Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List otwarty

Urzędowych  Lekarzy Weterynarii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana  Grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w poczuciu odpowiedzialności, wynikającej z pełnionych przez nas obowiązków zwracamy uwagę na realne zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia publicznego w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomniane zagrożenia niesie ze sobą projekt rozporządzenia z dnia 20.05.2021 „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii", ze względu na fakt braku uzasadnienia ekonomicznego dla podejmowania pracy z wyznaczenia przez lekarzy weterynarii.

Wyrażamy głęboki sprzeciw proponowanym zmianom, poniżej przedstawiamy realne konsekwencje, jakie będą ich następstwem:

  1.  Poważne utrudnienia na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego, począwszy od pogorszenia sytuacji hodowców zwierząt, przez problemy podmiotów zajmujących się obrotem zwierzętami, problemy ubojni, zakładów przetwórstwa, aż po zagrożenia dla sektora handlu żywnością oraz ograniczenia w eksporcie żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego. W konsekwencji wpłynie to negatywnie na dostępność i cenę żywności dla konsumentów.
  2. Drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych. Zaproponowane stawki godzinowe doprowadzą do bardzo dotkliwego obniżenia wynagrodzeń szczególnie wśród lekarzy wyznaczonych w średnich i dużych podmiotach zajmujących się ubojem zwierząt, będą to obniżki rzędu kilkudziesięciu procent, a w wielu przypadkach nawet sięgających połowy dotychczasowego wynagrodzenia.
  3. Ograniczenie miesięcznego czasu pracy wyznaczonych lekarzy do 220 h, co jest mocno kontrowersyjne, z uwagi na sposób zatrudnienia w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie).
  4. Niewspółmierne zarobki wyznaczonych lekarzy w stosunku do nakładu pracy, spowodowane proponowaną stawką godzinową niezależną od miejsca, warunków, uciążliwości i ilości pracy, zakresu obowiązków oraz skali odpowiedzialności wykonywanych czynności. Ponadto stawka za pracę w dni ustawowo wolne i soboty jest zaledwie 20 proc. wyższa od podstawowej. Poskutkuje to obniżeniem motywacji do pracy, rozwoju, a w konsekwencji jakości nadzorów.
  5. Masowe rezygnacje z pracy oraz pogłębienie istniejącego od wielu lat problemu związanego z brakiem lekarzy weterynarii chętnych do uzyskiwania wyznaczeń do czynności urzędowych, szczególnie w większych zakładach, wymagających dużej obsady stanowisk, w których spora część wyznaczonych lekarzy jest przyjezdna, co generuje dodatkowe koszty w postaci podróży i okresowego zakwaterowania. Liczba lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych wg statystyk GIW za 2020 rok wynosi zaledwie 5414 osób w skali całego kraju, w tym 2985 pełniących czynności urzędowe w ubojniach zwierząt.
  6. Niebezpieczne w skutkach ograniczenie możliwości wykonywania ustawowych zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wymagającym przez prawo krajowe i UE pracy lekarza weterynarii. Zwiększy się obecny już od dawna problem, ponieważ wg statystyk GIW za 2020 rok wśród pracowników etatowych w IW zatrudnionych jest w skali całego kraju zaledwie 1138 lekarzy weterynarii.
Proponowane zmiany grożą zapaścią systemu, który i tak funkcjonuje już wyłącznie na podstawie ogromnego wysiłku naszej codziennej pracy, często poświęcamy dobro swojej rodziny, aby zapewnić wydolność szerokiego zakresu działań Inspekcji Weterynaryjnej.

Od lat pomimo konieczności ciągłych wyrzeczeń pracując jako urzędowi lekarze weterynarii pełnimy swoją służbę i wykonujemy swoje obowiązki w sposób sumienny i z poświęceniem, mając na uwadze chęć dbałości o zdrowie publiczne, dobrostan i zdrowie zwierząt oraz bezpieczeństwo epizootyczne.

Stawki wynagrodzeń za większość naszych czynności nie były waloryzowane od ponad 10 lat, pomimo znaczącego wzrostu cen i kosztów wykonywania pracy.

Prosimy zauważyć, że poza kosztami zwalczania chorób zakaźnych budżet publiczny nie ponosi żadnych kosztów naszego zatrudnienia, wręcz przeciwnie, ponieważ za naszą pracę pobierane są opłaty od nadzorowanych podmiotów, a stawki tych opłat są wyższe bądź równe stawkom wynagrodzeń. Zatrudniani jesteśmy na podstawie umów cywilnoprawnych podpisywanych maksymalnie na okres 1 roku, z koniecznością opłacania składek do ZUS we własnym zakresie, a wynagrodzenie opodatkowane jest zgodnie ze wspomnianymi umowami. Bilans w efekcie jest taki, że nasza praca powoduje jedynie wpływy do budżetu, nie obciążając go naszym zatrudnieniem.

Tak bezpardonowy atak na naszą grupę zawodową musi spotkać się z naszą zdecydowaną reakcją, dlatego z uwagi na powyższe wzywamy Ministra Rolnictwa do niezwłocznego podjęcia rozmów ze środowiskiem wyznaczonych lekarzy weterynarii lub też zaniechania dalszych prac nad procedowaniem przywołanego rozporządzenia.

