Zgodnie z nią prawo do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu aktualizuje się już w momencie pozbawienia wolności, czyli zatrzymania lub przeprowadzenia określonych czynności dowodowych, w której podejrzany może lub musi uczestniczyć. Jeśli któraś z tych okoliczności wystąpi jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, podejrzany nabywa prawo żądania przyznania mu obrońcy z urzędu.

Tymczasem, wbrew tym wymogom, przepisy kpk w żaden sposób nie obligują organów ścigania do wstrzymania się z przesłuchaniem osoby zatrzymanej do czasu rozpoznania jej wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Podobnie wbrew dyrektywie nie została w żaden sposób uregulowana kwestia obrony z urzędu w Polsce w przypadku wydania przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania.

Dyrektywa 2012/13/UE

Dotyczy prawa do informacji w postępowaniu karnym. Dyrektywa ustanawia obowiązek niezwłocznego udzielania pokrzywdzonemu oraz oskarżonemu informacji umożliwiających skuteczną realizację przysługujących im praw.

Luka prawną w prawie krajowym dotyczy sytuacji osoby, która została zatrzymana, lecz nie przedstawiono jej zarzutów i w konsekwencji została zwolniona. Formalnie osobie takiej przysługuje prawo wniesienia zażalenia na zatrzymanie, w którym może żądać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jej zatrzymania. Może to być jednak znacząco utrudnione, jeśli zatrzymany nie zna motywów zatrzymania oraz innych okoliczności dotyczących jego osoby zawartych w aktach prowadzonej sprawy karnej.

Nie istnieje żaden przepis, który takiemu zatrzymanemu dawałby prawo wglądu w akta sprawy. Tymczasem dyrektywa wskazuje wprost, że osobie, która została zatrzymana, należy zapewnić dostęp do będących w posiadaniu właściwych organów dokumentów, które są związane z konkretną sprawą i mają istotne znaczenie dla skutecznego zakwestionowania, zgodnie z prawem krajowym, legalności zatrzymania lub aresztowania. Polskie prawo nie czyni zadość temu obowiązkowi.

Wnioski RPO

Na wiele z przypadków wadliwej implementacji dyrektyw RPO zwracał wielokrotnie uwagę polskim władzom, zwłaszcza Ministrowi Sprawiedliwości i Prezesowi Rady Ministrów.

– Otrzymywałem jednak jedynie zdawkowe odpowiedzi wskazujące, że minister sprawiedliwości nie dostrzega podniesionych przeze mnie problemów, zaś dyrektywy zostały zaimplementowane poprawnie.

– W tym stanie rzeczy, wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju – w szczególności w sytuacji braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby stwierdzić niezgodność pominięcia ustawodawczego z wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego i europejskiego – zmuszony zostałem skierować do Pana Komisarza niniejsze pismo.

– Z bólem, ale i świadomością, iż czynię to na rzecz obywateli polskich i wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, zwracam się z oficjalną prośbą o rozważenie skorzystania z uprawnień, którymi dysponuje Komisja, by doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw (chodzi m.in. o wszczęcie procedury przeciwnaruszeniowej przez KE).

Podjęcie takich działań będzie logiczną konsekwencją rozpoczęcia procedury dot. naruszenia prawa UE w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym wszczętej 18 lutego 2021 r. – podkreśla Adam Bodnar.

link do strony Rzecznika

listy@wyborcza.pl

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Nie wolno się poddać. Zdrajcy dążą do wyprowadzenia nas z grupy dobrze zorganizowanych i cywilizowanych krajów. To działanie na szkodę państwa i jego obywateli. Kim są decydenci, którzy wciskają nas do krajów takich jak Korea Północna, Rosja, Węgry czy Białoruś? Kaczyński podobno był działaczem na rzecz wyzwolenia od Związku Radzieckiego. Cały czas był dwulicowy? A pan Morawiecki, co jako 12-latek biegał z butelkami Mołotowa. Kim był i kim jest. Wygląda na to, że dwulicowość mu pasuje. To już jest nie tylko zło. To ohyda.
  @ZKRK1952
  To brat Kaczki, a nie on. Jarozbaw przecież nie robił nic tak bardzo, że nawet komunistyczna bezpieka go olała przy ustanawianiu stanu wojennego. To jakie on ma tradycje? Staremu dziadowi najlepiej było za komuny bo mógł się wyspać do południa, to chce z Polski zrobić komunę.
  już oceniałe(a)ś
  3
  0
  Niedziela i strajk w Warszawie! Niech suki i psy zwiozą do stolicy by nas mordować ..użyją gazu to staniemy w obronie naszych kobiet! Niech jeden z drugim tępy bandyta w mundurze spróbuje..
  p.s. Suki, które wydały takie parszywe mioty: wiedzcie, że mamy tradycje walki o wolność!!!
  już oceniałe(a)ś
  18
  2
  Brawo Adam Bodnar, nieustraszony, nieprzekupny bojownik o prawa obywatelskie w panstwie mafijnym! Kaczynski, wstydź się! Prowadzisz kraj najkrótszą drogą do Moskwy!
  już oceniałe(a)ś
  10
  0
  Najlepszą gwarancją procesową jest niedopuszczalność dowodu przeprowadzonego z naruszeniem prawa. Ta władza uważa jednak, że może działać bez trybu i stosować środki karne wg. swobodnego uznania.
  już oceniałe(a)ś
  8
  0
  Ufff... Wreszcie...
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  No cóż, Prof. Bodnar jest samotnym bojownikiem. Wielki szacunek! Pisiaccy wyborcy nie mają o tym pojęcia i nic ich to nie obchodzi.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0