§1. Postanowienia ogólneOrganizatorem konkursu i fundatorem nagród zwanego dalej konkursem jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł (opłacony w całości), NIP: 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".Konkurs jest organizowany dnia 30 czerwca 2016 roku i trwa do momentu podania prawidłowej odpowiedzi przez uczestnika o czym uczestnicy zostaną poinformowani na Snapchacie, nie dłużej jednak niż do 2 lipca 2016 r.. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 30 czerwca 2016 roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.wyborcza.pl. Zasadą konkursu jest wysłanie zdjęcia na zadane zadanie konkursowe na serwisie Snapchat na kanale "Gazety Wyborczej". Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.§ 2. Uczestnictwo w konkursieUczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursieUczestnicy konkursu przesyłają do organizatora "Wyborczej" na Snapchacie odpowiedź na pytanie: Kiedy Robert Lewandowski zagrał pierwszy raz przeciw Cristiano Ronaldo". Odpowiedź musi zawierać dzień, miesiąc oraz rok. W odpowiedzi musi zostać podany adres mailowy uczestnika. Konkurs trwa do momentu podania prawidłowej odpowiedzi o czym uczestnicy zostaną poinformowani na Snapchacie, nie dłużej jednak niż do 2 lipca 2016 r.. Nadesłanie odpowiedzi, o których mowa w § 1. niniejszej umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzcówKolejność przesyłania prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawarte w § 3.§ 5. NagrodyUczestnik, który poda jako pierwszy prawidłową odpowiedź na pytanie z § 3 wygra książkę Pawła Wilkowicza "Nienasycony" Zwycięzca zostanie poproszony o dane do wysyłki (imię, nazwisko, adres zamieszkania) i otrzyma książkę. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany w e-mailu zgodnie z §3. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w §3 lub nie zrobił tego w terminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.§ 6. Postępowanie reklamacyjneReklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Listy od Czytelników" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.plReklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.§ 7. Ochrona danych osobowychDane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania i odbioru nagrody.Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.§ 8. Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.