I DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej.

2. Agora - Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

3. Prenumerata Cyfrowa - płatna usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną, polegająca na sprzedaży Pakietów.

4. Serwis - serwis wyborcza.pl, w ramach którego Agora udostępnia Treści Cyfrowe.

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

6. Pakiet - usługa polegającą na zapewnieniu przez Okres Prenumeraty dostępu do znajdujących się w Serwisie Treści Cyfrowych. Opis świadczeń składających się na poszczególne Pakiety dostępny jest pod adresem: http://prenumerata.wyborcza.pl/

7. Treści Cyfrowe - treści cyfrowe, w rozumieniu Ustawy, rozpowszechniane przez Agorę za pośrednictwem Serwisu, obejmujące w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Agory, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy.

8. Okres Prenumeraty - wybrany przez Użytkownika, spośród puli wskazanej przez Spółkę, okres przez jaki Spółka będzie zapewniała Użytkownikowi dostęp do znajdujących się w Serwisie Treści Cyfrowych, w ramach Pakietu wybranego przez Użytkownika, ulegający automatycznemu odnowieniu na okres pierwotnie wybrany przez Użytkownika.

9. Konto - konto zdefiniowane w Regulaminie Użytkownika Gazety Wyborczej, dostępnym pod adresem: wyborcza.pl/terms

10. Spółka - 2WIN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-608) przy ul. Robotnicza 70J, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 678709, o kapitale zakładowym 20 000 zł, NIP 7123340085, REGON 36731178.

11. Ustawa - ustawa z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prenumerata Cyfrowa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez Spółkę na zamówienie Użytkownika na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.

2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Serwisu dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Spółki.

4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta, zostanie ono założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika Gazety Wyborczej);

b) zaakceptują niniejszy Regulamin;

c) zaakceptują Regulamin Użytkownika Gazety Wyborczej;

d) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Prenumeraty Cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od umowy;

e) dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie;

f) dokonają płatności za Pakiet, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że Treści Cyfrowe są udostępniane przez Agorę w ramach Serwisu..

7. Użytkownik nie może w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW

1. Warunkiem zakupu Pakietu jest podanie danych i złożenie oświadczeń wymaganych w procesie składania zamówienia, złożenie oświadczenia o zawarciu umowy (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłata ceny za dany Pakiet. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, zostaje zawarta umowa o świadczenie Prenumeraty Cyfrowej pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.

2. Płatność za Prenumeratę Cyfrową następuje za pośrednictwem operatora sieci telekomunikacyjnej, który obciążał będzie Użytkownika kwotami odpowiadającymi cenie Pakietów zamówionych przez Użytkownika.

3. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest dokonywana, zgodnie z postanowieniami ust. 2, z chwila rozpoczęcia każdego Okresu Prenumeraty..

4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu. W tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS na numer bezpłatny 80460 o treści podanej Użytkownikowi w SMS-ie przesłanym do Użytkownika po zamówieniu Prenumeraty Cyfrowej. W przypadku rezygnacji z Pakietu w sposób określony w zdaniu poprzednim Użytkownik traci dostęp do Treści Cyfrowych z końcem ostatniego opłaconego przez Użytkownika Okresu Prenumeraty.

5. Przed rozpoczęciem świadczenia Prenumeraty Cyfrowej, Użytkownik otrzyma od administratora Serwisu potwierdzenie przyznania dostępu do Treści Cyfrowych, na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

6. Każdorazowo Okres Prenumeraty będzie poprzedzony 14-dniowym okresem promocyjnym, rozpoczynającym się w dniu zamówienia Prenumeraty Cyfrowej, za który Użytkownik nie będzie obciążany opłatą.

7. W okresie od dnia [.] 2017 r. do dnia [.] 2017 r. Użytkownicy korzystający z numerów MSISDN w sieci operatora T-Mobile Polska SA, są objęci promocją w ramach której otrzymają bezpłatny Pakiet z Okresem Prenumeraty wynoszącym 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od daty zamówienia Prenumeraty Cyfrowej. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest założenie Konta za pośrednictwem dedykowanej promocji strony www oraz spełnienie wymagań przewidzianych w pkt II pkt 5 lit. b) - e) powyżej, w okresie trwania promocji. Promocja określona w niniejszym punkcie nie łączy się z promocją, o której mowa w pkt 6 powyżej.

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Treści Cyfrowe udostępniane Użytkownikowi w ramach Prenumeraty Cyfrowej stanowią treści cyfrowe nie zapisane na materialnym nośniku w rozumieniu przepisów Ustawy. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej, Użytkownik nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Prenumeraty Cyfrowej, o ile wcześniej wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Prenumeraty Cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdził, że zdaje sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od umowy. Wobec istoty i charakterystyki Usługi oraz sposobu jej świadczenia oraz zaistnienia ustawowych przesłanek, w których nie przysługuje prawo odstąpienia nie wskazuje się postanowień co do sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorca formularza odstąpienia od umowy, co nie pozbawia Użytkownika prawa do zaprzestania korzystania z Prenumeraty Cyfrowej stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

V MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Korzystanie z Serwisu, w tym dostęp do Treści Cyfrowych, możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet Użytkownika, na którym została zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.

3. Wymagania dla Prenumeraty Cyfrowej przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą, zaś na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6, urządzenie końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenie końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6. Wymagania Prenumeraty Cyfrowej na urządzeniach końcowych typu Android posiadanie wersji systemu operacyjnego nie niższej niż wersja Android 3.

VI REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: 2WIN sp. z o.o., ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa lub e-mailem na adres: reklamacje@2win.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej Spółka nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Prenumeraty Cyfrowej, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi. Dane osobowe podane przez Użytkowników mogą być udostępniane Agora dla potrzeb udostępniania Prenumeraty Cyfrowej.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony pod adresem adres: www.2win.pl/wyborcza, w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Na życzenie Użytkownika Regulamin zostanie mu przesłany na podany przez niego adres e-mail.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu m.in. w przypadku, gdy np. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem adres: www.2win.pl/wyborcza lub poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika podany w toku zamawiania Prenumeraty Cyfrowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

Więcej