Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Regulamin - Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 2017

§1

Organizatorzy Konkursu

1. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 2017, dalej zwana Nagrodą, jest nagrodą przyznawaną na warunkach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”), autorowi lub współautorowi książki poświęconej najnowszej historii Polski, tj. od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów dzisiejszych. Kategoria ta obejmuje m.in.: reportaż historyczny, monografie, biografie, wspomnienia, opracowania zbiorów dokumentów. W Konkursie będą nagradzane pierwsze polskie wydania książek autorów polskich oraz pierwsze polskie wydania przekładów książek autorów zagranicznych.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Wyzwolenia 9 lok. 96 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000499067, NIP: 7010416697 („Organizator”).

3. Współorganizatorem konkursu („Konkurs”) oraz fundatorem nagrody dla laureata Konkursu jest Dom Spotkań z Historią z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-324) przy ul. Karowej 20 wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem IKD/6/06, NIP 5252360717, REGON: 140433578.

4. Konkurs jest przeprowadzany w porozumieniu z Panią Elżbietą Moczarską, córką Pana Kazimierza Moczarskiego, patrona Nagrody.

5. Patronem medialnym Konkursu jest „Gazeta Wyborcza”.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) członkowie Zarządu lub pracownicy Organizatora i Współorganizatora,

b) członkowie Jury w okresie trwania kadencji,

c) Sekretarz Jury,

d) inne osoby uczestniczące w przebiegu Konkursu,

e) osoby zmarłe przed dniem przyznania Nagrody.

4. Z chwilą powzięcia informacji o zgłoszeniu do Konkursu uczestnik ma możliwość wycofania z niego swojego udziału. W braku stosownego oświadczenia uznaje się, że uczestnik akceptuje Regulamin w całości, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora jako ich administratora do celów Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Dane laureata Konkursu zostaną przekazane Współorganizatorowi wyłącznie w celu wydania nagrody i rozpatrzenia reklamacji związanych z tym działaniem.

5. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody konkursowej nie można przenosić na inne osoby.

6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim, jak również obcojęzyczne, które zostały przetłumaczone na język polski, o ile zostały wydane po raz pierwszy w roku.

7. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są:

a) wydawnictwa,

b) Sekretarz Jury, c) członkowie Jury, d) inne osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej, w tym organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie Organizatorowi w terminie określonym przez niniejszy Regulamin 3 egzemplarzy książki o tematyce określonej  w § 1 pkt 1 Regulaminu. Egzemplarze muszą być nadsyłane w formie wydruku. Organizator zastrzega sobie prawo nieodsyłania przesłanych egzemplarzy

9. Prace nadsyłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość autora w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3
Zasady Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 do 23 lipca 2017 r. na adres: Dział Kultury „Gazeta Wyborcza,” ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”

2. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą uwzględniane w Konkursie. Książki zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać, chyba że jej prezentacja w Konkursie stanowiłaby naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich.

3. Koszty przygotowania i dostarczenia zgłoszenia do Konkursu ponosi zgłaszający.

4. Konkurs składa się z 3 etapów: 1. Etap pierwszy – wybór i zakwalifikowanie książek do Konkursu przez Jury nie później niż 15 września 2017 r.

2. Etap drugi - wybór przez Jury 10 nominacji do finału Konkursu, które ogłasza się do publicznej wiadomości, nie później niż 31 października 2017 roku.

3. Etap trzeci - wybór przez Jury laureata Konkursu podany do publicznej wiadomości w określonym przez Organizatora i Współorganizatora terminie od dnia 11 listopada, nie później niż 15 grudnia 2017 r.

§4
Nagroda

1. Nagrodę stanowią:

a) statuetka,

b) nagroda pieniężna wypłacana na rachunek bankowy laureata na kwotę określoną zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt. 3.

