Załóżmy, że dostałeś milion złotych. Na co wydasz takie pieniądze? W jaki biznes byś zainwestował? Dla siedmiu Czytelników, którzy najciekawiej dopowiedzą na to pytanie, mamy książkę Michała Matysa "Grube ryby" o karierach najbogatszych Polaków i kulisach polskiego biznesu.

§ 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł (opłacony w całości), NIP: 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem". Konkurs jest organizowany od 5 kwietnia 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r. do godziny 23.59. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 5 kwietnia 2017 r. w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.wyborcza.pl oraz na stronie „Gazety Wyborczej” na Facebooku. Zasadą konkursu jest najciekawsza odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Konkurs trwa do 9 kwietnia 2017 r. do godziny 23.59. § 2. Uczestnictwo w konkursie Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie, praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. § 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 1. Uczestnicy konkursu przysyłają odpowiedź na zadane zadanie konkursowe na adres: listy@wyborcza.pl. Zadanie konkursowe brzmi: Załóżmy, że dostałeś milion złotych. Na co wydasz takie pieniądze? W jaki biznes byś zainwestował? Nadesłanie odpowiedzi, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i organizatora do celów przeprowadzenia konkursu. Osoba zgłaszająca się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie tekstu odpowiedzi i danych osobowych zwycięzcy na stronach Wyborcza.biz oraz „Gazety Wyborczej” na Facebooku. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców Laureaci konkursu (7 osób) otrzymują nagrodę na podstawie udzielenia najciekawszej odpowiedzi na zadane zadanie konkursowe. Laureatów wybierze jury: Patrycja Maciejewicz, kierowniczka działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”, Joanna Batorska z Wydawnictwa Agora oraz Tomasz Chojnowski, redaktor, wydawca serwisów Wyborcza.pl i Wyborcza.biz.

§ 5. Nagrody Zwycięzcy otrzymają książkę „Grube ryby” Michała Matysa. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzca przy odbiorze nagrody winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. § 6. Postępowanie reklamacyjne Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Listy od Czytelników” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. § 8. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.