1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu tygodnika "Na Pamięć". Podziel się z nami opinią, zwanego dalej konkursem, jest Agora SA, zwana dalej organizatorem. Fundatorem nagród jest serwis Neurogra - trening mózgu. (Neurogra, ul. Podchorążych 15/19, lok. 37, 00-721 Warszawa).

Konkurs jest organizowany od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2014 roku do północy (opinie wysyłane mejlem przed 16 sierpnia nie będą brane pod uwagę). Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.wyborcza.pl oraz na fanpage'u "Gazety Wyborczej" na Facebooku. Zasadą konkursu jest 15 najciekawszych opinii o tygodniku "Na Pamięć".

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora konkursu opinię o tygodniku "Na Pamięć". Zwycięża 15 osób, które przyślą najciekawsze opinie. Na odpowiedzi czekamy od soboty 16 sierpnia do soboty 30 sierpnia do północy. Odpowiedzi należy wysyłać na adres: listy@wyborcza.pl. Opinie wysyłane przed 16 sierpnia nie będą brane pod uwagę.

Nadesłanie odpowiedzi na zagadkę, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Korespondencja e-mail, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu regulaminu, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika; telefon kontaktowy uczestnika.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Piętnastu laureatów konkursu zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej opinii o tygodniku "Na Pamięć" wysłanej na adres listy@wyborcza.pl.

§ 5. Nagrody

Każdy z 15 laureatów otrzyma abonamenty do serwisu neurogra.pl, gdzie znajdują się programy treningowe usprawniające pracę mózgu stworzone przez polskich naukowców. Dla czytelników mamy pięć abonamentów rocznych, pięć półrocznych i pięć kwartalnych. 4. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs tygodnika Na Pamięć" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl.

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1 powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.