Brak reakcji ze strony Pana Ministra będzie musiał spotkać się z koniecznością zaprzestania pełnienia przez nas obowiązków po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

Sygnatariusze listu:

1. lek. wet. Maciej Królewiecki

2. lek. wet. Marcin Mędrek

3. lek. wet. Jerzy Apoznański

4. lek. wet. Artur Chlebik

5. lek. wet. Sebastian Grzybowski

6. lek. wet. Arkadiusz Świacki

7. lek. wet. Sylwia Winter

8. lek. wet. Henryk Mróz

9. lek. wet. Michał Urbański

10. lek. wet. Jacek Kropidłowski

11. lek. wet. Łukasz Głogosz

12. lek. wet. Agnieszka Rusiłowska

13. lek. wet. Kinga Fałdzińska

14. lek. wet. Klaudia Malicka

15. lek. wet. Marcin Zawadzki

16. lek. wet. Mateusz Tomaszewski

17. lek. wet. Anna Osińska

18. lek. wet. Robert Baranowski

19. lek. wet. Katarzyna Łosicka-Piątek

20. lek. wet. Jakub Krakowiak

21. lek. wet. Wojciech Olesiński

22. lek. wet. Paulina Wojtasik-Olesińska

23. lek. wet. Jerzy Porwit

24. lek. wet. Roman Rajewski

25. lek. wet. Kamil Łukowski

26. lek. wet. Marta Sidorowicz

27. lek. wet. Fabian Klocek

28. lek. wet. Tomasz Koterwa

29. lek. wet. Adam Wysocki

30. lek. wet. Małgorzata Wysocka

31. lek. wet. Wioletta Ratajczak

32. lek. wet. Monika Lisiecka

33. lek. wet. Sławomir Pac-Pomarnacki

34. lek. wet. Anna Lignowska

35. lek. wet. Grzegorz Wojtysiak

36. lek. wet. Witold Pekowski

37. lek. wet. Piotr Choczyński

38. lek. wet. Anika Ogrodowczyk

39. lek. wet. Maciej Gorzelańczyk

40. lek. wet. Piotr Kempski

41. lek. wet. Tomasz Białas

42. lek. wet. Tomasz Balicki

43. lek. wet. Anna Talaga-Kozieł

44. lek. wet. Aleksandra Szewczyk - Rozmaryn

45. lek. wet. Justyna Myszczyńska

46. lek. wet. Przemysław Bartoszek

47. lek. wet. Cezary Jelonek

48. lek. wet. Piotr Walczak

49. lek. wet. Michał Maciaszek

50. lek. wet. Mirosław Chalczyński

51. lek. wet. Zbigniew Bartczak

52. lek. wet. Magdalena Kurc

53. lek. wet. Jarosław Tomaszewski

54. lek. wet. Aleksandra Rytel

- Floryszczyk

55. lek. wet. Alicja Szymkowiak-Rudzińska

56. lek. wet. Marcin Mierzejewski

57. lek. wet. Krzysztof Kotliński

58. lek. wet. Małgorzata Rybczyńska

59. lek. wet. Mariusz Zieliński

60. lek. wet. Szymon Norman

61. lek. wet. Mirosława Mroczek

62. lek. wet. Małgorzata Rutkowska

63. lek. wet. Marcin Rutkowski

64. lek. wet. Hubert Gorzkoś

65. lek. wet. Kinga Bachar

66. lek. wet. Klaudia Cierniak-Nawrocka

67. lek. wet. Monika Chojnowska

68. lek. wet. Piotr Król

69. lek. wet. Kamila Stępień

70. lek. wet. Dominika Raczyńska-Zalewska

71. lek. wet. Bożena Morawska

72. lek. wet. Marek Chybowski

73. lek. wet. Marta Adamczyk

74. lek. wet. Magdalena Kołodziejska

75. lek. wet. Michał Nawrocki

76. lek. wet. Monika Oleśkiewicz

77. lek. wet. Kamil Czyżewski

78. lek. wet. Aleksandra Szlawska

79. lek. wet. Bogusław Makowski

80. lek. wet. Bartłomiej Meller

81. lek. wet. Iwona Góralska

82. lek. wet. Monika Nieznańska

83. lek. wet. Michał Andrzejewski

84. lek. wet. Łukasz Wieczorek

85. lek. wet. Zuzanna Królak

86. lek. wet. Wojciech Zieliński

87. lek. wet. Anna Stefańska

88. lek. wet. Katarzyna Bajorska

89. lek. wet. Elżbieta Gruszczyńska

90. lek. wet. Adrian Andrzejewski

91. lek. wet. Mariusz Rogólski

92. lek. wet. Jolanta Budzyk

93. lek. wet. Sylwia Perzyńska

94. lek. wet. Ewa Fidos - Tama

95. lek. wet. Alicja Hamerla

96. lek. wet. Zofia Frydel

97. lek. wet. Anna Kowalska

98. lek. wet. Maurycy Matysiak

99. lek. wet. Cezary Kobosko

100. lek. wet. Magdalena Dera

101. lek. wet. Marcin Konieczny

102. lek. wet. Eugeniusz Sikora

103. lek. wet. Aldona Nowojska

104. lek. wet. Aleksandra Jabłońska-Kęska

105. lek. wet. Jerzy Obuchowicz

106. lek. wet. Beata Toporek

107. lek. wet. Sylwia Dendys

108. lek. wet. Anna Włodarczyk

109. lek. wet. Bartosz Grzesiak

110. lek. wet. Wioleta Grabowska-Mikłasiewicz

111. lek. wet. Maciej Olechowski

112. lek. wet. Cezary Kiszka

113. lek. wet. Dorota Kubiczek-Luberda

114. lek. wet. Karol Luberda

115. lek. wet. Andrzej Chachuła

116. lek. wet. Klaudia Pilch

117. lek. wet. Marta Połom-Ostrowska

118. lek. wet. Katarzyna Kuklis

119. lek. wet. Paweł Wlazłowski

120. lek. wet. Joanna Rozbicka

121. lek. wet. Łukasz Jaroszewski

122. lek. wet. Agnieszka Demska

123. lek. wet. Maciej Gronowski

124. lek. wet. Izabella Cichocka

125. lek. wet. Mostowski Łukasz

126. lek. wet. Mateusz Kopacz

127. lek. wet. Małgorzata Rogozińska

