1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród zwanego dalej "konkursem" jest Wydawnictwo AGORA SA z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 526-030-56-44 zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs jest organizowany od dnia 12 czerwca 2015 roku do 3 lipca 2015 roku. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 11 czerwca 2015 roku na oficjalnym fanpage'u prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA. Zasadą konkursu jest zgłoszenie się do konkursu, napisanie recenzji książki "Mów do niej" Francisco Goldmana i przesłanie jej do wydawnictwa. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu wysyłają e-mail na adres: wydawnictwo@agora.pl ze zgłoszeniem do konkursu. W tytule wpisują "ZGŁOSZENIE - RECENZJA "MÓW DO NIEJ"". W treści e-maila przesyłają imię, nazwisko, nr telefonu i adres do wysyłki egzemplarza "Mów do niej". Wydawnictwo wysyła na wskazany adres egzemplarz "Mów do niej". Uczestnik pisze recenzję i przesyła ją do wydawnictwa na adres: wydawnictwo@agora.pl. Recenzję można przesłać w dokumencie WORD lub jako link z już opublikowaną recenzją. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureata konkursu wybiorą Dorota Kozińska, tłumaczka książki "Mów do niej", oraz Bożena Dudko, sekretarz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, na podstawie najciekawszej według jury recenzji.

§ 5. Nagrody

Nagrodami w konkursie są dwie książki ("Tabloid. Śmierć w tytule" Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski, "Kochaj wystarczająco dobrze" Agnieszka Jucewicz, Grzegorz Sroczyński), dwa filmy ("Polskie gówno" reż. Grzegorz Jankowski, "Disco polo" reż. Maciej Bochniak), dwie płyty CD ("HEY w Filharmonii. Szczecin Unplugged", "1976: A Space Odyssey" Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir) i nagroda specjalna: opublikowanie fragmentu recenzji wraz z adresem bloga/strony www laureata w reklamie książki "Mów do niej" w ogólnopolskiej "Gazecie Wyborczej" oraz na oficjalnym fanpage'u Wydawnictwa Agora. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany przez laureatów, a reklama ukaże się 1 dnia w terminie 27 lipca - 2 sierpnia 2015. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie, lub innych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Listy od Czytelników" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania i odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej