Weź udział w konkursie i wygraj karnety na Festiwal w Cieszanowie.

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w (00-730) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.644.426 zł (opłacony w całości), NIP: 526-03-05-644, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs jest organizowany od 1 sierpnia 2018 do 10 sierpnia 2018 do godz. 23.59. Zasadą konkursu jest realizacja zadania konkursowego. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 1 sierpnia 2018 roku na stronie "Gazety Wyborczej" na Instagramie.

Ogłoszenie wyników konkursu będzie 11 sierpnia 2018 roku na Instagramie "Wyborczej", a ze zwycięzcami skonsultujemy się poprzez wiadomość prywatną. 

 
§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wrzucenie zdjęcia/wideo/grafiki/dowolnego tworu na swoje konto na Instagramie z hasztagiem #cieszanujezGW. Wygrywa ten, kto wrzuci najciekawszą wrzutkę z konkursowym hasztagiem. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową. 

 
§ 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Laureatami konkursu zostają osoby, które wrzucą najciekawsze zdjęcie. Laureatów wybierze jury: Żaneta Gotowalska, Mateusz Szaniewski. 

§ 5. Nagrody i prawa do komentarzy

Do wygrania 3 podwójne karnety na festiwal. Zwycięzcy (3 osoby) otrzymają podwójny karnet na Festiwal w Cieszanowie. Nagroda będzie do odebrania w Cieszanowie, w biurze festiwalowym na imię i nazwisko. Z laureatami konkursu skontaktujemy się w wiadomości prywatnej na Instagramie.

 
Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na okres 5 lat do swoich prac w zakresie publikowania komentarzy we wszelkich serwisach internetowych Organizatora, "Gazecie Wyborczej" - jej wydaniu papierowym i cyfrowym.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Listy od Czytelników" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację. 

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej