Poniższe informacje są udostępniane na stronie internetowej pod adresem: http://wyborcza.pl/1,158594,22304263,informacja-dla-uzytkownikow-uslug-apple-media-o-zasadach-korzystania.html w sposób umożliwiający ich utrwalenie.

1. Użytkownik, korzystając z usług Apple zgodnie z Warunkami świadczenia usług Apple Media (zwanymi dalej "Warunkami Apple Media"), uzyskuje licencję na korzystanie z Aplikacji Mobilnej "Książki. Magazyn do Czytania", udostępnianej przez Agorę SA (zwaną dalej "Agorą"), i może przy jej użyciu zapoznawać się z niżej określonymi treściami.

2. Aplikacja Mobilna "Książki. Magazyn do Czytania" (zwana dalej "Aplikacją") może służyć do zapoznawania się z treściami zawartymi w cyfrowym wydaniu kwartalnika "Książki. Magazyn do Czytania" (zwanymi dalej "Treściami Prenumerowanymi").

Korzystanie z Treści Prenumerowanych odbywa się na zasadzie dozwolonego użytku osobistego.

Za pomocą Aplikacji mogą być wyświetlane reklamy.

W przypadku oferowania przez Aplikację funkcji dostarczania treści przez użytkownika zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

3. Zapoznawanie się z Treściami Prenumerowanymi wymaga ich odpłatnego nabycia.

Treści Prenumerowane mogą być nabywane w ramach subskrypcji:

- oferowanej w In-App Purchases zgodnie z warunkami Apple Media lub

- oferowanej poza In-App Purchases przez Agorę lub inne podmioty na warunkach określonych przez podmiot sprzedający.

Zakresy Treści Prenumerowanych oferowanych w różnych kanałach dystrybucji mogą różnić się między sobą.

Uwaga: Użytkownik, który nabył Treści Prenumerowane w ramach subskrypcji oferowanej poza In-App Purchases, a następnie instaluje Aplikację, powinien zwrócić uwagę, aby niepotrzebnie nie wybrać opcji nabycia Treści Prenumerowanych w ramach In-App Purchases.

Zakresy subskrypcji Treści Prenumerowanych oferowanej w In-App Purchases: (i) jedno wydanie - będące wydaniem bieżącym w dniu nabycia subskrypcji, albo (ii) wydanie bieżące w dniu nabycia subskrypcji i wszystkie następne wydania, które ukażą się w okresie roku od dnia nabycia subskrypcji. Przez wydanie bieżące rozumie się ostatnie opublikowane wydanie, przy czym jeżeli ostatnim opublikowanym wydaniem było wydanie specjalne - to ono jest wydaniem bieżącym.

Zgodnie z Warunkami Apple Media subskrypcja oferowana w In-App Purchases jest autoodnawialna, z tym że użytkownik może z niej zrezygnować nie później niż na 24 godziny przed terminem jej odnowienia.

Nabycie subskrypcji Treści Prenumerowanych oferowanej w In-App Purchases powoduje obciążenie konta użytkownika płatnością zgodnie z Warunkami Apple Media.

4. Do korzystania z Aplikacji i Treści Prenumerowanych konieczne jest urządzenie z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej i pobranie najnowszej dostępnej wersji Aplikacji. Do pobrania Aplikacji i Treści Prenumerowanych konieczne jest połączenie z internetem.

5. W przypadku usterek Aplikacji lub Treści Prenumerowanych prosimy o kontakt z Agorą: pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na niżej podany adres Agory. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje są wysyłane na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji lub na inny podany przez niego adres.

Informacje o Agorze:

Agora SA - polska spółka z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości, NIP - 526-030-56-44.

Strona internetowa: http://www.agora.pl/

Adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl

Telefon: 22 555 60 00