2. Nagroda zostanie przyznana autorowi najlepszej książki historycznej napisanej i wydanej w języku polskim w roku poprzedzającym bieżącą edycję Konkursu. Laureatem Konkursu można zostać wyłącznie za autorstwo jednej książki.

3. Wysokość nagrody pieniężnej w Konkursie w roku 2017 wynosić będzie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

4. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 %. Należna kwota podatku zostanie przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego przez organizatora.

5. W przypadku, gdy mimo dwukrotnej próby wydania nagrody laureat nie podejmie kontaktu z Organizatorem/Współorganizatorem Konkursu lub nie udostępni numeru rachunku bankowego, w terminie 30 dni od daty przyznania prawa do nagrody jego prawo do nagrody wygaśnie.

6. Nagrody nie można podzielić ani też odstąpić od jej przyznania. Nagroda może nie zostać wydana w przypadku odmowy przyjęcia ze strony laureata oraz w przypadku określonym w ust. 4.

7. Organizator i Współorganizator Konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do wykorzystywania nazwy „Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego" na potrzeby Konkursu podczas jego trwania oraz do używania nazwy w kampanii promującej Konkurs, do zamieszczania nazwy w artykułach i materiałach informujących o Konkursie.

§5
Jury

1. W skład jury Konkursu („Jury”) wchodzą jego członkowie: zwykli, honorowi – bez prawa głosu - oraz przewodniczący.

2. Członków Jury powołuje Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich po zasięgnięciu opinii Współorganizatora.

3. Skład osobowy Jury stanowią wybitni polscy historycy, dziennikarze, przedstawiciele kultury: przewodniczący Jury - Henryk Samsonowicz oraz członkowie zwykli: Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Nałęcz, Piotr Nehring, Andrzej Wielowieyski.

4. Honorowym członkiem Jury Konkursu jest Pani Elżbieta Moczarska.

5. Członek Jury pełni swoją funkcję do czasu wyboru laureata Nagrody.

6. Członek Jury nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany.

7. Rezygnacja złożona przez członka Jury, utrata przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury skutkuje ustaniem członkostwa w Jury.

8. Przewodniczący Jury kieruje jego pracami i przewodniczy jego obradom.

9. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 7 członków zwykłych Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§6
Prawa i obowiązki członków jury

1. Jury zbiera się co najmniej dwukrotnie na posiedzeniach poświęconych wyborowi autorów książek (w tym 1 posiedzenie dla ustalenia listy 10 nominowanych oraz 1 posiedzenie dla wyłonienia laureata z listy 10 finalistów).

2. Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Jury podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku książek mających charakter wywiadu lub prac zbiorowych Jury podejmuje decyzje co do wyboru konkretnej osoby otrzymującej Nagrodę.

§7
Sekretarz Jury

1. Sekretarz Jury powoływany jest przez Organizatorów Konkursu na okres trwania jednej edycji Konkursu.

2. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureata.

3. Do obowiązków Sekretarza należy:

a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Jury;

b) protokołowanie obrad Jury,

c) stały kontakt z członkami Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad,

d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji.

§8
Uroczystość ogłoszenia i wręczenia Nagrody

1. Podanie danych laureata do publicznej wiadomości i wręczenie Nagrody nastąpi na gali Nagrody w dniach od 11 listopada 2017, nie później niż 15 grudnia 2017 r.

2. Miejscem uroczystości przyznania niniejszej nagrody będzie m.st. Warszawa.

3. Do honorowych uczestników Uroczystości zalicza się:

a) autorów – 10 finalistów Konkursu,

b) Panią Elżbietę Moczarską,

c) Członków Jury.

4. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów podróży i pobytu w Warszawie finalistom Konkursu oraz laureatowi.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, Al. Wyzwolenia 9/96, 00 - 572 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda historyczna im. Kazimierza Moczarskiego” w terminie 14 (czternastu) dni od daty wyłonienia zwycięzcy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora/Współorganizatora oraz na stronach serwisu www.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w publikacjach i materiałach reklamowych mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.