128. lek. wet. Jadwiga Bąkowska

129. lek. wet. Jan Bąkowski

130. lek. wet. Piotr Dzwonnik

131. lek. wet. Olga Chełstowska

132. lek. wet. Łukasz Mocny

133. lek. wet. Anita Kredowska

134. lek. wet. Tomasz Kredowski

135. lek. wet. Mariusz Mikołajczak

136. lek. wet. Jakub Buchalski

137. lek. wet. Sebastian Tomczyk

138. lek. wet. Michał Aleksandrowicz

139. lek. wet. Wojciech Ściuba

140. lek. wet. Jacek Filipowski

141. lek. wet. Justyna Siemieniuk

142. lek. wet. Piotr Siemieniuk

143. lek. wet. Stanisław Chybicki

144. lek. wet. Ilona Jakubek

145. lek. wet. Krystian Wirth

146. lek. wet. Daria Michałkowska

147. lek. wet. Anna Wojciechowska

148. lek. wet. Wojciech Wojciechowski

149. lek. wet. Monika Wiszniewska

150. lek. wet. Adam Tomczyk

151. lek. wet. Artur Kalemba

152. lek. wet. Kuba Klimecki

153. lek. wet. Artur Strąk

154. lek. wet. Marta Tymińska

155. lek. wet. Agnieszka Drobek-Gilowska

156. lek. wet. Piotr Przybylski

157. lek. wet. Przemysław Gierszewski

158. lek. wet. Paweł Osuch

159. lek. wet. Katarzyna Felska

160. lek. wet. Sławomir Misiek

161. lek. wet. Agata Kierstein

162. lek. wet. Dorota Tomczykowska

163. lek. wet. Aleksandra Maria

Olechowska

164. lek. wet. Bartosz Barański

165. lek. wet. Joanna Oknińska

166. lek. wet. Urszula Żoch

167. lek. wet. Benedykt Napierała

168. lek. wet. Michał Budzyk

169. lek. wet. Elżbieta Kurowska

170. lek. wet. Sylwia Radzka

171. lek. wet. Natalia Stawicka

172. lek. wet. Adam Krajewski

173. lek. wet. Przemysław Makuch

174. lek. wet. Mirosław Gniot

175. lek. wet. Jarosław Kubiczek

176. lek. wet. Marcin Sacha

177. lek. wet. Grzegorz Soliwodzki

178. lek. wet. Aleksandra Olszewska

179. lek. wet. Izabela Ciarka

180. lek. wet. Piotr Witkowski

181. lek. wet. Krzysztof Majkowski

182. lek. wet. Agnieszka Gawlik

183. lek. wet. Bartłomiej Chmielewski

184. lek. wet. Stanisław Gorczyński

185. lek. wet. Kamil Chmielewski

186. lek. wet. Joanna Munia

187. lek. wet. Marcelina Soliwodzka

188. lek. wet. Kamil Munia

189. lek. wet. Marcin Tyc

190. lek. wet. Wojciech Kaczyński

191. lek. wet. Robert Morawski

192. lek. wet. Ilona Makowska-Kulawiec

193. lek. wet. Alina Sokołowicz

194. lek. wet. Mieczysław Sokołowicz

195. lek. wet. Andrzej Kłopocki

196. lek. wet. Monika Stelmaszczyk

197. lek. wet. Michał Rybicki

198. lek. wet. Bożena Sas

199. lek. wet. Beata Ryczek

200. lek. wet. Łukasz Karliński

201. lek. wet. Agnieszka Wawer-Tomczak

202. lek. wet. Tomasz Grzelski

203. lek. wet. Magdalena Ryfka

204. lek. wet. Aleksandra Żółkiewska

205. lek. wet. Krzysztof Żółkiewski

206. lek. wet. Michał Majewski

207. lek. wet. Marcin Borkowski

208. lek. wet. Małgorzata Marcuch

209. lek. wet. Paweł Deptuła

210. lek. wet. Krzysztof Koczwarski

211. lek. wet. Radosław Tomkalski

212. lek. wet. Maciej Kasper

213. lek. wet. Zuzanna Kasper

214. lek. wet Krzysztof Prokop

215. lek. wet. Jakub Małek

216. lek. wet. Katarzyna Kot

217. lek. wet. Adam Ulanicki

218. lek. wet. Jarosław Grzywacz

219. lek. wet. Michał Rostalski

220. lek. wet. Jakub Gilowski

221. lek. wet. Michał Jóźwiak

222. lek. wet. Ewa Maciejewska

223. lek. wet. Marcin Kłos

224. lek. wet. Adam Kwaśniewski

225. lek. wet. Jakub Kołdys

226. lek. wet. Grzegorz Cituk

227. lek. wet. Walentyna Kancerska

228. lek. wet. Dorota Kasprzak

229. lek. wet. Mirosław Talaga

230. lek. wet. Ryszard Gruszczyński

231. lek. wet. Jacek Jakubek

232. dr n. wet. Serhat Torun

233. lek. wet. Michał Tutas

234. lek. wet. Marek Dąbrowski

235. lek. wet. Rafał Kozłowski

236. lek. wet. Andrzej Koziatek

237. lek. wet. Olga Pytel

238. lek. wet. Małgorzata Grduszak

239. lek. wet. Ewa Gąsowska

240. lek. wet. Maciej Chrostowski

241. lek. wet. Jarosław Grygo

242. lek. wet. Jacek Janiszewski

243. lek. wet. Zdzisław Janiszewski

244. lek. wet. Cezary Janiszewski

245. lek. wet. Ewa Kostencka

246. lek. wet. Michał Missima

247. lek. wet. Małgorzata Kuczyńska

248. lek. wet. Marek Wyrwas

249. lek. wet. Michał Gilowski

250. lek. wet. Marta Gilowska

251. lek. wet. Monika Wudarczyk

252. lek. wet. Marcin Szymaś

253. lek. wet. Grzegorz Głąb

254. lek. wet. Piotr Połatyński

255. lek. wet. Marek Skibiński

256. lek. wet. Krzysztof okrój

257. lek. wet. Marek Krysztofowicz

258. lek. wet. Paweł Wojas

259. lek. wet. Zbigniew Przezak

260. lek. wet. Robert Maj

261. lek. wet. Henryk Rejer

262. lek. wet. Jacek Mencel

263. lek. wet. Marina Kaniowska

264. lek. wet. Jacek Witkowski

265. lek. wet. Monika Pajkert

266. lek. wet. Marta Guzowska

267. lek. wet. Maciej Kierski

268. lek. wet. Justyna Bartczak

269. lek. wet. Magdalena Sikorzyńska

270. lek. wet. Miron Tomaszewski

271. lek. wet. Ewa Rutkowska

272. lek. wet. Marita Urbanelis

273. lek. wet. Joanna Pelc-Ambroży

274. lek. wet. Grażyna Tomaszewska

275. lek. wet. Maria Sobczuk-Dolacińska

276. lek. wet. Jarosław Szczepaniak

277. lek. wet. Robert Krumrych

278. lek. wet. Maciej Wójcik

279. lek. wet. Małgorzata Jankowska

280. lek. wet. Adam Adamski

281. lek. wet. Dąbrówka Maścibroda

282. lek. wet. Michał Woliński

283. lek. wet. Leon Maroń

284. lek. wet. Roman Ratyński

285. lek. wet. Janusz Woliński

286. lek. wet. Krzysztof Nowak

287. lek. wet. Bogumił Wasiniewski

288. lek. wet. Zygmunt Ziółkowski

289. lek. wet. Łukasz Kowalczyk

290. lek. wet. Mieczysław Ostrowski

291. lek. wet. Adam Łączkowski

292. lek. wet. Michał Ziękiewicz

293. lek. wet. Jacek Woiński

294. lek. wet. Ewa Koczerska

295. lek. wet. Mariusz Figalski

296. lek. wet. Rafał Grzeczka

297. lek. wet. Paweł Kowalczyk

298. lek. wet. Kasandra Kowalczyk

299. lek. wet. Zbigniew Kosiński

300. lek. wet. Elżbieta Majchrzak

301. lek. wet. Tadeusz Kacprowicz

302. lek. wet. Emilia Antoszkiewicz-Zamyślewska

303. lek. wet. Paweł Zamyślewski

304. lek. wet. Robert Braciszewski

305. lek. wet. Marta Rutkiewicz

306. lek. wet. Jerzy Cegielski

307. lek. wet. Jerzy Frydrychewicz

308. lek. wet. Waldemar Focht

309. lek. wet. Jerzy Nowacki

310. lek. wet. Piotr Smagała

311. lek. wet. Roman Bugaj

312. lek. wet. Robert Grzesiak

313. lek. wet. Joanna Przewoźna

314. lek. wet. Monika Maras-Fórmanowska

315. lek. wet. Aleksandra Jutrzenka-Smęt

316. lek. wet. Robert Łopaciuk

317. lek. wet. Łukasz Zalewski

318. lek. wet. Ewa Lasota-Czyżewska

319. lek. wet. Robert Kawa

320. lek. wet. Adrianna Tadrzak

321. lek. wet. Stanisław Trawicki

322. lek. wet. Kinga Skotnicka

323. lek. wet. Monika Szenk

324. lek. wet. Alicja Dorota Górczyńska-Cićkowska

325. lek. wet. Anna Chabior

326. dr n. wet. Michał Gnus

327. lek. wet. Marta Gnus

328. lek. wet. Zbigniew Gnus

329. lek. wet. Robert Gromadzki

330. lek. wet. Zuzanna Ziombra-Maszczenko

331. lek. wet. Ireneusz Maćkowski

332. lek. wet. Paweł Szczęśniak

333. lek. wet. Aleksandra Sidelnikow

334. lek. wet. Katarzyna Kubacka

335. lek. wet. Krystyna Jaworska

336. dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz

337. lek. wet. Marcelina Krzeptoń

338. lek. wet. Oliwia Gulińska

339. lek. wet. Monika Piersa

340. lek. wet. Andrzej Nowakowski

341. lek. wet. Adam Karaś

342. lek. wet. Ryszard Rokicki

343. lek. wet. Maciej Wocial

344. lek. wet. Marta Jankowska

345. lek. wet. Norbert Chybała

346. lek. wet. Monika Dubert

347. lek. wet. Dariusz Antonkiewicz

348. lek. wet. Justyna Kowalska

349. lek. wet. Krzysztof Knap

350. lek. wet. Adam Zagożdżon

351. lek. wet. Małgorzata Rosłońska-Chojnacka

352. lek. wet. Aleksandra Kowalczyk

353. lek. wet. Ewa Lichocka-Koziatek

354. lek. wet. Aleksandra Mioduszewska

355. lek. wet. Piotr Orzeł

356. dr n. wet. Marlena Młynarska

357. lek. wet. Ewa Kalman

358. lek. wet. Iwona Klimek

359. lek. wet. Aleksandra Rejman-Waś

360. lek. wet. Jakub Razik

361. lek. wet. Sebastian Grabowski

362. lek. wet. Paulina Wielowieyska

363. lek. wet. Oskar Pietrasina

364. lek. wet. Olga Pietrasina

365. lek. wet. Karolina Kijewska

366. lek. wet. Robert Krzywda

367. lek. wet. Agnieszka Matuszewska

368. lek. wet. Radosław Kimber

369. lek. wet. Aleksandra Kulesza

370. lek. wet. Dariusz Zarychta

371. lek. wet. Jolanta Tomkowiak

372. lek. wet. Jarosław Komosiński

373. lek. wet. Dariusz Jakubowski

374. lek. wet. Przemysław Stefański

375. lek. wet. Kamil Znyk

376. lek. wet. Monika Wójtowicz

377. lek. wet. Katarzyna Paluch-Zdyb

378. lek. wet. Andrzej Oktabiańczuk

379. lek. wet. Paweł Merder

380. lek. wet. Michał Zdyb

381. lek. wet. Jan Lewandowski

382. lek. wet. Karol Radosiński

383. lek. wet. Angelika Marciniak

384. lek. wet. Wojciech Grabowski

385. lek. wet. Zbigniew Antoszewski

386. lek. wet. Hanna Bilska

387. lek. wet. Ryszard Bilski

388. lek. wet. Michał Okrasa

389. lek. wet. Hubert Okupiński

390. lek. wet. Mirosław Czerwiński

391. lek. wet. Izabela Kieler

