§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50 937 386 zł (opłacony w całości), NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs trwa od 19 października do 22 października 2018 roku do godziny 23:59. Informacje o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostaną opublikowana 19 października 2018 roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.wyborcza.pl oraz na profilu Dużego Formatu na Facebooku. 
Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być zarówno pracownicy organizatora, jak i ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu proszeni są o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe: Do jakiego kraju chciałbyś wyjechać i dlaczego akurat tam? Odpowiedzi należy wpisywać w komentarzach pod postem konkursowym. Nadesłanie odpowiedzi, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. 

Korespondencja e-mail, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu regulaminu, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureaci konkursu - 3 osoby zwyciężą na podstawie udzielenia najciekawszej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. 

§ 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma książkę Ryszarda Kapuścińskiego "Jeszcze dzień życia" - wydanie filmowe. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających odebranie nagrody w sposób i w terminie określonym w paragrafie 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu niezgodnych ze stanem faktycznym danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody, winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Listy od Czytelników" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: listy@wyborcza.pl.

Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty jego zamknięcia. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres redakcji. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Więcej na https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.