Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

List otwarty do Pana Ambasadora Tomasza Młynarskiego

Szanowny Panie Ambasadorze,

w 1980 r. z inicjatywy profesora Piotra Słonimskiego rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska. Profesor Piotr Słonimski był jego prezesem w latach 1980-1990. Funkcjonowanie Stowarzyszenia dało naszym rodakom możliwość wsparcia działań polskiego społeczeństwa obywatelskiego, dążącego do wyzwolenia się z sowieckiej niewoli, oraz rozpoczęcia w 1989 r. rekonstrukcji społecznej. Przypominamy, że Stowarzyszenie mogło wspierać te działania dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej z programu dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zanim jeszcze kraj, który Pan reprezentuje, stał się członkiem UE.

Kiedy to nastąpiło, kraj, który Pan reprezentuje, przyjął zobowiązanie respektowania Traktatu Unii Europejskiej, a w szczególności art. 2: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.

Dziś kraj, który Pan reprezentuje, nie tylko nie respektuje zasad państwa prawa, do czego się zobowiązał, ale oczekuje, że inne kraje członkowskie UE zaakceptują takie postępowanie, grożąc blokadą funkcjonowania UE, w trudnym momencie, gdy UE decyduje swój długoterminowy budżet na lata 2021-2027, połączony z planem odbudowy gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19.

W tamtym czasie indywidualnie i dobrowolnie przyjęliśmy na siebie zobowiązania pomocy i wsparcia, których staraliśmy się dotrzymać. Tym bardziej dziś możemy tylko ubolewać, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nie dotrzymuje zobowiązań, które przyjął wobec wspólnoty narodów Unii Europejskiej, i mieć nadzieję, że Polska wróci na pozycje zbieżne z interesami i zgodne z ideami UE.

Panie Ambasadorze, proszę przyjąć wyrazy szacunku

Anne Duruflé, Présidente de l’association Solidarité France-Pologne

Karol Sachs, Président d’honneur de l’association Solidarité France-Pologne

Patrick Boulte, Président d’honneur de l’association Solidarité France-Pologne

Wersja oryginalna listu

Lettre ouverte à son excellence Monsieur Tomasz Młynarski, ambassadeur de Pologne

Monsieur l’ambassadeur,

En 1980 était créée l’association Solidarité France-Pologne par le professeur Piotr Słonimski, son président de 1980 à 1990. Elle a été le cadre d’un investissement considérable de nos compatriotes, afn de venir en appui aux efforts de la société civile polonaise secouant le joug soviétique et se reconstruisant, à partir de 1989. Il nous faut rappeler qu’elle a pu le faire en mettant en œuvre des fonds mobilisés par l’Union européenne dans le cadre de son programme PECO, cela avant même que votre pays ne fasse partie de l’Union.

Au moment où votre pays y a adhéré, il s’est engagé à respecter, notamment, l’article 2 du Traité sur l’Union européenne : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.»

Or, aujourd’hui, votre pays, non seulement ne respecte pas l’état de droit, conformément à son engagement, mais entend faire accepter sa position par les autres États membres, en les menaçant de bloquer le fonctionnement de l’Union, au moment où celle-ci décide son nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et le plan de relance de son économie, à la suite de l’actuelle crise sanitaire.

Ayant tenu, à l’époque, des engagements qu’à titre individuel, nous n’étions pas tenu de prendre, nous ne pouvons que déplorer qu’aujourd’hui, le gouvernement de la République de Pologne ne tienne pas ceux qu’elle avait pris envers l’ensemble des populations de l’Union européenne et nous attendons qu’elle revienne à des positions conformes aux intérêts et aux idéaux de celle-ci.

Veuillez croire, Monsieur l’ambassadeur, à l’assurance de toute notre considération.

Anne Duruflé, Présidente de l’association Solidarité France-Pologne

Karol Sachs, Président d’honneur de l’association Solidarité France-Pologne

Patrick Boulte, Président d’honneur de l’association Solidarité France-Pologne

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.