REGULAMIN KONKURSU

1. Niniejszy regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia konkursu dla osób zgłaszających jeden, wybrany utwór zespołu The Rolling Stones, który według uczestnika Konkursu przeszedł do ‘Kanonu Stonesów’.

2. Organizatorem konkursu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem”.

3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.wyborcza.pl (zwanego dalej "Serwisem").

4. Uczestnicy przesyłają do Organizatora drogą elektroniczną na specjalnie utworzoną formatkę konkursową dostępną pod adresem www.wyborcza.pl/kanonstonesow tytuł jednego, wybranego utworu zespołu The Rolling Stones z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wskazanie w odpowiednich rubrykach formatki konkursowej: tytułu jednego wybranego utworu, krótkiego uzasadnienia (odpowiedź powinna składać się wyłącznie z tekstu w języku polskim o objętości nie więcej niż 500 znaków ze spacjami) oraz adresu poczty elektronicznej.

5. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 23 listopada od godziny 04:00 do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 23:59.

6. Redakcja „Gazety Wyborczej” wybierze 7 (siedem) najciekawszych uzasadnień kierując się przede wszystkim oryginalnością treści oraz wartością marketingową przesłanej odpowiedzi.

7. Wyniki Konkursu zostaną ustalone najpóźniej do dnia 2.12.2016 r. i zostaną podane do wiadomości zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formatce konkursowej. Wiadomość e-mail będzie zawierała prośbę o wskazanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, pod który powinna być kierowana przesyłka zawierająca nagrodę oraz preferowanego rozmiaru (S, M, L, XL) koszulki T-shirt typu unisex, stanowiącej część nagrody.

8. Każdemu autorowi zwycięskiego uzasadnienia zostanie wysłana nagroda rzeczowa w postaci zestawu składającego się z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones pt. ,,Blue & Lonesome” oraz koszulki T-shirt z grafiką zespołu The Rolling Stones. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia zwycięzców Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika. W przypadku nieodebrania nagrody w sposób i w terminie podanym przez Organizatora nagroda zostanie złożona w siedzibie Organizatora przez okres 30 dni, skąd zwycięzca może ją odebrać na własnych koszt i ryzyko. Po upływie tego terminu prawo do nagrody wygasa.

9. W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie odpowiedzi będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z odpowiedzi w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie odpowiedzi konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscu na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w profilach Organizatora w portalach społecznościowych – za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

10. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez Organizatora przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia osób nagrodzonych, (iii) wręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich nie podanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację nagród. Każdy uczestnik konkursu, który przekazał swoje dane osobowe, posiada prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania.

11. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem Konkurs ,,The Rolling Stones”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

12. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod listy@wyborcza.pl . W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.