Regulamin konkursu.

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50 937 386 zł (opłacony w całości), NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „organizatorem”. 

Konkurs odbywa się w dniu 8 marca 2018 roku. Informacje o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostaną opublikowane 7 marca 2018 roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.wyborcza.pl.
Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być zarówno pracownicy organizatora, jak i ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu proszeni są o wykonanie zadania konkursowego: 

Rozwiąż quiz na portalu gazeta.pl i weź udział w konkursie. Udział mogą wziąć osoby z maksymalną liczbą punktów uzyskanych w quizie. 

E-mail kontaktowy to: listy@wyborcza.pl 

Nadesłanie odpowiedzi, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.

Korespondencja e-mailowa, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu regulaminu, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Nagrodę zdobywa 35 osób, które pierwsze zdobędą maksymalną liczbę punktów i wyślą e-maila z hasłem na adres: listy@wyborcza.pl.

§ 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma kwartalny kod na prenumeratę cyfrową „Wyborczej”. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających odebranie nagrody w sposób i w terminie określonym w paragrafie 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie, lub innych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu niezgodnych ze stanem faktycznym danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Listy od Czytelników” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl.

Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty jego zamknięcia. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres redakcji. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.