392. lek. wet. Jarosław Kieler

393. lek. wet. Aleksander Dębicki

394. lek. wet. Krzysztof Sarnowski

395. lek. wet. Natalia Majewska

396. lek. wet. Adam Rogoziński

397. lek. wet. Wojciech Majewski

398. lek. wet. Jadwiga Gołębiowska

399. lek. wet. Mikołaj Kańduła

400. lek. wet. Radosław Łapiński

401. lek. wet. Bartosz Jaszczur

402. lek. wet. Bartosz Woźniak

403. lek. wet. Mieczkowski Józef

404. lek. wet. Andrzej Milik

405. lek. wet. Piotr Szubert

406. lek. wet. Janusz Zamyślewski

407. lek. wet. Zenon Pocierznicki

408. lek. wet. Wojciech Minda

409. lek. wet. Sławomir Duda

410. lek. wet. Daniel Irek

411. lek. wet. Krzysztof Pelikant

412. lek. wet. Dominik Gościniak

413. lek. wet. Kacper Guzowski

414. lek. wet. Jarosław Wilk

415. lek. wet. Rafał Chojnacki

416. lek. wet. Piotr Hałys

417. lek. wet. Ewa Czajka

418. lek. wet. Piotr Babiec

419. lek. wet. Tadeusz Legacki

420. lek. wet. Janusz Stołecki

421. lek. wet. Aleksandra Kaczmarkowska

422. lek. wet. Jakub Jarych

423. lek. wet. Daniel Boruszewski

424. lek. wet. Olga Smoliga

425. lek. wet. Maciej Gotz

426. lek. wet. Andrzej Gotz

427. lek. wet. Agata Gotz

428. lek. wet. Beata Leśniak

429. lek. wet. Agata Piotrowska

430. lek. wet. Maciej Gasik

431. lek. wet. Leszek Zieliński

432. lek. wet. Maciej Przewoźny

433. lek. wet. Kalina Jarnutowska

434. lek. wet. Agnieszka Biskupska

435. lek. wet. Marek Kilian

436. lek. wet. Kinga Gaj

437. lek. wet. Jakub Grzyb

438. lek. wet. Tomasz Miodyński

439. lek. wet. Hubert Górnicki

440. lek. wet. Wojciech Nowak

441. lek. wet. Anna Gębura

442. lek. wet. Krzysztof Gębura

443. lek. wet. Iwona Boruch

444. lek. wet. Mateusz Pawelec

445. lek. wet. Katarzyna Morton

446. lek. wet. Jerzy Grabarczyk

447. lek. wet. Remigiusz Wilmowicz

448. lek. wet. Małgorzata Lis

449. lek. wet. Wojciech Kupiński

450. lek. wet. Marta Dądalska-Krefft

451. lek. wet. Andrzej Sirko

452. lek. wet. Jarosław Kowalski

453. lek. wet. Patrycja Polcyn

454. lek. wet. Magdalena Krzeszewska-Zachary

455. lek. wet. Józef Popłonikowski

456. lek. wet. Przemysław Błaszczyk

457. lek. wet. Anna Apoznańska

458. lek. wet. Grzegorz Stachera

459. lek. wet. Dominik Domiszewski

460. lek. wet. Wojciech Małas

461. lek. wet. Katarzyna Łabędzka

462. lek. wet. Paweł Kwiatek

463. lek. wet. Aleksandra Kolloch

464. lek. wet. Bogdan Noweta

465. lek. wet. Wiesław Noweta

466. lek. wet. Łukasz Noweta

467. lek. wet. Marcin Buliński

468. lek. wet. Janusz Kraus

469. lek. wet. Iwo Toporek

470. lek. wet. Bogdan Łazarczyk

471. lek. wet. Michał Jóźwik

472. lek. wet. Wawrzyniec Thal

473. lek. wet. Krzysztof Fedorowicz

474. lek. wet. Agata Kucia

475. lek. wet. Bartłomiej Kucia

476. lek. wet. Roman Sieredzki

477. lek. wet. Alicja Teodorczyk

478. lek. wet. Andrzej Gmiter

479. lek. wet. Adam Kapitaniak

480. lek. wet. Grzegorz Lis

481. lek. wet. Maciej Franciszek Sarna

482. lek. wet. Witalij Galczinskij

483. lek. wet. Bartłomiej Piotrowski

484. lek. wet. Przemysław Kurkowski

485. lek. wet. Joanna Wylangowska

486. lek. wet. Piotr Stankowski

487. lek. wet. Zofia Piotrowska

488. lek. wet. Anna Kozłowska

489. lek. wet. Anna Siębor

490. lek. wet. Adam Siębor

491. lek. wet. Ireneusz Pająk

492. lek. wet. Natalia Fedejko

493. lek. wet. Andrzej Łobaczewski

494. lek. wet. Waldemar Mikuś

495. lek. wet. Marcin Partyka

496. lek. wet. Cezary Jasiński

497. lek. wet. Monika Balcerowicz

498. lek. wet. Bartłomiej Raj

499. lek. wet. Katarzyna Majer-Chmielewska

500. lek. wet. Magdalena Wróbel

501. lek. wet. Katarzyna Pawlak

502. lek. wet. Szymon Nowak

503. lek. wet. Sylwester Dobrzycki

504. lek. wet. Agnieszka Obajtek

505. lek. wet. Sławomir Ciechowicz

506. lek. wet. Kamila Wieloch

507. lek. wet. Bogusław Konopko

508. lek. wet. Natalia Konopko

509. lek. wet. Marzena Sobiejewska

510. lek. wet. Adam Sędkowski

511. lek. wet. Piotr Szklar

512. lek. wet. Dariusz Szklar

513. lek. wet. Andrzej Sałuda

514. lek. wet. Marcin Banaszczyk

515. lek. wet. Igor Płoski

516. lek. wet. Elżbieta Woźniak

517. lek. wet. Adam Czerwiński

518. lek. wet. Wojciech Budzyk

519. lek. wet. Marcin Supeł

520. lek. wet. Dariusz Wodniczak

521. lek. wet. Magdalena Sałata

522. lek. wet. Adam Wróblewski

523. lek. wet. Jerzy Szwaj

524. lek. wet. Kamil Gębka

525. lek. wet. Małgorzata Grzelec

526. lek. wet. Grzegorz Sychowski

