Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów. Apelujemy do wszystkich mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle wrażliwych społecznie kwestiach i niepublikowanie opinii wprowadzających w błąd polskie społeczeństwo - piszą w swoim liście otwartym transplantolodzy.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

My, transplantolodzy i osoby reprezentujące inne dziedziny nauki związane z medycyną transplantacyjną, wyrażamy sprzeciw co do treści niektórych programów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagadnienie pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji.

Szczególnie niepokoi nas fakt, że treści podważające ideę transplantacji i negujące wiedzę medyczną w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu pojawiają się w mediach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również w telewizji publicznej, kształtującej opinie i postawy obywateli. Idea przeszczepiania narządów jest niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie życia. Działania podejmowane przez osoby w nią zaangażowane mają na celu pomoc chorym, którzy bez przeszczepienia narządu nie mają szans na przeżycie lub na znaczącą poprawę jakości życia. Pomimo aktywności ośrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywane jest zaledwie około 1500 przeszczepień narządów rocznie, podczas gdy w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu-, a nawet trzykrotnie wyższa dzięki szerokiej społecznej akceptacji dla tej metody leczenia.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie narządy do przeszczepienia pozyskuje się głównie od osób zmarłych, u których rozpoznano śmierć mózgu. Ten stan jest nieodwracalny i nie ma żadnych sposobów dalszego leczenia osób ze śmiercią mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa. Są one jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola do nadużyć czy niepewności.

Kryteria medyczne stwierdzania śmierci mózgu w Polsce są ustalone przez grupę autorytetów naukowych i są zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz z wytycznymi gremiów międzynarodowych. Osoby przedstawiające inne, niezgodne z wiedzą medyczną i przepisami prawnymi poglądy, świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, szkodząc wprost rodzinom osób zmarłych (u których stwierdzono śmierć mózgu) i pacjentom oczekującym na ratujący życie zabieg przeszczepienia narządu.

Przyczynkiem do prowadzenia tak dalekiej od prawdy i pozbawionej argumentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji jest przypadek odstąpienia od leczenia i zgonu polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że u osoby tej w okresie poprzedzającym zgon nie rozpoznawano śmierci mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niego sztucznej wentylacji). Decyzje o zakończeniu leczenia podjęte na gruncie brytyjskiego prawa nie mogą wpływać na postrzeganie odrębnych działań (w tym w Polsce) mających na celu stwierdzanie śmierci mózgu i dopiero wówczas pobrania od zmarłego narządów do przeszczepienia.

Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów. W związku z tym apelujemy do wszystkich mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle wrażliwych społecznie kwestiach i niepublikowanie opinii wprowadzających w błąd polskie społeczeństwo.

Sygnatariusze listu

Dr n. med. Jacek Bicki, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Grzegorz Budziński, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT), Pomorski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński, zastępca dyrektora ds. medycznych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant", Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz, prezes PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Piotr Domagała, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. med. Maciej Głyda, prof. UZ, członek Zarządu PTT, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski, Klinika Neurochirurgii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. Iwona Grabska-Liberek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,

kierownik Kliniki Okulistyki CMKP Warszawa

Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, przewodnicząca Zespołu do spraw Opinii Prawnych i Regulacji Międzynarodowych w Krajowej Radzie Transplantacyjnej (KRT)

Prof dr hab. med. Jerzy Jabłecki, Szpital im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Prof. dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński, członek KRT, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Dr hab. med. Dorota Kamińska, członek Zarządu PTT, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Prof. dr hab. med. Marian Klinger, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Sylwia Kołtan, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, członek KRT, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki, prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, wiceprezes PTN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. med. Łukasz Krakowczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1998-2016), rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008-2016), członek honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Robert Król, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Bartosz Kubisa, prof. PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza, prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów Polskich

Dr med. Dorota Lewandowska, członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków, członek KRT, Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Maciejewski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach

Dr hab. med. Dariusz Maciejewski, kkonsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko, członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Józef Matych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. M. Pirogowa, Łódź

Dr hab. med. Marek Myślak, ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Prof. dr hab. med. Andrzej Oko, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, członek Zarządu PTT, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon, Klinika Okulistyki i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr hab. med. Maciej Romanowski, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. hum. Joanna Różyńska, członek KRT, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, członek KRT , Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. prof. IK Małgorzata Sobieszczańska-Małek, członek Zarządu PTT, Narodowy Instytut Kardiologii

Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, były dyrektor Poltransplantu, członek honorowy PTT

Prof. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, członek honorowy PTT

Dr hab. n. med. Jacek Wojarski, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Prof. dr hab. med. Dariusz Wołowiec, były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca, członek honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Sławomir Żegleń, Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Wszystko to prawda, ale jeżeli akceptujemy, że prawo do życia ma pozbawiony mózgu płód, to tym bardziej urodzony człowiek z mózgiem obumarłym. I takie właśnie są skutki fundamentalizmu.
  @daks47
  A także amputowana noga, wycięta śledziona itd.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Tia i już dwóch mamy dwóch ekspertów. W karcie medycznej na telefonie mam zgodę na pobranie i prośbę o nie reanimowanie (mam uraz rdzenia wolę mieć spokój). Co tam wiedzą naukowcy i lekarze, @szuwarek czy @Elektrycznosc wiedzą lepiej ...
  @slain

  Chłopie...
  czujesz różnice miedzy pojęciem 1) Transplantologia a 2) Transplantacje...?
  Transplantologia to nauka- to przestrzeń jedynie dla naukowców
  Transplantacja to zabieg/operacja związana z ludzkim bytem. Człowiek, media mają prawo do wrażania wątpliwości.

  wystąpienie zresztą wygląda mi to na prowokacje żywo podobną do tych z "Nowogrodzkiej i TVP info". Nie mogę uwierzyć, że zrobili to ludzie niżej podpisania, to nieprawdopodobne !
  już oceniałe(a)ś
  0
  6
  Uwazam za niedopuszczalne aby osoby, ktore nie korzystaja z muzgu, mialy mozliwosc stanowienia jakiegokolwiek prawa!
  @antyduren
  Co to jest muzg?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Przecież każdy polak zna się najlepiej na medycynie, prawie i ekonomii.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Szanowny Panie frajtak

  Nie jestem ciemnogrodem frajtak . 29 lat temu asystowałem Wałaszewskiemu w cyklu przeszczepów rodzinnych. Realizowałem duży projekt dla BBC. Moja ekipa i ja byliśmy obecni przy i po przeszczepach rodzinnych w Polsce w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Ani wtedy ani dziś nie mam żadnych wątpliwości. Przeszczep rodzinny czy te przeszczep od żyjącego dawcy jest świadectwem ludzkiego humanizmu, altruizmu i współczucia.
  Frajtak apeluje do Ciebie i pozostałych hejterów o Uczciwość intelektualną która powoduje przede wszystkim bezwarunkową uczciwość względem siebie samego. To rodzaj uczciwości ? wymagający nie tylko powstrzymywania się od samookłamywania, ale również obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania, których wolelibyśmy unikać.
  Oznacza ciągłe i nieustanne poszukiwanie prawdy, nawet kosztem własnego
  samopoczucia. Dopiero taka uczciwość może stanowić oparcie dla poważnych
  poszukiwań duchowych oraz ? jak się okazuje ? badań naukowych. Uczciwość
  intelektualna to także zobowiązanie do przyjmowania tych tez, za którymi
  stoją albo dobre argumenty, albo dowody empiryczne ? choćby tezy te głosiły
  coś, na co nie chcemy się zgodzić, coś, co nas rani.

