Udział w spotkaniu na temat katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i fenomenie popularności serialu HBO "Czarnobyl". Spotkanie będzie transmitowane na FB Wyborcza.pl.18 czerwca 2019, godzina 20:00, Warszawa ul. Czerska 8/10

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu, w którym nagrodą jest udział w spotkaniu, którego tematem jest katastrofa w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i fenomen popularności serialu HBO „Czarnobyl”, które będzie transmitowane „na żywo” za pośrednictwem FB wyborcza.pl, jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46.580.831,00 zł (opłacony w całości), NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „organizatorem”. Konkurs nie jest prowadzony przez serwis facebook ani instagram.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być zarówno pracownicy organizatora, jak i ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. Uczestnicy konkursu proszeni są o odpowiedź na zadane pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu, którego tematem jest katastrofa w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i fenomen popularności serialu HBO „Czarnobyl”).

Odpowiedź opublikować od 14 czerwca od godz 12:00 do 17 czerwca do godz. 20:00 na fanpagu wyborczej wideo lub na Instagramie Wyborczej. Podany czas konkursu jest czasem obowiązującym w Polsce.

2. Uczestnicy mogą publikować wyłącznie odpowiedzi swojego autorstwa. Udzielone odpowiedzi nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, praw ani dóbr osobistych osób trzecich.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Nagrodę, udział w spotkaniu, zdobywa 20 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi wybierze jury - wydawca mediów społecznościowych „Wyborczej": Beata Salonek, i Dariusz Fabisiak z działu wideo wyborcza.pl . Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie na massangera lub na wiadomość prywatną na instagramie.

§ 5. Nagrody

Zwycięzcy otrzymają możliwość udziału w spotkaniu, którego tematem jest katastrofa w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i fenomen popularności serialu HBO „Czarnobyl”, które będzie transmitowane „na żywo” za pośrednictwem FB wyborcza.pl. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2019 roku w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10 w studio wideo wyborcza.pl. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani żadnych innych kosztów, związanych z udziałem w spotkaniu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: dariusz.fabisiak@agora.pl W terminie do dnia 2 lipca 2019 roku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

2. Negatywne rozpatrzenie reklamacji ani nie złożenie reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych - w tym w drodze postępowania sądowego.

§ 7. Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na

zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook i/lub instagram będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie - w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody.

V Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

VI Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VII Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VIII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do doręczenia nagrody.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK I INSTAGRAM

Więcej