Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Drodzy Rodzice!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego startujemy z kampanią informacyjną dotyczącą zasad organizacji zajęć z religii i etyki w szkołach, skierowaną do rodziców uczniów klas pierwszych, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach organizacyjnych.

Celem kampanii informacyjnej pt. „Pierwsze zebranie” jest przekazanie rodzicom informacji o przepisach prawnych normujących udział dzieci w lekcjach religii i etyki oraz ochrona ich praw i wolności wyznania.

Pisemna zgoda i na religię, i na etykę

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub/i etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub/i etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii czy też etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak

XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów. 

W sprawie religii mamy prawo milczeć

Podkreślamy zatem, że podstawowym konstytucyjnym prawem każdego rodzica na pierwszym zebraniu jest „prawo do milczenia”. (art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Jeśli rodzice nie złożą oświadczenia w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub etyki, dziecko nie uczęszcza na takie lekcje. Władze szkolne nie mają uprawnienia do zadawania rodzicom dalszych pytań lub czynienia uwag co do udziału dziecka w zajęciach z religii lub/i etyki.

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii lub/i etyki i wpisania do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia.

Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom nieobecności „usprawiedliwionej” lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub/i etykę.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Reagujcie na nieprawidłowości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983) oraz informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.

Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji członkom rodzin, przyjaciołom lub znajomym, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach organizacyjnych w swoich szkołach lub przedszkolach, by mieli pełną świadomość obowiązującego stanu prawnego i mogli reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Zachęcamy również do aktywnego wsparcia rodziców, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach w waszych szkołach lub przedszkolach, poprzez przesłanie e-mailem do dyrekcji szkoły prośby o udostępnienie rodzicom rzetelnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z etyki lub/i religii.

Poniżej przedstawiamy wzór takiej wiadomości:

Szanowna Pani/Pan Dyrektor

Jako rodzic uczennicy/ucznia naszej szkoły celem zapewnienia wszystkim rodzicom uczennic i uczniów pełnej informacji o zasadach zgłaszania uczestnictwa dzieci w zajęciach z religii lub etyki uprzejmie proszę Panią/Pana o umieszczenie – przed terminem pierwszych zebrań organizacyjnych w nowym roku szkolnym – na tablicy ogłoszeń w szkole, a także na stronie internetowej naszej szkoły pisemnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z religii i etyki.

W tym zakresie informuję o opublikowaniu w dniu 28 maja 2020 r. obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983).

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii lub etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak  XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej,  „naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów”.

Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie wskazuje na potrzebę informowania rodziców przez dyrektorów szkół o zasadach organizacji lekcji religii lub etyki w szkołach.     

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii lub/i etyki i wpisać do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia. Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom nieobecności „usprawiedliwionej” lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub/i etykę.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Z poważaniem,

xxxxx

Tekst pochodzi ze strony fundacji Wolność od Religii.

Czekamy na Wasze listy, opinie, komentarze. Wyborcza to Wy. Piszcie: Listy@wyborcza.pl

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.