527. lek. wet. Bogusław Sternak

528. lek. wet. Ewelina Rębosz

529. lek. wet. Alicja Klamrowska

530. lek. wet. Agnieszka Firan-Kwaczyńska

531. lek. wet. Adam Ladziński

532. lek. wet. Adam Żurawski

533. lek. wet. Mateusz Kozłowski

534. lek. wet. Agnieszka Anzelewicz

535. lek. wet. Stanisław Kościuch

536. lek. wet. Mariusz Pisarski

537. lek. wet. Andrzej Zaton

538. lek. wet. Waldemar Roszyk

539. lek. wet. Piotr Roszyk

540. lek. wet. Zbigniew Cień

541. lek. wet. Jacek Kornacki

542. lek. wet. Szymon Rzepecki

543. lek. wet. Joanna Gonicka

544. lek. wet. Adrian Gonicki

545. lek. wet. Łukasz Hanisch

546. lek. wet. Ryszard Dytrych

547. lek. wet. Agnieszka Pancerz

548. lek. wet. Rafał Bukała

549. lek. wet. Karolina Makuch

550. lek. wet. Joanna Mamczarz

551. lek. wet. Magda Szalewicz

552. lek. wet. Dominika Rakieć

553. lek. wet. Mateusz Jabłoński

554. lek. wet. Łukasz Gadzała

555. lek. wet. Katarzyna Wilczyńska-Głąb

556. lek. wet. Judyta Kukułka

557. lek. wet. Janusz Bachar

558. lek. wet. Anna Iwankowska

559. lek. wet. Maciej Kowalczewski

560. lek. wet. Marek Szulga

561. lek. wet. Włodzimierz Konopka

562. lek. wet. Katarzyna Bajorska

563. lek. wet. Jarosław Rygał

564. lek. wet. Jarosław Grzegorczyk

565. lek. wet. Paulina Wiśniowska

566. lek. wet. Dorota Niegowska-Chachuła

567. lek. wet. Wojciech Kmita

568. lek. wet. Katarzyna Osińska

569. lek. wet. Agata Popiołek

570. lek. wet. Justyna Kmita

571. lek. wet. Radosław Kulawiec

572. lek. wet. Jacek Kalicki

573. lek. wet. Przemysław Sawicki

574. lek. wet. Krystiana Zagożdżon

575. lek. wet. Paweł Maciej Grzechnik

576. lek. wet. Nikola Dziewulska

577. lek. wet. Jerzy Jeske

578. lek. wet. Barbara Lubos

579. lek. wet. Anna Knap

580. lek. wet. Michał Wernicki

581. dr n. wet. Natalia Burmańczuk

582. lek. wet. Janusz Lebiedziński

583. lek. wet. Natalia Maszkowska

584. lek. wet. Beata Lebiedzińska

585. lek. wet. Jan Klimas

586. lek. wet. Magdalena Wiśniewska

587. lek. wet. Krzysztof Szafner

588. lek. wet. Konrad Janiak

589. lek. wet. Tomasz Strzelecki

590. lek. wet. Świętosława Kutzner-Stefańska

591. lek. wet. Jacek Kołodziej

592. lek. wet. Bartosz Giżyński

593. lek. wet. Joanna Dzięgelewska

594. lek. wet. Waldemar Wszeborowski

595. lek. wet. Dariusz Czerwiński

596. lek. wet. Katarzyna Bekiesz

597. lek. wet. Sławomir Hawryluk

598. lek. wet. Łukasz Jańczak

599. lek. wet. Ryszard Karcz

600. lek. wet. Jarosław Konarski

601. lek. wet. Roman Makaruk

602. lek. wet. Jakub Małek

603. lek. wet. Grzegorz Matynia

604. lek. wet. Rafał Maziarz

605. lek. wet. Stefan Niczyporuk

606. lek. wet. Marta Rzepniewska-Korolczuk

607. lek. wet. Krzysztof Korolczuk

608. lek. wet. Marcin Skowronek

609. lek. wet. Kamil Szczęśniak

610. lek. wet. Ryszard Torbiczuk

611. lek. wet. Sławomir Tusiński

612. lek. wet. Andrzej Więcek

613. lek. wet. Anna Wolińska

614. lek. wet. Jerzy Wrzesień

615. lek. wet. Kornelia Przekop

616. lek. wet. Sławomir Zieliński

617. lek. wet. Robert Wójcik

618. lek. wet. Krzysztof Bawoł

619. lek. wet. Artur Zaprzałek

620. lek. wet. Michał Wieszczeczyński

621. lek. wet. Magdalena Szumilas

622. lek. wet. Jarosław Szymański

623. lek. wet. Agnieszka Markiewicz

624. lek. wet. Marcin Pilaszek

625. lek. wet. Maria Spółczyńska

626. lek. wet. Wiktor Ossowski

627. lek. wet. Lech Chybała

628. lek. wet. Iwona Orłowska

629. lek. wet. Małgorzata Pisarska

630. lek. wet. Marcin Pisarski

631. lek. wet. Marta Jasińska

632. lek. wet. Anna Kowalczyk

633. lek. wet. Małgorzata Andrysiak

634. lek. wet. Anna Marek

635. lek. wet. Przemysław Marek

636. lek. wet. Jacek Zyzman

637. lek. wet. Andrzej Kaczmarek

638. lek. wet. Andrzej Gołębiowski

639. lek. wet. Artur Krakowiak

640. lek. wet. Barbara Książkiewicz

641. lek. wet. Maciej Strączyński

642. lek. wet. Wojciech Walecki

643. dr n. wet. Elżbieta Bednarko-Młynarczyk

644. lek. wet. Marcin Borowy

645. lek. wet. Katarzyna Szafran-Borowy

646. lek. wet. Filip Rzepiński

647. lek. wet. Albert Kacuga

648. lek. wet. Łukasz Łubnicki

649. lek. wet. Kamil Ludwiczak

650. lek. wet. Katarzyna Kotwica

651. lek. wet. Łukasz Pietruszewski

652. lek. wet. Wojciech Zawadzki

653. lek. wet. Joanna Pałac-Zawadzka

654. lek. wet. Karolina Osiewicz

655. lek. wet. Joanna Pilaszek

656. lek. wet. Agnieszka Grąziowska-Maciela

657. lek. wet. Jarosław Karcz