  Nie mam w Twoim przypadku szczególnej nadzieji ale mocno wierze, że po przeczytaniu mojego listu coś się jednak zmieni .

  z wyrazami szacunku Elektryczność
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Katolicki ciemnogród wykończy transplantologię.
  @frajtak

  Szanowny Panie frajtak

  Nie jestem ciemnogrodem frajtak . 29 lat temu asystowałem Wałaszewskiemu w cyklu przeszczepów rodzinnych. Realizowałem duży projekt dla BBC. Moja ekipa i ja byliśmy obecni przy i po przeszczepach rodzinnych w Polsce w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Ani wtedy ani dziś nie mam żadnych wątpliwości. Przeszczep rodzinny czy te przeszczep od żyjącego dawcy jest świadectwem ludzkiego humanizmu, altruizmu i współczucia.
  Frajtak apeluje do Ciebie i pozostałych hejterów o Uczciwość intelektualną która powoduje przede wszystkim bezwarunkową uczciwość względem siebie samego. To rodzaj uczciwości ? wymagający nie tylko powstrzymywania się od samookłamywania, ale również obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania, których wolelibyśmy unikać.
  Oznacza ciągłe i nieustanne poszukiwanie prawdy, nawet kosztem własnego
  samopoczucia. Dopiero taka uczciwość może stanowić oparcie dla poważnych
  poszukiwań duchowych oraz ? jak się okazuje ? badań naukowych. Uczciwość
  intelektualna to także zobowiązanie do przyjmowania tych tez, za którymi
  stoją albo dobre argumenty, albo dowody empiryczne ? choćby tezy te głosiły
  coś, na co nie chcemy się zgodzić, coś, co nas rani.

  Nie mam w Twoim przypadku szczególnej nadzieji ale mocno wierze, że po przeczytaniu mojego listu coś się jednak zmieni .

  z wyrazami szacunku Elektryczność
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  W odpowiedzi wszystkim dziadersom zasłaniającym się naukowoścą, autorytetami oraz tzw prawem I Wszystkim Tym którzy chcą Nam odebrać prawa podstawowe jak dostęp do informacji i prawo do niezgody i polemiki.

  to tak jakby wirusolodzy podnieśli larum i gremialnie zabronili komentowania akcji szczepień a w szczególności rozważań na temat jakości i przydatności szczepionek
  to tak jakby kardiolodzy wszczeli rwetest w sprawie jakichkolwiek dyskusji a propos leczenia serca i wyrażania jakichkolwiek wątpliwości w sprawie ich diagnostyki .
  to tak jakby farmaceuci zdecydowali decydować co wydadzą Nam w ramach naszych recept a do tego bez szemrania.
  Dystopijny świat jak z filmów sci-fi z posmakiem horroru. Nie jesteśmy Ludożerką która potulnie i w milczeniu ma aprobować wszystko to co pochodzi z Waszych szlachetnych tzw naukowych ust .

  audire ad medicus est, patientes estote !
  @Elektrycznosc
  Rwetest? Test niezdany. Jesteś trollem.
  już oceniałe(a)ś
  1
  1
  @frajtak
  a Ty kim jesteś?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Gdzieś przeczytałam wytłumaczenie, że narząd(y) można pobrać wyłącznie od osoby żywej. Narządy osoby zmarłej nie nadają się do przeszczepu, gdyż natychmiast po śmierci zaczyna się rozkład tkanek. Powiedziano tam dobitnie, że dopiero pobranie narządów zabija dawcę.
  @szuwarek
  Tak, gdzieś....
  już oceniałe(a)ś
  13
  0
  @stukupuku
  Włącz myślenie ...
  Gdzieś słyszałam, że myślenie ma przyszłość :)
  już oceniałe(a)ś
  10
  2
  @szuwarek
  Poproszę Autor, czasopismo, rocznik, rok wydania, numer strony początkowej
  już oceniałe(a)ś
  7
  1
  @szuwarek
  Ja gdzieś przeczytałęm, że ręce księdza w sposób nadprzyrodzony sa pozbawione wirusa. Zapewne korzystałeś z tego samego źródła
  już oceniałe(a)ś
  7
  1
  @szuwarek
  Won
  już oceniałe(a)ś
  1
  0