658. lek. wet. Jan Sawczuk

659. lek. wet. Stanisław Nieruchaj-Krupa

660. lek. wet. Edyta Krupa

661. lek. wet. Mariusz Krogulec

662. lek. wet. Karolina Bielińska

663. lek. wet. Andrzej Matras

664. lek. wet. Ireneusz Grzesiak

665. lek. wet. Anna Szmytkowska-Dobosz

666. lek. wet. Marcin Barański

667. lek. wet. Klementyna Maszewska

668. lek. wet. Agata Żurke-Balcerczyk

669. lek. wet. Robert Szwaja

670. lek. wet. Waldemar Rduch

671. lek. wet. Wiktor Szymczak

672. lek. wet. Wiktoria Szymczak

673. lek. wet. Rafał Urbański

674. lek. wet. Marcin Przygocki

675. lek. wet. Barbara Boćko

676. lek. wet. Małgorzata Walecka

677. lek. wet. Marta Szypczyńska-Pastwa

678. lek. wet. Karolina Cebulska

679. lek. wet. Marta Szczecińska

680. lek. wet. Maja Zaborowska

681. lek. wet. Andrzej Siwek

682. lek. wet. Magda Stępień

683. lek. wet. Konrad Kurek

684. lek. wet. Anna Kurlanda

685. lek. wet. Jacek Mleczak

686. lek. wet. Romuald Mleczak

687. lek. wet. Mateusz Darcz

688. lek. wet. Antoni Superson

689. lek. wet. Kamila Burek

690. dr n. wet. Barbara Furmaga-Putowska

691. lek. wet. Dariusz Kwaśniewicz

692. lek. wet. Piotr Putowski

693. lek. wet. Paweł Rak

694. lek. wet. Włodzimierz Kuczera

695. lek. wet. Jarosław Furman

696. lek. wet. Anna Zawadzka

697. lek. wet. Jordan Zawadzki

698. lek. wet. Daniel Opaliński

699. lek. wet. Renata Piasecka

700. lek. wet. Katarzyna Kokoryka-Winiarczyk

701. lek. wet. Małgorzata Kotowicz

702. lek. wet. Bartłomiej Stąsik

703. lek. wet. Joanna Cisz

704. lek. wet. Ewa Dziewulska-Okal

705. lek. wet. Anna Doraczyńska-Filipczak

706. lek. wet. Żaneta Kowal-Wójcicka

707. lek. wet. Iga Kuźmińska-Nowosad

708. lek. wet. Maciej Samorek

709. lek. wet. Agata Romatowska

710. lek. wet. Agnieszka Koleśnik

711. dr n. wet. Barbara Zdrodowska

712. lek. wet. Damian Kwiatkowski

713. lek. wet. Filip Pawłowski

714. lek. wet. Jerzy Wałkuski

715. lek. wet. Katarzyna Wałkuska

716. lek. wet. Joanna Gregorczyk

717. lek. wet. Piotr Piotrowicz

718. lek. wet. Lidia Gałka

719. lek. wet. Maciej Brodowski

720. lek. wet. Magdalena Falkowska-Rosińska

721. lek. wet. Michał Kokorniak

722. lek. wet. Michał Myć

723. lek. wet. Monika Napierska

724. lek. wet. Rafał Kaźmierczak

725. lek. wet. Wojciech Brzozowski

726. lek. wet. Wojciech Zakrzewski

727. lek. wet. Andrzej Aptazy

728. lek. wet. Wojciech Ratyński

729. lek. wet. Mariusz Tomasz Murawski

730. lek. wet. Izabela Król

731. lek. wet. Arkadiusz Kardas

732. lek. wet. Maciej Kwiatek

733. lek. wet. Agata Bytner

734. lek. wet. Robert Moskal

735. lek. wet. Stanisław Zygmunt Garlicki

736. lek. wet. Jerzy Michalak

737. lek. wet. Magdalena Lenart - Ojak

738. lek. wet. Dorota Niedziela

739. lek. wet. Andrzej Chojecki

740. lek. wet. Beata Mazur-Lech

741. lek. wet. Justyna Podlaska

742. lek. wet. Ewa Iskrzak

743. lek. wet. Jacek Szwaczka

744. lek. wet. Barbara Śmieszek

745. lek. wet. Marta Kielar

746. lek. wet. Ryszard Napora

747. lek. wet. Cezary Krawczyk

748. lek. wet. Szymon Balcerczyk

749. lek. wet. Jakub Koszucki

750. lek. wet. Katarzyna Zawadzka

751. lek. wet. Maciej Samorek

752. lek. wet. Katarzyna Nejman

753. lek. wet. Henryk Nadskakulski

754. lek. wet. Cezary Nejman

755. lek. wet. Bartosz Małecki

756. lek. wet. Szymon Andrzej Wójciak

757. lek. wet. Marta Górska-Papke

758. lek. wet. Marcin Żuk

759. lek. wet. Magdalena Kutrzuba

760. lek. wet. Maciej Perzyna

761. lek. wet. Jacek Szlauderbach

762. lek. wet. Jacek Bańka

763. lek. wet. Elżbieta Kulczyńska

764. lek. wet. Beata Sołdon

765. lek. wet. Walerian Hans

766. lek. wet. Tadeusz Kozłowski

767. lek. wet. Stefan Fafiński

768. lek. wet. Konrad Bełezina

769. lek. wet. Waldemar Mierzejewski

770. lek. wet. Sylwia Kamińska-Zielińska

771. lek. wet. Piotr Kutrzuba

772. lek. wet. Piort Waleński

773. lek. wet. Paweł Walczak

774. lek. wet. Paweł Błazik

775. lek. wet. Patrycja Kłobucka

776. lek. wet. Marian Majkowski

777. lek. wet. Marek Miętkiewicz

778. lek. wet. Karol Grzęda

779. lek. wet. Jacek Borowy

780. lek. wet. Iwona Wieczorek-Miranowicz

781. lek. wet. Bogdan Trot

782. lek. wet. Bartosz Bliźniuk

783. lek. wet. Andrzej Mastalerz

784. lek. wet. Julia Skowron

785. lek. wet. Magdalena Kutrzuba

786. lek. wet. Regina Boroń

787. lek. wet. Katarzyna Hałat

788. lek. wet. Ryszard Mikołajczyk

789. lek. wet. Jerzy Pawluczuk

790. lek. wet. Rafał Piotrowski

791. lek. wet. Bartosz Dziewirski

792. lek. wet. Arkadjusz Kobosko

793. lek. wet. Jan Mruk

794. lek. wet. Kamil Mazurek

795. lek. wet. Rafał Terpiłowski

796. lek. wet. Katarzyna Nowakowska

797. lek. wet. Piotr Hoin

798. lek. wet. Marek Gajda

799. lek. wet. Mariola Labusek

800. lek. wet. Bartłomiej Topór

801. lek. wet. Wiesław Topór

802. lek. wet. Krzysztof Klimas

803. lek. wet. Łukasz Jasiński

804. lek. wet. Radosław Trepka

805. lek. wet. Elżbieta Siśkiewicz

806. lek. wet. Marek Dziewirski

807. lek. wet. Barbara Gruca

808. lek. wet. Natalia Berka

809. lek. wet. Karolina Bojarowicz

810. lek. wet. Zuzanna Sikorska

811. lek. wet. Agata Jankowska

812. lek. wet. Magdalena Koronkiewicz

813. lek. wet. Andrzej Migocki

814. lek. wet. Agnieszka Kozłowska

815. lek. wet. Weronika Kruk

816. lek. wet. Jarosław Brokos

817. lek. wet. Marcin Szulakowski

818. lek. wet. Szymon Pawlak

819. lek. wet. Olga Anna

820. lek. wet. Szymon Gajda

821. lek. wet. Agata Gandecka

822. lek. wet. Anna Romaniszyn

823. lek. wet. Krzysztof Białas

824. lek. wet. Magdalena Prasalska

825. lek. wet. Janusz Kopyłowski

826. lek. wet. Andrzej Florkowski

827. lek. wet. Bartłomiej Kania

828. lek. wet. Emilia Grabek

829. lek. wet. Radosław Lis

830. lek. wet. Henryk Gadula

831. lek. wet. Marcin Markiewicz

832. lek. wet. Katarzyna Gruszczyńska

833. lek. wet. Szymon Balcerczyk

834. lek. wet. Iwona Olejkowska

835. lek. wet. Renata Bouźyk

836. lek. wet. Teresa Trąbińska

837. lek. wet. Izabela Jurek

838. lek. wet. Dawid Jurek

839. lek. wet. Wojciech Kowalski

840. lek. wet. Jowita Rajchert

841. lek. wet. Piotr Domański

842. lek. wet. Katarzyna Idczak

843. lek. wet. Beata Trawińska-Krzemińska

844. lek. wet. Agnieszka Lis

845. lek. wet. Karol Radtke

846. lek. wet. Maciej Dulęba

847. lek. wet. Bogusław Kowalczyk

848. lek. wet. Wojciech Kowalczyk

849. lek. wet. Krystyna Kowalczyk

850. lek. wet. Piotr Górczyński

851. lek. wet. Anna Dera

852. lek. wet. Mirosław Dera

853. lek. wet. Romana Zielińska

854. lek. wet. Aleksandra Rudzka

855. lek. wet. Agnieszka Tomaszek

856. lek. wet. Anna Schneider

857. lek. wet. Cezary Wosinski

858. lek. wet. Radosław Zambrzycki

859. lek. wet. Leszek Mańkowski

860. lek. wet. Ireneusz Sobiak

861. dr n. wet. Maria Makowiecka

862. lek. wet. Katarzyna Polak

863. lek. wet. Weronika Wirtek-Swoboda

864. lek. wet. Paweł Kowalski

865. lek. wet. Katarzyna Przewoska-Stoltmann

866. lek. wet. Marcin Mioduszewski

867. lek. wet. Damian Wójtowicz

868. lek. wet. Emilia Wachowska

869. lek. wet. Paweł Sadowski

870. lek. wet. Aleksandra Monika

Gielerak

871. lek. wet. Andrzej Bączyk

872. lek. wet. Dominika Łoszewska

873. lek. wet. Sylwia Kuter

874. lek. wet. Szymon Osika

875. lek. wet. Tomasz Kryński

876. lek. wet. Tadeusz Kryński

877. lek. wet. Romuald Dejneko

878. lek. wet. Robert Kuna

879. lek. wet. Jędrzej Nowicki

880. lek. wet. Maciej Szymczak

881. lek. wet. Dawid Król

882. lek. wet. Amanda Klocek

883. lek. wet. Aleksander Tokarczyk

884. lek. wet. Konrad Kleina

885. lek. wet. Joanna Kleina

886. lek. wet. Łukasz Łasak

887. lek. wet. Natalia Młynarska

888. lek. wet. Anna Stradowska

889. lek. wet. Marek Starzewski

890. lek. wet. Dorota Suchecka

891. lek. wet. Anna Bracha

892. lek. wet. Krzysztof Wójcikowski

893. lek. wet. Tomasz Domaszewski

894. lek. wet. Tadeusz Waszak

895. lek. wet. Aleksandra Głód-Suszyńska

896. lek. wet. Adam Kubiak

897. lek. wet. Joanna Kwiatkowska

898. lek. wet. Kamila Plichta

899. lek. wet. Piotr Grobelny

900. lek. wet. Magdalena Gądek-Bratkowska

901. lek. wet. Elżbieta Zielińska-Bratkowska

902. lek. wet. Paweł Gawlik

903. lek. wet. Zbigniew Grabarek

904. lek. wet. Bogdan Jaworski

905. lek. wet. Zbigniew Sulkowski

906. lek. wet. Kamil Kamiński

907. lek. wet. Sławomir Andryszak

908. lek. wet. Aleksandra Smolarek-Gasik

909. lek. wet. Małgorzata Nalewajczyk

910. lek. wet. Dana Nowicka

911. lek. wet. Paweł Żygadło

912. lek. wet. Krzysztof Wisiecki

913. lek. wet. Kazimierz Sobczak

914. lek. wet. Daniel Pogoda

915. lek. wet. Konrad Michalski

916. lek. wet. Krzysztof Karp

917. lek. wet. Paweł Walendzik

918. lek. wet Daria Luberda

919. lek. wet. Krzysztof Frejowski

920. lek. wet. Dominika Tura

921. lek. wet. Katarzyna Fijałkowska

listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.